MGA TANONG-SAGOT SA PAGTATAYANG

Report
MGA TANONG-SAGOT SA
PAGTATAYANG
PANGKLASRUM
ANO ANG PAGTATAYANG
PANGKLASRUM?
Ito
ay
ang
pangangalap,
interpretasyon at paggamit ng mga
impormasyon upang matulungan ang mga
guro na makagawa ng mabuting desisyon
para sa mga kaukulang interbensyon
upang mapabuti ang pagtuturo at
pagkatuto.
ANO ANG PAGKAKAIBA NG
PAGTATAYA NOON AT NGAYON?
NOON: Hanay ng mag-aaral, tahimik
nakaupo;pagsagot sa mga tanong
inihandang pagsusulit
NGAYON: Ang pagtataya ay bunga
maraming pagtatanong gaya ng:
→Ano ang aking tatayain?
→Anu-ano ba ang mga uri
pagtataya/assessment?
na
ng
ng
ng
→ Ano ba ang pinakakomprehensibong
paraan ng pagtataya para sa aking klase?
→ Paano ko ihahanda ang aking mag-aaral sa
pagtataya?
ANU-ANO ANG MGA LAYUNIN NG
PAGTATAYA?
DI-TRADISYUNAL
→ upang matulungan ang mga mag-aaral
na mapaunlad ang kanilang sariling pagtatamo
ng pagkatuto
→upang makapaglaan ng kapakipakinabang at positibong pidbak
→ upang matunton ang pagsulong at pagunlad ng bawat mag-aaral
→ upang maganyak ang mag-aaral para sa
sariling pagkatuto
→upang maipabatid sa mga mag-aaral at
magulang ang inaasahang pagkatuto
→upang mataya hindi lamang ang dami kundi
pati na rin ang lawak,lalim, at kalidad ng
kaalaman at pagkatuto ng mga mag-aaral.
ANU-ANO ANG MGA BATAYANG SANGKAP NG
ISANG PAGTATAYANG PANGKLASRUM?
TRADISYUNAL
→upang mataya kung ano ang natutuhan
→upang magamit sa pagmamarka
4.1 LAYUNIN-Bakit
ko
ginagawa
ang
pagtatayang ito?
4.2 PANUKAT-Anong teknik ang aking
gagamitin upang makakalap ng impormasyon?
4.3 Ebalwasyon- Paano ko bibigyang kahulugan
ang bunga ng pagtataya?Anong mga
pamantayan sa paggawa at mga krayterya ang
aking gagamitin?
4.4 Gamitin-Paano ko gagamitin ang mga
bunga/datos na nakalap?
PAGTATAPAT NG MGA TARGET SA PAGKATUTO
SA MGA METODO NG PAGTATAYA
MGA METODO NG PAGTATAYA
Target/Metodo
ng Pagtataya
Objective
Test
Essay
Test
Performance
Based
Oral
Test
Observation
Selfreport
Kaalaman
5
4
3
4
3
2
Pangangatwiran
2
5
4
4
2
2
Mga Kasanayan
1
3
5
2
5
3
Produkto
1
1
5
2
4
4
Pandamdamin
1
2
4
4
4
5
TANDAAN:
Walang bisa ang anumang
pagtataya
kung
hindi
ito
maglulundo sa pagpapabuti ng
proseso ng pagtuturo-pagkatuto.
PAGHAHANDA PARA SA PAGTATAYA
A. Anu-ano ang mga uri ng pagtataya?
1. Pagtatayang Pormal(Tanong:Ano na ang alam
mo?)
1.1 Mga Pormat
a. Tama-mali
b. MCQ(maraming pagpipiliang tanong)
c. Pagtatapat-tapat
d. Paglalahad(sanaysay)
e. Standardized
f. Norm-referenced
d. Criterion-referenced
1.2 Mga Layunin
A. Sumusukat sa natatamong kaalaman ng
mga mag-aaral at inihambing ang natamong ito
sa kapwa mag-aaral at sa iba pang mag-aaral sa
district,division,rehiyon o bansa.
B. Ulat sa natamo ng mga mag-aaral para
sa mga magulang at administrador.
C. Ang resulta ng pagsusulit ay ginagamit
para sa pagbuo ng mga polisi at paggawa ng
mga desisyon sa pagtuturo at pagkatuto.
2. ALTERNATIBONG PAGTATAYA
(Tanong: Ano ang magagawa mo?)
2.1 MGA GAWAIN
A. awtentiko (tuwirang pagtataya sa
mga gawaing mag-aaral na malapit sa mga
tunay na karanasan)
B. product o performance
C. proseso
D. portfolio
2.2 Mga Layunin
Ang mga gawain ay halos malapit sa aktwal na mga
sitwasyon ng buhay;nakatutulong sa mga guro
upang:
a.makabuo ng isang komprehensibong
paglalarawan ng bawat mag-aaral bilang problem
solver,critical thinker at acquirer of knowledge.
b. mataya ang pagsulong at pag-unlad ng
isang mag-aaral sa loob ng isang panahong
itinakda(isang araw o linggo o di kaya nama’y ilang
buwan).
Anu-ano ang mga pormat ng
alternatibong pagtataya?
Ang pagtatayang product at performance
-Inaasahan na makabubuo/makapaglalahad ang
mga mag-aaral ng isang totoo o tunay na produkto o
di kaya ay pagsasagawa sa mga kasanayan o
konseptong nililinang.
-Nakapokus sa natapos na produkto sa halip na sa
mga proseso, gawi o istratehiya na ginamit sa
pagbuo nito.
- Ang pagtataya ay nakabatay sa paghuhusga
at obserbasyon gamit ang ilang
pamantayan o krayterya.
MGA URI NG EVALUATION CRITERIA na
ginagamit sa Alternatibong Pagtataya
-
Rubric
Iskala
Tseklist
Peer at self-evaluation
MGA HALIMBAWA NG PRODUCT AT
PERFORMANCE na maipapagawa sa klase
-scripts
-audiotapes, videotapes
-charts, maps, graphs
-games, puzzles
-puppet show
-plays, skits, talent shows
-interviews, debates
-role playing
-dances
-mock trials
-cooking or sports
demonstrations
-recipes, menus
-slideshows
-children’s books
-exhibits
-research papers
-book or movies reviews
-questionaires,surveys
-print or TV ads
-poems, riddles, jokes, songs
-murals, collages
-scale, model, dioramas
-terrarium
-scrapbook
-speech
PAGTIYAK UPANG
MAPAGTAGUMPAYAN ANG GAWAIN
- Maglaan ng tala ng mga opsyunal na mga
product at performance
- Turuan ang mga mag-aaral na gumawa ng
proposal para maging pokus ang gawain.
- Paghandain ang mga mag-aaral ng action
plans at task sheets.
- Hayaang pumili ang mga mag-aaral ng
kanilang sistema ng paggawa.
PAGTATAYA NG PAG-UNLAD
NG MGA GAWAIN
⁻ Hingan ang mga estudyante ng proress report.
⁻ Bumuo ng mga pamantayan/krayterya sa
pagtataya gaya ng rubric.
⁻ Isama ang peer review bilang bahagi ng
proseso sa pagtataya.
⁻ Pagawain sila ng self-assessment sa bawat
yugto ng proseso ng pagtataya.
2. PROCESS ASSESSMENT: Pagmamasid
habang isinasagawa ang pagkatuto
⁻
⁻
⁻
⁻
Pagmamasid habang ginagawa ang pagkatuto
Pagmamasid kung paano ginagawa ang pag-iisip
Pagmamasid habang gingawa ang task o gawain
Inaasahan na magpapakita o ibabahagi ng mga magaaral ang kanilang mga kilos, gawi, istratehiya,
mapanuring pag-iisip habang inuunawa ang nalilinang
na mga kasanayan at konsepto.
⁻ Nakapokus nag atensyon ng guro sa proseso, kilos o
gawi, at mga istratehiya sa halip na bunga ng
pagkatuto.
⁻ Batay sa paghuhusga at pagmamasid sa tulong ng mga
pamantayan at krayterya.
MGA URI NG EVALUATION CRITERIA
NA MAAARING GAMITIN
₋
₋
₋
₋
₋
₋
Rubrics
Pormal na mga iskala at tseklist
Mga talang anecdotal
Pagmamasid
Pagtatayang pansarili
Pagtataya ng kaklase
MGA HALIMBAWA NG PROSESO
Inilahad sa ibaba ang ilang proseso na maaaring bigyang
pansin ng guro habang nagmamasid sa kakanyahan ng mga
mag-aaral na mailapat ang HOTS:
₋ mga istratehiya sa pagbasa na gamit ng mag-aaral sa
pagpapakahulugan ng teksto.
₋ Kilos o gawi kung may peer review
₋ Mga patunay ng mga inilaan oras sa gawain
₋ Kakayahan sa pakikilahok sa mga pangkatang gawain
₋ Mga draft habang gumagawa ng sulatin /komposisyon
₋ Pakikilahok sa talakayang pangklase
₋ Pagsangguni upang mapabuti ang gawain
₋ Bumuo ng personal na krayterya o pamantayan
3. PAGTATAYANG PORTFOLIO
₋ Isang may layuning kalipunan/koleksyon ng mga gawa
ng isang mag-aaral at nagpapakita ng kanyang panlahat
na sigasig, pag-unlad, at mga natutuhan sa loob ng
isang panahon
₋ Isang magandang paglalarawan ng pag-iisa ng
pagtuturo at pagtataya. Makikita sa koleksyong ito ang
paano at ano ng pagkatuto ng isang mag-aaral.
₋ Ito’ymasusing pinili at hindi lahatan o catch all ng mga
gawa ng mag-aaral
₋ Ito’y kombinasyon ng process at product assessment
na may ibayong diin sa ebalwasyong pansarili at
ebalwasyon ng kapwa mag-aaral.
MGA URI NG EVALUATION CRITERIA
GAMIT SA PAGTATAYANG PORTFOLIO
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
Imbentaryo
Tala ng mga komperensya
Rubrics
Iskala at tseklist
Talang anecdotal
Obserbasyon
Peer evaluation
MGA MAAARING NILALAMAN NG
ISANG PORTFOLIO
₋
₋
₋
₋
₋
₋
Photographs
Dyornal
Suring basa at iba pa
Sketch/Drawing
Ulat
Mga sulatin/ Komposisyon
MGA URI NG PORTFOLIO
1. Ang Working Portfolio
Layunin: Naipakikita ang tala/koleksyon ng
mga ginawa ng mag-aaral sa isang partikular na
klase
Ang working portfolio ay naglalaman ng
koleksiyon ng mga produkto, performance at
resulta ng mga pagsusulit sa loob ng isang
takdang panahon. Kadalasan, ang working
portfolio ay hanguan para sa isang showcase
portfolio.
2. Ang Showcase Portfolio o Best Work
Layunin: Naipakikita ang pinakatampok na
gawa ng mag-aaral.
ang showcase portfolio ay kalipunan ng
pinakamagagaling na gawa ng isang mag-aaral,
kasama na ang mga produkto at performance na
maaaring labas sa mga pagsusumikap sa mga
pagsusulit na lapis at papel. Kadalasan na ang mga
nakapaloob dito ay tumutugon sa mga inilatag na
mga layunin sa pagkatuto at mga kraytirya.
3. Ang Process Portfolio
Layunin: Naipapakita ang gawa/ produkto
ng mag-aaral sa iba’t ibang yugto ng pagbuo nito.
Sa isang process portfolio ay nag koleksiyon
ng lahat ng impormasyon tungkol sa isang
patuloy isinasagawang proyekto, maaaring
kasama sa koleksiyon ang mga dokumento sa
pagpaplano, mga draft, resulta ng mga
konsultasyon, mga repliksiyon sa mga yugto ng
pagbuo ng gawain at ang pinal na produkto o
performance.
4 . Ang Cummulative Portfolio o Archival
Layunin: Naipakikita ang pinakatampok na
mga gawa ng mag-aaral sa loob ng mahabanag
panahon.
Ang cummulative portfolio o archival ay
pagpapakita ng pagsulong at pag-unlad ng isang
mag-aaral sa loob ng isang mahabang panahon.
Karaniwang nakapaloob dito ang mga
halimbawang hinugot mula sa isang showcase
portfolio. Kailangan din sa ganitong portfolio ang
panapanahong pagtanaw sa mga koleksiyon
upang hindi ito sumabog.
PAANO KO MAIHAHANDA ANG AKING MAGAARAL SA GANITONG URI NG PAGTATAYA?
• bumuo ng isang kaligirang nakaugat sa
pagtitiwala.
• Ipadama sa mga mag-aaral ang kabutihan
ng repleksyon at pagtatayang pansarili
pagkatapos ng isang gawain.
• Patnubayan ang mga mag-aaral na mag-set
ng sariling tunguhin at gumawa ng pangako
• Akayin ang mag-aaral sa pagtanaw sa
kabutihan ng mga alternatibong pagtataya.
• Hikayatin ang mga mag-aaral na matanto ang
kahalagahan ng peer review.
• Tulungan ang mga mag-aaral ng gumawa at
matuto sa kanyang sariling pagpupunyagi.
• Pagbutihin pang lalo ang iyong mga gamit sa
pagtataya.
Ang Pagtataya At Ang Rubric
• Rubric – isang patnubay sa pagmamarka na
nagtataglay ng mga patunay o ebidensya
hinggil sa kung anong lapit at padpoproseso
ang ginagawa ng isang mag-aaral para sa
pagsasagawa ng isang task. Isa ito sa mga
evaluation criteria na gamit sa pagtataya.
Ang isang rubric ay karaniwang
binubuo ng apat na label:
1.
2.
3.
4.
Katangi-tangi (Exceptional)
Ganap (Thorough)
Kasiya-siya (Adequate)
Hindi sapat (Inadequate)
Narito ang ilang halimbawang mga
salitang palarawan para sa bawat lebel:
Katangi-tangi
• Malikhain/gumamit ng imahinasyon
• Gumamit ng kritika na pag-iisip
• Lumagpas sa inaasahan
• May tamang sakop at lalim
Ganap
• Buo at maayos ang paglalahad
• Malinaw na naitanghal
• Nailalapat ang natutuhan
• Naipakita ang tamang ugnayan
Kasiya-siya
• Naisaalang-alang ang pinakamababang
kailanganin
• Walang orihonalidad
• Panlahat na impormasyon lamang ang
inilahad
Hindi-Sapat
• Walang nailahad na bagong kaalaman
• Watak-watak ang paglalahad
• Mababaw ang talakay
• Hindi nailapat ang anumang pagkatuto
Mga Uri ng Rubric
1. Holistic Rubric. Naglalarawan ng kabuuang
kalidad ng isang performance o produkto.
2. Analytic Rubric. Naglalarawan ng kalidad
ng isang performance o product na may
kaugnayan sa isang tiyak na kraytiryon.
3. Scoring Rubric (Analytic)
Antas ng Kasanayan
K1
Kalinawan ng Impormasyong Ipinahahayag sa Mapa (30%)
3
Malinaw ang lahat ng mga impormasyong nakapaloob sa mapa
2
Di-malinaw ang isang impormasyong nakapaloob sa mapa.
1
Di-malinaw ang 2 o higit pang impormasyong nakapaloob sa mapa.
K2
Uri ng Kagamitang Ginagamit (15%)
3
Tatlo o higit pa ang uri ng bagay na ginamit (papel, dahon, istik).
2
Dalawa ang uri ng bagay na ginamit.
1
Isang uri ng bagay lamang ang ginamit.
K3
Kalinisan ng Gawain (15%)
3
Napakilinis ng buong mapa.
2
Medyo marumi ang 1-2 bahagi mapa.
1
Marumi ang 3 o higit pang bahagi ng mapa.
K4
Gamit ng Mapa sa Pagsagot sa Tanong (40%)
3
Lahat ng tanong ay nasagot na gamit ang mapa.
2
Isa sa mga tanong ay nasagot na gamit ang mapa.
1
2 o higit pang tanong ay di nasagot na gamit ang mapa.

similar documents