NÖROGLİYA

Report
NÖROGLİYA
1) Ependim hücreleri:
• Ventriküler boşluk iç yüzeyi ve piamaterde bulunur.
• Nöronlar arası destek hücrelerdir.
2) Nöroglial hücreler:
• Astrositler, oligodendrositler, mikroglia hücreleri.
• Metabolizmada rol oynarlar
• Sinir dejenerasyonu ve rejenerasyonunda rol
oynarlar
NÖROGLİYA
3) Satelit hücreler:
4) Schwann hücreleri:
Periferik sinir
sisteminin destek
hücreleridir
Axon
Satelit hücreler
Schwann Hücresi
Tipi
Görünümü
Yapısı ve özellikleri
Yıldız şekilli ve simetrik
Beslenme, destek görevi var.
Küçük, mesodermal hücreler
Savunmada görevli.
Asimetrik hücreler.
Beyin ve spinal kord aksonlarının
miyelinini oluşturur.
Asimetrik hücreler.
Periferik sinirlerin etrafını sarar ve miyelin
oluşturur.
SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN BAĞ
DOKUSU:
kemik
duramater
subdural boşluk
araknoidmater
subaraknoid boşluk
piamater
SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN BAĞ
DOKUSU:
• KEMİK
• DURA MATER
• SUBDURAL ARALIK (az miktarda
seröz sıvı)
• ARAKNOİD MATER
• SUBARAKNOİD BOŞLUK (BOS)
• PİA MATER
• BEYİN veya MEDULLA SPİNALİS
SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN BAĞ
DOKUSU:
• Subaraknoid boşluk, beyin ventrikülleri
ve beyindeki sisterna denen genişlemiş
boşluklarla ilişki içindedir.
BEYİN VENTRİKÜLLERİ:
• 2 adet lateral ventrikül,
• 3. ventrikül
• 4. ventrikül
Beyin
ventrikülleri
3. ve 4. ventrikül tabanındaki korroid
pleksustan BOS salınır.
Sağ lateral ventrikül Sol lateral ventrikül
Sol lateral ventrikülün
santral kısmı
Üçüncü
ventrikül
Santral kanal
Dördüncü
ventrikül
BEYİN OMURİLİK SIVISI:
• 80-100 ml visköz sıvı.
• Protein
• İnorganik tuzlar
• Şeker
• Lenfositler
BEYİN OMURİLİK SIVISI:
•
•
•
•
YAPIM:
Korroid pleksus
Piamater
Beyin damarları
• EMİLİM
• Ventrikül duvarındaki venler
BOS’un akışı
SANTRAL SİNİR SİSTEMİ KAN
DAMARLARI:
• KAROTİD ARTERLER
+
• VERTEBRAL ARTERLER
=
• WİLLİS POLİGONU
SİNİR DEJENERASYONU:
• Sinir kesisi, ezilmesi sonucunda
• Hücreden ayrı kalan kısımda morfolojik,
kimyasal ve fonksiyonel değişiklikler
olur.
• Myelin kılıf bozulur.
• Schwann hücreleri artar
• Fagositozla dejenerasyon ürünleri
ortadan kaldırılır.
SİNİR HİPOKSİSİNDE:
• Sinirin oksijen alamaması durumunda,
• Sodyum- Potasyum pompa faaliyeti
durur.
• Sinirin fonksiyonu bozulur
• Zar haraplanabilir
• Uzun süren bir depolarizasyon bloğu
gelişir
• Eksitabilite ve iletkenlik azalır.
SİNİR REJENERASYONU:
• Çok yavaştır
• En iyi durumda bile normalin %80’ini
aşamaz.
REFLEKS:
• Çoğunlukla zarar verici uyarana karşı vücudu
koruma amacına yönelik, istemsiz, otomatik
tepkidir.
REFLEKS:
• Duyusal sinirlerden gelen uyarılar, beyne
gitmeden drekt medulla spinalis düzeyinde motor
sinirlere aktarılır.
REFLEKS:
1)MONOSİNAPTİK REFLEKS YOLU
2) POLİSİNAPTİK REFLEKS YOLU
MONOSİNAPTİK REFLEKSLER
Kas
• Refleks uyarısı doğrudan ön motor
nörona giden yolu kullanır. (Geri çekme
refleksi)
POLİSİNAPTİK REFLEKSLER
• Uyarı ön motor nörona gitmeden önce bir
veya daha fazla ara nörondan geçer.
(Kas gerilme refleksi)
REFLEKS:
• Organizmanın içten veya çevresel ortamdan
gelen uyarılara karşı istemsiz olarak verdiği
yanıttır.
• Bu yanıtın gerçekleşmesi için en az 5 elemanı
olmalıdır.
REFLEKS ARKI ELEMANLARI:
1) Duyarlı reseptör: Ağrı, ısı, basınç vb.sinir uçları
2) Duyarlı getirici lif: Periferik reseptörlerden kalkar ve
M.S.’in arka boynuzuna gelir.
3) Medulla Spinalis arka boynuzu: Üst serebral
yapılarla karşılıklı bağlantılar mevcut.(İstemli uyarılar)
4) M.S Ön Boynuz: MS. den çıkan motor nöronların
başlangıç yeri
5) Götürücü yol: Alıcı organa (Effektör organ) yani kasa
ulaştıran yol
Sinaps
2
3
Kas
4
5
1
REFLEKS:
• Zararlı uyarılardan korunma
yanı sıra postür ve kas tonüsünü
de sağlar.
Postürün Sağlanması:
• Kas , kiriş, eklem vb. yapılardaki proprioseptif
reseptörler olan KAS İĞCİKLERİNİN vücudun
gerilimi ve durumu hakkında santral sinir
sistemine liflerle ilgili bilgi aktarması sonucu
sağlanır.
• Kas gevşeme-kasılma refleksine
MİYOTAKTİK REFLEKS adı
verilir.
• Bu refleks sonucunda kasların
dinlenme durumunda bile belli
bir kasılma halinde olması
sağlanır...... Kas tonüsü.
• İskelet kaslarının tonüsü dik
durmak için şarttır.
KAS TONÜSÜ:
• Hem omurga üzeri (merkezi) (supraspinal) hem
de meduller (periferik) merkezlerden gelen
uyarıcı ve baskılayıcı uyaranlar ile ayarlanır.
KAS TONÜSÜ:
• Kas tonüsü aynı zamanda istemli hareketlerin
de yerine getirilmesine izin verir.
• Periferik düzeyde kas tonüsü, motor
nöronların yoğun uyarılması ile
oluşabilecek aşırı bir kasılmayı önleyen
inhibitör lifler tarafından ayarlanır.
• Bu inhibisyonu sağlayan nörotransmitter
GABA ve GLİSİN’dir.
Kas tonüsü,tonik/miyotaktik refleks tarafından
korunur.
Bu refleksin hiperaktivasyonu, kas tonüsünü aşırı
arttırır.
Spazm/Kontraktür
Ağrı

similar documents