Riskbedömning - Medarbetarportalen

Report
Riskanalys och
riskbedömning
Labsäkerhetskurs
Susanna Lohman
yrkeshygieniker, Arbets- och miljömedicin (AMM)
2012-11-08
1
Vad är en risk?
Risk = sannolikhet
* konsekvens
Ingen allmänt accepterad definition av begreppet risk
Risk= Sannolikheten att ohälsa ska uppstå
Hälsa enligt WHO: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och
socialt välbefinnande och inte endast frånvaron av sjukdom och handikapp".
Ohälsa?
 En sjukdom enligt medicinska objektiva kriterier; exempel astma
 En kroppslig eller psykisk funktionsstörning; exempel upplevelse av stress,
svårt att sova på grund av arbetet
2
Riskkällor
 Riskkälla
– Något som kan medföra ohälsa eller olycksfall
 Kemisk riskkälla (AFS 2011:19)
– Något som kan medföra ohälsa eller olycksfall där orsaken är kemisk
genom:
1.
Hälsofarliga egenskaper
2.
Hälsofarliga egenskaper som kan bildas i processer (gaser, rök,
syrefattig atmosfär etc.)
3.
Andra produkter med farliga egenskaper (impregnerat virke, bly etc.)
3
Vad är säkerhet?
 Frånvaro eller förebyggande av risk
(personskador, yttre miljö, produktionsbortfall…)
4
Andra begrepp
Olycka
Nästan-olycka (=tillbud)
Oönskad händelse som
resulterar i skada
(personskada, materiell,
miljö, produktionsbortfall)
En oönskad händelse som
under lite andra
förhållanden kunde
resulterat i skada
Oönskad händelse
•Oönskad situation som kunde ha resulterat i,
eller resulterar i skada
•Omfattar både olyckor och nästan-olyckor
6
Olyckspyramiden
1
Allvarlig
personskada
10
Olyckor med mindre
personskador
30
Olyckor med materiella
skador
600
Händelser utan registrerade skador
(nästan-olyckor)
Bird et al., 1969
Någon som känner igen sig?
– Där hade jag tur!
– Det var nära ögat!
– Jag hade tur som inte var i närheten!
”Den mänskliga faktorn”
 Mänskligt felhandlande som orsak till en
olyckshändelse (Nationalencyklopedin)
 "Att fela är mänskligt. Man kan inte ändra den mänskliga
naturen, men man kan ändra de omständigheter under
vilka människor arbetar, så att felkällor minskar och fel
upptäcks tidigare och kan åtgärdas innan de leder till
skada.”
9
Riskkontroll
 Förmågan att undvika skador som en följd av
oönskade händelser- riskkontroll
 Systematisk arbetsmiljöarbete
 Riskbedömning – en del av riskkontrollen
 Handlar om att vara efterklok i förväg
– Inte händelsebaserad men riskbaserad riskkontroll
Händelsebaserad riskkontroll
olyckspotential
Säker nivå
Inga olyckor eller tillbud
Tillbud
Allvarliga personskador
Allvarliga olyckor
Osäker nivå
Arbestmiljöengagement
Katastrofer
Riskbaserad riskkontroll
olyckspotential
Säker nivå
Inga olyckor eller tillbud
Tillbud
Allvarliga personskador
Allvarliga olyckor
Osäker nivå
Arbestmiljöengagement
Katastrofer
Hög aktivitetsnivå, kontinuerligt ’’tryck’’
Riskbedömning
Risk
Sannolikheten för att en skada skall uppstå och konsekvensen av
denna skada
Risk = f (sannolikhet, konsekvens)
Risk avseende vad?

Människors liv och hälsa
– Död, skada, hälsa
– Trivsel, trygghet

Miljökonsekvenser
– Boendemiljö
– Naturmiljö
– Kulturmilö

Ekonomiska och materiella konsekvenser
– Skadade på tekniska system, materiella förluster
– Förlorade arbetsplatser
– Omdömme
Risk för vem?
Den risk man är utsatt för beror på hur
exponeringsförhållandet till de riskfyllda aktiviteterna är
– Första Part
 Producenter / anställda
– Andra Part
 Konsumenter
– Tredje Part
 Utomstående, samhället
Risk för vem och avseende vad?
– Första Part
Piloten
– Andra Part
Passageraren
– Tredje Part
Boende i närområdet
Riskacceptans
Vad är acceptabel risk / otillräcklig säkerhet?
 Den maxsimala risk vi är
villiga att acceptere
kallas vårt
akseptkriterium
 ”Vårt mål är inga
skador…”
 Vi accepterar ändå en
viss nivå av risk
 Risk vid en aktivitet
mäts mot nyttan
Acceptkriterium
Olycksfrekvens per år med minst N omkomna (F)
1
10-1
10-2
Oacceptabelt
10-3
10-4
Risken reduceras så långt
som är praktiskt möjligt
(ALARP)
Acceptabelt
1
10
100
1000
Antal omkomna per olycka (N)
19
Riskbedömning – en process
Identifiera oönskade händelser
Estimere frekvensen av händelsen
Bedöm konsekvensen av händelsen
Beräkna risken
Jämför mot acceptkriterier
Identifiera riskreducerande åtgärder
Riskbedömning - hur?
Systematisk användning av tillgänglig information för att identifiera faror och
bedömma risker.
En riskanalys skall besvara några enkla frågor:
Vad kan hända?
Hur allvarligt kan det gå?
Hur ofta kan det hända?
Och så?
Vad måste göras?
Identifiera oönskade händelser
Konsekvenser
Frekvensestimering
Bedömning av risken
Åtgärder
21
Varför riskbedömma?
Styrka underlaget för beslut genom att ge svar på följande frågor:
–
–
–
–
–
Är risken hög/låg
Är risken acceptabel
Vilka moment är mest kritiska
Vad är skillnaden mellan olika lösningar
Vilka riskreducerande effekter uppnås vid alternativa åtgärder
23
Många olika metoder..(olika syften)
Riskanalys kan göras med hjälp av många olika metoder, som kan vara kvalitativa,
semikvantitativa eller kvantitativa.










PHA (Preliminary Hazard Identification)
Ändringsanalys
FMEA (Failure modes and effect analysis)
Hazid (Hazard Identification)
Hazop (Hazard and Operability)
What-If
Grovanalys
QRA (Quantitative Risk Analysis)
Minirisk
M.fl.
Grovanalys
– Ofta använd metod för systematisk kartläggning
– Ger överiskt över förhållanden vid olika aktiviteter/arbetsmoment
– Relativt liten arbetsinsats
Riskmatris
Konsekvens
Försumbar risk,
åtgärd behövs ej
Acceptabel risk,
åtgärd behövs ej
Viss risk,
eventuell åtgärd
Allvarlig risk,
behöver åtgärdas
Oacceptabel risk,
behöver åtgärdas
Sannolikhet
Mycket vanlig
5
Vanlig
4
Ganska vanlig
3
Ganska ovanlig
2
Osannolik
1
Mycket
osannolik
0
Ofarlig
Ganska
allvarlig
Allvarlig
Mycket
allvarlig
Kritisk
Katastrofal
0
1
2
3
4
5
Konsekvensklasser
Konsekvensklass
Forklaring
0
Ofarlig
Ofarlig eller bagatellartad
1
Ganska allvarlig
Kortare sjukskrivning
2
Allvarlig
Längre sjukskrivning
3
Mycket allvarlig
Invaliditet
4
Kritisk
Dödsfall
5
Katastrofal
Flera dödsfall
Frekvensklasser
Frekvensklass
Forklaring
0
Mycket osannolik
Mindre än en gång per100 år
1
Osannolik
En gång per 100 år
2
Ganska ovanlig
En gång per 10 år
3
Ganska vanlig
En gång per år
4
Vanlig
En gång i månaden
5
Mycket vanlig
En gång per dag
Riskbedömningsunderlag för avd...................., Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Verksamhet:
Bedömningen reviderad av:
Kontrollerad av:
Arbetsmoment
Oönskad
händelse
Datum:
Datum:
Konsekvens
Riskbedömning
Konsekvens
Riskreducerande åtgärder
Sannolikhet
Hantering av
syror och baser
1. Syratvätt
Stänk i ögon,
hudkontakt,
inandning
Frätskador,
luftvägsirritation
Allvarlig (2)
Ganska vanlig (3)
Använd labbrock, handskar och
ögonskydd. Utföres i
diskrummet.
2. Impregnering av Stänk och
ammoniakfilter
hudkontakt.
Frätskador,
luftvägsirritation
Ganska allvarlig (1)
Ganska ovanlig (2)
Använd handskar och
ögonskydd. Utföres i dragskåp.
3. Beredning av sur Stänk och
jonkrombuffert
hudkontakt.
Frätskador,
luftvägsirritation
Ganska allvarlig (1)
Ganska ovanlig (2)
Använd handskar och
ögonskydd. Utföres i dragskåp.
4. Större spill av
syra el bas
Svåra frätskador,
lungskada
Mycket allvarlig (3)
Osannolik (1)
Varna, lämna lokalen!
Stänk i ögon,
hudkontakt och
översköljning
Sanera enligt instruktion!
29
Exempel: Hantering av syror och baser
Konsekvens
Ofarlig
Ganska
allvarlig
Allvarlig
Mycket
allvarlig
Kritisk
Katastrofal
0
1
2
3
4
5
Sannolikhet
Mycket vanlig
5
Försumbar risk,
åtgärd behövs ej
Vanlig
4
Acceptabel risk,
åtgärd behövs ej
Ganska vanlig
1
3
Viss risk,
eventuell
åtgärd
Allvarlig risk,
behöver
åtgärdas
Oacceptabel
risk, behöver
åtgärdas
Ganska ovanlig
2
Osannolik
2
3
4
1
Mycket osannolik
0
30
Arbetsskador Västra Götaland 2011 (AV)
 4989 arbetsolyckor med frånvaro (7 st. per 1000
sysselsatta
 10 dödsfall
 9150 arbetsolyckor utan frånvaro
 2376 olyckor på väg till/från arbetet
 1867 anmälda arbetssjukdommar
31
De olika delområdena inom riskhantering. Riskhantering innebär systematiskt
arbete för att identifiera, utvärdera och reducera riskerna
32
Lästips
 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker
AVs broschyrer nr.:
 ADI 306 Rapportera tillbuden
 ADI 606 Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här
 ADI 618 Utred och dra lärdom av olyckor och nästan-olyckor
 ADI 296 Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror
 ADI 585 Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete
33
Tack för mig!
34

similar documents