Module 3 ANG BIBLIYA: PULONG SA DIOS

Report
A. Ang Pagbasa sa Bibliya isip
usa ka libro:
Tungod kay ang Bibliya usa man ka libro, unsay
kagamitan niini? Kini gimugna aron basahon –
sama nga ang pagkaon pagakan-on. Apan unsang
matanga sa pagbasa ang gikinahanglan? Ang
tubag niini mag-agad sa pagkalibro sa Bibliya.
Busa, ang sunod nga pangutana mao: Unsang
matanga sa pagkalibro ang Bibliya ug unsaon
nato kini pagbasa.
1. ANG BIBLIYA PULONG SA
DIOS DIHA SA PINULUNGAN
SA TAWO ALANG KANATO UG
SA ATONG KALUWASAN
Ang nagkalin-laing libro nahasulat
alang sa nagkalain-laing mga hinungdan.
Ug ang matang sa pagbasa niini nagagad sa unsang matang sa libro ang
atong gibasa. Nakabasa kita og libro
nahasulat alang sa nagkalainlaing mga
hinungdan. Ug ang matang sa pagbasa
niini nag-agad sa unsang matang sa libro
ang atong gibasa.
1.1 Ang Bibliya Pulong sa Dios.
Ang Dios gayud ang nakigsulti
kanato sa panahon nga mobasa kita
sa Bibliya. Tungod niini, atong
pagaablihan ang atong kaugalingon
ngadto Kaniya; maminaw kita
Kaniya nga puno sa pagtahod ug
andam sa pagdawat ug pagsunod sa
Iyang mga mensahe.
1.2 Ang Bibliya Pulong sa Dios diha sa
pinulungan sa tawo:
Kini gisulat diha sa pinulungan sa
tawo nga mipuyo sa nagkalain-laing
panahon, nga lahi og kultura kay sa
ato og nga adunay nagkalain-laing
panghuna-huna ug sa pagpakigsulti.
1.3 Ang Bibliya Pulong sa Dios alang
kanato ug sa atong kaluwasan.
Bisan tuod kon ang Bibliya gisulat
sa dugay nang panahon – gikan sa
1,000 B.C (1,000 ka tuig sa wala pa si
Kristo) ngadto sa 125 A.D (125 ka
tuig sa panahon sa atong Ginoo) –
gisulat kini alang sa tanang panahon.
B. Pag-inambitay sa Bibliya ug
pagmugna sa katilingban:
Sa ato nang nahibaw-an, ang Bibliya
sinulat sa mga balaang magsusulat.
Gisulat nila ang kasinatian nila sa pagtoo
ug balaang tradisyon sa ilang katilingban.
Tungod niini hangtud karon kining ilang
gipanulat nagpabiling mga sinulat alang
sa tanang katawhan sa tanang panahon.
C.
Pagpuyo sa Kinabuhi diha sa
Kahayag sa Bibliya:
Ang Bibliya, isip sugilanon sa
kasabutan, naghubit usab sa atong
sugilanon tungod kay diha kang
Hesukristo kita nahimong mga
katawhan sa Dios, mga sakop sa
bag-o ug way katapusang
kasabutan.
Ang Bibliya maoy sugilanon sa gugma
sa Dios sa nangaging mga panahon,
karon, ug sa umaabot.
Sa atong pagbasa sa Bibliya atong
makaplagan ang Gugma sa Dios ug ang
Iyang pagkamaunongon kanato diha sa
atong kahimtang ug sa mga panghitabo
sa atong kinabuhi ug sa atong
katilingban.

similar documents