Module 1 ANG PAGPADAYAG SA GINOO

Report
Ang Ginoo sa Iyang dakong
kaayo ug kaalam, gawasnon
nga mipadayag sa Iyang
Kaugalingon (Kinsa Siya?) ug
sa Iyang Plano sa Kaluwasan
(Unsa ang Iyang Kabubut-on?)
nga
kitang
tanang
mamahimong Iyang mga
sinagop nga mga anak diha sa
Iyang Anak nga si Hesukristo,
pinaagi sa gahum sa Espiritu
Santo, aron kitang tanan
makaambit sa Iyang Diosnon
nga Kinaiya.
KAHULUGAN SA IYANG PAGPADAYAG
Ang Kristohanon nga Pagtoo nagsumikad sa
kamatuoran nga ang Dios gawasnon nga
nagpadayag sa Iyang Kaugalingon (Kinsa Siya?)
ug sa Iyang Plano sa Kaluwasan (Unsa ang Iyang
Kabubut-on?) ug mihatag sa dakung
kahigayonan nga mamahimong Iyang sinagop
nga Anak, diha sa Anak, pinaagi sa gahum sa
Espiritu Santo.
1.
Gawasnon nga Mipadayag
Ang pagpadayag sa Ginoo sa
Iyang kaugalingon (Kinsa Siya?) ug
sa Iyang Plano sa Kaluwasan (Unsa
ang Iyang Kabubut-on?) usa ka
gawasnon Niyang lihok.
2.
Ang Pagpadayag sa Dios
Kanunay natong hinumduman nga
ang Pagpadayag sa Dios naglangkob
sa duha ka bililhon nga kamatuoran:
Ang Iyang Kaugalingon (Kinsa Siya?)
ug Ang Iyang Plano sa Kaluwasan
(Unsa ang Iyang Kabubut-on).
2.a Mipadayag sa Iyang Kaugalingon
(Kinsa Siya?)
Ang Ginoo, sa Iyang dakong gugma ug
kaalam mipadayag sa Iyang
Kaugalingon ngadto sa Iyang
katawhan.
Ang Dios nga nagpadayag sa Iyang
Kaugalingon nagpadayag usab kang
Moses aron Siya mamahimong Dios sa
Katawhang Israel ug ang mga Israelita
mao ang Iyang Katawhan.
2.b Mipadayag sa Iyang plano sa
Kaluwasan (Unsa ang Iyang Kabubuton?)
Ang pagpadayag sa Dios sa Iyang
kaugalingon, kung kinsa Siya, makita
diha sa kasaysayan sa kaluwasan sa
katawhang Israel.
1. Una nga nagpadayag ang Dios isip Dios nga
manluluwas sa katawhang Israel pinaagi sa
Iyang pagluwas kanila gikan sa kaulipnan sa
gahum sa mga Ehiptohanon.
2. Ikaduha, sa panahon sa ilang pag-ilog sa
yutang saad gikan sa mga lumulupyo niini,
gipakita sa Dios nga Siya Dios nga kanunay
nga nag-uban kanila, kanunay nakig-away
alang kanila.
3. Ang Katuyuan sa Pagpadayag sa
Dios sa Iyang Kaugalingon (Kinsa Siya?)
ug sa Iyang Plano sa Kaluwasan (Unsa
ang Iyang Kabubut-on?)
Ang Pagpadayag sa Dios sa Iyang
Kaugalingon (Kinsa Siya?) ug sa Iyang
Plano sa Kaluwasan (Unsa ang Iyang
Kabubut-on?) adunay tumong ug
padulngan. Kini mao ang musunod:
3.a Aron Mamahimo Kitang mga
Sinagop nga mga Anak sa Dios
3.b Aron Makaambit kita sa
Diosnong Kinaiya ug Kinabuhi

similar documents