Slide 1

Report
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ-2011
STRATEJİK PLANLAMA
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
Nevşehir Üniversitesi
NEÜ STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ-1

Strateji: Rakiplerin faaliyetlerini
de
inceleyerek,
amaçlara
varmak için belirlenmiş, nihai
sonuca odaklı, uzun dönemli,
dinamik kararlar topluluğudur..
© Ülgen&Mirze 2004
Stratejik Planlamanın Stratejik Yönetim
İçerisindeki Yeri
Veri ve Bilgi
Toplama
Analiz
Stratejiler
Stratejik Planlama
Stratejik Yönetim
Stratejik
Karar ve
Seçim
Uygulama,
Organize
Etme,
Yürütme,
Kontrol
Stratejik Planlama Süreci
Vizyon, misyon
ve Etik
Değerlerin
Tanımlanması
İşletme
Amaçlarının
Tespiti
Strateji
Oluşturma
(Kurumsal,
İş Yönetimi,
Fonksiyonel)
İşletmenin Rekabetçi
Pozisyonunun
Belirlenmesi
Geri Bildirim
Sonuçların
Değerlendirilmesi
STRATEJİK PLAN KAPSAMI
1-Kapak (2011-2016)
2-Önsöz
3-Özet
4-Tarihçesi
5-Örgüt Yapısı
6-Fiziki Durum
7-Üniversitenin Stratejik Planlama Modeli
8-Üniversitenin Stratejik Planlama Süreci: Kronoloji, Katılımcılar ve
Belgelendirme
9-Durum Analizi
10-Üniversitenin Vizyon İfadesi
11-Üniversitenin Misyon İfadesi
12-Üniversitenin Değerleri
13-Varsayımlar
14-Üniversitenin Stratejik Programları (Amaç, Hedef ve Stratejiler(Eylem
Planları), Göstergeler)
15-Uygulama, İzleme ve Değerlendirme
16-Sonuç
17-Ekler
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLAN İŞ AKIŞ TAKVİMİ
2011
Mart
Hazırlık Dönemi
Paydaş Tespiti ve Analizi
Mevcut Durum Analizi
Misyon,Vizyon,İlke ve
Değerler ile
Stratejik
Konuların Tespiti
Stratejik Amaç,Hedef ve
Faaliyetlerin
Belirlenmesi
Stratejik Planın
Yazılması ve Onay
Stratejik Planın Basımı
ve İlgili Yerlere
Gönderilmesi
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
2012
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
FİZİKİ DURUM
•Burada üniversitenin yerleşkeleri m2 olarak belirtilecek,
herbir yerleşkede kaç fakülte ve yüksek okul olduğu
ifade edilecek.
•Herbir yerleşkedeki açık ve kapalı alanlar m2 olarak ifade
edilecektir.
•Herbir birimin kapalı alanları m2 olarak ifade edilecektir.
•Hem üniversite hemde herbir akademik birim açısından
kapalı mekanların üniversitede/akademik birimlerde
yürütülen faaliyetler ve hizmet alanları (eğitim, sağlık,
barınma, spor, kültür, idari vs) açışından dağılımı
yapılacak.
•Yıl sonuna kadar yapılacak olanlar dahil edilecek.
NEÜ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ
VİZYON
FÜTZ ANALİZİ
Fırsatlar
Üstünlükler
Tehditler
Zayıflıklar
MİSYON
Dış Çevre
Analizi
İç Çevre
Analizi
S
T
R
A
T
E
J
İ
K
A
M
A
Ç
L
A
R
A
M
A
Ç
L
A
R
H
E
D
E
F
L
E
R
S
T
R
A
T
E
J
İ
L
E
R
G
Ö
S
T
E
R
G
E
L
E
R
STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ
Az sayıda Kişi
Daha Bütünleşik
VİZYON
MİSYON
AMAÇLAR
HEDEFLER
GÖSTERGELER
Daha çok kişi
Daha spesifik
1-Vizyon
Vizyon: Var olan gerçekler, umutlar, hayaller, tehlike
ve fırsatların bir araya gelmesiyle oluşan geleceğin
tanımlanması için bilinenden bilinmeyene doğru
zihni bir bakış olarak tanımlanabilir.
Paylaşılmış bir vizyon ise, birçok insanın gerçekten
bağlandığı vizyondur ve onlar bu vizyonu kendi
kişisel vizyonlarına yansıtırlar

Tünel vizyon: Klasik rekabet anlayışı bir tünel
vizyonudur. İşletmeler ve kurumlar bu tünelin içindeki
rakiplerini (sadece kendi sektörlerindeki rakipleri)
gözlemek ve onlarla rekabet etmekle uğraşırlar.

Radar Vizyon: Yeni rekabet anlayışı başka sektörlerden
gelebilecek
olası
tehdit
ve
fırsatların
da
değerlendirilmesini
sağlayacak
“radar
vizyon”
ifadelerini gerektirir. Bu ifade ile sektörler arası rekabet
vurgulanmakta ve işletmelerin/kurumların sadece
belirlenmiş sektör içinde değil sektör sınırlarını
yenileyerek daha geniş bir alanda rekabet etmeleri
gerektiği ortaya konulmaktadır.
Vizyon, kişilerin veya kurumların, kendilerinin veya
işletmelerinin gelecekte olmasını arzu ettikleri
durumun ifadesidir.
Vizyonun çalışanlarla paylaşılması ve geliştirilmesi
farklı noktalara özen gösterilmesini gerektirir. İlkinin
başarılı olabilmesi şirketin en üst düzey yöneticisinin
liderlik yeteneğine bağlıdır. İkincisinin başarısı için de
çok sağlıklı bir iletişim ortamının bulunması gereklidir
© Ülgen&Mirze 2004
Neden Vizyon?
1.
2.
3.
4.
Örgütün kendi kaderini kontrol etme ihtiyacı
Yaratıcı stratejilere olan ihtiyaç
Tersine çevirme ve iyileştirme ihtiyacı
kurum kültüründe değişim ihtiyacı
Bir Vizyon Nasıl Yok Edilebilir?
1.Hata yapma korkusu
2.Belirsizliğe katlanmada yetersiz olmak
3.Yaratıcılıktan ziyade mevcut fikirlerin yargılanmasının
tercih edilmesi
4.Plan yapma ve tasarlama yeteneğinin olmaması
5.Karşılaşılan problemleri saptama ve çözmede
yetersizlik
6.Bir an önce başarılı olmak için aşırı istek ve
sabırsızlık
7.Hayal gücünün alanlarını genişletme eksikliği
8.Bir fikir üzerinde yoğunlaşmadaki yetersizlik ile
yaratıcılığı kontrol etmedeki eksiklik
9.Kurgu ile gerçekleri ayırmadaki eksiklik
Başarılı vizyon örnekleri



Marks&Spencer: Ölçülebilen her şeye karşı standart
olmak.
Cadburry
Schwepps:
Endüstrideki
en
iyi
uygulamaları yakalayıp birleştirerek dünya çapında
bir numaralı kolasız meşrubat şirketi olmak.
Google: Dünyadaki tüm bilgileri ulaşılabilir kılmak ve
bu doğrultuda hareket etmek.

uncommon education for the common man”
(University of Michigan)
“an
Hacettepe Üniversitesi Vizyonu

Ulusal
ve
uluslararası
ortamlarda
mensubu olmaktan övünç duyulan,
vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi,
teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş
uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına
katkıda bulunacak lider bir üniversite
olmaktır.
Eğer vizyonun alt boyutları olursa,
üniversiteler genelde alt boyutlara ilişkin
olarak;
-Performans Alanları,
-Performans Göstergeleri,
-Ölçütler ve
-Alt-ölçütler
belirlemektedir. (Örneğin; ODTÜ)
2-Misyon
Misyon: bir kuruma yön vermek ve anlam kazandırmak
amacıyla belirlenmiş ve o kurumu benzerlerinden
ayıran görev ve ortak değerlerdir.
“Misyon, kuruluşun varoluş nedenidir.”
Misyonun Temel Unsurları




Paydaşlara karşı yükümlülükler
Kurumun Faaliyet alanı
Rekabetçi avantaj kaynakları
Kurumun geleceğe dair bakış açısı

Cadburry
Schwepps:
Yenilik
ve
mükemmellik
çalışmaları
aracılığıyla
tartışmasız marka değeri liderliği kurmak.

Google: Dünyadaki bilgileri evrensel
olarak erişilebilir ve kullanışlı hale
getirerek internetteki en iyi araştırma
tecrübesini yaşatmaktır.
Hacettepe Üniversitesi Misyonu

Hacettepe Üniversitesi evrensel değerler ışığında,
bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak
ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler
yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki
üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.
University of Cambridge
The mission of the University of Cambridge is to
contribute to society through the pursuit of
education, learning, and research at the highest
international levels of excellence.
(Cambridge Üniversitesinin misyonu, mükemmelliğin
en yüksek uluslararası düzeylerinde eğitim, öğrenme
ve araştırma arayışı sayesinde topluma katkıda
bulunmaktır.)
University of Michigan
The mission of the University of Michigan is to serve
the people of Michigan and the world through
preeminence in creating, communicating, preserving
and applying knowledge, art, and academic values,
and in developing leaders and citizens who will
challenge the present and enrich the future.
(Michigan üniversitesinin misyonu, bilgi, sanat ve
akademik değerleri yaratmada, iletmede, korumada ve
uygulamada ve bugünü değiştirecek ve geleceği
zenginleştirecek olan liderler ve vatandaşları
geliştirmedeki üstünlüğü sayesinde Michigan ve
dünya insanlarına hizmet etmektir.)
DEĞERLER
Farklılıklara Saygı: Üniversite yönetimi ve çalışanları tüm
işgörenlerin getirdiği zengin bakış açılarını kucaklar ve
herkese saygı duyar.
Kültürel Sinerji: Üniversitemiz işbirliği yaparak daha
büyük işler yapmak için kendi kültürümüzün farkında
olmanın daha da ötesine giderek, farklı kültürleri de
dikkate alır.
Çevreye Duyarlılık: Üniversite çalışanları çevre koruma ve
doğaya saygı duygusu konusunda duyarlıdırlar.
Etik Değerlere Bağlılık: Etik değerlere bağlı çalışanlar
sahip olabileceğimiz en iyi güvencedir ve geleceğimizin
teminatıdır.
4-Amaç ve Hedefler

Amaçlar, faaliyetlerinin sonucunda elde etmek istedikleri
olup kurumun yaptığı işleri, faaliyetleri “niçin” yaptığını,
“neyi veya neleri elde etmek için” yaptıklarını belirten
sonuçlardır.

Misyon bir kurumun varoluş nedenini belirlerken, amaçlar
vizyonu oluşturan temel adımlardaki beklentilerdir.

Hedefler ise daha kesin ve ölçülebilir özellikte olup genelde
amaçların nicelik olarak belirtilmiş şeklidir.
© Ülgen&Mirze 2004
SMART analizinin bileşenleri





S (Specific-Özgün): Amaçlar özlü bir şekilde
yazılmalı ve durumun ne zaman, nasıl ve nerede
değiştiği belirtilmelidir.
M (Measurable-Ölçülebilir): Amaçlar, gelişmelerin ve
sürecin ölçülebileceği şekilde belirlenmelidir.
A
(Achievable-Gerçekleştirilebilir):
Çalışanların
motive olabilmesi için bazı zorluklar bulunmalıdır
ancak bunlar ulaşılabilir olmalıdır.
R (Realistic and Relevant-Gerçekçi ve Geçerli):
Gerekli örgüt önceliklerine yoğunlaşılmasıdır.
T
(Time-bound/Zaman
sınırlı):
Hedefin
gerçekleştirilmesi için gerekli zaman çerçevesi
belirlenmelidir.
STRATEJİK AMAÇLAR /PROGRAMLAR
1.
2.
3.
4.
5.
Fiziki Altyapının ve Yerel Dokunun Özelliklerini
Yansıtan Bir Yerleşkenin Oluşturulması
Eğitim-Öğretimin Kalitesinin İyileştirilmesi ve
Geliştirilmesi
Öğrenci Sayısının Artırılması ve Öğrenci Gelişiminin
Desteklenmesi
Bilimsel Araştırma ve Yayınların Artırılması
Araştırma
Eğitiminin
Desteklenmesi
ve
Güçlendirilmesi
STRATEJİK AMAÇLAR /PROGRAMLAR
6. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
7. Uluslararası Alandaki İşbirliğinin ve Tanınırlığın
Artırılması
8. Paydaşlarla İlişkilerin
Geliştirilmesi ve İşbirliği
Yapılması
9. Yöreye Yönelik Projelerin Desteklenmesi
10. Çalışan Memnuniyetinin Artırılması
11. Finansal Kaynakların Geliştirilmesi
12. Sosyal Sorumluluk Projelerinin Geliştirilmesi ve
Desteklenmesi
STRATEJİK AMAÇ-4: BİLİMSEL ARAŞTIRMA
VE YAYINLARIN ARTIRILMASI
Amaç 1: Araştırma bütçesinin artırılması
Amaç 2: Seçilen araştırma ürünlerinin öncelikle
desteklenmesi
Amaç 3: Büyük ölçekli araştırma projelerine idari
destek verilmesi ve araştırma merkezlerinin
çalışmalarının daha verimli düzeye getirilmesi
Amaç 4: Bölüm/fakülte/enstitü düzeyinde araştırma
hedef ve politikalarının belirlenmesi için destek
mekanizmalarının geliştirilmesi
Amaç 5: Araştırma faaliyetlerini destekleme ve çıktı/
sonuçlarını
ödüllendirme
uygulamalarının
genişletilmesi
Amaç 1: Araştırma bütçesinin artırılması
Hedef 1.1. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında BAP
Bütçesinin %30artırılması
Hedef 1.2. 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde
BAP bütçesinin %100 artırılması
Hedef 1.3. .2013-2014 eğitim-öğretim döneminde
BAP bütçesinin %200 artırılması
Hedef 1.4. 2014-2017 eğitim-öğretim döneminde
BAP bütçesinin %300 artırılması
Hedef 1.5: 2012-2014 yılları arasında öncelikli
araştırmaların desteklenmesi için dışarıdan BAP
bütçesinin en az %5’i kadar dışarıdan kaynak temin
edilmesi
Amaç 2: Seçilen araştırma ürünlerinin
öncelikle desteklenmesi

Alt-Amaç
2.1:
Üniversite
düzeyinde
belirlenen “öncelikli araştırma alanları”na ek
olarak, fakülte/enstitü ve bölüm/EABD
düzeylerinde “öncelikli” ve/veya “büyük
ölçekli/ortak”
araştırma
alanlarının
belirlenmesi için mekanizma oluşturulması

Alt-Amaç 2.2: “Öncelikli alanlar”da proje
önerilerinin geliştirilmesi ve finansmanı için
destek sağlanması
Alt-Amaç 2.2: “Öncelikli alanlar”da proje
önerilerinin geliştirilmesi ve finansmanı için
destek sağlanması
Strateji 2 (2.2).1: Öncelikli alanlarda proje
geliştirme ve kaynak bulma çalışmalarına BAP
bütçesinden
verilen
başlangıç
desteği
uygulamasına devam edilmesi
Strateji
2
(2.2).2:
Öncelikli
araştırma
konularında proje geliştirilmesi ve finansmanı
amacıyla TÜBİTAK, DPT Ahiler Kalkınma Ajansı
ve KOSGEB dahil olmak üzere ilgili sektör
kuruluşlarından destek sağlanması
STRATEJİK AMAÇ-3: ÖĞRENCİ SAYISININ ARTIRILMASI
VE ÖĞRENCİ GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ
Amaç 1: Öğrenci sayısının artırılması
Alt-amaç 1.1. Lisans öğrencisi sayısının
artırılması
Hedef 1.1.1. 2013 yılına kadar iktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi öğrenci sayısının %25
artırılması
Hedef 1.1.2. 2011 yılı itibarıyla Mühendislik
fakültesine en az 3 bölüme öğrenci alınması
Hedef 1.1.3. 2013 yılı itibarıyla Uzaktan eğitim
sistemiyle eğitim görecek öğrenci sayısının
toplam öğrenci içindeki oranın %2’ye çıkarılması
Alt-amaç 1.2. Lisansüstü öğrenci sayısının
artırılması
Hedef 1.2.1. 2013 yılına kadar en az 3 Anabilim
Dalında Doktora eğitiminin açılması
Hedef 1.2.2. 2013 yılı sonuna kadar en az yeni
5 yüksek lisans programının açılması
Hedef 1.2.3. 2015 yılı sonuna kadar bütün
lisansüstü
yüksek
lisans
programındaki
kontenjanlarda en az 1 yabancı uyruklu
öğrenciye kontenjan ayrılması
Amaç 2: NEÜ’de yaratıcı ve analitik düşünen mezunlar
yetiştirme konusundaki bilincin yaygınlaştırılması
Alt-Amaç
2.1:
Lisans
ve
lisansüstü
eğitim
programlarında,
öğrencilere
birlikte
öğrenme,
öğrendiklerini sorgulama ve bütünleştirme becerilerini
geliştirecek olanakların sağlanması
Hedef 2.1.1: Lisans programlarında esnekliği sağlama
amacıyla, 2011-2012 ders yılının başına kadar, tüm lisans
programlarında:
a. Fakülte dışından (Matematik, Fizik, Kimya, İngilizce,
Tarih, Türk Dili gibi servis veya “Zorunlu Üniversite
Dersleri”ne ek olarak) en az bir seçimlik/zorunlu dersin
yer alması
b. Programdaki toplam ders sayısının en az %25’inin
seçmeli derslerden oluşması
c. En az iki seçmeli dersin tümüyle öğrencinin isteğine
bağlı olarak seçilebilmesine olanak sağlanması
Hedef 2.1.2: 2013-2014 ders yılı başına kadar
tüm lisans programlarında 2., 3. ve 4. yıl
eğitim
programında
yer
alan
bölüm
derslerinin en az bir tanesine dönem notunun
%25 veya üstünü oluşturan bir proje
zorunluluğu konulması
Hedef 2.1.3: 2013-2014 ders yılında mezun
olacak öğrencileri de kapsamak üzere, tüm
lisans programlarında en az iki derste
grup/takım
çalışması
yapma
olanağı
sağlanması
STRATEJİK AMAÇ 6: İNSAN KAYNAKLARININ
GELİŞTİRİLMESİ
Amaç 1: Üniversitenin idari personelinin kariyer
planlamasının yapılması ve gelecek için yönetici
potansiyeli yaratılması
Hedef 1.1: Mevcut idari kadrolar için Eylül
2012 sonuna kadar kariyer olanaklarının tespit
edilmesi
Strateji 1.1.1: Birim bazında varolan
personel ile kariyer olanaklarının ilişkilendirilmesi
Strateji 1.1.2: Personelin, kadrolarıyla
ilişkilendirilen kariyer politikaları hakkında
bilgilendirilmesi/bilinçlendirilmesi
STRATEJİK AMAÇ 10: ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN
ARTIRILMASI
AMAÇ 1: Üniversite çalışanları arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesi
Hedef 1.1: 2013 yılına kadar personelin tümünü bir
araya getirecek etkinliklerin sayısının ve çeşitliliğinin
yüzde 50 oranında artırılması
Strateji 1.1.1: Akademik ve idari personeli bir araya
getirecek sportif turnuvalar, kültürel ve sosyal
etkinliklerin artırılması
Strateji 1.1.2: Akademik ve idari birim yöneticilerini bir
araya getiren ortak eğitim programlarının düzenlenmesi
Hedef 1.2: Çalışanların 2015 yılı sonuna kadar farklı
birimleri tanımasının sağlanması
Strateji 1.2.1: Uygun meslek grupları arasında birimler
arasında rotasyon yapılması ve 2012 yılında pilot
uygulamanın tamamlanması
VARSAYIMLAR







Üniversite üst yönetimi ve çalışanlar stratejik yönetim tarzını
benimseyecek ve uygulama kararlılığını devam ettirecek.
Toplumdaki demokratikleşme beklentileri yükselecek.
Ekonomik büyüme ve siyasi istikrar devam edecek.
Bilimsel araştırma ve teknoloji için bütçeden ayrılan pay
artacak.
Yükseköğretimde uluslararası öğrenci talebi artacak.
Bilgi ve teknolojideki gelişmeler yeni fırsatlar ve yeni istihdam
biçimleri yaratacak.
Üniversitelerin özel sektörle işbirliğini geliştirmeye yönelik
düzenlemeler yapılacak ve destekler sağlanacak.
3.SWOT Analizi
Kuruluşun sektördeki rakiplerine oranla
üstünlük (Strengths) ve zayıflıkları(Weaknesses)
ile işletmenin içinde bulunduğu çevredeki fırsatlar
(Opportunities) ve tehditleri (Threats) tanımlayan
bir analiz sürecidir.
SWOT – TOWS – FÜTZ ANALİZİ
© Ülgen&Mirze 2004
© Ülgen&Mirze 2004

Fırsatlar, dış çevrenin analizi sonucunda kurum için olumlu sonuçlar
yaratabilecek unsurlardır.

Tehditler, kurumun varlığını sürdürmesine engel olabilecek veya
rekabet üstünlüğünü kaybetmesine neden olabilecek uzak veya
yakın çevredeki değişimler sonucu ortaya çıkan istenmeyen
oluşumlardır.

Üstünlükler, kurumun iç çevresinin analizi sonucunda ortaya
çıkartılan,
rakiplerine
karşı
üstünlük
sağlayabildiği
varlık
ve
yetenekleri kapsar.

Zayıflıklar,
kurumun mevcut varlık ve yetenek kapasitelerinin
rakiplerine oranla güçsüz ve düşük olduğu durumlardır.
© Ülgen&Mirze 2004
SWOT ANALİZİNİN OLASI KOMBİNASYONLARI
.Maxi-Maxi
(Gülcü
Yanlar/Fırsatlar):
Bu
kombinasyon bir kurumun güçlü yanlarını ve
fırsatları gösterir. Gerçekte, bir kurum yeni
fırsatları değerlendirmek ve ticarileştirmek için
güçlü yanlarını maksimize etmeye çaba
göstermelidir.
Maxi-Mini
(Güçlü
Yanları/Tehditler):
Bu
kombinasyon ise bir kurum için rakiplerden
gelen tehditler ve kurumun güçlü yanlarını
kapsar. Kurum tehditleri minimize etmek veya
savuşturmak için güçlü yanlarını kullanmaya
çabalamalıdır.
Mini-Maxi (Zayıf Yanlar/Fırsatlar): Bu alternatif,
fırsatlarla birlikte bir kurumun zayıf yönlerini
inceler. Karşılaşılan yeni fırsatların birçoğunu
kullanarak kurumun zayıf yanlarını gidermeye
yönelik bir çabadır.
Mini-Mini (Zayıf Yanlar/Tehditler): Dış çevredeki
tehditlerle kıyaslayarak kurumun zayıf yanlarını
ele alır. Bu stratejik alternatif, kurumun zayıf
yanlarını en aza indirgemek ve dışsal
tehditlerden kaçınmak için son derece savunmacı
bir stratejidir.
SWOT Matrisinin Hazırlanması
Kurumlar/İşletmeler SWOT analizi yaparken genellikle
Nominal Grup Tekniği’nden yararlanmaktadır.
Bu teknikte, kurumda konunun uzmanı olan kişiler bir
araya getirilir. Bu kişiler, pozisyonları ve uzmanlıkları
gereği
kurum ve içinde, bulundukları çevre ile ilgili
bilgilere sahip olan kişilerdir. Çalışma grupları en çok 3-
15 kişiden oluşur. Bazı durumlarda Gordon Tekniği ve
Philips 66 Teknikleri de kullanılmaktadır.
© Ülgen&Mirze 2004
NEÜ SWOT Analizi Yapılırken Dikkate Alınacak Alanlar
1. Yükseköğretim Sistemindeki mevcut durum
ve gelişmeler
2. Paydaşlar
3. Eğitim ve öğretim
4. Bilimsel araştırma ve yayınlar
5. Ürün ve hizmetler
6. İnsan kaynakları
7. Finansal kaynakların analizi
8. Alt yapı
DURUM ANALİZİ: 1.Yükseköğretim Sistemi
-Genel olarak Türkiye’de yükseköğretimin kuruluşu,
mevcut durumu ve gelişimi hakkında bilgi verilecek.
- AB ve Diğer Batı ülkeleriyle kıyaslanacak.
-Yükseköğretimde okuyan nüfusun oranı, eğitime
bütçeden ayrılan pay hakkında bilgi verilecek.
-Yükseköğretimdeki stratejik planın gerekliliğini
ortaya çıkaran nedenler belirtilecek.
-Metin çok düzenli bir grup çalışmasının ürünü
olacak ve 6 sayfayı aşmayacaktır.
DURUM ANALİZİ: 2.Paydaş Analizi
-Bu
bölümde
Nevşehir
üniversitesinin
ürün
ve
hizmetlerinden yararlanan, onun kararlarını etkileyen ve
onlardan dolaylı ve doğrudan etkilenen, iç ve dış kişi,
kurum ve kuruluşlar belirlenecek.
• Girdi tedarik edenler
• Ürün ve hizmet sunulan kişi ve kurumlar
• İş birliği yapılan kişi ve kurumlar
• Üniversitenin faaliyetlerinden etkilenenler
• Üniversiteyi etkileyen kişi ve kuruluşlar
•Çalışanlar
Bu paydaşlar hizmet alma durumu, stratejik nitelik, işbirliği
şekli dikkate alınarak üniversite ile ilişkisi belirtilecek.
Örneğin; hizmet alanlar: Öğrenciler, veliler, işletmeler, STK
DURUM ANALİZİ: 3.Eğitim-Öğretim
Nevşehir üniversitesindeki eğitim ve öğretim konusu
önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora bağlamında ele
alınacaktır.
•Eğitim-öğretim dili belirtilecek.
•Eğitim veren birimlerin nitelikleri ve eğitim süreleri
belirlenecek.
•Üniversitenin toplam öğrenci sayısı lisans ve önlisans
karşılaştırmalı ifade edilecek.
•Yıllara göre öğrenci artışı (en az son 5 yıl)
DURUM ANALİZİ: 3.Eğitim-Öğretim




Diğer ülkeler ve üniversitelerle gerektiğinde
kıyaslanacak
Üniversitede eğitim-öğretim işleyişi (danışmanlık
sistem vs.)
Kurulan birimlerin stratejik açıdan gerekliliği ve
istihdama katkısı üzerinde durulacak.
Yeni kurulması düşünülen birimlerin/bölümlerin
öngörüsü yapılacak ve gerekçeleri global, ulusal
ve yerel açıdan değerlendirilecek.
DURUM ANALİZİ: 4.Bilimsel Araştırma ve Yayınlar
-Bilimsel araştırmaların birim açısından önemi
-Rakamlarla bilimsel yayınların ifadesi ve diğer
üniversiteler içindeki oranı ve yeri
-Son 5 yılda bilimsel yayın sayısı ve atıf (SCı,
SSCI ve AHCI) Türkiye ve diğer üniversitelerle
kıyaslanacaktır.
-Bilimsel araştırma bütçesi
-diğer kurumlarla ilişkiler
-Yayınların kalitesinin artırılması
-NEÜ’nün AR-GE’ye ayırdığı pay
-üniversite sanayi işbirliği olanakları
-Dışarıdan destek durumu (DPT, TUBİTAK vs)
-Öğretim elemanı ve öğrenci değişimi
-Araştırma ortamı ve altyapısının iyileştirilmesi
DURUM ANALİZİ: 5.Ürün ve Hizmetler
-Üniversitenin sunduğu ürün ve hizmetler
bakımından işlevi irdelenecek.
-Ürünler:
• Meslek sahibi birey ( öğrenci)
• Yayın
• Sanatsal ürünler
•Tarımsal ürünler
• Basın yayın ürünleri ( dergi, kitap vs)
• Tanıtım hizmetleri
DURUM ANALİZİ: 5.Ürün ve Hizmetler
Hizmetler :
• Danışmanlık
• Toplum eğitimi
• Sanat etkinlikleri
• Sosyal etkinlikler
• Kütüphanecilik
•Sağlık hizmeti
•Konaklama
•Laboratuar vs.?
DURUM ANALİZİ: 5.Ürün ve Hizmetler
•Ürün ve hizmetler somut olarak yıllar itibariyle
ortaya konacaktır.
•Örnek: Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin yıl
içinde hizmet verdikleri hasta sayısı (5 yıl için)
•Yıllara göre düzenlenen konser, festival, spor
etkinliği sayısı vs.
•Kamu kuruluşlarına verilen seminerlerin niteliği
ve sayısı,
•Sertifika programları ve halka açık olma durumu
Birimlerin sundukları ürün ve hizmet karşılığında döner
sermayeye sağladıkları katkılar yıllar itibarıyla varsa
ifade edilecektir.
DURUM ANALİZİ: 6.İnsan Kaynakları
-İnsan kaynaklarının üniversiteler açısından önemi
üzerinde durulacak.
-Üniversitede çalışan akademik ve idari personel sayısı
-İK’nın son 5 yıldaki durumu
-Personelin eğitim durumu, kadın erkek oranı vs.
-Akademik ve idari personelin gelişimi ve kaliteli hizmet
sunması için verilen eğitimler
-Akademik personelin atanma kriterleri ve yaşanan
sorunlar
-Ödüllendirme durumu (hizmet, yayın, onur, proje için vs.)
-Yurt içi ve yurtdışı kongrelere sağlanan destekler son 5
yılda karşılaştırma yapılacak
-İnsan kaynaklarının daha etkin kullanımı nasıl olabilir?
Sorusuna cevap aranacak şekilde konu sonlandırılmalı.
DURUM ANALİZİ: 7. Finansal Kaynakların Analizi
•Üniversitenin mali durumu (hazine yardımı, döner
sermaye, özgelir durumu) belirtilecek.
•Toplam bütçe içindeki oranı verilecek.
•Hayırseverlerin katkıları dahil edilebilir (Bütçe dışı
gelir)
•TUBİTAK, DPT ve AB destekli projeler buraya dahil
edilecek.
•NEÜ kaynaklarının %kaçını kendi imkanlarıyla
yaratıyor. Yaratmıyorsa 2013-2017 döneminde kaynak
nasıl yaratılacak ve oran olarak yaratabileceği kaynak
oranı belirtilecek.
DURUM ANALİZİ: 8. Altyapı
•Nevşehir üniversitenin altyapı durumu ile ilgili
teknik verilerin derlenmesi ve rakamlarla ifade
edilmesi
•Eksiklerin ifade edilmesi
•Master planı dikkate alınarak durumun
incelenmesi
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİNİN
SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YANLARI
•Kapadokya’nın global ölçekte tanınmış olması
•Turizm programlarında çeşitlilik ve mezunlarının
yarattığı potansiyel
ZAYIF YANLARI
•Yerel
toplum ve ekonomiye
yeterince katkı
sağlayamama
•Yabancı dil eğitim-öğretiminin yetersiz olması
•Üniversite
çalışanları
arasında
disiplinlerarası
yardımlaşma, ekip çalışması yapma ve ilişki kurmanın
yetersiz olması
FIRSATLAR
•Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik eğilimleri
•Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimin yeni
ürün ve hizmet alanlarına girmesi
•Ulusal ve Uluslararası alanda faaliyet gösteren
işletmelerin nitelikli işgücü ihtiyacı
TEHDİTLER
•Üniversite - sanayi işbirliğini sağlayabilecek aracı
kuruluşların yetersizliği
•Akademik açıdan bilimsel ilerleme ölçütlerinin
gerçekçi olmaması ve uygulanamaması
•Özel üniversitelerin sunduğu teşvikler ve olanaklar
SWOT Analiz Formu Örneği
Güçlü Yönleri
Zayıf Yönleri
Dış Çevresindeki Fırsatlar
Dış Çevresindeki Tehditler
© Ülgen&Mirze 2004
‘Her sorunun üç çözümü vardır:
Benim çözümüm, sizin
çözümünüz ve gerçek çözüm.’
Çin Atasözü
Katkılarınız ve Sabrınız için Teşekkürler.
Prof. Dr. Şevki ÖZGENER
E-mail:[email protected]

similar documents