Powerpoint Intersectoraal

Report
Presentatie regiobijeenkomsten vernieuwing examens vmbo
Henny Roosenburg, secretaris bestuur SPV
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Doelen vernieuwing vmbo
• Toekomstbestendig:
- organiseerbaar
- ontwikkelingen mbo en arbeidsmarkt
• Herkenbaar en overzichtelijk
• Verbeterde aansluiting vervolgopleidingen
• Vmbo = fundament beroepskolom
Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
KEUZE
4 Keuzedelen
Schoolexamen
PROFIEL
4 Profieldelen
KERN
Centraal examen
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Proces en aanpak
Intersectoraal:
• Projectopdracht (maart 2013)
• Kaderstellende bijeenkomsten met
vertegenwoordigers scholen en ondersteuners
• Ontwikkelbijeenkomsten met docenten
• Voorleggen eerste resultaten aan regiegroep
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Reactie regiegroep
• Veel waardering voor het werk van IVC . Er is
veel opgeleverd in een zeer korte tijd.
• De IVC krijgt meer tijd om het programma te
vervolmaken
• Delen 1 en 2 goed uitgewerkt
• Deel 3 verder uitwerken
• Deel 4 herzien
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Inhoudelijke rode draad intersectoraal
• Welke kennis en vaardigheden hebben werknemers in de toekomst
naar verwachting in alle werkvelden nodig?
Overige criteria:
• intersectoraal
• toekomstgericht
• aantrekkelijk
• samenhangend
• praktisch
• onderscheidend
• inhoudelijk
• Examineerbaar
• doorstroomgericht
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Kern
• A. Algemene kennis en vaardigheden
• B. Professionele kennis en vaardigheden
• C. Loopbaancompetenties en loopbaandossier
– vijf loopbaancompetenties (motieven,
capaciteiten, netwerken, werkexploratie,
loopbaansturing)
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Kern
• b. Professionele kennis en vaardigheden
• b.1. praktische ict-vaardigheden toepassen,
• b.2. kritisch en bewust omgaan met media:
toepassen en begrijpen
• b.3. ontwerpen/creëren
• b.5. kritisch denken
• b.6. probleemoplossings vaardigheden hanteren
• b.7. instrueren
• b.8.evalueren en verbeteren/vernieuwen
• B.9. ondersteunen
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Kern
• c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling
• De leerling is in staat zijn eigen
loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij/zij
doet dat door middel van reflectie op het
eigen handelen en reflectie op ervaringen.
Zodoende wordt oriëntatie op de toekomst
mogelijk. Verder is de leerling in staat dit
voor anderen inzichtelijk te maken
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Kern
c1. de leerling ontwikkelt de vaardigheid de eigen loopbaan
vorm te geven door op systematische wijze te werken aan het
ontwikkelen van de 5 loopbaancompetenties (M. Kuijpers):
1. wat kan ik het best? (en hoe weet ik dat?)
[Kwaliteitenreflectie]
2. waar ga en sta ik voor? (en waarom dan?)
[Motievenreflectie]
3. waar ben ik het meest op mijn plek? (en waarom daar?)
[Werkexploratie]
4. hoe bereik ik mijn doel? (en waarom zo?)
[Loopbaansturing]
5. wie kan mij helpen mijn doel te bereiken? (en waarom die
mensen?) [Netwerken]
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Kern
• c2. de leerling maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk
doormiddel van een -op te bouwen- loopbaandossier.
• In een 'loopbaandossier' maakt de leerling duidelijk welke activiteiten
zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van de
verschillende competenties. In het dossier wordt daarbij aangegeven:
•
I. wat de beoogde doelen waren van de uitgevoerde activiteit
•
II. wat de resultaten waren van de uitgevoerde activiteit
•
III. wat de leerling geleerd heeft van de uitgevoerde activiteit
(evaluatie (in hoeverre zijn de beoogde
•
doelen bereikt) en conclusie (waarom wel/niet bereikt))
•
IV (I). welke vervolgactiviteiten zijn gepland op basis van de
opgedane ervaringen en de daarbij
•
horende conclusies (onderbouwen/uitleggen) en zijn uitgevoerd
•
V (II). zie II. (cyclisch)
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Profiel
•
1.
2.
3.
4.
Profieldelen
Mediawijsheid
(Digitale) vormgeving
Mens &Technologie
Mens, werk &
Leefomgeving
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Keuzedelen
Digitaal talent
Technologisch talent
Natuurtalent
Podiumtalent
Sporttalent (pm)
Organisatietalent (pm)
Gezonde leefstijl
BHV/EHBO (pm)
Eerste proeve van conceptexamenprogramma
vmbo intersectoraal
ZW
HBR
EO
MT
BWI
PIE
M
(media)
film , website, krant,
V
(vormgeving)
huisstijl, zakelijk profiel, muziek en (be)licht(ing)
M&T
eigentijdse - innovatieve - apparatuur, technologische productielijn, app
MWL
duurzame, gezonde, prettige werkomgeving, milieu-ontlastende activiteiten, duurzame
materialen en middelen
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
voorbeeld profieldeel 1, mediawijsheid
De kandidaat kan voor een (gefingeerde) opdrachtgever een website bouwen.
Voor het uitvoeren van de taak kan de kandidaat:
1.
2.
adviseren over het te gebruiken programma of, het meest geschikte programma selecteren
wensen van de opdrachtgever inventariseren en interpreteren
1.
de doelgroep onderzoeken en beschrijven
1.
door middel van onderzoek van bestaande websites keuzes maken voor de nieuw te ontwerpen website
1.
de verworven informatie op een logische plek zetten
1.
een ontwerp van de te bouwen website maken
1.
het ontwerp voorleggen aan de opdrachtgever
1.
een begroting maken voor het bouwen en onderhouden van de website
1.
de website bouwen/maken met behulp van het gekozen programma
1.
de website presenteren aan de opdrachtgever
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Voorbeeld: profieldeel 1, mediawijsheid
Door gebruik te maken van de volgende kennis en
vaardigheden:
•
eigenschappen van programma's benoemen
•
vormgevingsprincipes toepassen ( kleurgebruik,
lettertype en –grootte, plaatsing, vlakverdeling, etc.)
•
eenvoudige onderzoeksmethodes toepassen (
enquêteren, interviewen, observeren, vergelijken)
•
kostenberekening maken ( productiekosten,
winstopslag, kostendekkend, consumentenprijs,
advertentieopbrengsten etc,)
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Voorbeeld: profieldeel 1, mediawijsheid
Door gebruik te maken van de volgende kennis en
vaardigheden:………….
Welke beroepsvaardigheden zijn volgens jou nodig voor een
dergelijke profieldeelopdracht.
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Vervolg
• Uitgangspunt: brede oriëntatie op werkvelden met
behulp van examineerbare kennis en vaardigheden
• Ontwikkelbijeenkomsten voor deel 3 en 4 en
keuzedelen
• Vaststellen voorlopige profiel (voor 1 oktober)
• Klankbordscholen
– in juni voorbereiding deel 1 en deel 2
– deel 3 en 4 zsm als verantwoord is
– streven om klankbordfase in schooljaar te intensiveren
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Communicatie over project
•
•
•
•
•
•
Contactpunt per school
Digitale nieuwsbrief
Platforms beroepsgerichte programma’s
Regionale bijeenkomsten SPV
www.vernieuwingvmbo.nl
www.federatievip.nl (vanuit de vip)
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

similar documents