Presentatie Richtlijnenboek stadsontwikkeling & recreatie : nieuwe

Report
RICHTLIJNENBOEK ACTIVITEITENGROEP
STADSONTWIKKELING & RECREATIE
NIEUWE INZICHTEN
29-11-2011
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
INHOUD
1.
2.
3.
4.
Methodologie
Toepassingsgebied (Screening)
Scoping van de relevante ingreep-effectrelaties
Algemene inhoudelijke aspecten (alternatieven, ontwerpend
onderzoek, ...)
5. Methodiek inhoudelijke uitwerking van de verschillende milieuthema’s
en disciplines
6. Inhoudelijke aandachtspunten per discipline en thema
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
2
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
METHODOLOGIE
FAZE 1




Analyse gevalstudies
Bevraging initiatiefnemers
Actuele kennis effectvoorspelling en –beoordeling in binnen- en buitenland
Analyse bestaande richtlijnenboek
STUURGROEPOVERLEG (Dienst Mer, MER-deskundigen, adviesinstanties)
FAZE 2

Ontwerp richtlijnenboek
STUURGROEPOVERLEG

Definitief richtlijnenboek
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
3
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
TOEPASSINGSGEBIED (SCREENING)
Rubrieken van bijlage II:
 Rubriek 10 b
Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen.
 Rubriek 12 a
Vakantiedorpen, hotelcomplexen buiten stedelijke zones, permanente kampeer- en caravanterreinen,
themaparken, skihellingen, skiliften en kabelspoorwegen, met bijhorende voorzieningen.
 Rubriek 12 c
Aanleg van golfterreinen
 Rubriek 13
Wijzigingen
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
4
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
SCOPING VAN DE RELEVANTE INGREEP-EFFECTRELATIES
S C O P I N G
KENMERKEN ACTIVITEITENGROEP
M.E.R.-NIVEAU
RELEVANTE EFFECTGROEPEN
STUDIEGEBIED
POTENTIËLE IMPACT
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
5
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
KENMERKEN
Hinder (lucht, geluid, visueel)
Barrière-effecten
Direct ruimtebeslag
Wijzigingen aan het watersysteem
Microklimaat
Vergraving
Wijzigingen in verkeer en transport
Gebruik natuurlijke hulpbronnen
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
6
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
VERSCHILLEN (studiegebied/activiteit)
• Locatie: stedelijk, randstedelijk of buitengebied
• Ruimte-inname / aandeel bebouwing (winkelcomplex vs. golfterrein)
• Intensiteit exploitatie- en onderhoudsfase
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
7
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
Getrapte procedure ruimtelijke planvorming - milieuonderzoek
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
8
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
Sleutel-, optie- en niet-relevante disciplines
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
9
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
MER-niveau
Niveau Plan-m.e.r.
Sleutelaspecten: milieueffecten die bijdragen tot de besluitvorming over
het plan (keuzes voor ruimtelijke inrichting)
• Permanente effecten (vnl. tijdens de exploitatie, uitgezonderd effecten
tijdens de aanleg met een permanent effect)
• Ruimtelijk onderscheidende effecten
• Voldoende differentiërend naar besluitvorming – optimalisatie plan
• Niet-sturende effecten i.f.v. relevante kennisoverdracht naar andere
disciplines
Niveau Project-m.e.r.
• Milieueffecten die bijdragen tot besluitvorming over het project
(milieuvergunning / stedenbouwkundige vergunning)
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
10
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
Karakteristieken studiegebied
• Afbakenen aandachtsgebieden per effectgroep vermijdt overbodig
onderzoek
• 2 types aandachtsgebieden:
•
Bijzonder beschermde gebieden (Zie juridisch & beleidsmatig kader)
•
Bijzonder kwetsbare gebieden (Bv. overstromingsgebieden,
relictzones/ankerplaatsen, stiltegebieden, woonconcentraties, herbevestigde
agrarische gebieden, …)
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
11
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
ALGEMENE INHOUDELIJKE ASPECTEN
 Plan- of projectbeschrijving
 Doelstellingen
 Alternatieven
 Referentietoestand
– Vastgesteld beleid
– 2 referentietoestanden
 Milderende maatregelen
 Ontwerpend onderzoek
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
12
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
Formuleren van (duurzame) doelstellingen
• Duidelijke doelstellingen zijn nodig om alternatieven te kaderen
• Richtlijnenboek geeft aanbevelingen voor het formuleren van hoofd- en
nevendoelstellingen
• Mogelijke doelstellingen
•
•
•
•
•
•
29/11/2011
Behoefte aan functies (link met woonbehoeften, parkeerstudie, winkelen, recreatie,
groenbehoeften, …)
Oppervlakte van de verschillende programma-onderdelen
Bijdrage aan beleidsdoelstellingen (ruimtelijke ordening, CO2-neutraal, modal split,…)
Keuzes voor ontsluiting/bereikbaarheid
Milieu- of omgevingskwaliteit, duurzaamheidsaspecten,…
Architectuur en stedenbouwkundige milieukwaliteit
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
13
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
Formuleren van (duurzame) alternatieven
• In functie van het vermijden van milieueffecten (zie ook ontwerpend
onderzoek)
• Alternatieven moeten doelstelling van het plan nastreven
• Hulpmiddel onderzoek alternatieven (bvb. programma-alternatieven)
De lagenbenadering (ondergrond, netwerken en occupatie) als
model voor integrale afweging in milieuonderzoek.
Elke laag heeft haar specifieke bijdrage aan de ontwikkeling.
Een onderliggende laag stelt condities aan een bovenliggende.
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
14
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
Formuleren van milderende maatregelen
• Wanneer milderende maatregelen onvoldoende in de doelstelling en/of
alternatieven vervat zijn
• Aandacht voor:
•
•
•
m.e.r.-niveau
Inpasbaarheid in de ruimtelijke plannen of via flankerend beleid
Realisatie door initiatiefnemer of derden
• Het procesgeïntegreerd opnemen van milieumaatregelen (zie
ontwerpend onderzoek) is veelal efficiënter
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
15
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
Voorbeeld: Project Blauwe Boulevard te Hasselt
 Publiek Private samenwerking maakt financiering parkgebied binnen
het project mogelijk:
– Initiatiefnemers van de deelprojecten storten bijdrage in een fonds
– De stad wendt dit fonds aan om het gemeenschappelijk parkgedeelte te realiseren
 Interessante formule om milderende maatregelen van publieke of semipublieke ruimte te realiseren
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
16
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
Ontwerpend onderzoek
• Manier van ontwerpen waarbij tijdens de ontwerpfase (locatie,
inrichting) reeds rekening gehouden wordt met diverse aspecten,
waaronder alle milieuaspecten
• Milieubeoordeling en ontwerpfase lopen gelijktijdig
• Plan of project worden doorheen het proces bijgesteld
• Voordelen!
•
•
•
29/11/2011
Evenwicht tussen milieukundige, ruimtelijk-stedenbouwkundig, technische aspecten
Vermijdt een te gedetailleerd voorontwerp (bijstelling achteraf financieel ingrijpend)
Voortdurende interactie tussen de randvoorwaarden verhoogt de kwaliteit
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
17
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
18
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
Ontwerpend onderzoek
Klassiekere proces
Kennisgeving
Doelstellingen in detail
Plan van aanpak ontwerp onderzoek
Kader van aandachtspunten en
randvoorwaarden waarrond
alternatieven worden ontwikkeld
Kennisgeving
Plan of project in detail
Alternatieven minder diepgaand/geïntegreerd
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
19
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
Milieukundige en ruimtelijk-stedenbouwkundige parameters in ontwerpend onderzoek
Fase
Te bestuderen parameters
Juridisch-beleidsmatige eisen (milieu, ruimtelijke ordening,…)
Klanteneisen en gebruikerseisen (operationeel)
Milieuverkenning
Ruimtelijk-stedenbouwkundige
verkenning
(op hoofdlijnen)
Ondergrond: kwetsbaarheid van het fysisch
systeem
Netwerk: ontsluiting ten aanzien van
verschillende modi
Occupatie
Duurzaamheid
Milieuhinder en belemmeringen vanuit
verschillende (externe) bronnen
Milieuruimteplan
Ontwerpprincipes
Doelstellingen
29/11/2011
Bodem
Water
Structuur van de bereikbaarheid
Doordringbaarheid
Verkeersafwikkeling
Landschappelijke structuur
Ruimtegebruik
Ruimtelijke dynamiek
Mono- en multifunctionaliteit
Zoninval
Dichtheid
Geluidsklimaat - geluidsbelastingsniveaus (weggeluid,
industriegeluid)
Geur
Trillingen, …
Milieukundige randvoorwaarden die de ‘ruimte’ Kansen, keuzen, noodzakelijke maatregelen om bepaalde
aangeven, waarbinnen bepaalde functies
(gevoelige) functies te kunnen realiseren
kunnen worden gerealiseerd
Zoneren
Schaal
Hinder
Scheiden
Functionele relaties
Hinder
Verweven
Toegankelijkheid
Mobiliteit
Functies
Dichtheid
Dynamiek
Ruimte
Spreiden
Concentreren
Relaties
Verbinden
Scheiden
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
20
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
METHODIEK INHOUDELIJKE UITWERKING VAN DE VERSCHILLENDE
MILIEUTHEMA’S EN DISCIPLINES
 Afbakening en beschrijving van het studiegebied
 Effectvoorspelling en -beoordeling
– Bestudeerde parameters
– Analysemethoden en voorstellingswijzen
 Milderende maatregelen
 Monitoring en postevaluatie
 Elementen van belang voor discipline-overschrijdende afweging?
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
21
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
22
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
23
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN
MER-discipline BODEM
Aandachtspunten :
•
•
•
•
•
•
29/11/2011
Ontwikkellocaties versus kwetsbaarheid van zones
Recreatiedruk in omgeving (zachte/harde recreatievormen – (niet-)geregelde
recreatie
Selectief geologisch ontgraven (hergebruik als grondstof)
Bestaande bodemverontreinigingen (grondverzet/sanering)
Zettingsgevoelige bodems (bemalings/constructietechnieken, ophogingen)
Gevaarlijke stoffen (laad- en loszones van winkelpanden)
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
24
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN
MER-discipline WATER
•
•
•
•
•
•
•
•
Waterkwantiteit: vasthouden/hergebruiken – bergen afvoeren
Waterkwaliteit: schoonhouden – scheiden – schoonmaken
Oppervlaktewaterstructuren verweven in stedenbouwkundige
plannen
Zwembaden : Water- en energieverbruik (BBT) - spui- en
spoelwater filters (AOX)
Koude-warmteopslag: pro/contra’s aquifer versus
buizenstelsel
Permanente drainage (recreatie, woonwijken, ...)
Overstromingsvrij bouwen
Boringsvrije zones (perforatie afschermende lagen)
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
25
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN
MER-discipline MENS-VERKEER
•
Integratie MOBER in MER: vroegtijdige afstemming
•
•
•
•
•
bvb. referentiesituatie - geplande situatie (mober =
mobiliteitsprofiel)
bvb. verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid (mober = evaluatie
verkeerssysteem)
Recreatie, shopping: invloedsgebied,
herkomstonderzoek
Toedeling bestemmingsverkeer project
Netmanagement: objectieve onderzoeksmethode voor
optimalisatie bus- en tramnet i.f.v. de vraag (versus
basismobiliteit)
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
26
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN
MER-discipline MENS-VERKEER
• Methodiek “objectieve verkeersleefbaarheid”
(verkeerskenmerken en ruimtelijke kenmerken)
• Parkeerdruk
•
•
•
Laag aanbod (modal split)
Dubbelgebruik PP
Hoge verkeersgenererende werking in lage frequentie: capaciteit “5de
drukste dag per jaar”
• Interdisciplinaire gegevensuitwisseling:
•
•
•
29/11/2011
Verkeersmodellen: spitsuurintensiteiten
Geluid: maatgevende perioden dag-avond-nacht (3 sets intensiteiten):
“doorsnedetelling” voor bestaande toestand of vergelijkbare
Lucht: ”etmaalintensiteit” voor maatgevende dag
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
27
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN
MER-discipline LUCHT
 Model: CAR en IFDM-traffic
– Welk model wanneer te gebruiken?
– Beperkingen bij impactbepaling? (reikwijdte studiegebied)
 Emissies parkings
 Impact van verkeers- en verwarmingsemissies zijn meest relevant
– Richtwaarden projectgroottes met bijdrage >1% PM10/NO2
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
28
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN
MER-discipline LUCHT

Aspecten klimaat/CO2-neutraliteit winnen aan belang
–
–
–
Evaluatie eq CO2-emissies: enkel kwantitatieve invulling wanneer plan of project
verantwoordelijk is voor een aanzienlijke emissie (extra emissie van >150 ton CO2/jaar =
0.001% emissie in 2009)
Hoewel moeilijk te kwantificeren, niet onbelangrijk! (1000 personenwagens/dag afstand 3 km)
Steeds maatregelen nemen om broeikasgasemissie te beperken (mitigatie):
•
•
•
•
•
29/11/2011
Energiezuinige woningbouw
Doordacht lokatiebeleid
Ruimtelijke organisatie afgestemd op gebruik van duurzame vervoersmodi
Opnamecapaciteit van luchtpolluenten verhogen (groen- en/of waterelementen)
Beperking hitte-eiland door optimale luchtcirculatie via groen- en waterelementen
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
29
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN
MER-discipline GELUID & TRILLINGEN

Aandacht voor ‘traditionele’ geluidsbeperkende maatregelen tijdens de aanlegfase

Aandacht voor verkeersafwikkeling (ook technologieën zoals fluisterasfalt,…)

Specifieke geluidsbronnen: aandachtspunten/rekenparameters cinemacomplexen,
sportstadia, themaparken, skibanen, golfterreinen, parkings, …

Aandacht voor ruimtelijke inrichtingsprincipes
–
–
Effect van het plan/project op de omgeving reduceren
Effect van de omgeving op de nieuwe activiteit (bvb. wonen) beperken
•
•
•
•
29/11/2011
Afstand (buffer)
Geluidsafschermende maatregelen
Functie-indeling optimaliseren
Extra akoestische gevel- en dakisolatie
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
30
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN
MER-discipline FAUNA & FLORA

Groene gordels, vingers, netwerken, blauwe aders en
allerhande groottes en vormen van groengebieden en
publieke ruimten kunnen de omgevingskwaliteit in de stad
verhogen

Rustverstoring fauna door recreatiedruk (case-studie)

Enkele aanbevelingen:

–
Integreren van bestaand groen
–
Alternatieve begroeningsmogelijkheden (groendaken,
gevelbegroening,…)
–
Groennormen
–
Potenties van combinaties ‘groen en water’ benutten op stedelijk
schaalniveau, groen inmengen op lagere schaalniveaus
Recreatieprojecten in buitengebied: traditionele benadering
van de discipline
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
31
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN
MER-discipline LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED &
ARCHEOLOGIE
Erfgoedwaarden
•
Archeologievriendelijke alternatieven: afstemming behoeften archeologie
– ruimtelijke ordening in vroeg stadium
•
Stedelijke context: meer gedetailleerde benadering van cultuurhistorie:
archeologie, bouwhistorie, landschapshistorie (in relatie)
•
BeWaEr-zones (toekomst) (bekend waardevol archeologisch erfgoed
zones)
•
Transformatie van bouwkundig erfgoed:
•
•
Ontwikkelingsperspectieven in nieuw project (ipv louter negatieve effecten)
•
Ruimer geïnterpreteerde erfgoedwaardering: historische waarde - locuswaarde
(stedenbouwkundige waarde) - estetische waarde - fysische toestand
Toegankelijk maken van erfgoedsites (tijdelijk op permanent)
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
32
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN
MER-discipline LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED & ARCHEOLOGIE
Landschapsontwikkeling
• Behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit van landschap of
kansen voor nieuwe identiteit
• Behoud van variatie en contrasten in landschap (historische structuren en
samenhang, oorspronkelijk bepalende factoren bodem/water herkenbaar houden)
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
33
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN
MER-discipline MENS-RUIMTELIJKE ASPECTEN
•
Ruimtelijke structuur
•
•
•
Ruimtegebruik
•
Gebruiksfunctie, ruimte-inname (eigendomsstructuur), intensiteit ruimtegebruik
•
Beoordelingskader recreatief medegebruik buitengebied (LDR en Grontmij, 2010)
Gebruikskwaliteit
•
•
toegankelijkheid, zichtrelaties
Ruimtelijk voorkomen
•
•
Structuur van wonen, economisch, groen, verkeer, recreatie: ruimtelijke structuurplannen als
toetsingskader
korrel (opp klassen, bebouwingsindex, ..) en reliëf (hoogbouw, aaleg in kenmerkend reliëf)
Belevingskwaliteit
•
29/11/2011
schaduw, leesbaarheid, sociaal veiligheidsgevoel
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
34
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN
MER-discipline MENS-GEZONDHEIDSASPECTEN
• Lokatie- en inrichtingskeuzes:
•
Luchtkwaliteit
•
Geluid en/of trillingshinder
•
Verspreiding gevaarlijke stoffen
•
Electromagnetisch stralingsniveau
•
Lichtklimaat (schaduwwerking) en windhinder
•
Kwaliteit en veiligheid openbare ruimte
• Gezondheidseffectscreening (RIVM): plan-MER
•
Integrale beoordeling van gezondheidseffecten
• Health Impact Assessment (HIA): project-MER
•
29/11/2011
Gedetailleerde data noodzakelijk
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
35
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN
MER-discipline KLIMAAT
 (Micro-)klimaat is relevant voor deze activiteitengroep: stad als
warmte-eiland
 Algemeen:
– Klimaat kan aan bod komen in verschillende disciplines
– Toetsen aan effect van het plan of project op het klimaat en toetsen van de
klimaatbestendigheid van een plan of project
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
36
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN
MER-discipline KLIMAAT
 Mitigatie (emissies broeikasgassen verminderen)
– Enkel toetsen wanneer het plan of project een belangrijke toename van
broeikasgassen tot gevolg heeft
– Meenemen in discipline Lucht
 Adaptatie (kwetsbaarheid verminderen)
– Wat is de invloed van het plan of project op het omgevingsklimaat
• Enkel mee te nemen in bijzondere gevallen: grote aandelen nieuwe verharde oppervlakte,
droogleggen van waters in stedelijk gebied,…
– Is het plan of project klimaatbestendig?
• Enkel relevant voor projecten > 50 jaar
• Bvb. overstromingen
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
37
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
Voorbeeld: Adaptatieprogramma Rotterdam
Oplossingen voor wateroverlast bij piekbuien?
 ‘Waterpleinen’ als middel om om te gaan met hevige regenval
 Tijdelijk ondergronds bergen van regenwater in parkeergarages
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
38
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN
MER-thema MATERIALEN & AFVAL
 MER: toetsen / nastreven van duurzaam beheer van de
materialenkringloop, zowel wat betreft input (keuze materialen) als
output (afvalbeheer)
 Gedetailleerde ketenanalyse is binnen kader van m.e.r. niet mogelijk.
 Wel mogelijk een globaal beeld te schetsen van de materiaalketen.
 Enkele aanbevelingen:
– Beperken materiaalgebruik (correcte dimensionering, maatvoering,…)
– Maximaliseren hergebruik (renovatie, gesloten grondbalans, hergebruik
hemelwater,….)
– Gebruik van duurzame materialen (gerecycleerd materiaal, beperkt onderhoud,
weerbestendig, lokaal geproduceerd,…)
– Scheiden van afvalstromen
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
39
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN
MER-thema ENERGIE
 Meestal niet apart in een MER (< andere disciplines).
 MER: toetsen / nastreven rationeel energiegebruik (geen gedefinieerde
normen of toetsingscriteria)
 Enkele aanbevelingen:
– De energievraag maximaal verminderen.
• Duurzame vervoerssystemen
• Bouwtechnische maatregelen (oriëntatie, isolatie, energie-efficiënte systemen,…)
• Minder energieverbruik door stadsverwarming?
– Hernieuwbare energiebronnen optimaal aanwenden.
• Passieve hernieuwbare energie
• Zelf produceren van energie
• Slimme meters en slimme netten
– Zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele energiebronnen voor het eventueel
resterende energiegebruik
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
40
RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE
INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN
MER-thema DUURZAAMHEID
 Bij voorkeur in de plan- of projectdoelstelling: ambities inzake
duurzaamheid vastleggen
 Duurzaamheidstoets niet eenvoudig, geen standaard criteria
– Minstens toetsen aan gestelde ambities
– Daarnaast zijn een aantal meetinstrumenten ter beschikking
• Vb. Woongebouwen, afwegingsinstrument DuWoBo Vlaanderen
• Vb. Wijkniveau, duurzaamheidsmeter stad Gent, Ecopolis doe-wijzer
29/11/2011
P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie
41

similar documents