yeni doğan bebeklerin yoğun bakıma alınmasında etkili olan faktörler

Report
YENİ DOĞAN BEBEKLERİN YOĞUN BAKIMA
ALINMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER
Aslıhan BÜLBÜL1, Seda SEVİNÇ1, Seda TAKIM1, Sedanur ÇELİK2, Sevil AYDOĞDU2, Şennur SOLMAZ2, Mehmet Emin
YILDIRIM2, Mehmet Bahadır AKINCIOĞLU2 , Memet IŞIK3
1. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, 2. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencileri, 3. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD
Amaç: Çalışmanın amacı yeni doğan bebeklerin yoğun bakıma alınması
üzerinde anne yaşının, doğum haftasının, annenin sigara kullanma
durumunun, cinsiyetin etkilerinin araştırılması ve bebeklerin yoğun
bakıma alınmasına neden olan hastalıkların belirlenmesi.
Yöntem: Araştırma retrospektif, vaka kontrollü, gözlemsel bir araştırma
olarak planlandı. 2011 Yılı içinde Erzurum Araştırma Hastanesi yeni
doğan yoğun bakım ünitesinden 63 ve kadın doğum ünitesinden 60
bebeğin bilgilerine ulaşılarak vaka ve kontrol grubu oluşturuldu.
Değişken olarak anne yaşı, bebeğin doğum haftası, annenin sigara
kullanma durumu, bebeğin cinsiyeti, yatış sebebi, yoğun bakıma alınma
durumu incelendi. Veriler SPSS programına girildi. Hipotez testi olarak
ki kare, bağımsız gruplarda t testi, korelasyon ve Mann-Whitney u
uygulandı1.
Bulgular: Çalışmaya alınan bebeklerin otuz ikisi (%24.3) 28-31 haftada,
yirmi biri (%15.9) 32-34 haftada, otuz yedisi (%28) 35-37 haftada ve
otuz üçü (%25) de 38 haftanın üzerindeydi. Postnatal yaş ortalaması 4.4
± 2.6 gündü. Yapılan elektrokardiyografik incelemelerde hastaların kırk
dokuzunda (%37.12) patoloji saptandı. Hastaların yirmisinde (tüm
hastaların %15.15’i) üfürüm, on üçünde (tüm hastaların %9.84’i) siyanoz
vardı. Yirmi dokuz hastada (tüm hastaların %21.96’i) herhangi bir
kardiyak belirti ve bulgu yoktu. Ekokardiyografik incelemelerinde
saptanan patolojiler patent ductus arteriosus (PDA) 34 (%25.8),
ventriküler septal defekt (VSD) 18 (%13.6), atriyal septal defekt (ASD) 6
(%4.5), hipertrofik kardiyomiyopati (HCM) 2 (%1.5), aort koarktasyonu 1
(%0.75) ve kompleks kardiyak patoloji 2 (%1.5) idi. Hastaların on
dördünde de aynı anda birden fazla kardiyak patoloji vardı.
Hasta yenidoğanlarda yapılan araştırmalara göre
doğumsal kalp hastalığı sıklığı %4,9 -6,6 arasında iken
bizim araştırmamızdaki oran %37,12; patent ductus
arteriosus %7,1 iken araştırmamızda %25,8 idi.
Doğumsal kalp hastalıkları içinde en sık görülen durum
VSD'dir (%25-30). Bizim çalışmamızda da VSD doğumsal
kalp hastalığı (%13,6) idi Yapılan araştırmalarda
siyanotik kalp hastalıkları yeni doğanlarda %30,4 olarak
gözlenirken bizim araştırmamızdaki oran %9,84; atrial
septal defect %10,7 iken araştırmamızda %4,5; aort
koarktasyonu %3-6 iken araştırmamızda %0,75 dir3.
Araştırmamız sonucunda elde ettiğimiz oranlar literatüre
uygunluk göstermemektedir. Üniversite hastanemizin 3.
basamak sağlık merkezi olması nedeniyle bölge
hastanelerinden kardiyak hastalığı olan bebeklerin
hastanemize sevk edilmeleri nedeniyle bizim hasta
grubumuzdaki bu hastalıkların sıklığının daha yüksek
çıkması beklenen bir sonuçtur.
Sonuç: Bebeklerin yoğun bakıma alınmasında doğum
haftasının etkisinin olmasına karşın; anne yaşı, bebeğin
cinsiyeti, annenin sigara kullanmasının bir etkisi yoktur.
Grafik I: Bebek hastalıkların yoğun bakıma yatırılma
sebepleri . En sık neden prematüre doğumdur.
Tartışma:Canlı yeni doğanlar arasında rutin fizik muayene ile saptanan
doğumsal kalp hastalıkları sıklığının %0,75 olduğu tahmin edilirken, bu
oran ayrıntılı ekokardiyografik inceleme yapılan yeni doğanlarda 4-10
kat daha fazladır. Bu farkın en büyük sebebi klinik önemi olmayan küçük
ventriküler septal defektlerdir. Küçük VSD’ ler ASD’lerden farklı olarak
belirgin üfürüm oluşturduğundan dolayı erken dönemde rutin
muayenede fark edilir. Küçük VSD’ lerin çoğu ilk iki yıl içinde
kendiliğinden kapanır. Orta genişlikte ve geniş VSD’ lerde daha nadir
olmakla birlikte kendiliğinden kapanması da mümkündür2.
Kaynaklar:
1. Aktürk Z., Acemoğlu H., Biyoistatistik
2. Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi, Doç. Dr. Abdurrahman Önen
3. http://www.kalpvedamar.com/dogumsal.html

similar documents