Introducere în domeniul controlul financiar public intern

Report
Introducere în
domeniul controlul
financiar public intern
Chișinău, 12 iunie
2014
Ion Sîrbu
Jan van Tuinen
Manfred van Kesteren
Cuprins
•
•
•
Introducere CFPI
Precondițiile CFPI
CFPI în Republica Moldova
CFPI………….ce este?
Conceptul de control financiar public intern (CFPI) a fost dezvoltat
de Comisia Europeană scopul de a oferi un model structurat și
operațional pentru a ajuta guvernele naționale să-și regândească
mediul de control intern, și în special să-și modernizeze sistemele
de control în sectorul public în conformitate cu standardele
internaționale și bunele practici ale UE.
3
Control intern
Definiţia INTOSAI:
Controlul intern este un proces integru care este realizat de
conducerea entității și personalul desemnat de aceasta pentru a evalua
riscurile și a oferi asigurări rezonabile privind respectarea misiunii
entității, fiind realizate următoarele obiective generale:
• executarea operațiunilor în mod ordonat, etic, economic, eficient
și eficace;
• îndeplinirea obligațiunilor de responsabilitate;
• respectarea actelor legislative și normative aplicabile;
• protecţia resurselor de pierderi, utilizare inadecvată și deteriorări.
4
Cele trei elemente ale CFPI
1. Sisteme adecvate de management financiar și control
(MFC)  Responsabilitatea managerială
2. Audit intern (AI) descentralizat, independent funcțional
3. O organizație centralizată responsabilă de armonizare
și coordonare a procesului de creare și îmbunătățire a
MFC și AI (UCA)
5
1. Sistemul de management financiar și control
(MFC)
Managerul este responsabil de:
venituri/cheltuieli, precum și pentru un management financiar rațional
stabilirea și realizarea obiectivelor;
Planificarea, programarea, bugetarea și contabilizarea, controalele
sistem de management financiar și control; reducerea riscurilor importante până
la un nivel ”rezonabil”;
analiza obiectivă a riscurilor și managementul riscurilor;
Manuale ce includ ”piste de audit”
Unități de audit intern (crearea, protejarea independenței sale funcționale,
urmărirea realizării materialelor și recomandărilor de audit)
Raportarea cu privire la realizarea obiectivelor (internă și externă)
6
2. Auditul intern (AI)
Sarcina principală a auditorilor interni:
Ajutarea managerilor să înțeleagă valoarea adăugată a auditului intern:
relație
de încredere;
Independență funcțională – Carta AI;
Evaluarea funcționării sistemelor MFC și oferirea de recomandări;
Manifestarea celui mai înalt nivel de obiectivitate, integritate și
profesionalism (Codul de etică);
Consilierea managerului pentru a realiza (mai bine) obiectivele, însă
fără a-și asuma responsabilitatea managerială
7
2. Auditul intern (AI)
Auditorul intern raportează conducerii de cel mai înalt nivelul
(ministrului):
Carta de audit intern (descrie relația cu conducerea)
Desemnarea, transferul, concedierea (de comun acord with UCA/MF)
Resurse și salarii adecvate
Libertatea de a stabili:
Planul strategic de audit și planurile anuale de audit în baza evaluării
obiective a riscurilor (posibilitatea realizării auditelor ad hoc)
Conducerea avizează planurile de audit
Raportarea constatărilor de audit:
Proceduri contradictorii cu conducerea
Proceduri de follow-up pentru conducere
Rapoartele de audit transmise conducerii (și UCA dacă este cazul)
Registrul central al constatărilor de audit de importanță materială
8
3. Unitatea Centrală de Armonizare (UCA)
Implicată în procesul de conceptualizare/elaborare a legislației, ulterior
armonizarea și coordonarea standardelor și ghidurilor;
Motivează și promovează bunele practici;
Are grijă de rețele stabilite (interne/externe) și relațiile cu publicul
Determină necesitățile de instruire a tuturor părților implicate;
Evaluează și urmărește implementarea ghidurilor și standardelor sale de
către clienți;
Întocmește rapoarte anuale cu privire la progresele înregistrate în
domeniul CFPI pentru Guvern
Bună cooperare cu ISA
9
Trei linii de apărare
Comitetul de
audit
Linia 1
Conducerea
de ramură
Monitorizarea
continuă a
activitățor,
proceselor,
controalelor,
problemelor,
”tonului de la
vârf”
10
Linia 2
Control,
respectarea
gestionării
riscurilor
Supravegherea
zilnică: a
normelor,
procedurilor,
îmbunătățirilor,
prin iinspecții
Linia 3
Auditul
intern
Asigurări
obiective cu
privire la
controlul intern
și funcționarea
liniilor de
apărare nr. 1 și
2
Фундамент
Политика
Гостиная
Финансовое управление и контроль
Платформа
Ответственность и подотчетность руководителя
Проффессионалы
Оплата труда,
социальные
гарантии
Следование
закондательству
Закон о госслужбе
Програмноцелевое
бюджетирование
Закон о ГВФК
РеформированиеГ
ВФК
Опора
Крыша
Внутренний аудит

similar documents