Powerpoint - โรงเรียนการบินทหารบก

Report
โครงการ
เครือ
่ งวัดสูง
ALTIMETER
ALTIMETER
จัดทำโดย
•
•
•
•
พ.ท.เคลื่อน
พ.ต.นิรันดร์
ร.ท.สุทธิพงษ์
จ.ส.อ.นิรุต
อัศวภูมิ
ศิริกัณหำ
บุญเจริญ
มั่งคง
กองบริกำรและซ่ อมบำรุ งอำกำศยำน
โรงเรี ยนกำรบินทหำรบก
กลาวน
า
่
น วั ต ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง วั ด สู ง
(ALTIMETER)
นี้ จั ด ท า โ ด ย
กองบริการและซ่อมบารุงอากาศยาน รร.
การบิน ทหารบก เพือ
่ ให้ผู้รับการศึ กษา
หลักสูตรตางๆของ
รร.การบิน ทบ. หรือ
่
ผู้ สนใจวิ ท ยาการด้ านการบิ น ได้ ศึ กษา
ทดลองการทางานของเครือ
่ งวัด
การ
บิน ที่ใ ช้ วัด ความดัน บรรยากาศ STATIC
PRESSURE
ได้เข้าใจการทางานของ
ระบบเครือ
่ งวัดความดัน สามารถปรับ จัด
จ า ล อ ง ก า ร บิ น ใ น ส ภ า พ ต่ า ง ๆ ตั้ ง แ ต่
ระดับ น้ า ทะเล จนถึง ความสู ง ๑๐,๐๐๐
ฟุต และมองเห็ นภาพได้ชัดเจน ทดแทน
การบินจากอากาศยาน จริง ได้ ผู้ จัด ท า
หวัง ว่า ผู้ ที่ไ ด้ ศึ กษาจะได้ รับ ความรู้ และ
ความเข้ าใจการท างานได้ ดี ย ่ิ ง ขึ้ น ดัง
ปรัชญา รร.การบิน ทบ. ทีว่ า่
หลักกำรและเหตุผล
หลักการทางานของเครือ
่ งวัดสูง
(ALTIMETER)
บ ร ร ย า ก า ศ ที่ ห่ อ หุ้ ม โ ล ก ข อ ง เ ร า
ประกอบด้ วยก๊ าซ
หลายชนิ ด
เช่น ไนโตรเจน ออกซิเจน และก๊าซอืน
่ ๆ
ห่ อ หุ้ ม ตั้ ง แ ต่
ผิ ว โ ล ก สู ง ขึ้ น ไ ป
ป ร ะ ม า ณ ๒ ๐ ๐ ไ ม ล ์ เ ห นื อ ผิ ว โ ล ก ที่
ระดับน้ าทะเล บรรยากาศมีความหนาแน่น
มาก น้าหนักทีถ
่ ก
ู บีบอัดกันของบรรยากาศที่
ระดับน้าทะเลทุกๆ ๑ ตารางนิ้ว จะมีความ
ดัน (PRESSURE)
เท่ากับ ๑๔.๖๙
ป อ น ด ์ ค ว า ม ดั น ( PRESSURE)
จะลดลงเมื่อ ความสู ง เพิ่ม ขึ้น จนกระทั่ง ที่
ค ว า ม สู ง ๑ ๘ , ๐ ๐ ๐ ฟุ ต แ ร ง ดั น
(PRESSURE)
จะเท่ากับ ๑/๒ ของ
แ ร ง ดั น ที่ ร ะ ดั บ น้ า ท ะ เ ล ดั ง นั้ น ที่
ระดับ น้ า ทะเล ปานกลาง อุ ณ หภู ม ิ ๑๕
ºC (๕๙ ºF)
ความกดอากาศ
หลักกำรและเหตุผล(ต่ อ)
เครือ
่ งวัดสูง (ALTIMETER) เป็ น
เครือ
่ งวัดการบินทีแ
่ สดงระยะสูงของอากาศ
ยานโดยเปรียบเทียบกับจุดใดจุดหนึ่งบนพืน
้
โลก เช่น จากระดับน้าทะเล เป็ นตน
้
การทางานของเครือ
่ งวัดสูง
ตัวเรือนเครือ
่ งวัดเป็ นแบบ AIRTIGHT ตอ
่
ท่อความดัน STATIC
จากระบบ
PITOT
ของอากาศยานมายัง ตัว เรือ น
เครื่ อ งวัด ภายในตัว เรือ นจะบรรจุ ชุ ด
ANEROID ทีย
่ ด
ื หยุนตั
่ ความดัน
่ วได้ เมือ
บรรยากาศมากจะดัน ให้ ชุ ด ANEROID
ยุบตัวเขาตรงกั
นข้าม เมือ
่ ความดันลด ชุด
้
ANEROID จะขยายตัว การยุบ-ขยายตัว
ท าให้ ชุ ด กลไกท างานส่ งผลมายัง เข็ ม ที่อ ยู่
ด้านหน้ าปัด เครื่อ งวัด ชี้แ สดงความสู ง ให้
ผู้ทาการบินได้ทราบความสูง ณ ขณะนั้น
ได้
หลักกำรและเหตุผล(ต่ อ)
เครือ
่ งวัดอัตราไต่ Vertical Speed
Indicator. (VSI) เป็ นเครือ
่ งวัดการบินที่
แสดงอัต ราการไต่ของอากาศยานขณะท า
การบิน เป็ น ฟุต/นาที
การทางานของเครือ
่ งวัดอัตราไต่ (Vertical
Speed Indicator)
ตัว เรือ นเครื่อ งวัด ถู ก ต่อท่อความดัน
STATIC จากระบบ PITOT ของอากาศ
ยานเข้ ามาภายในเรือ นเครื่อ งวัด ภายใน
ตัวเรือนบรรจุชุด Diaphragm ทีม
่ ค
ี วาม
ยืดหยุนตั
่ วได้ และชุ ดเฟื องกลไกถายทอด
่
การยืด – หดตัว ของ Diaphragm มายัง
เข็มชีท
้ ห
ี่ น้าปัดเครือ
่ งวัด
หลักกำรและเหตุผล(ต่ อ)
ข ณ ะ บิ น ต ร ง บิ น ร ะ ดั บ ( LEVEL
FLIGHT) ค ว า ม ดั น ภ า ย ใ น
DIAPHRAGM แ ล ะ โ ด ย ร อ บ
DIAPHRAGM จ ะ ถู ก ป รั บ ใ ห้ เ ท่ า กั น
ท า ใ ห้ DIAPHRAGM อ ยู่ ค ง ที่ ไ ม่
เปลีย
่ นแปลง เข็มจึงชีท
้ ี่ 0
หลักกำรและเหตุผล(ต่ อ)
ขณะอากาศยานบิน ไต่ ระดับ สู ง
ขึน
้ (Climbing)
ทีร่ ะดับทีไ่ ต่
ขึ้ น ไ ป นั้ น ค ว า ม ดั น ( PRESSURE)
ภ า ย น อ ก จ ะ ล ด ล ง ท า ใ ห้ ค ว า ม ดั น
ภายในเครื่ อ งวัด ไหลออกสู่ ภายนอก
ความดัน
ในแผน
่ Diaphragm ไหล
ออกได้ เร็ ว กว่ าความดัน โดยรอบแผ่ น
Diaphragm เพราะถูกจากัดโดยทอทาง
่
ที่ อ อ ก แ บ บ ใ ห้ ไ ห ล
ช้ า ก ว่ า
ดังนั้นความดันโดยรอบ Diaphragm จึง
หลักกำรและเหตุผล(ต่ อ)
เ มื่ อ อ า ก า ศ ย า น ล ด ค ว า ม สู ง ล ง
(Descending) ความดัน Static ซึง่ มีความ
หนาแน่ นมากกว่ าจะผ่ านเข้ าในตัว เรื อ น
เ ค รื่ อ ง วั ด ไ ห ล เ ข้ า ภ า ย ใ น แ ผ่ น
Diaphragm
ท าให้ แผ่ นขยายตัว
ขณะเดียวกันความดัน Static ก็จะผานเข
่
้า
ภายนอกโดยรอบแผน
Diaphragm แต่
่
ความดันนอกแผน
อ
่ Diaphragm จะผานท
่
่
ทีอ
่ อกแบบให้ไหลช้ากว่าจึงทาให้ความดัน
ภายใน Diaphragm
มากกวาความดั
น
่
หลักการและ
เครือ
่ผ
งวัล(ต
ด Manifold
Pressure เป็ น
เหตุ
อ)
่
เครือ
่ งวัดความดันบรรยากาศ (Static
Pressure) ทีอ
่ ยูโดยรอบอากาศยานหรื
อวัด
่
ความดันไอดีของเครือ
่ งยนตลู
่ น้าปัด
์ กสูบทีห
วัดเป็ น นิ้ว·ปรอท
ก า ร ท า ง า น ภ า ย ใ น ตั ว เ รื อ น
เครื่ อ งวั ด ต่ อท่ อจากท่ อไอดี ห รื อ จากท่ อ
Static ของระบบ Pitot เข้าไปภายในตัว
เรือน ภายในบรรจุชุด ANEROID กลไก
และเฟื องตอมายั
งเข็มทีห
่ น้าปัด เมือ
่ ความดัน
่
บรรยากาศ (Pressure)
ลดลง
ANEROID จะขยายตัว ตรงข้ามเมือ
่ ความ
ดัน บรรยากาศ (Pressure)
เพิ่ม
ANEROID จะถูกบีบให้หดตัว การขยาย
– หดตัวของ ANEROID จะส่งผลมายังเข็ม
ที่ห น้ าปัด อ่านออกมาเป็ นความดัน ขณะนั้น
เป็ น นิ้ว·ปรอท
วัตถุประสงค ์
๑
• เป็ นเครื่ องจำลองกำรบินในทุกควำมสูง ตังแต่
้
ระดับ ๐ - ๑๐,๐๐๐ ฟุต ได้ ตำมต้ องกำร
๒
• ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกำรบินฝึ กปฏิบตั ิ และศึกษำกำร
ทำงำนของเครื่ องวัดกำรบินอย่ำงถูกต้ อง นำไปสู่
กำรใช้ ยทุ โธปกรณ์อย่ำงคุ้มค่ำ ช่วยประหยัด
งบประมำณของประเทศชำติได้ ในอนำคต
๓
• ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกำรบินเรี ยนรู้และเข้ ำใจผลกระทบ
ของควำมดันบรรยำกำศที่ส่งผลต่อสมรรถนะของ
อำกำศยำน เช่นขณะปฏิบตั ิกำรบินในพื ้นที่สงู
อำกำศเบำบำง ยังผลถึงควำมปลอดภัยต่อภำรกิจ
บินได้
ขั้นตอนดำเนินโครงกำร
เตรี ยมกำรและวำงแผนกำรใช้ วสั ดุอปุ กรณ์
เครื่ องมือและเครื่ องวัดกำรบินที่จำเป็ น
ศึกษำกำรทำงำนเครื่ องวัดกำรบิน
จัดทำกล่องควำมดัน และทดลองเพื่อให้ ได้
ควำมดันตำมต้ องกำร
ปรับปรุงอุปกรณ์ให้ แข็งแรงและปลอดภัย
ทดสอบกำรทำงำนตำมขันตอนกำรใช้
้
งำน
ประเมินผลกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนดำเนินโครงกำร(ต่อ)
 เตรี ยมกำรและวำงแผนกำรใช้ วสั ดุอปุ กรณ์เครื่ องมือและ
เครื่ องวัดกำรบินที่จำเป็ น
ขั้นตอนดำเนินโครงกำร(ต่อ)
 เตรี ยมกำรและวำงแผนกำรใช้ วสั ดุอปุ กรณ์เครื่ องมือและ
เครื่ องวัดกำรบินที่จำเป็ น
ขั้นตอนดำเนินโครงกำร(ต่อ)
 ศึกษำกำรทำงำนเครื่ องวัดกำรบิน
ขั้นตอนดำเนินโครงกำร(ต่อ)
 จัดทำกล่องควำมดัน และทดลองเพื่อให้ ได้ ควำมดันตำมต้ องกำร
ขั้นตอนดำเนินโครงกำร(ต่อ)
 ปรับปรุงอุปกรณ์ให้ แข็งแรงและปลอดภัย
ขั้นตอนดำเนินโครงกำร(ต่อ)
 ทดสอบกำรทำงำนตำมขันตอนกำรใช้
้
งำน
ขั้นตอนดำเนินโครงกำร(ต่อ)
 ประเมินผลกำรดำเนินกำร
ระยะเวลาและ
สถานที่
ระยะเวลาการจัดทา ๙๐ วัน
แบงเป็
่ น
 วางแผนและออกแบบ ๒๕
วัน
 จัดหาอุปกรณ์ ๑๕ วัน
 ดาเนินการจัดทา ประกอบ
ติดตัง้ ๓๐ วัน
สถานที
ป
่ ฏิบต
ั งิ าน
 ทดสอบการท
างานและ
 โรงเก็
บอากาศยาน
แผนก
ปรับปรุ
งแกไข
๑๕
วัน
้
บริการและซ่อมบารุงอากาศยาน
 สรุปและประเมินการใช้งาน
กองบริการและซ่อมบารุงอากาศ
๕
วั
น
ยาน
โรงเรียนการบินทหารบก
อุปกรณและงบประมาณ
์
ลาดั
บ
รายการ
จานวน
๑
สกรูเหล็ก ๗
x๓/๔ นิ้ว
๒
อัน
๑๖
๒
ตาไก่ ๕/๑๖
๔
อัน
๘๐
๓
ตาไก่ ๕x๑๖
๒
อัน
๕๐
๔
สายลม +
เข็มขัด
๒
เมตร
๒๒๐
๕
ดอกสวาน
่
๒
อัน
๓๐
๖
สายไฟ ๒x
๑๕
๖
เมตร
๗๘
๗
เบรกเกอร ์
๓
ตัว
๔๕๐
๘
กลองเบรก
่
เกอร ์
๓
อัน
๔๕
๙
ปลัก
๊ ไฟ
(เตารั
้ บ)
ปลัก
๊ ตัวผู้
(เตาเสี
้ ยบ)
๒
ตัว
๖๐
๒
ตัว
๒๐
3M
๑๑ ผาเทป
้
๑๒ รางเดินสาย
๑
มวน
้
เสน
๓๕
๑๐
๒
หน่วยนับ ราคา(บา
ท)
๕๐
อุปกรณและงบประมาณ
์
(ตอ)
่
ลาดั
รายการ
จานวน หน่วยนับ ราคา(บา
บ
๑๗ วาลวศร
์
๑๘ ยูเนียม ๒
๑/๒ หุน
ท)
๔
ตัว
๘๐
๑๐
ตัว
๒๐๐
๑๙ แฟร ์ ๒ ๑/
๒ หุน
๑๖
ตัว
๓๒๐
๒๐ แฟร ์ ๒
หุน
๒
ตัว
๓๖
๒๑ ลวดเชือ
่ ม
เงิน
๓
เส้น
๓๖
๒๒ ยางรองคอม
๒
ชุด
๖๐
๒๓ ทอทองแดง
่
๒๔ ดอกสวาน
่
๑/๘ หุน
๕
เมตร
๒๕๐
๓
อัน
๖๐
๒๕ ใบเลือ
่ ย
๓
ใบ
๙๐
๒๖ กาวยาง
๑
๑๔๕
๒๗ ใบเลือ
่ ยจิก
๊
ซอว ์
๒๘ วาลวลม
์
๒
กระป๋อง
ใบ
๒
ชุด
๑๙๖
๙๖
อุปกรณและงบประมาณ
์
(ต
อ)
่ จาน หน่วย ราคา
ลาดั
รายการ
บ
วน
นับ
(บาท)
๓๓ พลาสติกอุปกรณ ์ +
คาแรงติ
ดตัง้ กลอง
่
่
๓๔ โฟเมกา้ (ขาวเงา) ๔x๘
ฟุต
๑
ชุด
๓,๙๐
๐
๑
แผน
่
๒๗๐
๓๕ ไมอั
้ ดยาง ๔x๘ ฟุต
หนา ๑๐ มม.
๑
แผน
่
๓๙๕
๓๖ น้ายาเชือ
่ มพลาสติก
๒
ขวด
๗๐
๓๗ กิบ
๊ 5C
๑
กลอง
่
๑๐
๓๘ ขอต
้ อรั
่ งผึง้
๓๙ หางปลา (ทองเหลือง)
๒
คู่
๑๘
๔
ตัว
๑๐
๔๐ แทงกาว
่
๔๑ กาวลาเท็กซ ์
๑
อัน
๕
๑
หลอด
๑๐
๔๒ แผนพลาสติ
ก ๔x๖
่
หนา ๒.๕ มม.
๑
แผน
่
๑,๐๘
๐
๔๓ สายไฟใหญ่
๔๔ สายไฟกลาง
๖
เมตร
๗๘
๔
เมตร
๒๐
๔๕ สายไฟเล็ก
๒
เมตร
๖
๔๖ สวิตซ ์ ปิ ด-เปิ ด
๑
อัน
๑๐
๔๗ หลอดไฟ ๒๒๐ โวลต ์
๓
หลอด
๖๐

similar documents