ctf – kalp damar cerrahisi anabilim dalı

Report
MİSYONUMUZ
• Kalp ve damar cerrahisi uygulamalarını uluslar
arası düzeyde icra etmek, mesleki bilim ve
tekniğin gelişmesini izlemek, saygın, ilkeli ve
etik değerler çerçevesinde bu alanda bilime
katkıda bulunmak, fakültemiz bünyesinde
öğrenim gören hekimleri ve uzmanlık
öğrencilerini yeterli mesleki ve teknik bilgi ile
donanımlı halde ahlaki ve vicdani
sorumluklarının bilincinde yetiştirmek.
VİZYONUMUZ
• Kliniğimizi gelecek yıllarda hizmet, eğitim ve
araştırma alanlarında uluslararası düzeyde
temsil edebilecek gerekli fiziki ve teknik
şartları oluşturmak, bilgi birikimini
güncellemek .
TARİHÇE
• 1897 Cemil Topuzlu tarafından Moskova da
damar ameliyatları ile ilgili bildiri yapılmış
• 1933-1940 Rudolf Nissen 1. Cerrahi Kliniği
direktörü( 13 adet akciğer, 3 adet kalp cerrahisi ile
ilgili yayın)
• 1949 Prof. Dr. Sadi Sun tarafından endotrakeal
anestezi
• 1950 Prof. Dr. E. Husfeld ( perikardiektomi, kapalı
mitral kommisürotomi, lobektomi ve
pnömonektomi)
TARİHÇE
• 1950 li yıllarda Prof. Dr. Nihat Dorken mitral
kommisürotomi, perikardiektomi, PDA
kapatılması, Blalock ameliyatları yapmış
• 1960 da hipotermi altında açık kalp
cerrahisiyle ASD kapatılması ilk kez Türkiye de
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yapılmış
• 1962 yılında kalp akciğer pompası ile ASD
kapatılmış
TARİHÇE
• 1981 yılında YÖK yasası ile Göğüs Kalp ve
Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olmuştur
• 1985 yılına kadar Prof. Dr. Nihat Dorken
başkanlık yapmıştır
• İlk kadroda Prof. Dr Nihat Dorken, Prof. Dr.
Kenan Aktan, Prof. Dr. Mehmet Özer, Prof. Dr.
Aytekin Erdağ ve Doç. Dr. Ayla Sayın yer
almıştır
TARİHÇE
• 2 Mayıs 2001 KVC ABD
dan Göğüs Cerrahisi
ABD kurulmuştur
AKADEMİK FALİYETLER
• Mezuniyet öncesi
• Staj guruplarına verilen
Teorik ve pratik dersler
• (2. sınıf dersleri)
• (5. sınıflarda İngilizce ve
Türkçe bölümlerinin
oluşturduğu toplam 14
staj gurubuna 25 saat
teorik ders yanında klinik
ve ameliyathanelerde
pratik dersler)
AKADEMİK FALİYETLER
• Mezuniyet sonrası
• Uzmanlık öğrencilerimiz
için Kalp damar cerrahisi
konuları ile ilgili hafta içi
eğitim seminerleri.
• Yurtiçi, yurtdışı kongre,
kurs ve değişik kliniklerde
çalışmaların
desteklenmesi ve
gereğinde burs
sağlanması.
AKADEMİK FALİYETLER
• Mezuniyet sonrası
• İhtisas süresince
• Major kalp cerrahisi
(Koroner bypass, kapak
operasyonları)
• Major damar cerrahisi
(Aorto-bifemoral bypass,
Karotid endarterektomi
vs.) vakalarını bütünüyle
yapma imkanı
AKADEMİK FALİYETLER
• Mezuniyet sonrası
• İhtisas süresince
• Multidisipliner (Ortopedi,
KBB, Radyoloji, Göğüs
cerr., Nefro, Üroloji, vb)
girişim eğitimi, tecrübesi
• Acil ve travmatoloji
kardivasküler girişimler
eğitimi ve tecrübesi
AKADEMİK FALİYETLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yayınlar (2012 yıllık ortalama)
SCI ve SCI –E dergilerde özgün araştırma ve klinik çalışma:11
Uluslararası bildiri  6
Ulusal bildiri  16
Öğretim Üyelerinin Kongre ve diğer eğitim kurumlarında
yaptığı konuşmalar  8
Diğer kliniklerle birlikte yapılan tez çalışması :3 adet
Diğer kliniklerle birlikte yapılan klinik çalışma :4 adet
Çok merkezli çift kör randomize klinik çalışma: 1 adet
Çok merkezli çift kör randomize klinik çalışma: 1 adet
(Başlatılacak)
SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN İSTATİSTİKLER
• Yatan hasta sayısı  764
• Yatak işgal oranı  %75 ± 10
• Hekim sayısı:
– Prof  3 +1
– Doç  3
– Asistan  5+3
((!)Tem-Ağus %40, ort %68 )
• Ort Yatış süresi  12 ± 2 ( hasta
özelliğinden ve preop yatış süresi uzun olduğundan.
-otelcilik kötü olduğundan gelen hasta hemen
yatırılıyor- )
• Ameliyat Sayısı 1.316
(mortalite:20)
– A grubu  485 (%36,8)
– Öğret. Üyesi başına ameliyat  219,3
• Polk sayısı 10.291
•
•
•
•
•
Hemşire  22 + 8
YBÜ yatak sayısı  5
Yatak sayısı  39
Ameliyathane sayısı 3
Polk  1
MALİ DİSİPLİNE ÖZGÜ GÖSTERGELER
• Toplam Gelir  4.160.082
• Toplam Gider  2.219.602
– Ek Ödeme  833.621
– İnsan kaynakları  610.310
– Tüketim (sarf+diğer)  678.103 + 83.215
– Yatırım  14.354 TL (!)
• Gelir-Gider Farkı: +1.940.480
FAALİYETLERLE İLGİLİ SORUNLAR
• Cihaz Parkı:
– Endovasküler girişim alt yapısı YOK
– Cerrahi el aletleri yetersiz
– Modern kalp cerrahisi için
• EKOKARDİYOGRAFİ YOK
• Yenidoğan cerrahisi için open bed YOK
•
•
•
•
•
Satın alma/tedarik
Fiziksel şartlar (otelcilik)
İK - nicelik/nitelik (otelcilik)
SGK ücret politikaları
Eğitimin fonlanması
FAALİYETLERLE BAĞLANTILI YENİ UYGULAMA
GELECEĞE YÖNELİK GELİŞİM ÖNGÖRÜSÜ
•
Şu anki Cihaz Parkı
•
•
2 adet Stöckert marka kardiopulmoner bypass cihazı
2 adet C5-100 Pataskope marka intraaortik balon
pompası
1 adet ultrason cihazı
7 adet Wisnier –biesorhoff 4 motrolu yoğun bakım
karyolası
5 adet Gi 5000 marka yoğun bakım monitörü
3 adet Medronic marka pacemaker cihazı
5 adet Maquet servo-i respiratör
30 adet Braun marka perfüzyon cihazı
10 adet Abott marka çiftli infüzyon cihazı
3 adet Niko-Kohden defibrilatör
2 adet Medronic marka defibrilatör
1 adet Shimadzo röntgen cihazı
3 adet Gi 5000 marka monitör
2 adet EKG cihazı
1 adet kangazı cihazı (konsinye)
1 adet Prizma hemofiltrasyon cihazı (Konsinye)
5 adet Negatif basınç cihazı ( Gomko)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gelecek için neler gerekli
1.
Fiziksel şartlar
2.
Öncelikle her kalp ve damar
cerrahisi operasyonda
kullanılabilecek sarf
malzemelerin (kalp kapağı,
aortik ve periferik bypass
greftlerinin) kolay temini.
3.
Alet cihaz parkı
a)
b)
c)
2-Hibrid operasyonlar
için- C-kollu floroskopi
cihazı
3-Kapak operasyonları
için Transösofajial
ekokardiografi
4 -YBUsine yenidoğan
için open bed
GELECEK
HİBRİD AMELİYATHANE

similar documents