2014 staj bilgilendirme sunumunu indirmek için tıklayınız

Report
Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulları
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
•
•
•
Madde 9- Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince elde ettikleri
mesleki bilgi ve becerileri uygulayabilmeleri için Yüksekokul
Müdürlüğünün uygun gördüğü işletmelerde staj yapmaları
zorunludur.
Staj çalışması eğitim-öğretim süresinden, yarıyıl içinde yapılan
çalışmalar ise staj süresinden sayılmaz. Staj tatil dönemlerinde
yapılır. Ancak, sorumlu olduğu bütün derslerinden devam
şartını sağlamış öğrenciler tatil dönemi dışında da staj
yapabilirler.
Staj yapmayan ya da stajı başarısız olan öğrenci diploma almaya
hak kazanamaz. Stajla ilgili diğer hususlarda “Mesleki ve Teknik
Eğitim Bölgesi içindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin
İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlara İlişkin Esas ve
Usuller Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Balıkesir Üniversitesi Meslek
Yüksekokulları Staj Yönergesi
 STAJIN AMACI
 MADDE 3: Yüksekokul öğrencilerine okulda edindikleri bilgileri
uygulamada kullanma alışkanlığı ve çalışma deneyimi
kazandırmaktır.
 SATAJ YERİ
 MADDE 4: Yüksekokul Müdürlüğü çevredeki özel ve kamu
kurumlarıyla işbirliği yaparak staj kontenjanı sağlamak için
gerekli çalışmaları yapar. Staj yeri sağlanamayan öğrenciler
kendilerinin bulacağı ve Müdürlüğün de uygun göreceği
yerlerde stajlarını yapabilirler.
 STAJ SÜRESİ
 MADDE 5: Stajın süresi en az 30 iş günüdür. Pratik çalışmalar
yaz aylarında yapılır. Özel hallerde pratik çalışmaların yapılacağı
zaman ve yerler hususunda, staj komisyonunun teklifi ve
yönetim kurulu kararı ile ön görülen değişiklikler yapılabilir.
Staj İle İlgili Tarihler
 Zorunlu Staj Formunun Son Teslim Tarihi: 23.05.2014
 Staja başlangıç tarihi 16.06.2014
• Stajın bitiş tarihi ise :
25 Temmuz 2014 (5 İşgünü)
19 Temmuz 2014 (6 İşgünü)
 Staj yeri değişikliklerinde öğrenci yeni staj formu ile
birlikte ilgili komisyon üyesine başvurmak zorundadır.
 Öğrencilerin Staj bittikten sonraki 3 iş günü içinde
danışmanın adını belirten şekilde FR – 30 – 00 Formunu
okula fax ile göndermeleri gerekmektedir.
Staj ile ilgili Açıklamalar
• Staj 30 iş günü (6 Hafta)olarak yapılmaktadır.
• Mazeret nedeniyle izinli sayılan günler Yüksekokula bildirilerek ek
gün ile tamamlanmalıdır.
• İşyerinin Cumartesi günleri çalıştığını bildiren bir evrak ile Cumartesi
dahil 5 Hafta yapılabilmektedir.
• Eğer öğrenci işletmede haftada 6 gün çalışılacak ise, bu durumu
işletmeden alınmış onaylı bir belge ile “STAJ BAŞVURU EVRAKLARI
TESLİM EDİLİRKEN” danışmanınıza teslim etmesi gerekmektedir.
• Staj dosyalarının eksiksiz olarak Yüksekokulun belirlediği tarihlerde
teslim edilmesi uygundur.
SMYO Staj Komisyonu Kararları
• Staj yeri değişikliklerinde öğrenci yeni staj formu ile
birlikte ilgili komisyon üyesine başvurmak zorundadır.
• Yaz okulu transkriptleri ile staj tarihlerini
karşılaştırılması sureti ile yaz okulu döneminde staj
yapılabilir.
• Herhangi bir nedenle stajını tamamlamayan, bırakan
öğrenciler en geç 3 iş günü içinde durumunu belirten
bir dilekçe ile öğrenci işlerine bildirmek zorundadır.
• Staj yapılacak yerlerin seçimi ile ilgili her program için
ilgili danışman öğretim elemanları öğrencileri
yönlendirecektir.
Zorunlu Staj Formu (FR-24-00) Son Teslim
Tarihi:
23.05.2013
Zorunlu Staj Formu
Belirtilen
tarihlerde
öğrencilerin
zorunlu staj formunu üç nüsha olarak
staj
yerlerine
onaylatmaları
gerekmektedir.
Öğrencinin
işyerinde
cumartesi
çalışıldığına
dair
belge
ibrazı
durumunda anılan gün staj tarihine
dahil edilir. Cumartesi çalışıldığına dair
belge zorunlu staj formu ile birlikte
ilgili komisyon üyesine gösterilmelidir.
Staj Dosyası
• Dosyaların temini;
14-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında
Öğrenci işlerinden temin edilebilir.
• Dosya işlemleri ile ilgili bilgiler danışman
öğretim görevlisinin yönlendirmesiyle
gerçekleşecektir.
Staj Dosyası
• Staja başlarken Staj
defterinin kapak
sayfası tükenmez
kalem ile
doldurulmalıdır.
Staj Dosyası
• Staj defterinin ilk
sayfasında sizlere
staja gitmeden önce
ve gittiğiniz
yapmanız
gerekenleri sırasıyla
anlatan bir şema
vardır.
Staj Dosyası
• İkinci sayfada staj
yapacağınız
işletmeye ithafen bir
yazı mevcuttur.
Kontrol, kaşe ve
imzalar için
işletmenizdeki staj
sorumlusuna defteri
teslim ederken bu
sayfayı okumasını
rica ediniz.
Staj defterinin sonraki
sayfası; Staj ile ilgili
düzenlemeleri ve ayrıntıları
bulabileceğiniz sayfadır.
Staj dosyası
• Bu sayfada staj
dosyası hazırlarken
dikkat etmeniz
gereken hususlar ana
başlık halinde
verilmiştir. Staj
danışmanınız bu
başlıklara yenilerini
ekleyebilir ya da
mevcut başlıklarından
bir kısmını çıkarabilir.
FR – 24 – 00 formu
• Bu form, sunumun
başında açıklanan, staja
başlamadan önce staj
yerinin belirlenmesi
amacıyla doldurulacak
formdur. İlgili alanları
dolduracağınız bu form,
staj yapacağınız
işletmenin kaşe ve imzası
alındıktan sonra FR – 25
00 formu ile birlikte staj
danışmanının onayına
sunulur.
FR – 25 – 00
formu
• Bir önceki form olan
FR – 24 – 00 formu
işletme tarafından
onaylandıktan sonra
bu formdaki dilekçe
doldurularak ikisi
birlikte danışman
onayına sunulur.
FR – 26 – 00 formu
• Staj yeriniz kabul
edilirse, bu form
danışmanınız
tarafında doldurularak
işletmeye teslim
edilmek üzere
kitapçığın içinde size
teslim edilir. Staja
başlarken bu formu
diğer belgelerle
birlikte işletmenize
teslim etmelisiniz.
FR – 27 – 00
formu
• Staj bitiminde
dosyanızı okula
teslim ederken
doldurmanız gereken
formlardan birisi
budur. Bu form 2
bölümden oluşur. Alt
kısım staj
danışmanınız
tarafından
doldurulacaktır.
FR – 28 – 00
formu
• Bu formun, kitapçıktan
ayrılarak staj yaptığınız
işyeri tarafından
doldurulup, işletme
antetli ya da kaşelenip
imzalanmış kapalı zarf
içinde, staj dosyalarınız
ile birlikte danışmanınıza
teslim edilmesi , ya da
işletme tarafından okula
posta, kargo gibi
araçlarla gönderilmesi
gerekir.
FR – 29 – 00
Formu
• Stajınız esnasında
danışmanınız sizi
denetlemeye gelirse
bu formu
kullanacaktır.
• Siz ya da staj
yaptığınız işletme bu
formu
kullanmayacaktır.
FR – 30 – 00 Formu
• Bu formu, işyerinde staj yaptığınız tarihleri, bölümü ve
yaptığınız işin kısa tanımlarını içerecek şekilde
doldurup, işyerindeki yetkiliye kaşe ve imzalı olacak
şekilde onaylatmanız gerekmektedir.
FR- 31 – 00
Formu
• Bu formdan 30 adet
çoğaltıp, Günlük
yaptığınız işleri, her gün
yazarak doldurmalısınız,
alt kısımda yer alan
“konusu” kısmına o gün
yapılan işin kısaca
konusunu ve tarihini
yazarak her sayfayı işyeri
yetkilisine kaşe ve imzalı
olarak onaylatmalısınız.
FR – 32 – 00
Formu
• Stajınız bittikten
sonra, staj ile ilgili
tüm evrakları teslim
ederken
kullanacağınız teslim
formu budur. Bu
form 2 parça
halindedir ve teslim
onayı aldıktan sonra
bir parçası sizde
kalacaktır.
Dikkat Edilecek Husular
• Staj defteri ve formlar öğrencinin sorumluluğundadır.
• Staj defteri teslimi sadece stajı yapan öğrenci tarafından
teslim edilebilir.
• Staj dosyası okula teslim edilirken, staj komisyonunda
incelemeye almadan önce teslim esnasında staj danışmanı
ön inceleme ve gerekirse öğrenci ile stajı hakkında kısa
mülakat yapabilir. Ön inceleme veya mülakat yapılmış
olması ilgili stajın komisyondan geçtiği anlamına
gelmemektedir.
• Staj yaptığınız yerde imkanınız olduğu sürece işlerinizle
veya işletme ile alakalı (form, belge, resim, broşür vs. gibi)
materyal getirip staj dosyanızla beraber teslim etmeniz
komisyon kararında etkili olacaktır. Bu materyalleri alırken
işletmenizden izin almanız gerektiğini unutmayınız.

similar documents