Sprog - Fælleshåbsskolen

Report
INDSKRIVNINGSMØDE
1
Indskrivningsmøde 1.12.14
•
•
•
•
•
•
Velkomst
Om skolen
Skoledagen i indskolingen
Skoleparathed
Det videre forløb frem til skolestart
Spørgsmål og rundvisning
2
Om skolen
• Ca. 600 elever plus 20 børnehavebørn.
• Ca. 60 pædagoger og lærere.
• Fælleshåbsskolen består af 3 matrikler
– En indskolingsafdeling med børnehave (Skovbyvej)
– En mellemtrins/udskoling/specialkl.-afdeling
– En SFO-klub (Brejning)
• Fælleshåbsskolen er også overbygningsskole
for Gårslev Skole.
3
Organisering
•
•
•
•
Skolebestyrelse
Ledelse
Teamkoordinatorer (Én fra hver fase)
En række specialistfunktioner
4
Vores værdier
Ansvarlighed
– På skolen har man rettigheder og pligter.
Trivsel
– Skolen skal være et rart sted at lære og at være.
Rummelighed/inklusion
– Forskellighed som noget der styrker skolen.
Helhed i børns hverdag
– Vi arbejder på at skabe sammenhæng i hverdagen.
5
Om undervisningen
Målet med at være organiseret aldersintegreret er, at give
de bedste muligheder for:
– styrke børnenes trivsel, læring og udvikling.
– skabe forskellige læringsmiljøer, der tilgodeser alle børns
måder at tilegne sig viden på.
– styrke lærer/pædagogsamarbejdet med fokus på det enkelte
barns udvikling og trivsel både i undervisning og fritid.
– skabe rammer for et helhedsorienteret syn på det enkelte
barn.
– skabe bedre forudsætninger for at gennemføre en
differentieret undervisning.
– give barnet mulighed for at prøve forskellige sociale roller
6
Om skoledagen
• Skole 30 timer/uge incl. pauser og lektiecafe.
• Skole kl. 8.00-14.00
• SFO
– Morgen SFO kl. 6.15-8.00
– Eftermiddags SFO kl. 14.00-16.45
– Mulighed for valg af moduler
7
Dagsoversigt
6.15-8.00
Morgen SFO
8.00-8.20
AI-tid
8.20-9.50
inkl. bevægelse
K1 tid
9.50-10.10
Pause
10.40-11.50
inkl. bevægelse
K1 tid
Spisning
12.00-12.30
Pause
12.30-14.00
inkl. bevægelse
AI-tid
14-16.45
SFO
Dagens indhold
• Morgen SFO
– Morgenmad frem til kl. 7.30
– Leg og rolig opstart
• AI-tid (morgen)
– Er sammen med sit stamhold (trænavne)
– Godmorgen – er vi her alle (fraværsregistrering)
– Gennemgang af dagen
– Evt. fortællerunde eller historie
9
Dagens indhold
• K1-tid
– Er sammen med K-holdet. Alle skolestartere sammen i to hold.
– Fagligt indhold fra Fælles mål for 0.kl.
*Sprog
*Matematisk opmærksomhed
*Naturfaglige fænomener
*Kreative og musiske udtryksformer
*Krop og bevægelse
* Engagement og fællesskab
– Leg
– Bevægelse
– Spisning
10
Dagens indhold
• AI-tid (eftermiddag)
– Er sammen med sit stamhold (trænavne)
– Arbejder med emner
• Eks. på emner: Mig og min skole, Fra vugge til grav,
Danmark.
– Skolecafe
• Indeholder lektiecafetiden
11
Dagens indhold
• Eftermiddags SFO
– Fritid med indhold
•
•
•
•
Fællesskab og venskaber
Leg ude og inde
Aktiviteter
Frugt-spisning
12
Skoleparathed
•
•
•
•
Leg og social adfærd
Intellektuelle færdigheder
Sprog
Selvhjulpenhed
13
Leg og social adfærd
•
•
•
•
forstå en kort og klar besked
tåle at tabe i spil
vente til det bliver éns tur
acceptere ikke altid at være midtpunkt
14
Intellektuelle færdigheder
• forstå en fælles besked
• koncentrere sig 10-15 minutter ad gangen
• aflæse og respektere andre børns signaler og
grænser
15
Sprog
• løse småkonflikter
• interessere sig for at lege med lyde, rim og
remser
• genfortælle og lytte til emne/historie
• sige noget i gruppen/klassen
16
Selvhjulpenhed
•
•
•
•
klare af- og påklædning
klare toiletbesøg alene
spise selv
holde styr på sin taske - med indhold
17
Den videre proces
Nov-jan
18
Januar - august
• Samarbejde med børnehaver om overlevering.
• Fordeling på stamhold.
• Maj/juni andet indskrivningsmøde, hvor I
sammen med jeres barn inviteres til
velkomstmøde på skolen. Her vil personalet
fortælle mere præcist om hverdagen med
særlig fokus på den første tid.
• Start i skole mandag den 10. august.
19
Spørgsmål
20

similar documents