Unang Markahan

Report
By: Zilverña B. Velarde
Level 1- Preschool, VIP Room
June 2011 to March 2012
Matamo ang kakayahang
makipagtalastasan sa kapwa gamit
ang wikang Filipino
Pagkakaron ng kamulatan sa
kapaligiran
Pagpapahalaga sa mga yamang
pangkalikasan ng bansa
Course Outline
•Unang Markahan
•Pangalawang Markahan
• Pangatlong Markahan
•Pang-apat na Markahan
Iba’t ibang kulay
Iba’t ibang Hugis
Malayang Paligid
Ako, Ikaw, Siya ay
Pilipino
Ituro Mo
Ilarawan Mo
Sundin ang Panuto
Nag-aaral na si Linda
Natutong Magkaisa
Si Jose at ang
Tsinelas
Magkaibigang Pusa
Ang ibon at ang Bata
Ito ang Bansa Ko
Nagtatanong Lang Po
Tunay na Magkaibigan
Sa Tawiran
QUOTATION
References:
•Landas sa Wika at Pagbasa
•http://www.clipartof.com/portfolio/alexbannykh/illustration/twocouples-boys-and-girls-holding-hands-33024.html
•http://depositphotos.com/search.php?from_submit=1&query=uni
ted+children&search_photos=1&search_vectors=1&nudity=1&sorti
ng=best_match#st=40&from_submit=1&query=united+children&s
earch_photos=1&search_vectors=1&nudity=1&sorting=best_match
•http://school.discoveryeducation.com/clipart/clip/ani-chr.html
•http://www.allfreelogo.com/rf-vector/7537145-grunge-fantasyworld-map-vector.html
• http://www.audiomicro.com/free-sound-effects/free-cartoonsand-comic-effects/page2/sort:Track.download_count/direction:DESC

similar documents