ppt

Report

คอมพิวเตอรเป็
่ นุ ษยสร
น
้ เพือ
่ ช่วยใน
้
์ นอุปกรณที
์ ม
์ างขึ
การอานวยความสะดวก ดานความบั
นเทิงและการ
้
ทางานของมนุ ษยตามความต
่ ตกตาง
้องการใช้งานทีแ
่
์
กันออกไป
ปัจจุบน
ั คอมพิวเตอรจึ
์ งมีการพัฒนา
อยางต
อเนื
่
่ ่องและรวดเร็ว อีกทัง้ ความสามารถและ
ประสิ ทธิภาพของคอมพิวเตอรก็
่ ขึน
้ ซึ่งการจัด
์ เพิม
องคประกอบต
างๆภายในคอมพิ
วเตอรเป็
้ ฐานใน
่
์
์ นพืน
การทาความเขาใจการท
างานของคอมพิวเตอรใน
้
์
ปัจจุบน
ั

ซูเปอรคอมพิ
วเตอร(Super
Computer) เป็ น
์
์
คอมพิวเตอรที
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพทางดานการค
านวณและ
้
์ ม
การประมวลผลสูงมากทีส
่ ุด มีราคาทีแ
่ พงมากทางาน
ไดอย
ว มีการใช้หลักทีเ่ รียกวามั
้ างรวดเร็
่
่ ลติโปรเซสซิง่ (Multiprocessing)
 ภาพที่ 2.1ซูเปอร์ คอมพิวเตอร์ ที่มา en.wikipedia.org

เมนเฟรมคอมพิวเตอร(Mainframe
Computer)เป็ น
์
เครือ
่ งคอมพิวเตอรที
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพรองลงมาจาก
์ ม
ซูเปอรคอมพิ
วเตอรเครื
่ งเมนเฟรมจะมีลก
ั ษณะเป็ นตู้
์
์ อ
สูงใหญ่
ถูกนาไปใช้กับองคกรขนาดใหญ
่
์
ภาพที่ 2.2เมนเฟรมคอมพิวเตอรที
่ า en.wikipedia.org
์ ม
ภาพที่ 2.3ตัวอยางเมนเฟรมคอมพิ
วเตอรที
่ า
่
์ ม
en.wikipedia.org

มินิคอมพิวเตอร ์ (Mini Computer) เป็ นคอมพิวเตอรที
์ ่
มีสมรรถนะตา่ รองลงมาจากเมนเฟรมจะใช้หลักการ
าหรับ
ของมัลติโปรแกรมมิง่
มินิคอมพิวเตอรเหมาะส
์
ใช้ในองคกร
ธุรกิจขนาดกลาง และเล็กทีต
่ ้องการ
์
ความสามารถในการประมวลผลสูง
2.4มินค
ิ อมพิวเตอรที
่ า gotoknow.org
์ ม
ภาพที่

ไมโครคอมพิวเตอร ์ (Micro Computer)เป็ นเครือ
่ ง
คอมพิวเตอรที
่ จ
ั จุบน
ั นิยมใช้กันมาก บุคคลทัว่ ไป
์ ป
่ ความบันเทิง มี
สามารถซือ
้ ไวใช
้ ้งาน หรือเพือ
น้าหนักเบา ราคาไมแพงสามารถเคลื
อ
่ นยายได
ง้ าย
่
้
่
และยังไดมี
้ การพัฒนาคอมพิวเตอรส
์ ่ วนบุคคลใน
รูปแบบทีพ
่ กพาสะดวกไดแก
้ โน
่ ๊ ตบุ๊ค(Notebook)แท็บ
เล็ต(Tablet PC)
ภาพที่ 2.5ไมโครคอมพิว
เตอรที
่ า hp.com
์ ม
ภาพที่ 2.6โน้ตบุ๊ค ทีม
่ า hp.com




การทางานดวยความเร็
วสูง (Speed)
้
ความถูกตองแม
นย
่ ถือได้ (Accuracy and
้
่ าเชือ
Reliability)
มาณมาก (Storage)
การเก็บขอมู
้
้ ลไดในปริ
การสื่ อสารเชือ
่ มโยงขอมู
้ ล (Communication)


องคประกอบของระบบคอมพิ
วเตอรประกอบด
วย
้ 3
์
์
ส่วนคือฮารดแวร
(Hardware)
ซอฟตแวร
์
์
์
์ (Software)
และบุคลากร (Peopleware)
การทางานของคอมพิวเตอร ์
ที่ 2.8 การทางานของคอมพิวเตอร ์
ภาพ

2.5.1อุปกรณอิ
์ นพุต(Input Device) เป็ นส่วนแรกที่
ติดตอกั
่ ลักคือตอบสนองการสั่ งงาน
่ บผู้ใช้ หน้าทีห
จากผู้ใช้ทาให้คอมพิวเตอรสามารถสั
มผัสและรับรูสิ
้ ่ง
์
ตางๆจากภายนอก
่
◦ แป้นพิมพหรื
ด
่ ม
์ อคียบอร
์
์ (Keyboard) ทาหน้าทีเ่ ชือ
ความสั มพันธระหว
างมนุ
ษยกั
่
่ งคาสั่ ง
์
์ บระบบคอมพิวเตอรโดยส
์
หรือข้อมูลจากผู้ใช้ไปสู่หน่วยประมวลผลในระบบ
คอมพิวเตอร ์
◦ เมาส์ (Mouse) เป็ นอุปกรณรั
้ าแหน่ง
แบง่
์ บเข้าแบบชีต
ไดเป็
้ นสองแบบคือแบบทางกล (Mechanical) และแบบใช้แสง
(Optical)
ภาพที่ 2.10Laser mouseทีม
่ า
ภาพที่ 2.11 Optical mouseทีม
่ า
dansdata.com
dansdata.com
◦ อุปกรณที
่ ะทาหน้าทีแ
่ ทนเมาส์มีอยู่ 3 ชนิดไดแก
้ ่
์ จ
 ลูกกลมควบคุม (Track ball) มีลก
ั ษณะเป็ นลูกบอลกลมอยู่
ภายในเบาตรงบริ
เวณแผงแป้นอักขระ
้
ลูกกลมควบคุม ทีม
่ าhttp://www.navy34.com
ภาพที่ 2.12
 แทงชี
้ าแหน่ง (Track point) มีลก
ั ษณะเป็ นแทงพลาสติ
กที่
่ ต
่
ส่วนยอดหุ้มดวยยางโผล
ขึ
้ มาตรงกลางในแผงแป้นอักขระ
้
่ น
◦
ภาพที่ 2.13แทงชี
่ ้
 แผนรองสั
มผัส (Touch pad) เป็ นแผนพลาสติ
กทีไ่ วตอการ
่
่
่
สั มผัสอยูตรงหน
้
่
้ าแผงแป้นอักขระสามารถคลิกหรือดับเบิล
คลิกเพือ
่ เลือกรายการหรือสั นรูปได้
ภาพที่ 2.14แผนรองสั
มผัส
่
◦ ก้านควบคุม (Joystick) ทาหน้าทีเ่ หมือนเมาส์ทีค
่ อย
กาหนดการเคลือ
่ นทีข
่ องตัวชีบ
้ นจอภาพโดยลักษณะของก้าน
ควบคุมจะคลายกล
องที
ม
่ ก
ี านโผล
ออกมาและก
านนั
้นสามารถ
้
่
้
่
้
บิดขึน
้ ลงซ้ายขวาได้
ก้านควบคุมจะขึน
้ อยูกั
่ บอุปกรณ์
ภายในทีเ่ รียกวาโพเทนชั
นมิเตอร ์ (Potentionmeter)
่
ภาพที่ 2.15กานควบคุ
ม
้
ทีม
่ า http://www.slashgear.com/
◦ ปากกาแสง (Light pen) เป็ นอุปกรณที
าหน้าที่
่
์ ไ่ วตอแสงท
เหมือนเมาส์ในการชีต
้ าแหน่งบนจอภาพหรือทางานกับรายการ
เลือก
2.16ปากกาแสง ทีม
่ า stray-notes.blogspot.com
ภาพที่
◦ เครือ
่ งอานพิ
กด
ั (Digitizing tablet) หรือเรียกวาแผ
นระนาบ
่
่
่
กราฟิ ก (graphic tablet)
 อุปกรณรั
มผัสจอสั มผัส (Touch screen)
้
์ บเขาแบบจอสั
จอภาพจะเคลือบสารพิเศษ
ภาพที่ 2.17Touch screen ทีม
่ า
cameradigital2010.blogspot.com
 อุปกรณรั
อ
่ งอานรหั
สแทง่
้
่
์ บเขาแบบกวาดตรวจเครื
(Barcode Reader) เครือ
่ งใช้หลักการของการสะทอน
้
แสง
ภาพที่ 2.18Barcode reader
 เครือ
่ งกราดตรวจ (Scanner) สามารถนาเขาข
้ ้อมูลทีเ่ ป็ น
รูปภาพหรือขอความที
อ
่ ยูบนสิ
่ งพิมพได
้
่
้
้หลักการ
์ โดยใช
สะท้อนแสง
ภาพที่ 2.19Scannerทีม
่ า aimconsulting.co.th
 กลองถ
ายภาพดิ
จท
ิ ล
ั (Digital camera) เก็บภาพเป็ นขอมู
้
่
้ ล
ดิจต
ิ อลและสามารถนาภาพทีเ่ ป็ นขอมู
ิ อลเขาเครื
อ
่ ง
้ ลดิจต
้
คอมพิวเตอรเพื
่ ใช้งานไดโดยไม
ต
้
่ องใช
้
้อุปกรณ์
์ อ
สแกนเนอร ์
ภาพที่ 2.20กลองถ
ายภาพดิ
จท
ิ ล
ั ทีม
่ า sony.co.th
้
่

เมนบอรด
์ (Main Board หรือ Mother Board)
เป็ นแผงวงจรหลัก ใช้ประกอบอุปกรณต
เช่น
่
์ างๆ
CPU, RAM, VGA และอุปกรณอื
่ ๆ
์ น
◦ เมนบอรด(Main
Board หรือ Mother Board)จะมีอุปกรณ์
์
ตางๆเพิ
ม
่ เขามาเช
ดเสี
อ
่
้
่ น การดจอการ
์
์ ยง การดแลนหรื
์
โมเด็ม ซึง่ ลักษณะการรวมอุปกรณต
้จะเรียกวาออนบ
่
่
์ างๆนี
อรด
์
โดยมีCMOS (ซีมอส) ยอมาจาก“Complementary
่
Metal Oxide Semiconductor”เก็บขอมู
้ ลทีเ่ ป็ นคาเฉพาะของ
่
แตละระบบ
่

ซ็ อคเก็ตซีพย
ี ู (CPU socket) หรือสล็อตซีพย
ี ู (CPU
slot) คือฐานรองเพือ
่ บรรจุซพ
ี ย
ี เู ขากั
้ บแผงวงจรหลัก
โดยซ็ อกเก็ตแบบหนึ่งให้
ในคอมพิวเตอร ์
สามารถไปใช้กับซ็ อกเก็ตแบบอืน
่ ได้
(ก)
ภาพที่ 2.23 (ก) Socket Cpu แบบ
LGA1155 (ข)Slot Cpu แบบ Slot1
(ข)

ชิปเซ็ ต (Chipset) มีความสาคัญ โดยเป็ นตัวกาหนด
อุปกรณอื
่ ๆบนเมนบอรด
์ น
์
ภาพที่ 2.24ตัวอยางชิ
ปเซ็ต
่

ช่องสาหรับติดตัง้ หน่วยความจา (Memory slot)
หน่วยความจา RAM มีลก
ั ษณะเป็ นแผงทีม
่ ค
ี วามยาว
น
จานวน+ขา (Pin) และรอยบากทีแ
่ ตกตางกั
่
ช่องสาหรับติดตัง้ หน่วยความจา
ภาพที่ 2.25

ระบบบัสและช่องสาหรับติดตัง้ อุปกรณต
(Bus &
่
์ างๆ
Expansion slot) Bus หมายถึงช่องทางการขนถาย
่
ข้อมูลจากอุปกรณหนึ
์ ่งของระบบ
์ ่งไปยังอุปกรณหนึ
คอมพิวเตอร ์ ถ้าบัสมีความกวางมากขึ
น
้ การส่งข้อมูลก็
้
จะเร็วขึน
้
ปัจจุบน
ั จะมีระบบบัสอยูหลายขนาดเช
่
่น
ISA,EISA, MCA, VLPCI เป็ นต้น
โดยบัสทีส
่ าคัญ
ทีส
่ ุดคือบัสทีใ่ ช้เชือ
่ มตอกั
ี เู รียกวา่ Front Side
่ บซีพย
Bus (FSB)
◦ PCI (Peripheral Component Interconnect) และ PCI-X
(PCI Extended) เป็ นบัสความเร็วคอนข
างสู
งใช้เชือ
่ มตอ
่
้
่
ระหวางชิ
ปเซ็ตกับอุปกรณความเร็
วรองลงมาเช่นการดเสี
่
์
์ ยง
การดโมเด็
มการดแลนเป็
นตน
้
์
์
ภาพที่ 2.27PCI
◦ PCI Expressเป็ นบัสทีท
่ างานแบบ Serial และสามารถ
เลือกใช้ความเร็วมากน้อยตามตองการได
โดยแบ
งออกเป็
น
้
้
่
ช่องสั ญญาณ (channel) หรือ lane
ภาพที่ 2.28PCI Express
◦ ไบออส (Basic Input/Output System: Bios) เป็ น
หน่วยความจาหลักแบบถาวรหรือกึง่ ถาวร (EPROM
ErasableProgrammable Read Only Memory) ทาหน้าที่
ในการตรวจอุปกรณที
่ อไว
ตามต
าแหน่งทีร่ ะบุและทาการ
่
้
์ ต
โหลดระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารจากฮารดดิ
่ ๆ
์ สกหรื
์ ออุปกรณอื
์ น
ภาพที่ 2.29 ไบออส
◦ ถานหรื
อแบตเตอรี่ เป็ นแบบลิเธียม (Lithium) อาจมีแผน
่
่
โลหะติดอยูเป็
่ นขัว้ ไฟสาหรับตอเข
่ ากั
้ บเมนบอรด
์
ภาพที่ 2.30 ถานหรื
อแบตเตอรี่
่
◦ ขัว้ ตอสายแหล
งจ
(Power Connector)
่
่ ายไฟ
่
◦ จัมเปอร(Jumper)
ใช้กาหนดการทางานของเมนบอรด
์
์
ภาพที่ 2.32 ตัวอยางจั
่ มเปอร ์
◦ ขัว้ ตอส
่ าหรับหน่วยความจาสารอง
 ขัว้ ตอคอนโทรลเลอร
แบบ
IDE
่
์
ขัว้ ตอหน
่
่ วยความจาสารองแบบIDE
ภาพที่ 2.33
 ขัว้ ตอ
่ Floppy Disk Drive
ขนาดสั้ นกวาIDE
่
มักอยูคู
โดยมี
่ กั
่ บขัว้ ตอIDE
่
ภาพที่ 2.34 ขัว้ ตอ
่ Floppy Disk Drive
 ขัว้ ตอSATA
ใช้เชือ
่ มตอเข
ดดิ
่ ี
่
่ ากั
้ บอุปกรณฮาร
์
์ สกที
์ ม
อินเตอรเฟสแบบ
Serial ATA (SATA)
์

หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit:
CPU)หรือไมโครโพรเซสเซอรของไมโครคอมพิ
วเตอร ์
์
องคประกอบภายในของซี
พย
ี ท
ู ส
ี่ าคัญคือหน่วยควบคุม
์
(Control Unit) และหน่วยคานวณและตรรกะ
(Arithmetic Logical Unit:ALU)
ภาพที่ 2.36หน่วยประมวลผลกลาง
◦ หน่วยควบคุม (Control Unit: CU)ทาหน้าทีค
่ วบคุมการ
ทางานควบคุมการเขียนอานข
อมู
่
้ ล
◦ หน่วยคานวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit: ALU)
ทาหน้าทีค
่ านวณทางเลขคณิต รับข้อมูลจากหน่วยความจา
มาไว้ในทีเ่ ก็บชัว
่ คราวของเอแอลยูซงึ่ เรียกวา่ register เพือ
่
ทาการคานวณแลวส
้ ่ งผลลัพธกลั
์ บไปยังหน่วยความจา
◦ หน่วยความจาแคช (Cache memory) ทาหน้าทีเ่ ก็บขอมู
้ ล
หรือคาสั่ งทีซ
่ พ
ี ย
ี ม
ู ก
ั มีการเรียกใช้งานบอยๆเพื
อ
่ ลดการทางาน
่
ระหวางซี
พย
ี ก
ู บ
ั หน่วยความจาหลักโดยไมต
ยเวลา
่
่ องเสี
้
◦ รูปแบบ CPU มีอยู่ 4 แบบ
 แบบตลับ (Cartridge)
 แบบBGA (BallGridArray) มีลก
ั ษณะเป็ นแผนแบนๆ
่
ภาพที่ 2.38 แบบ BGA
 แบบ PGA (Pin Grid Array)
 แบบLGA (Land Grid Array)
ภาพที่ 2.40 แบบ LGAทีม
่ า pic2fly.com

อุปกรณช
ี ู (Heat Sink)
้
้ซีพย
์ ่ วยระบายความรอนให
เรียกวาฮี
่ ตซิงค ์ (Heat Sink)

สารเชือ
่ มความรอน
้ (Thermal Grease) หรือทีเ่ รียก
กันโดยทัว่ ไปวาซิ
่ ลโิ คน (Silicone)
ภาพที่ 2.42สารเชือ
่ มความรอน
้

อุปกรณเพิ
่ เติม ซือ
้ เพิม
่ เติมกรณีทม
ี่ ช
ี ป
ิ เซ็ ตบน
์ ม
เมนบอรด
์
◦ การดแสดงผล
์
ภาพที่ 2.43ตัวอยางการ
ดแสดงผล
่
์
◦ การดแสดงสั
ญญาณเสี ยง (Sound Card) สร้างเสี ยงดนตรี
์
ตามคาสั่ งแบบ MIDIบันทึกและแปลงเสี ยงลงเป็ นไฟลแบบ
์
ดิจต
ิ อล
ภาพที่ 2.45การดเสี
์ ยง

Form Factorหมายถึงขนาดของตัวเมนบอรด
์
และตาแหน่งของขัว้ ตออุ
างๆ
่ ปกรณภายนอกต
์
่
โดยจะตองเข
ากั
่ งหรือ
้
้ นไดกั
้ บชนิดของตัวเครือ
เคส (Case) ทีใ่ ช้ดังนี้
◦ ATX (Advanced Technology Extended)รูปแบบ
ของ ATX พัฒนาขึน
้ มาจาก AT ออกแบบให้ใช้
พลังงานอยางคุ
มโดย
่
้มคาและสามารถควบคุ
่
ซอฟตแวร
ได
์
์ ้
◦ BTX (Balanced Technology Extended)เป็ น
Form Factor หรือรูปแบบของเมนบอรดมาตรฐาน
์
ของอินเทล

Case และ Power Supply คอมพิวเตอรรุ์ นแรกๆ
่
จะใช้ Case และ Power Supply แบบ AT แตถ
่ ้า
ๆ่ จะใช้ Case และ Power Supply
หากเป็ นรุนใหม
่
เป็ นแบบ ATX เป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งแบบ ATX นี้ได้
จัดทาให้มีการระบายความรอนได
ดี
้
้ กวา่
ภาพที่ 2.46Power supply

โครงสรางของล
าดับขัน
้ หน่วยความจา
้
ภาพที่ 2.47โครงสร้างลาดับขัน
้ ของหน่วยความจาทีม
่ า
computer.howstuffworks.com

แคช (Cache) สร้างขึน
้ เพือ
่ ทีจ
่ ะให้เป็ นหน่วยความจา
ทีท
่ างานไดเร็
้ ว ทาหน้าทีเ่ ก็บสาเนาข้อมูลบางส่วนใน
หน่วยความจาหลัก
ภาพที่ 2.48หน่วยความจาแคช ทีม
่ า karbosgide.com


รีจส
ิ เตอร ์ (Register) เป็ นหน่วยความจาทีม
่ ค
ี วามจุ
น้อยสุดมีความเร็วสูงสุดและมีราคาแพงสุด เป็ นส่วน
หนึ่งของชิปหน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยความจาของเครือ
่ งคอมพิวเตอร ์ หน่วยความจา
ประเภทนี้วาแรม
(Random Access Memory:
่
RAM) บางครัง้ เรียกวา่ Read Write Memoryซึง่
หมายความวาทั
นทึกได้
่ ง้ อานและบั
่
◦ EDO RAM (extended data output RAM) จะทางานไดดี
้
ที6
่ 6MHz
ภาพที่ 2.49EDO RAM
◦ SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) จะมีความเร็ว
กวาEDO
RAM สามารถทางานได้ 100 MHz หรือ
่
มากกวา่
ภาพที่ 2.50SDRAM
◦ RDRAM (Rambus Dynamic RAM)มีอต
ั ราการส่งขอมู
้ ลเป็ น
4 เทาของความเร็
ว FSB (Front Side Bus)ของตัว RAM
่
ภาพที่ 2.51RDRAM
◦ DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) จะมีความเร็ว
กวาSDRAM
DDR-SDRAM ทัว่ ไปมีความถีข
่ องสั ญญาณ
่
นาฬิ กาเทาเดิ
่ ม (100 และ 133 เมกะเฮิรตซ)์
◦ DDR2 SDRAM เหมาะทีจ
่ ะนามาใช้กับซีพย
ี รู นใหม
ุ่
ที
่ ี
่ ม
ความเร็วบัสภายในทีส
่ งู ขึน
้
ภาพที่ 2.53DDR2 SDRAM
◦ DDR3 SDRAM เพือ
่ ให้เมโมรีสามารถทางานรวมกั
บ
่
เมนบอรดและซี
พย
ี ไ
ู ดอย
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึน
้
้ างมี
่
์
ภาพที่ 2.54DDR3 SDRAM

หน่วยความจาหลักแบบอานได
อย
ยวเรียก
่
้ างเดี
่
หน่วยความจาประเภทนี้วา่ Read Only Memory:
ต
ROM เก็บขอมู
่ ้องใช้ไฟฟ้าหลอ
้
้ ตลอดโดยไม
้ ลไวได
่
เลีย
้ งแม้จะปิ ดเครือ
่ งไปแลว
้
ภาพที่ 2.55 ROMทีม
่ า techfuels.com

หน่วยความจาสารอง
◦ ฮารดดิ
่ ก
ู ทีส
่ ุด
์ สก ์ (Harddisk) รูปแบบของหน่วยความจาทีถ
ทามาจากแผนโลหะแข็
งเรียกวาPlatters
ทาให้เก็บขอมู
่
่
้ ลได้
มากและทางานไดรวดเร็
ว
้
ภาพที่ 2.57ฮารดดิ
์ สก ์
◦ ชนิดของHarddiskแบงตามการเชื
อ
่ มตอ
่
่ (Interface)
◦ แบบ IDE (Integrate Drive Electronics)
ภาพที่ 2.58 ฮารดดิ
IDE
์ สกแบบ
์
◦ แบบ Serial ATAHarddiskแบบ Serial ATA เป็ นอินเทอรเฟซ
์
ทีก
่ าลังไดรั
ั เมือ
่ การเชือ
่ มตอใน
้ บความนิยมมากในปัจจุบน
่
ลักษณะParallel ATA หรือ E-IDE
ภาพที่ 2.59 ฮารดดิ
Serial ATA
์ สกแบบ
์
◦ แบบ SCSI (Small Computer SystemInterface) มีการด
์
สาหรับควบคุมการทางานโดยเฉพาะเรียกวาการ
ด
่
์ SCSI
ภาพที่ 2.60 ฮารดดิ
SCSI
์ สกแบบ
์
ภาพที่ 2.61การเชือ
่ มตอฮาร
ดดิ
SCSI
่
์ สกแบบ
์
◦ แบบ SSD (Solid State Drive) ประยุกตใช
์ ้ Flash
Memory มาทาเป็ นHarddisk ทาให้ในการเขาถึ
้ งขอมู
้ ลจะ
ทาไดเร็
้
้ วยิง่ ขึน
ภาพที่ 2.62Harddiskแบบ SSD
◦ การทางานของ SSD (Solid State Drive)
เมือ
่ ทาการเขียนขอมู
้ ลลงไปที่ Flash Memory แลว
้
ข้อมูลเหลานั
่ ้นไมได
่ สู
้ ญหายไปไหน ยังคงเก็บไวใน
้ Flash
Memory
◦ ประเภทของ SSD นั้นผลิตได้ 2 แบบคือ
 1. NOR Flash
ออออภาพที่ 2.63SSD แบบ NOR Flash ทีม
่ า
http://www.electronicdesign.com/
 2. NAND Flash
ภาพที่ 2.64 SSD NAND Flash ทีม
่ า
http://www.electronicdesign.com/


ข้อดีของ Solid State Drive (SSD)
1. มีการเขาถึ
้
้ งขอมู
้ ลไดเร็
้ วขึน
2. ไมมี
่ เสี ยงดัง
3. สามารถกระทบกระเทือนได้
4.ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย
5. มีความรอนน
้
้ อยมาก
6. มีความไวในการ Boot เครือ
่ ง
ข้อเสี ยของ Soild State Drive (SSD)
1. ราคาคอนข
างแพง
่
้
2. ความจุ (เนื้อที)่ น้อย
◦ ออปติคส
ั ดิสก ์ (Optical Disk)
ภาพที่ 2.65ออปติคส
ั ดิสก ์
◦ เทปแมเหล็
ก (Magnetic Tape)เป็ นหน่วยความจาสารองแบบ
่
Magnatic มี 2 รูปแบบใหญๆคื
่ อreel-to-reel และ cartridge
◦
ภาพที่ 2.66เทปแมเหล็
่ า
่ กทีม

จอภาพ (Monitor) เป็ นอุปกรณที
่ าหน้าทีท
่ ง้ั ป้อน
์ ท
ข้อมูล (Input Device) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอรและเป็
น
์
อุปกรณแสดงผล
(Output Device) ออกมาสู่ผู้ใช้ใน
์
ตัวเดียวกัน
◦ จอภาพแบบ CRT (Cathode Ray Tube Monitor) รับ
สั ญญาณภาพแบบอะนะล็อก
◦ จอภาพแบบ LCD (Liquid Crystal Display)
จอภาพแบบ LCDทีม
่ าSamsung.com
ภาพที่ 2.68
◦ จอภาพแบบ LED (Light Emitting Diode)ใช้หลอด LED
เป็ นตัวกาเนิดแสงและมี Liquid Crystal ให้ “แสงสวางได
่
้
ดีกวาโดยที
ใ่ ช้ไฟน้อยกวา”
่
่

เครือ
่ งพิมพ ์ (Printer) เป็ นอุปกรณส
้ ล
์ าหรับพิมพข
์ อมู
ตางๆ
ลงในวัสดุทต
ี่ องการสามารถน
าไปใช้ในงาน
่
้
อืน
่ ๆ ได้
◦ เครือ
่ งพิมพดอตแมทริ
กซ ์ ใช้การสรางจุ
ดลงบนกระดาษ มี
้
์
ลักษณะเป็ นหัวเข็ม
แมทริกซที
่ า thaigoodview.com
์ ม
ภาพที่ 2.70เครือ
่ งพิมพดอต
์
◦ เครือ
่ งพิมพแบบพ
นหมึ
ก หรือ เครือ
่ งพิมพอิ
่
์
์ งกเจ็
์ ต (Inkjet
Printer) ทางานโดยการพนหมึ
กออกมาเป็ นหยดเล็กๆ ลงบน
่
ภาพที่ 2.71เครือ
่ งพิมพแบบพ
นหมึ
ก หรืออิงกเจ็
์
่
์ ต
◦ เครือ
่ งพิมพเลเซอร
างภาพและ
้
์
์ ใช้ลาแสงเลเซอรในการสร
์
ถายทอดลงสู
ธก
ี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทางาน
่
่ กระดาษดวยวิ
้
คลายกั
บเครือ
่ งถายเอกสาร)
้
่
◦ พลอตเตอร ์ (Plotter) ใช้ในงานทีม
่ ก
ี ารสรางรู
้ ปภาพทาง
กราฟิ ก
ภาพที่ 2.55 พลอตเตอร ์
ทีม
่ าhttp://www.freewtc.com/

similar documents