Bepalen van grenzen als samenspel

Report
Ik wil niet dat een
mantelzorger / vrijwilliger
helpt met ADL taken
zoals wassen en aankleden.
Laat ze maar leuke dingen doen
met de bewoners!
Zorg beter met vrijwilligers
Hoofddoel:
► Binnen de samenwerking tussen de professional en vrijwilliger
zijn ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
helder zodat er optimaal gewerkt kan worden volgens de visie
op integraal werken van de zorggroep en we gebruik maken van
ieders kwaliteiten.
►
De aandacht ligt meer bij autonomie, zelfregie en eigen
verantwoordelijkheid. De verandering van “zorgen voor” naar
ondersteunen waar nodig. Hierin wordt een omslag gemaakt bij
zowel medewerkers als vrijwilligers en is belangrijk dit te
faciliteren en te begeleiden.
werkwijze
►
►
►
►
►
samenstelling denktank + beslisteam
opdracht SWOT
feiten <> gevoel
verbeterpunten: beleid – samenwerking/communicatie –
verantwoordelijkheden
aanbevelingen uitwerken in subgroepen
Aanbevelingen + Resultaten
►
Positie vrijwilliger / contactpersoon
► Organisatie structuur
► Basisprofiel vrijwilligers
► Eenduidige werkprocedure
► Scholing contactpersoon vrijwilligers
► (basis) scholing vrijwilligers
Positie vrijwilliger / contactpersoon
►
takenpakket contactpersoon samenstellen
► uitgangspunt is dat contactpersoon een taak is, en geen functie
► inventarisatie maken benodigde contactpersonen per afdeling /
werkeenheid
Resultaat:
► Taken attentieregeling vrijwilligers; welke rol en taak heeft de
PBV * en de contactpersoon.
► Verdeling van taken in de werkprocedure rondom vrijwilligers
voor PBV en contactpersoon vrijwilligers
► Inventarisatie benodigde contactpersonen regio Venlo +
uitwerking tijdsinvestering
Organisatie structuur
►
Inzichtelijk maken van taken en verantwoordelijkheden rondom
vrijwilligers voor de verschillende disciplines – manager –
teamleider – procesbegeleider – contactpersoon – medewerker,
dit wegzetten in organogram
Resultaat:
► Organogram aangepast, uitgangspunt is de cliënt
► Stroomschema procedure werving en selectie
Basisprofiel vrijwilligers
►
inventariseren huidige taak en functie omschrijvingen van
vrijwilligers
► filteren tot een basisprofiel
► aanvullende competenties bundelen t.a.v. doelgroep /
technische dienst / individuele vrijwilliger / horeca
Resultaat:
► Basisprofiel vrijwilligers regio Venlo
► Vacature stelling a.d.h.v. basisprofiel en aanvullende
competenties
Eenduidige werkprocedure
►
Inventariseren van bestaande werkprocedures in regio en/of
concern.
► Procedures zijn gelijk aan die voor medewerkers
► Ontwikkel een eenduidig werkprocedure van bovenstaande met
bijbehorende formulieren
Resultaat:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
Beleid inzake het inwerken van nieuw verworven vrijwilligers
Checklist kennismakingsgesprek
Inwerkprogramma voor vrijwilligers
Afdeling / werkeenheid profiel
Checklist vrijwilligers eindgesprek
Evaluatieformulier na introductie periode
Evaluatieformulier jaarlijks evaluatiemoment
Attentieregeling vrijwilligers de Zorggroep
Brief einde vrijwilligerswerk
Vrijwilligersregeling de Zorggroep
Scholing contactpersoon vrijwilligers
►
Scholingsprogramma opzetten met bv onderstaande
vraagstukken
▼ Wat motiveert de vrijwilliger.
▼ Samenwerken met de vrijwilliger.
▼ gesprekstechnieken.
▼ Introductie van de vrijwilliger
▼ Hoe werkprocedure vrijwilligers toepassen.
Resultaat:
► FondsNutsOhra heeft een subsidie afgegeven van € 10.000 die
geoormerkt is aan de scholing voor contactpersonen
► Samen met Inge Stiens van Stiens Training & Advies is er een
communicatietraining op maat samengesteld.
► De trainingen staan gepland in het eerste kwartaal van 2014
► Vervolg van de training: intervisie en overleg tussen PBV en
contactpersoon
(basis) scholing vrijwilligers
►
Scholingsprogramma opzetten, en vertalen naar meerjarig
beleid
► Waarborgen dat een nieuwe vrijwilliger deel kan nemen aan de
“verplichte” (basis) scholing
► Basisscholing cultuur van de Zorggroep (idem welkom
bijeenkomst voor medewerkers) en kleine zorginhoudelijke
aspecten ( rolstoelgebruik, BHV).
► Naast de basisscholing een programma ontwikkelen t.a.v. de
competenties.
Resultaat:
►
De denktank vond het belangrijk om eerst helderheid te krijgen,
in beleid – werkprocedure, rol en taak contactpersoon en PBV
en inhoud scholing contactpersoon om vervolgens de goede
invulling van introductiescholing voor vrijwilligers vorm te
geven. Ook naar aanleiding van input van contactpersonen die
dichter bij de vrijwilliger staan, kunnen we meer inspelen op de
behoefte aan thema’s van workshops voor vrijwilligers. Dat is
ook de reden dat deze opdracht in tijdspad is weggezet naar
najaar 2013, en uitvoering 2014
Conclusie
►
Je kunt nog z’n mooie stukken schrijven. Het valt of staat met
het samenspel tussen alle betrokkenen. Driehoek
mantelzorger, medewerker en vrijwilliger -> cliënt staat centraal
►
Een hulpmiddel om praktijk uitvoering te geven aan dit alles is
het SAMENSPEL. Hierin komen alle facetten van
samenwerking, grenzen etc. samen.
Natuurlijk Betrokken ….. Het Samenspel
►
►
►
►
►
Medewerkers krijgen in hun werk steeds meer te maken met familie,
mantelzorgers en vrijwilligers.
Vroeger kwam familie voornamelijk alleen op bezoek; nu krijgen zij steeds een
groter aandeel in de zorg voor de cliënt.
Samen met familie, vrijwilligers en medewerkers maken we de cirkel rond.
Deze verandering in de rollen vraagt van de medewerker, een andere
beroepshouding.
Een mooie vervolgstap zou kunnen zijn om het spel te spelen met vrijwilligers,
mantelzorgers en/of een combinatie daarvan.
Doel van het spel:
► De medewerkers bewust maken van de wijze waarop we omgaan met de inzet van
vrijwilligers en mantelzorgers op hun werkplek.
► Inzicht krijgen in het belang van samenwerken met elkaar.
► Belangrijk is ook om concrete verbeterpunten te maken met het team
Hoe is jullie samenspel?

similar documents