Fuseren samenwerken en concurreren

Report
“Fuseren, samenwerken en concurreren”
Studiedag Erasmus CMDz, 22 maart 2012
Mr. Diederik Schrijvershof, advocaat Van Doorne
Tilburgse ziekenhuizen: vergunningfase
Reactie op Marco Varkevisser t.a.v.:
1.
Vergunningfase
˃ wat is daarbij relevant?
˃ wat wordt de uitkomst?
2.
(toekomstige) zorgspecifieke fusietoets
˃ wat ligt in het verschiet?
˃ wat zijn de (praktische) gevolgen?
2
Tilburgse ziekenhuizen: de “theory of harm”
˃ “Theory of harm” van de NMa
Het wegvallen meest nabije concurrent
˃ Het fundament: de geografische markt
die in deze zaak volgens NMa het gebied omvat van de:
a) adherentiegebieden van partijen,
b) of hooguit een ruimer gebied waarin ook het gebied van AZ valt.
Maar, zegt de NMa: “de exacte omvang kan in het midden worden gelaten” en
verwijst naar haar analyse van de gevolgen. Die analyse is in het besluit relatief
kort: SEZ en TSZ zijn onder a) en b) steeds elkaars meest nabije concurrenten.
Terwijl bij a) marktaandeel SEZ & TSZ 80-90% is, bij b) 50-60% en c) met JB 30-40%.
3
• Invoegen kaartje bijlage 2 NMa besluit en daarop aangeven welke
ziekenhuizen erin liggen )
Bron bijlage 2 NMa-besluit: overzicht locaties ziekenhuizen in Noord-Brabant
4
Bron bijlage 1 NMa-besluit: kaart adherentiegebied SEZ & TSZ; horizontaal
gestreept (SEZ), verticaal gestreept (TSZ) geruit is overlap adherentiegebied SEZ &
TSZ
5
Bron bijlage 1 NMa-besluit: bewerkte kaart oranje gebied is adherentiegebied
SEZ & TSZ met huidige (mogelijke) concurrentiedruk
6
Vergunningfase: enkele observaties
Van “theory of harm” naar significante mededingingsbeperking
˃ Concurrentiedruk
NMa: er is nu concurrentie(druk) aan randen van adherentiegebied: [0-10] % - [ 10- 20]% van
instroomvolume van zowel SEZ en TSZ
˃ Compenserende afnemersmacht
CZ en UVIT geven, aldus de NMa, aan te verwachten over voldoende alternatieven te beschikken en
noemen JBZ, AZ, MMC en het CHz
˃ Reisbereidheid
Wat gaat daarmee in vergunningfase gebeuren?
˃ Significante duurzame beperking van de mededinging?
Als SEZ&TSZ prijzen willen verhogen en/of kwaliteit verlagen, is dat praktisch uitvoerbaar?
7
Vergunningfase: de uitkomsten
Verlenen vergunning
˃
zonder of met voorwaarden
voeren van een efficiencyverweer
rol NZa met het AMM-instrument
Onthouden vergunning
˃
komt voor: zaak 6976 Zorggroep NW Veluwe - Het Baken (2011). Maar er is ook: bijv. in
2006 bij de Zeeuwse ziekenhuiszaak de intrekking vergunningaanvraag of het afzien van
indienen vergunningaanvraag bijv. fusieplan GGZ NHN en GGZ DD en recent PBG en
Emergis
Na onthouden vergunning
˃
˃
beroep bij de rechtbank R’dam
aanvraag vergunning bij minister van EL&I: “de minister kan indien naar zijn oordeel
gewichtige redenen van algemeen belang zwaarder wegen dan de te verwachten
belemmeringen van de mededinging een vergunning verlenen.”
8
Zorgspecifieke fusietoets: inhoud
Impact van de toets?
˃
˃
˃
˃
Sterk afhankelijk van de uitwerking
Wordt het een (meer) procedurele, of ook inhoudelijke toets?
Gelijkenissen met Fusie effectrapportage onderwijs (2011)
Wat wordt de verhouding tot de Wet cliëntenrechten zorg?
9
Zorgspecifieke fusietoets: gevolgen
Wat zijn de (praktische) consequenties?
˃
Minister van VwS geeft aan: “Door de aanscherping van de fusietoetsing op zorgspecifieke
aspecten is het onontkoombaar dat de doorlooptijd van een fusie toeneemt en dat de
administratieve lasten enigszins toenemen.” (Kamerbrief 14 juni 2011)
˃ In voorkomende gevallen, een investering die van pas kan komen
˃ Maar het zou ook een struikelblok kunnen opleveren
Zaak 7327 PBG en Emergis: “De cliëntenraad van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen geeft aan
dat zij in Zeeland, naast PBG en Emergis, geen andere partijen in het werkgebied kunnen
aanmerken die voldoende geëquipeerd zijn voor een goede aanpak van de geestelijke
gezondheidszorg, met als gevolg dat er na de concentratie nog één aanbieder zal
overblijven. De cliëntenraad RGC Zeeuws-Vlaanderen stelt dat de concentratie “de
mededinging aanzienlijk beperkt op de nieuwe markt, van Terneuzen tot Den Helder,
omdat restconcurrentie verdwijnt en toetreding van nieuwkomers nog onwaarschijnlijker
wordt. Het leidt ook tot een versterking van de monopoliepositie van Emergis in Zeeland.
Er kan door cliënten niet meer gekozen worden”.
10
Vragen, opmerkingen en discussie
11
Contact
Diederik Schrijvershof
Europees en Mededingingsrecht
t +31 (0)20 6789 291
f +31 (0)20 7954 291
m +31 (0)6 81 364 318
[email protected]
LinkedIn
Van Doorne N.V.
Jachthavenweg 121
1081 KM Amsterdam
Postbus 75265
1070 AG Amsterdam
The Netherlands
t +31 (0)20 6789 123
f +31 (0)20 7954 589
[email protected]
www.vandoorne.com
12

similar documents