Document 124853

Report
Liceul Teoretic «V. Vasilache»
Data desfăşurării: 29 august 2014
Locul desfăşurării:
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
1
„Continuarea implementării
curriculumului modernizat bazat pe
competenţe în procesul de predare
a disciplinei matematică”.
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
2
29.08.2014
PROGRAM DE ACTIVITATE
Raport „Despre activitatea desfăşurată pe parcursul
anului de studii 2013-2014 la disciplina matematica”
Rezultatele examenelor de absolvire, treapta
gimnazială, sesiunea 2014
Atestarea cadrelor didactice în anul de studii 20132014
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional
la matematică în anul de studii 2014-2015,
informarea cu actele normative:
- Planul-cadru de Învăţămînt;
- Scrisoarea metodică a ME
cu privire la predarea
disciplinei în anul curent;
- Planul complex de
activitate a DGETS pe anul
2014-2015.
reuniunea metodica municipala Moglan V
Diverse
3
Atestarea cadrelor didactice
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
4
Atestarea cadrelor didactice
Atestarea cadrelor didactice la matematică a
avut ca scop orientarea cadrelor didactice
spre autoperfecţionare, dezvoltarea
capacităţilor de implementare şi aplicare a
noilor tehnologii în cadrul lecţiilor. Astfel în
anul curent de studii au susţinut inspecţia pe
teren şi au luat cu succes grade didactice:
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
5
Atestarea cadrelor didactice
S-au conferit:
Grad didactic superior – 1 profesor;
Grad didactic I – 5 profesori;
Grad didactic II – 8 profesori.
S-au confirmat:
Gradul didactic superior - 6 profesori,
Gradul didactic I - 8 profesori,
Gradul didactic II - 22 profesori.
Monitorizarea procesului de atestare a cadrelor didactice a fost
desfăşurată în LT „P.Rareş”, LT „Olimp”, LT „L. Deleanu”, LT „V. Alecsandri”.
Profesorii de matematică asistaţi au dat dovadă de
profesionalism, îşi onorează obligaţiunile funcţionale, sunt receptivi la
propuneri, permanent sunt în căutarea noilor strategii de organizare a
procesului educaţional.
Prezentare Aurelia Mînzat
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
6
Controale tematice
Septembrie-octombrie:
29.08.2014
„Proiectarea managerială
anuală raportată la direcţia strategică a
sistemului educaţional republican: realizarea
curriculumului modernizat centrat pe formarea
competenţelor” în anul şcolar 2013-2014.
Instituţiile ce au fost supuse controlului:
•
•
•
•
•
LT „T. Vladimirescu”, •
LT „A. Mateevici”, •
LT „Universul”,
•
LT „M. Eliade”,
•
LT „V. Alecsandri”, •
LT „G. Latină”,
LT „Gh. Ghimpu”,
gimnaziul „Galata”,
gimnaziul nr.77,
gimnaziul nr.79.
reuniunea metodica municipala Moglan V
7
Controale tematice
Pe parcursul controlului au fost verificate:
29.08.2014
planul de activitate a instituţiei;
cartea de procese verbale a şedinţelor
consiliilor profesorale;
planul de activitate a catedrelor şi procesele
verbale ale şedinţelor comisiilor metodice;
proiectele didactice de lungă durată şi
proiectele zilnice ale profesorilor.
reuniunea metodica municipala Moglan V
8
Controale tematice
În toate instituţiile supuse controlului atît cadrele
manageriale cît şi cadrele didactice sunt preocupate privind
implementarea optimală a curriculei modernizate la
disciplinele de studii: există literatură ştiinţifică, materiale
didactico-metodice care abordează formarea şi evaluarea
competenţelor elevilor, setul curricular, materiale on-line, ş.a.
În toate instituţiile de învăţămînt preuniversitar
verificate proiectele didactice de lungă durată sunt
personalizate, pentru fiecare clasă aparte, cu activităţi de
învăţare adecvate.
29.08.2014
În LT „G. Ghimpu” profesoara de
matematică Malai Valentina a elaborat
proiectul de lungă durată pe unităţi de
învăţare.
reuniunea metodica municipala Moglan V
9
Controale tematice
S-au depistat următoarele
lacune:
29.08.2014
Nu în toate instituţiile este elaborată Strategia
instituţională privind implementarea
curriculumului modernizat, aprobată la şedinţa
consiliilor profesorale, la comisia de evaluare şi
asigurare a calităţii educaţiei şi la consiliul
ştiinţifico-metodic.
În gimnaziul Galata nu au fost planificate
discuţii cu părinţii şi elevii privind învăţarea
centrată pe formarea de competenţe.
reuniunea metodica municipala Moglan V
10
Controale tematice
Februarie: „Funcţionalitatea
29.08.2014
sistemului instituţional
de evaluare a rezultatelor şcolare din
perspectivă curriculară”.
Instituţiile ce au fost supuse controlului:
•
•
•
LT „A.I.Cuza”,
LT „Mircea cel Bătrîn”,
gimnaziul nr.5 „A. Donici”.
reuniunea metodica municipala Moglan V
11
Controale tematice
În rezultatul acţiunilor întreprinse
am stabilit următoarele:
Sistemul instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare este inclus în
planul managerial în LT „A.I.Cuza” şi gimnaziul nr.5 „A. Donici”. SIERŞ este
bine determinat, sunt incluse toate tipurile de evaluări.
Nu există un asemenea sistem în LT „Mircea cel Bătrîn”.
Rezultatele şcolare sunt valorificate în notele informative. Fiecare
analiză a evaluării conţine tabele, diagrame, grafice. În LT „A.I.Cuza” notele
informative sunt structurate corect, conţin obiective de evaluare, analiza
amplă a rezultatelor, concluzii, recomandări şi propuneri.
În LT „Mircea cel Bătrîn” lipsesc notele informative cu privire la
rezultatele şcolare a evaluărilor interne.
La elaborarea proiectărilor de lungă durată se ţine cont de sistemul
instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare. Fiecare cadru didactic a inclus
în proiectarea calendaristică evaluările iniţiale, formative şi sumative (finale)
Probele de evaluare iniţiale şi finale conţin analize ample, cu
anunţarea obiectivelor propuse, cu nivelul de realizare a lor
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
12
Controale tematice
29.08.2014
„Admiterea elevilor la examenele de absolvire”
Instituţiile ce au fost supuse controlului:
•
•
•
•
LT „Gaudeamus”,
Liceul „Socrate”,
LT „Traian”,
Liceul Teatral Orăşenesc.
reuniunea metodica municipala Moglan V
13
Control tematic-inopinat
29.08.2014
„Determinarea volumului zilnic al temelor
pentru acasă, gradului de complexitate şi
dozarea acestora”
Instituţiile ce au fost supuse controlului:
•
•
LT „I. Creangă”,
LT „T. Vladimirescu”.
reuniunea metodica municipala Moglan V
14
Controale de o zi
Instituţiile ce au fost supuse controlului:
• LT „A. Mateevici”,
• LT „P. Rareş”,
• LT „Rambam”,
• LT „Traian”,
• LT „V. Lupu”.
Orele asistate în cadrul controlului au fost apreciate cu
calificativele bine şi foarte bine atît a activităţii manageriale, a comisiei
metodice cît şi a cadrelor didactie.
Lecţii desfăşurate după proiecte didactice corect structurate,
care aveau precizate cu claritate sarcinile profesorului şi ale elevilor
pentru fiecare etapă a procesului didactic, unde resursele materiale şi
procedurale au fost adecvate la conţinuturile studiate, cu realizarea unui
raport eficient între aspectul formativ şi cel informativ, s-au atestat la
profesorii Cumpanici V.,Grebincea N., Malache D., LT „P.Rareş”, Bulmaga
S., LT „Traian”.
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
15
pentru tinerii specialişti,
profesori de matematică
Subiectul „Utilizarea
eficientă a tehnologiilor
didactice de dezvoltare a capacităţilor creative
ale elevilor în procesul educaţional la
matematică”.
La 16 octombrie 2013,
Seminare
în incinta Liceului Teoretic „Vasile Vasilache”
Au participat 16 cadre didactice.
29.08.2014
În calitate de formatori au activat :
o Lilia Samson, specialist superior la DGETS,
o Angela Băbălău, profesor de matematică, LT „V.Vasilache”,
o Olga Druţă, profesor de matematică, LT „Prometeu-Prim”.
Participanţii au remarcat utilitatea acestui seminar şi necesitatea de a
mai desfăşura asemenea activităţi.
reuniunea metodica municipala Moglan V
16
Teze semestriale
Au fost verificate 24 teze la matematică din 69 instituţii de învăţămînt preuniversitar şi
analizate subiectele din lucrările de teză în următoarele instituţiile de învăţămînt:
•
•
•
•
•
•
•
LT „Al. I. Cuza”,
LT „M. Sadoveanu”,
LT „Spiru Haret”,
LT „G. Asachi”,
„Olimp”,
LT „D. Cantemir”,
LT „V. Levschi”,
S-a constatat:
29.08.2014
•
•
•
•
•
•
•
LT „M. Marinciuc”,
LT „V. Lupu ”,
LT „On. Ghibu”,
LT „M. Eliade”,
LT „Stefan cel Mare”,
LT „L.Deleanu”,
LT „G. Latină”,
•
•
•
•
•
•
•
LT „Traian”,
LT „I. Creangă”,
LT „Gaudeamus”,
LT „G. Călinescu”,
LT „A. Mateevici”,
LT „N.V.Gogol”,
LT „P. Rareş”.
Tezele sunt elaborate conform cerinţelor curriculare;
Matricea de specificaţie este elaborată corect;
Sunt incluse obiectivele de evaluare, subcompetenţele;
Profesorii posedă abilităţi de elaborare a testelor semestriale,
conform cerinţelor în vigoare.
reuniunea metodica municipala Moglan V
17
Teze semestriale
LT „Al. cel Bun ” au propus model de teză fără barem
de corectare,
LT „M.de Cervantes”, profesor Postu Rodica, matricea
de specificaţie este structurată după standardele de
performanţă, nivel de competenţă şi item (pondere
procentuală), ceea ce se deosebeşte de matricea propusă la
matematică,
LT „M. Berezovschi” – a prezentat testul fără matricea
de specificaţie.
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
18
Teze semestriale
Au fost determinate următoarele concluzii:
29.08.2014
• Au susţinut teza la matematică 2169 elevi, clasa a XII-a;
• Nota medie pe municipiu la teză în clasa a XII-a, profilul real,
este de 7,08, cu 0,35 mai puţin decît anul precedent de studii;
• Cea mai mare notă medie este în LT „Orizont”, Durleşti – 9,44,
LT „Orizont”, Buiucani, - 9,10, urmată de LT „Socrate” – 9,00;
• Cele mai joase note medii sunt în LT „M. Sadoveanu” - 5,42, LT
„Ginta Latină” – 5,59;
• Un rezultat înalt procent al calităţii, la disciplina matematica,
profilul real, s-a înregistrat în instituţiile de învăţămînt
preuniversitar: LT „Orizont”, Durleşti – 100%, nota medie - 9,44.
LT Orizont, Buiucani - 90%, nota medie – 9,10;
• Cel mai scăzut indice al calităţii a fost înregistrat în liceele: LT
„N. Leviţki” – 5,88%, nota medie- 5,94; LT „Ginta Latină” – 9,09,
nota medie 5,59; LT Seral nr.1 – 9,09%, nota medie – 6,33.
reuniunea metodica municipala Moglan V
19
În diagramele construite este generalizată statistica cu
referinţă la teze:
în clasa a XII-a
400
Teze semestriale
350
355
300
383
390
377
377
250
200
150
188
100
99
50
0
10
9
8
7
6
5
4
ne de elevi
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
20
În comparaţie cu anul precedent de studii, statistica pentru
clasa a XII-a, profil real:
Anul de studii
Au scris
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Teze semestriale
2013-2014
29.08.2014
% reuşitei
Nota
medie
% calităţii
2357
97,88%
7,42
52,14%
2359
98,47%
7,45
52,06%
2327
98,41%
7,43
49,89%
2169
95,43%
7,08
42,69%
95.43
100
98.41
80
60
98.47
42.69
49.89
97.88
40
20
52.06
52.14
7.42
0
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
7.08
7.43
7.45
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
reuniunea metodica municipala Moglan V
21
Examenele de absolvire a gimnaziului
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
22
Examenele de absolvire a gimnaziului
În baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de
absolvire a gimnaziului în anul şcolar 2013-2014 şi în baza orarului ME, la data de
5 iunie 2014 s-a desfăşurat examenul la matematică. Conţinutul evaluării s-a axat
pe determinarea nivelului de realizare a subcompetenţelor şi formare a
competenţelor specifice respective preconizate în curriculumul şcolar.
Conform ordinului DGETS nr. 526 din 10.04.14,
Centrul Municipal de Evaluare a lucrărilor de examene a fost
LT „V. Vasilache”, iar Comisia Municipală de Evaluare la
matematică, treapta gimnazială, a fost constituită din
preşedinte, 4 vicepreşedinţi şi din 65 profesori – evaluatori.
Comisia de Evaluare a examenului de matematică, Laşcu Aliona, LT „M.
Eminescu” – preşedinte, Andriuţă Viorica, LT „I. Haşdeu”, Berdyyev Murad, LT „D.
Cantemir”, Parfene Carolina, LT „G. Latină”, Druţă Olga, LT „Prometeu-Prim” –
vicepreşedinţi şi cei 65 de profesori, au demonstrat o atitudine serioasă şi
obiectivă faţă de procedura de evaluare a lucrărilor, şi au respectat cerinţele
baremului de corectare şi deciziile comisiei de evaluare.
Prezintă Andriuţăreuniunea
Viorica,
LT „I. Haşdeu” – vicepreşedinte a Comisiei de
29.08.2014
metodica municipala Moglan V
Evaluare a examenului de matematică.
23
În total pe municipiu, în cadrul sesiunii de bază, au susţinut examenul la
matematică 2598 elevi: profil real - 2438 elevi, profil umanist - 160 elevi,
avînd următoarele rezultate:
Examenul de bacalaureat
Profilul
Numărul 10
candidaţi
9
8
7
6
5
4
Nota %
%
medie calităţii reuşitei
Real
23
53
199
249
396
558
960
5,35
Total
7
30
12
65
19
218
31
280
32
428
25
583
34
994
6,25
5,80
2438
Umanist 160
2598
11,28
60,62
23,75
78,75
12,04% 61,73%
Analizînd rezultatele examenului de bacalaureat, vedem că % calităţii
la profilul real este mai mic decît la profilul umanist, nota medie la profilul
umanist este 6,25, cu 0,03 mai mare decît anul precedent, la profilul real - 5,35,
cu 0,43 mai mică decît anul precedent de studii.
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
24
80
72.39
70
90
60.62
78.85
70
60
Profilul real
50
80.84
80
Profilul umanist
60
50
40
30
20
10
16.92
11.28
5.78 5.35
40
2013-2014
30
20
10
0
Examenul de bacalaureat
2012-2013
2012-2013
24.68
23.75
2013-2014
6.22 6.25
0
nota
medie
%
%
calităţii reuşitei
nota
%
%
medie calităţii reuşitei
Cele mai înalte rezultate au fost atestate la profilul real: LT „Ptometeu-Prim” (69,57%;
nota medie-7,80), LT „Mircea Eliade” (68%; nota medie-8,04), la profilul umanist în
LLMM (100%, nota medie - 10), LT „M. Kogălniceanu” (100%, nota medie – 9,00), LT
„Ginta Latină” (100%, nota medie – 8,00), LT „P. Movilă” (100%, nota medie 8,00), LT „D.
Alighieri” (100%, nota medie - 10), LT „Dragoş Vodă” (100%, nota medie – 8,00), LT „C.
Negruzzi” (100%, nota medie – 8,00), LT „N. Dadiani” (100%; nota medie-9,00), LT „Pro
Succes” (100%; nota medie-9,00). Totodată s-au atestat rezultate slabe, avînd un
procent mare al eşecului şcolar, la profilul real, în instituţiile de învăţămînt: LT „M.
Lomonosov” - 100%, LT „Truşeni” - 100 %; LT „Durleşti”-100 %, LT „Pro Succes”-100 %,
LTPA „E. Alistar” - 100%, LT „M. cel Bătrîn” - 100%, la profilul umanist: LT „O. Ghibu”, LT
„V. Alecsandri”, LT „Gh. Ghimpu”, LT „Traian”, LT „G. Meniuc”, LT „B.P.Haşdeu”, LT „I.
LT „A.metodica
Mateevici”100%, LT European -80%.
29.08.2014Haşdeu”, LT „Gr. Vieru”,
reuniunea
municipalaeşec
Moglanşcolar
V
25
Rezultatele performante sînt incluse în tabel (faza de sector):
Olimpiade şcolare
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
29.08.2014
24.
25.
Institutia de invatamint
LT „Prometeu-Prim”
LT „M. Eliade”
LT „Orizont” Durlesti
LT „D. Cantemir”
LT „M. Viteazul”
LT „S. Haret”
LT „I.Creanga”
LT „G. Asachi”
LT „N. Iorga”
LT „M. Eminescu”
LT „P. Movila”
LT „N. Dadiani”
LT „Orizont” Buiucani
LAŞM
LT „D. Alighieri”
LT „Orizont” Ciocana
LT „Stefan cel Mare”
LT „Acad.C. Sibirschi”
LT „A. Cantemir”
LT „M. Cervantes”
LT „A.Puşkin”
LT „G. Latina”
LTPA „M. Berezovschi”
LT „N. Gogol”
Gimnaziul 99
Total
I
27
2
26
3
20
6
20
1
16
3
16
1
15
1
14
2
12
11
10
10
1
9
4
8
1
8
8
8
7
5
4
1
4
1
4
4
reuniunea metodica
4 municipala Moglan V
4
II
III
M
5
2
5
3
2
1
1
1
3
1
10
8
4
5
6
7
2
3
1
4
2
2
2
1
3
3
2
3
1
10
13
5
11
5
7
11
8
8
6
8
7
2
5
5
4
5
3
4
2
1
2
2
3
4
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
26
Olimpiade şcolare
Rezultatele performante sînt incluse în tabel (faza municipala):
Nr.
d/o
Instituţia de învătămînt
Total
elevi
Total
locuri
I
II
III
M
1.
LT „Orizont” Durlesti
20
14
7
2
3
2
2.
LT „Prometeu-Prim”
28
17
3
2
5
7
3.
LT „Orizont” Buiucani
10
9
2
3
1
3
4.
LT „Mircea Eliade”
26
12
2
2
2
6
5.
LT „Nicolae Iorga”
11
5
2
1
6.
LT „Mihai Viteazul”
14
9
1
4
7.
LT „Spiru Haret”
12
6
1
1
8.
LT „Principesa N. Dadiani”
10
3
1
2
9.
LT „A.S. Puşkin”
3
3
1
2
10.
LT „Miguel de Cervantes”
4
2
1
1
11.
LT „Orizont”, Ciocana
5
3
2
12.
LT „Dimitrie Cantemir”
20
12
1
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
2
2
2
4
1
4
7
27
În perioada 28 februarie-03.03.2014 s-a desfăşurat
Olimpiada republicană la matematică, la care au participat
49 premianţi ai olimpiadei şcolare municipale. Din cei 49
participanţi, 41 au ocupat locurile din frunte.
Olimpiade şcolare
Faza
Sector
Municipală
Republicană
Medalie
Internaţional
Balcaniada
Olimpiada
Internationala
Cape Town, Republica
Africa de Sud
Concursul
International de
Matematica
Arhimede, Romania,
Bucuresti
29.08.2014
Participanti
1159
285
49
6
6
Locul I
28
21
5
aur
0
0
Juniori I
8
1
11-13 ani
Juniori II
4
2
13-15 ani
Seniori
3 municipala Moglan
0
metodica
V
15-19reuniunea
ani
Rezultatele olimpiadelor
republicane/ internaţionale
la matematică sunt elucidate
în următorul tabel:
Locul II
34
21
7
argint
1
Locul III
98
26
18
bronz
Menţiuni
179
64
11
Menţiune
3
2
0
2
3
menţiuni
de onoare
3
4
0
2
0
0
2
1
0
28
• Participarea Lotului Olimpic la Olimpiada Balcanică de
Matematică
•
•
•
În perioada 02 – 07 mai 2014 la Pleven, Bulgaria s-a desfăşurat a 31-a Olimpiadă
Balcanică de Matematică, unde au participat 110 elevi din 19 ţări.
Rezultatele participanților la Olimpiada Balcanică de Matematică sînt următoarele:
•
•
Medalie de argint:
•
Olimpiade şcolare
•
Șapoval Nicolae, clasa a XII-a, LT “Orizont”, Chișinău
•
•
Medalie de bronz:
•
•
•
•
Griza Daniel, clasa a XI-a, LT “Orizont”, Chișinău
Cucu Vladimir, clasa a XI-a, LT “Orizont”, Chișinău
Nipomici Dionisie, clasa a XI-a, LT “Orizont”, Chișinău
•
•
Mențiune de onoare:
•
•
•
Rusu Alexei, clasa a XII-a, Liceul Acadeniei de Științe a Moldovei
Țarigradschi Mihail, clasa a X-a, LT “Orizont”, Chișinău
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
29
• Participarea Lotului Olimpic la Olimpiada Balcanică de
Matematică pentru Juniori
•
•
În perioada 21 – 26 iunie 2013 la Ohrid, Republica Macedonia s-a desfăşurat a 18a Olimpiadă Balcanică de Matematică pentru Juniori, unde au participat 104 elevi,
cu vîrsta mai mică decît 15,5 ani, din 17 ţări.
Olimpiade şcolare
•
•
Rezultatele participanților la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori
sunt următoarele:
•
Medalie de bronz:
•
•
•
•
•
Don Otilia, clasa a VIII-a, Liceul Teoretic ”Orizont”, Chişinău
Paraschiv Daniel-Nicolae, clasa a VIII-a, Liceul Teoretic ”Orizont”, Chişinău
Vișanu Cristian, clasa a VIII-a, Liceul Teoretic ”Ion Luca Caragiale”, Orhei
Solovei Chiril, clasa a VIII-a, Liceul Teoretic ”Orizont”, Chişinău
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
30
• Participarea Lotului Olimpic la Olimpiada Internațională de
Matematică
•
•
Olimpiade şcolare
•
În perioada 03 – 13 iulie 2014 la Cape Town, Republica Africa de Sud s-a desfăşurat
a LV-a Olimpiadă Internațională de Matematică, unde au participat 560 de elevi
din 101 de țări.
Rezultatele participanților la Olimpiada Internațională de Matematică sînt
următoarele:
•
•
Medalie de bronz:
•
•
•
Cucu Vladimir, clasa a XI-a, LT “Orizont”, Chișinău
Șapoval Nicolae, clasa a XII-a, LT “Orizont”, Chișinău
•
•
Mențiune de onoare:
•
• Griza Daniel, clasa a XI-a, LT “Orizont”, Chișinău
• Nipomici Dionisie, clasa a XI-a, LT “Orizont”, Chișinău
• Țarigradschi Mihail, clasa
a X-a,
Liceul
Teoretic
”Orizont”,
Chişinău
29.08.2014
reuniunea
metodica
municipala
Moglan
V
31
Conferinţa ştiinţifico-practică
municipală ”Muncă. Talent. Cutezanţă”
La conferinţa municipală au fost propuse 25 de lucrări, atelierul
„Matematica”, toate au fost admise. Membrii juriului au acordat 11 de diplome de
merit dintre ele 2 de gradul I, 3 de gradul II, 3 de gradul III, au fost menţionaţi 3 elevi.
În special au fost menţionate de membrii comisiei următoarele lucrări:
1. „Кубические уравнения”, realizată de elevii Vetcos Iana, clasa a IX-a ; Vetcos Ilia,
clasa a XII-a, LT „Olimp”, profesor Iurova E. ;
2.„Calculul matematic în gestionare afacerilor”, a elevei Pogolşa Adriana, Clasa a
XII-a, LT „Traian”, profesor Bulmaga Sv.
Analiza comparativă a rezultatelor obţinute în anul curent de studii cu anii precedenţi:
29.08.2014
Anul de studii
Nr. de lucrări
prezentate
I
II
III
menţiune
2009-2010
86
9
14
15
17
2010-2011
83
4
10
15
15
2011-2012
55
4
9
12
13
2012-2013
57
3
6
9
11
2013-2014
25 reuniunea metodica
2 municipala Moglan3V
3
3 32
ştiinţifico-practică
Conferinţa
şcolare
Olimpiade
municipală ”Muncă. Talent. Cutezanţă”
29.08.2014
Cu părere de rău comisia denotă că o parte din
lucrări au purtat:
 un caracter pur teoretic, istoric;
 au fost lucrări cu greşeli grosolane matematice;
 unele teme n-au fost actuale;
 n-au conţinut investigaţii proprii;
 au fost preluate din Internet.
reuniunea metodica municipala Moglan V
33
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la
matematică în anul de studii 2014-2015, informarea cu
actele normative:
Plan-cadru de Învăţămînt
Tema de cercetare pentru anul 2014-2015
29.08.2014
Metodica predării matematicii
Cu subiecte stabilite de către catedra
Matematică şi ştiinţe
ale instituţiei de învăţămînt
reuniunea metodica municipala Moglan V
34
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la
matematică în anul de studii 2014-2015, informarea cu
actele normative:
Plan-cadru de Învăţămînt
Matematica în Planul – cadru de învăţămînt
În anul şcolar 2014 – 2015, studiul matematicii se va efectua în conformitate
cu următorul număr de ore prevăzut în Planul-cadru pentru învățămîntul
primar, gimnazial și liceal:
pentru învăţămîntul gimnazial – cîte 4 ore pe săptămînă pentru clasele a V-a
– a IX-a;
pentru învăţămîntul liceal: profil real – cîte 5 ore pe săptămînă pentru clasele
a X-a – a XII-a; profilurile umanist, educaţie fizică şi sport, artă şi muzică –
cîte 3 ore pe săptămînă pentru clasele a X-a – a XII-a.
pentru orele opționale la aria curriculară Matematică și Științe: învățămîntul
gimnazial și profilul real de la învățămîntul liceal – cîte 0 – 2 ore pe
săptămînă; învățămîntul liceal, profilul umanist – cîte 0 – 1 oră pe
săptămînă.
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
35
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la
matematică în anul de studii 2014-2015, informarea cu
actele normative:
Plan-cadru de Învăţămînt



Fiecare elev studiază, obligatoriu, cel puţin o disciplină
opţională. Odată exprimată opţiunea pentru o anumită
disciplină, frecventarea ei şi realizarea prevederilor
curriculare devin obligatorii.
Disciplinele opţionale pot fi realizate în clase sau în grupe a
cîte cel puțin 12 elevi în localitățile rurale și 15 elevi în
localitățile urbane. În cazul în care grupa este constituită
din elevii unei singure clase, orele opţionale se înscriu în
catalogul clasei respective. Dacă grupa include elevi din
două sau mai multe clase, orele se înscriu într-un registru
special de evidenţă.
(notele semestriale și anuale se scriu și în catalogul clasei în
care învață la pagina Evidența rezultatelor școlare .
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
36
Plan-cadru de Învăţămînt
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la
matematică în anul de studii 2014-2015, informarea cu
actele normative:

În învățămîntul gimnazial:
Matematica și calculatorul;
 Matematică distractivă;
 Geometrie distractivă;
 Rezolvarea problemelor de la Olimpiadele de
matematică;
 Istoria matematicii.

29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
37
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la
matematică în anul de studii 2014-2015, informarea cu
actele normative:
În învățămîntul liceal:
 Structuri algebrice;
 Vectori în spațiu;
 Istoria matematicii;
 Metode de rezolvare a problemelor de analiză matematică;
 Metode de rezolvare a problemelor din cotidian utilizînd
calculatorul;
 Metode de rezolvare a problemelor de geometrie;
 Rezolvarea problemelor de la Olimpiadele de matematică;
 Aplicarea analizei matematice în rezolvarea problemelor de
29.08.2014fizică.
reuniunea metodica municipala Moglan V
38
Plan-cadru de Învăţămînt

Plan-cadru de Învăţămînt
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la
matematică în anul de studii 2014-2015, informarea cu
actele normative:

Profesorul elaborează un curriculum la decizia școlii
(CDȘ) pentru ora opțională tarifiată. În baza
curriculumului aprobat, profesorul elaborează
proiectul de lungă durată respectiv.
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
39
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la
matematică în anul de studii 2014-2015, informarea cu
actele normative:
Plan-cadru de Învăţămînt
Curriculum pentru o disciplină opţională trebuie să conțină
următoarele părţi componente:
29.08.2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Argumentarea în care se motiveze cursul propus: necesități
ale elevilor, ale comunităţii.
Competenţe cheie/transversale
Competențe transdisciplinare pentru treapta de
învățămînt
Competențe specifice (nu cele din curriculum naţional (o
competenta este corect formulata daca definește un rezultat așteptat al
instruirii, care poate fi evaluat).
Repartizarea temelor pa clase și pe unități de timp (dacă este
elaborat pentru mai mulți ani de studiu).
Subcompetențe, conținuturi, activități de învățare și evaluare
(repartizate pe anii de studii).
Strategii didactice. care vor include tipuri de activităţi de
învăţare recomandate pentru formarea competenţelor vizate.
Strategii de evaluare.
Bibliografia.
reuniunea metodica municipala Moglan V
40
Plan-cadru de Învăţămînt
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la
matematică în anul de studii 2014-2015, informarea cu
actele normative:


29.08.2014
Evaluarea în orice circumstanţe trebuie să fie
obiectivă;
Profesorilor de matematică se recomandă verificarea
calitativă a activităţii curente a elevului la matematică.
Caietele de lucru ale elevilor se recomandă a fi
verificate de 2 ori pe săptămînă în clasele a V-a – a VIa, o dată pe săptămînă în clasele a VII-a – a IX-a, o dată
în 2 săptămîni în clasele a X-a – a XII-a.
reuniunea metodica municipala Moglan V
41
Plan-cadru de Învăţămînt
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la
matematică în anul de studii 2014-2015, informarea cu
actele normative:
 Matricea
de specificații
 Obiectivele de evaluare
 Testul
 Barem de corectare
 Schema de notare
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
42
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la
matematică în anul de studii 2014-2015, informarea cu
actele normative:
Plan-cadru de Învăţămînt
Organizarea proiectărilor
 Realizarea obligatorie a prevederilor Planului-cadru pentru
învățămîntul primar, gimnazial și liceal pentru anul de
studii 2014-2015.
 Proiectarea didactică ”de lungă durată” poate fi realizată
pe unități de conținut sau pe unități de învățare.
 Proiectul didactic al lecției poate fi elaborat în baza
diverselor modele didactice existente și acceptate în
literatura de specialitate.
 Activitățile didactice la disciplină, în cadrul activităților
educaționale, vor fi concepute din perspectiva demersului
educaţional axat pe formarea/ dezvoltarea de
competenţe.
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
43
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la
matematică în anul de studii 2014-2015, informarea cu
actele normative:
Plan-cadru de Învăţămînt
Organizarea proiectărilor
La elaborarea proiectului didactic de lungă durată,
profesorul de specialitate utilizează în mod
obligatoriu:
 curriculumul la matematică;
 standardele de eficienţă a învăţării matematicii;
 manualul;
 ghidul de implementare a curriculumului la
matematică;
 ghidul profesorului la manualul respectiv (dacă
există).
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
44
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la
matematică în anul de studii 2014-2015, informarea cu
actele normative:
Plan-cadru de Învăţămînt
Organizarea proiectărilor
În cazul cind într-o clasă învaţă elevi cu Cerinţe
Educaţionale Speciale (CES), profesorul, pentru
fiecare elev, în baza Recomandărilor Serviciului
de Asistenţă Psihopedagogică, a deciziei
Comisiei Multidisciplinare Psihopedagogice, va
elabora Planul Educaţional Individualizat (PEI) al
acestuia.
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
45
Planul complex de activitate a DGETS
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la
matematică în anul de studii 2014-2015, informarea cu
actele normative:
Controale tematice
Septembrie-octombrie: ”Monitorizarea elaborării proiectelor de lungă
durată la toate disciplinele de studii-accente pe implementarea
curriculumului centrat pe competențe, inclusiv analiză și propuneri de
eficientizare”;
Noiembrie-decembrie:”Despre instruirea copiilor cu CES în instituţiile de
învăţămînt preuniversitar”;
Decembrie-martie:”Funcţionalitatea sistemului instituţional de evaluare a
rezultatelor şcolare din perspectivă curriculară”
Decembrie-mai: ”Monitorizarea și controlul realizării conținuturilor
curriculare și a prevederilor Planului-cadru pentru învățămîntul primar,
gimnazial și liceal, anul de studii 2014-2015: analiză, informare, propuneri
decizionale”.
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
46
Planul complex de activitate a DGETS
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la
matematică în anul de studii 2014-2015, informarea cu
actele normative:
Controale tematice
Mai-Iunie: ”Monitorizarea procesului de admitere la examenele de
absolvire a treptelor de şcolaritate şi a organizării desfăşurîrii
examenelor de absolvire”;
Pe
parcursul
anului:”
Monitorizarea
procesului
de
conferire/confirmare a gradelor didactice şi manageriale de către
profesori şimanageri şcolari”;
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
47
Planul complex de activitate a DGETS
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la
matematică în anul de studii 2014-2015, informarea cu
actele normative:
29.08.2014
Inspecţie frontală
Instituţia
Luna
LT „Ştefan cel Mare”
noiembrie
LT “Dragoş Vodă”
Februarie
reuniunea metodica municipala Moglan V
48
Planul complex de activitate a DGETS
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la
matematică în anul de studii 2014-2015, informarea cu
actele normative:
29.08.2014
Inspecţie de o zi
Instituţia
Luna
Şcoala-grădiniţă nr. 152
Octombrie
LT “T. Vladimirescu”
Ianuarie
Gimnaziul nr. 99
Aprilie
reuniunea metodica municipala Moglan V
49
Planul complex de activitate a DGETS
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la
matematică în anul de studii 2014-2015, informarea cu
actele normative:
Concursuri școlare
sector
Instituția
Data
ora
Botanica
LT “L. Rebreanu”
24.01.2015
9.00
V-XII
Buiucani
LT “P. Rareş”
24.01.2015
9.00
V-XII
Centru
LT “Minerva”
24.01.2015
9.00
V-XII
Ciocana
LT “Olimp”
24.01.2015
9.00
V-XII
Rîșcani
LT “M. de Servantes”
24.01.2015
9.00
V-XII
municipală
LT “V. Vasilache”
14.02.2015
9.00
V-XII
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
Clasele
50
Planul complex de activitate a DGETS
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la
matematică în anul de studii 2014-2015, informarea cu
actele normative:
29.08.2014
Conferinţa ştiinţifico-practică a elevilor
„MUNCĂ, TALENT, CUTEZANŢĂ”
Conferinţa se desfăşoară în conformitate cu planul de
activitate a DGETS tradiţional în ultima decadă a
lunii aprilie, în două etape succesiv:
 etapa I (şcolară) în luna martie a fiecărui an;
 etapa a II-a (municipală) în luna aprilie a fiecărui an.
reuniunea metodica municipala Moglan V
51
Planul complex de activitate a DGETS
Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la
matematică în anul de studii 2014-2015, informarea cu
actele normative:
29.08.2014
Seminare
Problema examinată
Termen de realizare
Evaluarea realizării
Octombrie-Noiembrie
competenţelor
curriculare la
matematică: accente
teoretice şi tehnologice
practice
reuniunea metodica municipala Moglan V
Locul desfăşurării
LT”Traian”,
LT”M. Grecu”.
52
Informaţii utile:
Funcţia
N.P
Samson
Lilia
inspector
DGETS bir..№3
Luni:
14.00-17.00
Marţi - Joi: 8.00.17.00
Vineri:
14.00-17.00
Telefon
e-mail
22-76-97
069843836
078269836
[email protected]
Direcţia Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului
municipal Chișinău - http://chisinauedu.md/
Agenţia de Evaluare şi Examinare - http://aee.edu.md/
Ministerul Educaţiei a Republicii Moldova -http://edu.md/
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
53
Vă doresc cât mai multe
succese în plan profesional,
sănătate şi putere pentru
continuarea activității
profesionale, pe care-o faceţi
cu dăruire!
Cu mult respect și înaltă apreciere,
Valentina Ceapa.
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
54
29.08.2014
reuniunea metodica municipala Moglan V
55

similar documents