ฐานข้อมูลงานวิจัย สพล.อท - สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

Report
สรุ ปโครงกำรวิจยั ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2555
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
หัวหน้ำโครงกำร/นักวิจยั ร่ วม
1
รู ปแบบกำรส่งเสริ มนันทนำกำรสำหรับประชำชนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนำนันทนำกำรแห่งชำติ
2
กำรพัฒนำรู ปแบบกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นและ นำยไพรัตน์ หอมกระจำย
หัตถกรรมพื้นบ้ำนของจังหวัดอ่ำงทอง
นำงวัชริ นทร์ ระฤกชำติ
นำงชวนชม อำษำ
นำยกวี ภู่พิพฒั น์
รวม
นำงรชดำ เครื อทิวำ
นำงวัชริ นทร์ ระฤกชำติ
นำยกวี ภู่พิพฒั น์
นำยเจริ ญ เครื อทิวำ
นำงนพรัตน์ พบลำภ
สังกัด
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)
งบประมำณ
(บำท)
แหล่งทุน*
คณะศิลปศำสตร์
400,000.-
สถำบันกำรพลศึกษำ
คณะศิลปศำสตร์
300,000.-
สถำบันกำรพลศึกษำ
700,000.-
สรุ ปโครงกำรวิจยั ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2556
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
หัวหน้ำโครงกำร/นักวิจยั ร่ วม
สังกัด
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)
งบประมำณ
(บำท)
แหล่งทุน*
1
กำรพัฒนำรู ปแบบกำรออกกำลังกำยเพื่อส่งเสริ ม
สุขภำพสำหรับผูส้ ูงอำยุในกลุ่มจังหวัดภำคกลำง
โดยกำรมีส่วนร่ วมของชุมชน
นำงสำวชนิตำ ไกรเพชร
นำยอนันต์ เมฆสวรรค์
นำงสำวนิศำนำถ เนตรบำรมี
คณะศึกษำศำสตร์
คณะศึกษำศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์ฯ
348,000.-
สถำบันกำรพลศึกษำ
2
กำรพัฒนำรู ปแบบกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำ
จริ ยธรรมของนักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคตำมเทคนิ ค
กำรปรับพฤติกรรมทำงปัญญำ
นำยฤทธิพงฏ์ ระฤกชำติ
นำงวัชริ นทร์ ระฤกชำติ
คณะศึกษำศำสตร์
คณะศิลปศำสตร์
971,000.-
สถำบันกำรพลศึกษำ
รวม
1,319,000.-
สรุ ปโครงกำรวิจยั ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2557
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
หัวหน้ำโครงกำร/นักวิจยั ร่ วม
สังกัด
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)
งบประมำณ
(บำท)
แหล่งทุน*
1
รู ปแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ผูส้ ูงอำยุในเขตภำค
กลำงโดยใช้กิจกรรมนันทนำกำร
นำงณัฐกฤตำ งำมมีฤทธิ์
นำยกฤตย์วพิ ธุ ผอบแก้ว
นำงสำวณภัทร โพธิ์วนั
มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะศิลปศำสตร์
542,500.-
สถำบันกำรพลศึกษำ
2
กำรพัฒนำรู ปแบบกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมไทย (งำนช่ำงหัวโขน)
นำงวัชริ นทร์ ระฤกชำติ
นำงณัฐกฤตำ งำมมีฤทธิ์
นำยฤทธิพงฏ์ ระฤกชำติ
นำยไพรัตน์ หอมกระจำย
คณะศิลปศำสตร์
461,600.-
สถำบันกำรพลศึกษำ
รวม
1,004,100.-
Proceedings 2013
นำเสนอ IPEIC
ลำดับ
1
2
3
4
ชื่อโครงกำร
หัวหน้ำโครงกำร/นักวิจยั ร่ วม
Dr.Chanita Kraipeth
Organizational Effectiveness Evaluation for Higher
Education Institutions,Ministry of Tourism and sports
Assoc.Prof.Dr.Withawet wongphem
An Analysis of Components and Factors affecting
Performance of Complex Skills of Physical Education
Dr.Rachada Kruatiwa
A development of Qualification Standard and
Specification for Bachelor's degree Program in
Recreation Based on the Thai Qualification Framework
for higher education B.E. 2552
Development the Facilities Tourism of Satun Province Naphat Phowana*and Natkrita Ngammeeirithb
to Ecotourism
5
Community Participation in Conserving Local Cultures
(Yai Dok Mai Tradition) A Case Study of Ban Pang
Community
6
Teaching Model of Performing Complex Skills lf
Physical Education
สังกัด
(คณะ/สำนัก/ศูนย์)
Ang-Thong
Ang-Thong
Ang-Thong
Ang-Thong
Dr.Natkrita Ngammeeirithb
Ang-Thong
Assoc.Prof.Dr.Withawet wongphem
Ang-Thong

similar documents