Saringan LINUS - Remedial Class

Report
PROGRAM LINUS
Saringan
Literasi dan Numerasi
(Literacy and Numeracy
Screening)
1
LATAR BELAKANG

Satu daripada National Key Result Area (NKRA)
“semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran
berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas
tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012”.

LP menyediakan instrumen saringan untuk menyaring, mengesan
dan mengenalpasti penguasaan murid Tahun 1, 2 dan 3

LP telah mengadakan beberapa siri mesyuarat dan mengadakan
wacana intelek dengan pelbagai pihak dalam usaha pengkonsepsian
dan perekaan bentuk instrumen
2
REKA BENTUK
INSTRUMEN SARINGAN

Berdasarkan 12 konstruk (perkara) asas literasi dan
numerasi yang merangkumi definisi literasi dan numerasi

Kesemuanya tergolong dalam asas literasi dan numerasi
sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh pihak
Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK)

Murid yang menguasai kesemua 12 konstruk itu
dianggap telah menguasai asas literasi dan numerasi.

Murid yang tidak menguasai kesemua 12 konstruk itu
akan melalui kelas pemulihan program LINUS atau kelas
khas murid bermasalah pembelajaran.
3
MURID
TAHUN
1
SARINGAN 1
Tidak / Ya
IKUT PROGRAM LINUS
Pemeriksaan Doktor
Pemulihan
Masalah
Pembelajaran atau
Keperluan Khas
SARINGAN 2
Tidak / Ya
Petunjuk
Kelas
Pendidikan
Khas
IKUT PROGRAM LINUS
Pemulihan
Guru
BM/Matematik
SARINGAN 3
Tidak / Ya
Murid
Tegar
Murid
IKUT PROGRAM LINUS
Biasa
Bermasalah Pembelajaran
Guru
Pemulihan
Pemulihan
MURID
TAHUN
2
SARINGAN 1
(Tahun 2)
MURID
ARUS
PERDANA
PENGENDALIAN
INSTRUMEN SARINGAN
• Tiga saringan mulai tahun 2010
• Saringan 1
Untuk semua murid Tahun 1 - bulan Mac 2010
• Saringan 2
Untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 1 - Jun 2010
• Saringan 3
Untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 2 – September 2010
• Keputusan Saringan 3 (Tahun 3) dalam bulan September 2012 akan
dijadikan ukuran pencapaian MKPI.
4
INSTRUMEN SARINGAN

Instrumen Saringan 1, Saringan 2 dan Saringan 3
mengukur konstruk yang sama

Item bagi setiap instrumen dibina berdasarkan
kedalaman kandungan (depth of the content) yang
akur dengan perkara yang dipelajari murid dalam
tahun berkenaan.
3
Definisi Numerasi
Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang
mudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan
harian mengikut bahasa pengantar di sekolah
Konstruk 1
Keupayaan mengenal pra nombor dan angka
Konstruk 2
Keupayaan membilang
Konstruk 3
Keupayaan memahami nilai nombor
Konstruk 4
Keupayaan membuat seriasi
Konstruk 5
Keupayaan mengenal mata wang Malaysia
Konstruk 6
Keupayaan menyatakan waktu
Konstruk 7
Keupayaan mengendalikan operasi asas
Konstruk 8
Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia
Konstruk 9
Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu
Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan
Konstruk 10 sebaliknya
Konstruk 11
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan
harian terhad kepada nombor bulat
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan
Konstruk 12 harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang
Definisi Literasi
Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat
majmuk yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran
serta komunikasi harian dalam Bahasa Malaysia
Konstruk 1
Keupayaan membunyi dan menulis huruf vokal dan konsonan
Konstruk 2
Keupayaan membunyi dan menulis suku kata terbuka dan tertutup
Konstruk 3
Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka dan tertutup
Konstruk 4
Keupayaan membaca dan menulis perkataan membezakan vokal e taling, e pepet dan o
Konstruk 5
Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup ’ng’
Konstruk 6
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal
berganding
Konstruk 7
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf ’ng’, ’ny’, ’sy’
Konstruk 8
Keupayaan membaca dan menulis perkataan dengan imbuhan awalan atau akhiran
Konstruk 9
Keupayaan membaca dan menulis ayat tunggal
Konstruk 10
Keupayaan membaca dan menulis ayat majmuk yang mudah
Konstruk 11
Keupayaan membaca dan memahami perenggan
Konstruk 12
Keupayaan menceritakan bahan ransangan secara lisan atau penulisan

similar documents