9 Politiker utb 2011 krishantering visn.

Report
Risk- och krishantering,
nu en angelägenhet för alla
Målen för samhällets
krisberedskap
• Minska risken för och konsekvenserna av
allvarliga störningar, kriser och olyckor,
• trygga hälsan och den personliga
säkerheten för barn, kvinnor och män
• hindra eller begränsa skador på egendom
eller miljö.
World Trade Center, New York 2001
2000-talet
• Storskalig internationell självmordsterrorism
• Extrema natur- och väderhändelser
• Hot mot internet (informationssäkerhet)
Bidrar slutgiltigt till att ”samhällets krisberedskap”
hamnar högst upp på den politiska agendan dvs. blir
ett eget politikområde från 2008!
Politikområde “Samhällets
krisberedskap”
Politikområde “Samhällets krisberedskap” består av
Krisledningsförmåga, Operativ förmåga, Skydd mot
olyckor och Förmåga i samhällsviktig verksamhet
att motstå allvarliga störningar.
Målen för politikområdet är att :
1: minska risken för och konsekvenser av olyckor
och svåra påfrestningar på samhället i fred,
2: minska lidande och skadeverkningar av olyckor
och katastrofer i andra länder.
Tänkvärt
Det krävs ett helt nytt
sätt att tänka för att
lösa de problem vi
skapat med det gamla
sättet att tänka!
Källa: Albert Einstein
Lagen om extraordinära händelser
Göteborgs Stad skall inför extraordinära
händelser inför kris och krig
• Utöva geografiskt områdesansvar
• Genomföra risk- och sårbarhetsanalys
• Ta fram plan för mandatperioden
• Initiera storstadssamverkan
Grundprinciper
Krishanteringssystemets tre
grundläggande principer
• Ansvar
• Likhet
• Närhet
Lag om skydd mot olyckor
Göteborgs Stad skall verka för skydd mot
olyckor
• Göra en samlad risk- och
sårbarhetsanalys
• Ha en handlingsplan för det
förebyggande arbetet
• I övrigt generellt verka för ett gott
skydd mot olyckor inom dess
geografiska område
”Vanliga olyckor”
I år kommer ungefär 2800 människor i
Sverige att omkomma i olyckor!
I år kommer också ungefär 100 000
människor att skadas så svårt i olyckor att
de behöver läggas in för vård på sjukhus!
Målen för samhällets
säkerhet
• Värna befolkningens liv och hälsa
• värna samhällets funktionalitet
• värna vår förmåga att upprätthålla våra
grundläggande värden som demokrati,
rättsäkerhet och mänskliga fri- och
rättigheter.
Säkerhetsskyddslagen
• Göteborgs Stad skall för att motverka
verksamhet som kan utgöra ett hot mot
samhällets demokratiska styrsystem genom
sabotage och terror
• Göra en säkerhetsanalys av känslig verksamhet
• Planera och genomföra behövliga åtgärder i
form av att säkra information, begränsa den
fysiska tillgängligheten och svara för en
säkerhetsprövning av berörd personal
RISKHANTERING
Sårbarhet som går att förebygga bort
Sårbarhet som kräver beredskap
KRISHANTERING
År
Händelse
Omk.
Skadade
1969
Höststormar över Göteborgs Stad
10
200
1970
Fartygsexplosion
12
27
1977
Jordskred i Tuve
9
62
1978
Brand på stadshotellet i Borås
20
50
1980
Tjörnbron rasar
8
-
1987
Tågolycka i Lerum
9
150
(1988
Bergen – Kista)
1990
Fartygsbrand på Scandinavian Star
158
30
1992
Spårvagnsolycka i Göteborg
13
37
Så här ska det fungera!
1. Varje verksamhet har ett eget ansvar och
skall planera/öva för att ta första stöten
2. Andra vågen, snabbt på plats, utgörs av
räddningstjänst / polis /ambulanssjukvård ,
3. Övrigt samhällsstöd kopplas in successivt
genom bla krissamordningsgruppen
Kommunstyrelse/Krisledningsnämnd
• Politiska beslut, övergripande
Rådgivande
Politisk tvärgrupp
Krissamordningsgruppen
• Förvaltningsövergripande samordning
Supportfunktioner
• Info
• Koordinator
• IT- & telekomsupport
• Vaktmästeri
• Logistik
Samordnings funktion
Samverkande organisationer
Grundbemanning
• Stadsdirektör
• Räddningstjänst
• Infrastruktur
• SDF-samordning
• Info
• Övr mht situation
Trafik
Energi
VA
Miljö
• Polis
• Sjukvård
• Länsstyrelse
• Försvarsmakten
• SOS- Alarm
• Trossamfund
• Övr mht situation
Fältenhet
samordning, samverkan
Förvaltningar och bolag, situationsspecifik verksamhet
enligt ansvarsprincipen
10 stadsdelsförvaltningar
Övriga förvaltningar, ca 20 st
Bolag, ca 30 st
Diskoteksbranden, Göteborg 1998
KSG har följande uppdrag
1.
Se till att alla aktörer kommer upp och är med på banan.
2.
Vara ett naturligt forum för samverkan dit alla aktörer
vänder sig.
3.
Informera och framlägga förslag till beslut för stadens
politiska ledning (Krisledningsnämnd - KS).
4.
Svara för ledningsinformation till respektive aktörs
krisledningsgrupp.
5.
Bevaka frågan: ”Vem som äger ansvaret för lösningen på de
olika problemen”?
6.
Verka för att Förvaltnings-/Bolagsövergripande
problemlösning kommer tillstånd.
Typscenarier
• Extrema vädersituationer
• Energi,- vatten, tele/IT och
transportförsörjningssystem
• Tillverkning, transporter och användning av
”farliga ämnen”
• En pandemi slår till mot Göteborgssamhället
• Gängkriminalitet, organiserad brottslighet,
hot mot personal och förtroendevalda,
sabotage och terrorism – Social oro
• Samhällets informationssäkerhet
Snökaos, Göteborg 1995
EU-toppmötet, Göteborg 2001
RISKHANTERING
Sårbarhet som går att förebygga bort
Sårbarhet som kräver beredskap
KRISHANTERING
“Gemensamma” hot/risker
• Extremt väder med dess konsekvenser
• Infrastrukturhaveri: el, vatten, tele/it,
transporter
• Utsläpp av farliga ämnen (C,B,R,N,E)
• Pandemi
• Ungdomsbrottslighet, gängorienterad och
organiserad brottslighet, terrorism, hot och
våld mot personal och förtroendevalda
• Social oro
• Stora olyckor med många offer
Hur hänger det
samman?
Källa: Rinaldi, Peerenboom, & Kelly, 2001
Varje verksamhet:
En Policy
En aktiv riskhantering
En fungerande krisberedskap
Risk-, Säkerhets- och Krishantering i Göteborgs stad
Stadskansliet
•Samordning
•Krishantering
•Riskhantering
•Säkerhetsskydd
•IT-säkerhet
Försäkrings AB Göta
Lejon
•Förebyggande
säkerhetsarbete
•Försäkringsskydd
Räddningstjänsten
Stor Göteborg
•Räddningstjänst
•Förebyggande
säkerhetsarbete
Nämndernas och bolagens
ordinarie verksamhet:
•
Arbetsplanering
•
Personalplanering
•
Lokalplanering
•
Hushållning med begränsade resurser
Rådet för Tryggare och
Mänskligare Göteborg
Trygg, vacker stad
(Ung och Trygg)
Syftar mot en robust och ekonomisk
verksamhet med ett minimum av
störningar, avbrott och olyckor
Kunskapscenter
Årlig avstämning:
Om ni politiskt valda och som ingår i
nämnder och styrelser årligen begär
en redovisning av arbetsläget så
kommer det att ge positiv effekt på
vår gemensamma utveckling inom
området!
Göteborgs Stad

similar documents