Print Ads

Report
Pagsasanay na
Pampares/Pantatluhan
 Magpulong kasama ng kapares o katrio mula sa inyong mga pangkat
 Tingnan at unawain ang mga
sumusunod na Print Ads o patalastas
mula sa Pilipinas at sa ibang bansa.
Tuntunin
• Magbigay ng mungkahing salin para
sa mga nakasalungguhit na salita –
mula Filipino tungo Ingles o mula
Ingles tungo sa Filipino.
• Makakatulong kung may mungkahing
salin din para sa buong pangungusap
na kinabibilangan ng salita.
Tuntunin
• Magbigay ng paliwanag na binibigyangkatuwiran ang mungkahi ninyong salin
para sa bawat patalastas. (Sapat na ang
1-2 pangungusap na katuwiran.)
• Makakatulong na gamitin ang mga
paunang payo sa pagsasalin na tinalakay
sa klase para sa inyong paliwang at
pagbibigay-katuwiran.
Pagsasanay na
Pampares/Pantatluhan
 Isulat ang sagot sa isang pahina ng
Blue Book ng kasapi/kapares na
may pinakamaraming karanasan
sa </3.
 Ipapasa sa oras ng klase sa unang
pagkikita mula sa susunod na
linggo (Nobyembre 25 – 29).
Pagsasalin (1)
Mas mahabang
sausage, mas
busog ka sa sarap.
(2)
Ikaw at ikaw
lang ang
nakakaalam ng
tama sa ‘yo.
<<CHAMPION>>
Puro, Powerful
maglinis.
Tapat po sa
inyo.
‘Pag Corned Tuna, Century lang!
Siksik, ‘Di malabsa, up to 30% less fat
(3)
(4)
Real Pleasure
for the
Holidays!
Season’s
Greetings
(5)
Your vote is your voice. Be heard.
(6)
Don’t waste
any second!
(7)
Make your smile your best accessory.
(8) Would you care more if I was a Panda?
(9)
Goes fast, stops faster!
(10) There are things that we can’t understand.
Don’t let English be one of them.
(11) Unfortunately since 1987
(12)
Nothing is so
refreshing!

similar documents