Anatomická terminologie

Report
Anatomická terminologie
- historie a aktuální
problémy
Vladimír Musil1,2,
David Kachlík3, Ivana Bozděchová4, Pavel Čech5, Josef Stingl3
1Středisko
vědeckých informací 3. LF UK, 2Ústav informačních studií a
knihovnictví FF UK, 3Ústav anatomie 3. LF UK, 4Ústav českého jazyka a
teorie komunikace FF UK, 5Kabinet dějin lékařství 3. LF UK

Na rozdíl od většiny ostatních vědních oborů se
v anatomii důsledně rozlišuje terminologie
(odborné názvosloví v širším smyslu) a v jejím rámci
nomenklatura (systém normalizací ustanovených,
závazně vymezených názvů uspořádaných podle určitých
klasifikačních principů). Anatomická nomenklatura
je v latině závazná již od roku 1895.
Anatomická terminologie

nutnost jednotné terminologie

latina a řečtina, výjimečně arabština

výhoda - neměnnost latiny
Latinské anatomické názvosloví




jednoslovná pojmenování značková, slovotvorně
neutvořená (hepar)
jednoslovná pojmenování derivovaná, tj. odvozená od
základního slova prefixem (renalis, retrorenalis),
sufixem (auris, auricula) nebo prefixem a sufixem
zároveň (sanguis, exsanguinatio)
kompozita, a to zejména hybridní, tzn. složená z členů
různého jazykového původu, např. z řečtiny a latiny
(lymphonodus)
víceslovná pojmenování (vena saphena magna),
tvořená v zásadě podle morfologických a syntaktických
pravidel latiny včetně přísného pořádku slov,
zvyšujícího jejich přesnost a srozumitelnost
Historie latinského názvosloví

první výrazy – Řecko

Hippocratos z Kósu (asi 460–370 př.n.l.)



Aristoteles (384–322 př.n.l.)


flébes = žíly x aer térein = tepny
bronchus = průduška, peritoneum = pobřišnice
diaphragma = bránice, pancreas = slinivka, aorta =
srdečnice
Alexandrie

Herophilus (asi 330–250 př.n.l.)

torcular Herophili = soutok splavů (confluens sinuum)
Historie latinského názvosloví

Řím

Aulus Cornelius Celsus (25 př.n.l. – asi 50 n.l.)


Rufus z Efezu (1. stol. n.l.)


první kniha o názvosloví „O pojmenování částí těla“
Claudius Galenos z Pergama (130 – 200)


sutura = šev, patella = čéška, cartilago = chrupavka
epiphysis = šišinka, hypophysis = podvěsek,
coccyx = kostrč, tarsus = hlezno,
pylorus = vrátník, epididymis = nadvarle
Arabská medicína (7. - 12.století)

vena saphena (al safein) = skrytá žíla
Andreas van Wesel
Andreas Vesalius Bruxellensis








1514 - 1564
Padova (Itálie)
zakladatel moderní anatomie
základy názvosloví
zavedl pořadové (ordinální) výrazy
700 nových výrazů v nauce o kostech
nahradil řecké a arabské výrazy latinskými
„De humani corporis fabrica libri septem“ (Bazilej,
Švýcarsko 1543, 700 s. )
Marcello Malpighi

1628 -1694

zakladatel histologie a objevitel
krevních kapilár

histologické názvosloví
zaostávalo za anatomickým
setrvalý stav 

Joseph Hyrtl

1810 - 1894
Vídeň, Rakousko

„Onomatologia anatomica“ (1880)

první zevrubná kniha o názvosloví
doplněná o etymologii jednotlivých
výrazů

Latinská nomenklatura
Německá anatomická společnost
 Basiliensia Nomina Anatomica (BNA)




Birmingham Revision (BR)



první úplná latinská anatomická nomenklatura
Bazilej, Švýcarsko
1895
anglofonní revize
Birgmingham, Velká Británie 1928, vydáno 1933
Ienaiensia Nomina Anatomica (INA)



první revize
Jena, Německo
1935
Latinská nomenklatura
International Anatomical Nomenclature
Committee (IANC) – 1936, obnovena 1950
 Parisiensia Nomina Anatomica (PNA)
1955
 Paříž, Francie; 1960 New York
 první celosvětově uznaná nomenklatura


Nomina Anatomica (NA)
2.-6. vydání (jen revize PNA)
1960, 1965, 1975, 1983 a 1989
Federative Committee on Anatomical
Terminology
(FCAT)




založena 1989 v Rio de
Janeiro, Brazílie
poslední revize: 1997 v São
Paulo, Brazílie
Terminologia Anatomica
(TA)
poslední platná verze
vydána 1998
 pouze v angličtině

Federative International Committee
on Anatomical Terminology
(FICAT)

změna jména 2005
Terminologia Histologica
(TH)

poslední platná verze

vydána 2007
pouze v angličtině


Latina x Řečtina

stejná část těla
lien x splen = slezina
 ren x nephros = ledvina


různé tvarově podobné části

cunes x sphen = klín
os cuneiforme x os sphenoidale
= klínovitá x klínová kost

různé části

tonsilla x amygdala = mandle v krku x mandlovité jádro v
mozku
České anatomické
názvosloví
Rané období

první česká slova – texty v cyrilici (9. stol.)
spisy a lékařské traktáty v klášterech
Přemysl Otakar I. ustanovil funkci královského
lékaře
hospitaly (zmínky v Dalimilově kronice)
infirmária (pro mnichy)
leprozária

Olomoucký rostlinář





Klaret
Bartoloměj z Chlumce
* 1320 Chlumec nad Cidlinou
† 1370 nebo 1379

český spisovatel a lékař

Glosář
Gramatický vokabulář

První slovníky lékařských
a tělovědných pojmů

Vocabularium latinobohemicum posoniense
(14. století)

Slovník latinsko-německo-český pro
Ladislava Pohrobka, krále českého - Jakub
Holubin / Holubář
 před 1474
Tomáš Jordán z Klauznburku
* 1539 Cluj, Sedmihradsko
† 6.2. 1580 Brno
 moravský zemský lékař

Kniha o vodách hojitelných, neb
teplicech moravských

1580
Křišťan z Prachatic
* 1368 (?) Prachatice
† 4.9. 1439 Praha
 děkan filozofické fakulty
 4x rektor Univerzity

Lékařství jistá a zkušená
mistra Kristiana

1516
Daniel Adam z Veleslavína
* 31. 8. 1546 Veleslavín u Prahy
† 18. 10. 1599 Praha




profesor historie
vydavatel, nakladatel, spisovatel, překladatel
Nomenclator tribus linguis
Silva quadrilinguis (Les čtyřjazyčný)
Jan Ámos Komenský
* 28.3.1592 Uherský Brod / Nivnice / Komňa
† 15. 11.1670 Naarden, Nizozemí
 humanista, pedagog, teolog (jednota bratrská),
politik, jazykozpytec
 „Učitel národů“

Janua linguarum reserata
(Brána jazyků otevřena)
 Orbis pictus (Svět v obrazech)
Jan Karel Rohn
* 1713 Liberec
† 28.11. 1779 Praha
 historik, jazykozpytec, člen řádu kyriaků (bílých
křížovníků s červeným srdcem)
 Nomenclator (Nomenclator, to jest jmenovatel v trojí,
totižto české, latinské a německé řeči (4 svazky)
Josef Jungmann
* 16.7. 1773 Hudlice u Berouna
† 14.11. 1847 Praha

český obrozenec, jazykozpytec, překladatel
rektor Univerzity (1840)

Slovník česko-německý

5 svazků
 1834-39

Antonín Jan Jungmann
* 16.5. 1775 Hudlice u Berouna
† 10.4. 1854 Praha
 lékař, český obrozenec, překladatel
 rektor Univerzity (1839)
 Úvod k babení (1804)
 Umění babické (1814 )
 Umění porodnické (1827)

Přehled jmen neduhů v abecedním pořádku k
ustanovení jich významu řádného, dílem ze starých
vzatých, dílem nově navržených

časopis Krok 1836
Jan Svatopluk Presl
4.9. 1791 Praha
† 6.4. 1849 Praha
*

chemik, přírodovědec
spolutvůrce českého chemického,
botanického a zoologického názvosloví

Ssawectvo

Wáclaw Staněk
* 1804
† 1871 Praha
 lékař, spisovatel

Dra Wáclawa Staňka Pitewnj Atlas …



1840
Základowé pitvy s atlasem pitewním čili
popisování rozebraného těla lidského a
jednotlivých částek jeho
Krátký přehled lebosloví, určené lékařům i
širší veřejnosti
Josef Čejka
Sbírka slov a způsobů mluvení
ze starých rukopisů lékařských



Druhá sbírka lékařské terminologie


Příloha k Časopisu českého muzea na rok 1851
Třetí sbírka lékařské terminologie


ČČM 1848
Příloha k Časopisu českého muzea na rok 1853
Čtvrtá sbírka lékařské terminologie

Živa, 1858, příloha Domácí lékař
Ondřej Schrutz
* 25. 11. 1865 Rodvínov
(u Jindřichova Hradce)
† 28. 12. 1932 Praha

anatom, děkan lékařské fakulty
zakladatel a přednosta Ústavu dějin lékařství
(1924-32)

Přehled anatomie člověka


1892
Jediné závazné české anatomické
názvosloví
Spolek českých lékařů 1862 (J.E. Purkyně)
 Slovník lékařské terminologie
autoři: ??? Staněk (Eiselt)
 1863


10-členná komise (Janovský, Záhoř, Weiss,
Jandouš …)
Názvosloví lékařské a lékárnické:
Spracováno Komisí spolku českých lékařů

1881 (2. rozšířené vydání)
20. století






Jan Janošík (1897-1913) – málo českých výrazů
Völker a Hora (1939)
Jaroslav Fleischmann a Rudolf Linc (1959)
Radomír Pěgřím a Anton Valachovič (1972)
Lubomír Malinovský
Josef Zrzavý (1985)
Jaroslav Fleischmann
Rudolf Linc
Anatomické názvosloví
2 svazky
Praha: SPN, 1959-1960



odráží PNA 1955
forma skript
jen návrh
Josef Zrzavý
Latinsko-české anatomické názvosloví
Olomouc, Univerzita Palackého
1985



odráží 4. vydání NA 1983
forma knihy s obsáhlým jazykovým rozborem
jen návrh
Srovnávací slovníky

Dvořák, J.: Srovnávací slovník anatomických
nomenklatur. 1. vyd. Praha : SZdN 1960. 293 s.

Donáth, T.: Anatomical Dictionary with
Nomenclatures and Explanatory Notes. Oxford :
Pergamon Press, 1969. 634 s.
21. století

Česká anatomická společnost 2006: „necítíme
nutnost vytvoření standardizovaného českého
anatomického názvosloví“


jiné národy mají: Polsko, Slovinsko, Rusko,
Japonsko, Španělsko, Uzbekistán, Ukrajina,
Brazílie
některé téměř postrádají vlastní termíny: Švédsko

www.anatomickenazvoslovi.cz
Směry, roviny, části těla







medianus = středový
medialis = přístřední
lateralis = boční
medius = střední
intermedius = prostřední
horní končetina x ruka
dolní končetina x noha
V anatomické terminologii je možno
najít














ovoce a zeleninu (např. jablko, oliva)
rostliny a jejich části (např. palma, žalud)
živočichy (např. myš)
krajinu a její útvary (např. ostrov, pahorek)
nářadí a náčiní (např. kladívko)
materiál (např. sklo)
hudební nástroje (např. bubínek)
oblečení (např. tunika)
vodu a lodě (hráz, loďka)
dům a bydlení (např. brána, síň)
zbraně (např. mečík)
barvy
geometrii (např. trojúhelník)
různé
Eponyma
Eponym (eponymos)
(z řec. dávající jméno)

osoba podle níž je pojmenována rodina, místo
věc apod. (Akademický slovník cizích slov. Praha :
Academia, 2001).

od roku 1955 vyřazena z oficiální nomenklatury
Eponyma

3 výjimky!!!
 Camillo Golgi - „Complexus golgiensis; Apparatus
golgiensis“ = Golgiho aparát
 Jan Evangelista Purkyně - Stratum
purkinjense (buněčná vrstva mozečku)
 sluneční egyptský bůh Amon Ra - Cornu
ammonis (část mozkového závitu gyrus
parahippocampalis)
Stratum purkinjense
buněčná vrstva mozečku
Cornu
ammonis
sluneční egyptský
bůh Amon Ra
Achilles



bájný hrdina řeckých
eposů
syn nymfy Thétis
Publius Papinius Statius
(45-96) – Achilleis

první zmínka o Achillově
patě
Vývoj termínu Achillova šlacha




neura megala - Hippokratos z Kósu (460 - 377
p.ř.n.l.)
nervus ossis calcis - Claudius Galén seu Galénos
(129 - 199 n.l.)
chorda Hippocratis a chorda magna Hippocratis Avicenna seu Ibn Síná, celým jménem Abú Alí
al-Husajn ibn Abdulláh ibn Síná (980-1037)
tendo latus - Andreas Vesalius (1514-1564)





tendon du talon - Ambroise Paré (1510-1590)
tendo validissimus - Gaspard (Caspar Berthelsen)
Bartholin jun. (1655-1738)
chorda Achillis - Phillip Verheyen (1648-1711) v díle
Corporis humani anatomiae liber primus (1693)
nervus latus; nervus crassus Mondino de Luzzi
(Mundinus) (1275-1326), Rufus z Efesu (60 – 120)
tendo Achillis - Lorenz Heister (1683-1758) v díle
Descriptio novi generis plantae rarissimae et
speciosissimae africanae (1753)

tendo Hectoris ? - Joseph Hyrtl (1810-1894) v díle
Onomatologia anatomica (1880)




tendo calcaneus (Achillis) - Basiliensa Nomina
Anatomica (1895)
tendo musculi tricipitis surae - Ienaiensia Nomina
Anatomica (1935)
tendo calcaneus (Achillis) - Parisiensia Nomina
Anatomica (1955)
tendo calcaneus (A04.7.02.048) - Terminologia
Anatomica (1988) + v souboru eponym Achilles
tendon
Achillova šlacha



tendo musculi tricipitis surae šlacha trojhlavého
lýtkového svalu (INA,
1935)
tendo calcaneus - patní šlacha
(TA, 1998)
chrupavka silná 500 m,
pod ní stejně silná vrstvička
kompakty
Netter, F.: Atlas of human anatomy. 2nd ed.
East Hanover, N.J. : Novartis, c1997 .
KACHLÍK, D.; BÁČA, V.; ČEPELÍK, M.; HÁJEK, P.; MANDYS, V.; MUSIL, V.: Clinical
anatomy of the calcaneal tuber. Ann. Anat. 2008, vol. 190, iss. 3, s. 284-291.
KACHLÍK, D.; BÁČA, V.; BARTÁK, M.; ČEPELÍK, M.; DOUBKOVÁ, A.; HÁJEK, P.;
MANDYS, V.; MUSIL, V.; PROSOVÁ, B.; SRP, A.; STINGL, J.: Diagnostika
retrokalkaneárních bursitid: možnosti využití nových anatomických poznatků. Rozhl. Chir.
2008, roč. 87, č. 3, s. 128-134

Během let se měnil název pro šlachu z výrazu
νευρον (neuron - nervová buňka), který později přijal
jako svůj název nervus (nerv), přes název chorda
(struna – chorda tympani, šlašinka – chordae tendineae
v srdci), až se ustálil na názvu tendo, což je dnešní
platný název pro šlachu.
Vývoj terminologie
(redukce a nárůst)

nárůst – např. CNS

redukce - např. burzy

A. S. D. Synestvedt
(1844-1909)
En anatomisk beskrivelse af de
paa Over- og Underextremiteterne
forekommende Bursae mucosae
(Oslo, 1869)

Příklad vývoje počtu termínů
Albinus
1734
Monro
1788
Rosenmüller
1799
Synnestvedt
1869
Σ HK
4
33
35
48
14
Rameno
3
9
11
17
9
Loket
1
3
6
16
5
Ruka
-
- (+21Vag)
- (+18 Vag)
15
-
Σ DK
12
37
39
73
30
Kyčel
5
13
14
21
12
Koleno
7
9
8
29
13
Noha
-
2 (+13Vag)
1 (+16 Vag)
23
5
16
70
74
121
44
Celkem
T.A.
1998
MUSIL, V.: KACHLÍK, D.; STINGL, J.: Zapomenutá morfologická monografie A.S.D.
Synnestvedta. Plzen. Lek. Sbornik. 2009, v tisku.
Potřeba eponym






ke zjednodušení a zrychlení komunikace v
klinické praxi, např. na sálech
Achilles – tendo calcaneus
Meckel – diverticulum ilei
Douglas – excavatio rectouterina
Lisfranc – articulationes tarsometatarsales
Chopart – articulatio tarsi transversa
Quod bubo?!!!

Henleho klička - Henleinova klička

Cloquetova uzlina – Clooneyho uzlina

Hunterův kanál - Heydrichův kanál
Aktuální důležitost problematiky

nutnost unifikace termínů z důvodu snadnější
komunikace

jednoduchost vyhledávání pro rešeršéry

snížení relevance a úplnosti
Frekvence užívání eponym s příjmením
Adamkiewicz a neeponymních alternativ
pro pojmenování hlavní tepny hřbetní
míchy v odborných článcích indexovaných
v databázi Medline v letech 1965-2000,
2001-2008 a 1965-2008
ČECH, P.; KACHLÍK, D.; LÍSKOVEC, T.; MUSIL, V.: Frekvence eponym s příjmením
Adamkiewicz a neeponymních alternativ pro pojmenování hlavní tepny hřbetní míchy v článcích
indexovaných v databázi Medline na počátku 21. století. Plzen. Lék. Sbornik. 2009, v tisku.
počet článků
název hlavní tepny hřbetní míchy
1965-2000
2001-2008
1965-2008
n
%
n
%
n
%
artery of Adamkiewicz
91
75,21
88
91,67
179
87,09
great(er) radicular artery
13
10,74
7
7,29
20
9,22
great(er) radicular artery of Adamkiewicz
7
5,79
1
1,04
8
3,69
anterior great(er) radicular artery
6
4,96
0
0,00
6
2,77
lumbar enlargement artery
5
4,13
0
0,00
5
2,30
anterior radiculomedullary artery
0
0,00
3
3,13
3
1,38
major radicular artery
1
0,83
2
2,08
3
1,38
anterior spinal artery of Adamkiewicz
1
0,83
1
1,04
2
0,92
dominant radiculomedullary artery
0
0,00
2
2,08
2
0,92
great radiculomedullary artery
1
0,83
1
1,04
2
0,92
great(er) (anterior) medullary arter
0
0,00
2
2,08
2
0,92
great(er) medullary artery
2
1,65
0
0,00
2
0,92
medullary artery
1
0,83
1
1,04
2
0,92
radicular artery of Adamkiewicz
1
0,83
1
1,04
2
0,92
Adamkiewicz [bez zákl. slova, rozumí se tepna]
1
0,83
0
0,00
1
0,46
anterior great(er) radicular artery of Adamkiewicz
1
0,83
0
0,00
1
0,46
anterior spinal artery of Adamkiewicz
1
0,83
0
0,00
1
0,46
great spinal artery
1
0,83
0
0,00
1
0,46
large radicular artery
1
0,83
0
0,00
1
0,46
major spinal cord artery
1
0,83
0
0,00
1
0,46
principal spinal radicular artery
1
0,83
0
0,00
1
0,46
radiculomedullary vessel of Adamkiewicz
1
0,83
0
0,00
1
0,46
segmentary artery of Adamkiewicz
1
0,83
0
0,00
1
0,46
spinal artery of Adamkiewicz
1
0,83
0
0,00
1
0,46
ventral great(er) radicular artery of Adamkiewicz
1
0,83
0
0,00
1
0,46
Závěr

Anatomické názvosloví slouží k popisu lidského těla
nejen pro výukové a zejména pro diagnostické a
léčebné postupy, ale i pro komunikaci s úřady, soudy a
orgány činnými v trestním řízení. Prochází vývojem,
který sleduje neustále se zrychlující vědecký výzkum a
terapeutické metody. Každou revizi anatomické
nomenklatury je nezbytné rozšířit jak mezi studující, tak
do řad široké odborné veřejnosti, aby se tak
předcházelo případným nedorozuměním nebo omylům
nejen v medicínské klinické dokumentaci, ale i ve
vědeckých publikacích.
Děkuji za
pozornost!

similar documents