Module 2 Ang BIBLIYA

Report
ANG BIBLIYA
…nahisulat diha sulod sa kasinatian
sa katilingbang tinawag sa Dios,
ang katilingban sa mga Israelita sa
Daang Kasabutan ug sa
katilingaban sa mga Tinun-an ni
Hesus sa Bag-ong Kasabutan.
1.
Kahulugan sa Pulong Bibliya
nagikan sa Griyego nga pinulungan
“Ta Bibliya“ nga nagpasabot, mga Libro.
Atong angayan mahibaw-an nga ang atong
Bibliya karon, nga anaa sa atong mga kamot
karon naglangkob sa daghan nga mga libro.
Usa kini ka library sa mga libro.
Duha ka bahin ang Bibliya:
• ang Daang Testamento nga naglangkob og 46
ka mga libro.
• ang Bag-ong Testamento nga naglangkob og
27 ka mga libro.
Adunay nahisulat isip
(1) Kasaysayan
(2) Panultihon o Balaknon
(3) mga Salmo o mga Pag-ampo
(4) mga Balaod ug Regulasyon ug daghan pang
lain-laing mga istilo/paagi sa pagkasulat.
2.
Ang Bibliya isip “Scriptura” o
“Balaang Kasulatan”
Ang Bibliya mahimo usab nga pagatawagon
nga “Scriptura” o “Balaang Kasulatan.”
“Scriptura” gikan sa pinulungang latin nga
nagkahulugan “kasulatan” o butang nga sinulat.
3.
Ang Struktura o Han-ay sa Bibliya
• Adunay Duha ka Bahin ang Bibliya:
Ang Daang Kasabutan ug ang Bag-ong
Kasabutan.
• Ang Katoliko nga Bibliya adunay 46 ka mga
Libro sa Daang Kasabutan ug 27 ka mga Libro
sa Bag-ong Kasabutan.
4. Kinsa man ang nagsulat?
• Ang Dei Verbum, usa sa mga dokumento sa
Ikaduhang Konselyo Vaticano, nagkanayon,
“Ang mga Diyosnon nga Kamatuoran nga
anaa mabasa ug gipadayag sa Balaang
Kasulatan nahisulat ubos sa giya ug
inspirasyon sa Espiritu Santo.“ (DV11)
5.
Nganong tun-an man nato kini?
• Unsa man ang atong katuyuan sa atong pagtuon
sa Bibliya?
Ang Bibliya gisulat sa katuyuan aron atong
madawat ang katuyuan sa Dios nga Mapadayag
ang Iyang Kaugalingon (Kinsa Siya?) ug ang Iyang
Plano sa Kaluwasan (Unsa ang Iyang Kabubut-on?).
Aron kita makaambit sa Iyang Diosnong Kinaiya ug
Kinabuhi diha sa Iyang gugma isip indibedwal ug
isip matoohong katilingban.
6.
Ang Pulong Testamento o
Kasabutan
• Ang pulong nga “Testamento,” gikan sa
pinulungang Latin, nga nagkahulugan og
“Kasabutan” nga mao gyud ang kinauyukan sa
Bibliya. Ang tanang nahisulat sa mga panid sa
Bibliya mahimong sumadahon niining
pulonga” “Testamento” o “Kasabutan”.

similar documents