Praca z dzieckiem agresywnym

Report
Praca z dzieckiem
agresywnym
Co to jest agresja?
• Określenie pojęcia i ukazanie istoty ,, agresji.’’
• Poznanie klasyfikacji rodzajów agresji
/werbalna-fizyczna, bezpośrednia -pośrednia,
czynna-bierna, prospołeczna- antyspołeczna,
instrumentalna/.
• Wyodrębnienie przyczyn powstawania
zachowań agresywnych.
Istotą agresji jest chęć
szkodzenia, dostarczania
drugiemu człowiekowi
cierpienia.
Skąd się bierze agresja?
Wpływ środowiska rodzinnego:
Nastawienie do dziecka ze strony opiekuna
wiodącego/matki/;
Postawa permisywna i tolerancyjna wobec
dziecka i jego zachowań agresywnych;
Przemoc w rodzinie;
Temperament i dziedziczenie.
Wpływ grupy rówieśniczej
Naśladowanie modela;
Kto wzbudza podziw rówieśników;
Obniżony próg wyzwolenia zachowań
agresywnych:
Rozmycie odpowiedzialności w grupie;
Społeczny dowód słuszności:,, przecież
wszyscy leją.”
Czynniki sprzyjające agresji w szkole.
Szkoła ułatwia albo utrudnia występowanie
przemocy/ agresji;
Tabu wobec przemocy;
Komunikacja szkoła-rodzic;
Reakcje nauczycieli i innych dorosłych.
Hormony i okres dojrzewania;
Poczucie tożsamości i jego budowanietrudności rodzą lęk;
Agresja jako reduktor lęku;
Dążenie do podtrzymania stanu
stymulacji;
Zwrócenie uwagi na problemy, na
siebie;
Potrzeba władzy;
Poczucie własnej wartości;
Jak postępować z agresywnym
uczniem?
• Kluczowe pytania:
Co dokładnie robi dziecko, jak przejawia się
jego agresywność?
Kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach
zachował się w ten sposób?
Co nastąpiło bezpośrednio po?
ABC- agresywnego zachowania.
• A- pierwsza litera z ang. antecendes-zdarzenie
poprzedzające- miejsca, konteksty, bodźce,
wpływające na zachowanie, np. podawane
instrukcje słowne, a także sposób mówienia,
gesty, spojrzenia innych, zachowany dystans
przestrzenny.
Nie ma jednego powodu agresji ani jednego
mechanizmu ją podtrzymującego. Jeden uczeń
odreaguje realną, a drugi ,,wyobrażoną krzywdę”
• B- pierwsza litera z ang. behavior -zachowanieodnosi się do samych czynów jednostki o
dowolnej treści oraz do zaniechań.
• C-pierwsza litera z ang. consequence- czyli
zdarzenia następujące po zachowaniu. To
negatywne lub pozytywne konsekwencje, jakie
odczuło dziecko.
Konsekwencje wyjaśniają utrzymywanie się
zachowań nieprzystosowanych, pozwalają
zobaczyć jakie bezpośrednie korzyści miało
dziecko ze swojego zachowania.
Warunkowanie sprawcze.
• Mechanizm wzmacniania, bądź wygaszania
zachowania zarówno właściwego jak i
niewłaściwego. To co nastąpiło bezpośrednio po
zachowaniu
warunkuje
utrwalenie,
bądź
zaniechanie działania.
,, Istotą warunkowania sprawczego są warunkowe
zależności wzmocnienia, oznaczające związek
pomiędzy zachowaniami i zdarzeniami w
otoczeniu, wpływającymi na zachowanie”.
/Kazadin 2006/
• Procedura wzmacnianiadoceniania tego co dobrze
robi uczeń, to najcenniejsza
część nauczycielskich
oddziaływań.
• 1. Ustalmy co nam przeszkadza w zachowaniu
ucznia?
• 2. Czego oczekujemy? Określmy punkt wyjścia.
• 3.Ustalmy ile razy ma się zachowywać
poprawnie aby otrzymać nagrodę?
• 4. Określmy tzw. małe przewinienia, które
mogą być ignorowane.
• 5. Uzupełnijmy system nagród systemem
kosztów
negatywnych
/
wyciąganie
konsekwencji z łamania kodeksu/, np.
Rozmowa z dyrektorem.
Behawioralna technika wzmacniania
zachowań właściwych.
• Odnalezienie dobrych stron dziecka.
• Wybór dwóch lub trzech zachowań, które
chcemy zmienić w pierwszej kolejności.
Pracujemy krok po kroku, a nie nad wszystkim
na raz.
Dziękuję za uwagę!
Dziękuję za uwagę!
Opracowała Justyna Szeląg

similar documents