14. Kotona asuminen - Vanhustyön vastuunkantajat

Report
Toimintakykyinen
vanhuus
Koti kuntoutuksen keskiössä
Aila Pikkarainen
13.10.2011
Vanhustyön vastuunkantajat
- gerontologinen kongressi, Helsinki
www.ikku.info
1
IKKU -hanke
• Koordinoija ja rahoittaja
Kela
• THL, Jyväskylän
ammattikorkeakoulu
• Vanhustyön keskusliitto
• Kuusi kuntoutuslaitosta
• 20 yhteistyökuntaa
= taustalla aikaisemmat
Kelan IKÄ -hankkeen
kokemukset
AVO- JA LAITOSMALLISTA KUNTOUTUSTA
8 HENKEN RYHMISSÄ
• 12 pilottikurssia 2009-2010
• 48 tutkimuskurssia 2010-2012
• Yhteensä 480 kuntoutujaa (max)
2
GERONTOLOGISEN KUNTOUTUKSEN KONTEKSTI IKKU -HANKKEESSA
Ympäristö
Asiakaslähtöisyys
Yhteistoiminnallisuus
Ihmiset
Toiminta
Tavoitteellisuus
3
Nykyisen vanhuspolitiikan määrittelemän ikääntyneiden ihmisten kotona
asumisen niukka kuvaus, tulkinta ja toteuttaminen
KOMPENSAATIO:
(A) RAKENTAMALLA?
Ikääntyminen ja
asuminen
?
(C) TEKNOLOGIALLA?
(D) KUNTOUTUKSELLA
Rakennukseen
luotu/rakennettu
potentiaalinen
asuminen = asumisen
mahdollisuudet
Asukas ei käytä
eikä tarvitse
kaikkia tiloja; tai
hän ei enää niihin
pääse tai hänen ei
anneta mennä
näihin tiloihin
(B) PALVELUINA?
(E) ERI YHDISTELMILLÄ?
Asukkaan
yksilöllinen,
todentuva
asuminen
Ikääntyneen
asukkaan
tarpeet, jotka
eivät todennu
tässä asunnossa
tai ympäristössä
Pikkarainen 2007, mukaillen
4
Jyrkämä 2007
Kotona asuminen
– olemista, tekemistä, asumista vai
merkityksellistä elämää
• Objektiivinen ja/vai subjektiivinen kotona
asuminen? Mitattu vai koettu asuminen?
• Tila, paikka, asunto vai koti?
• Ikääntyneiden kuntoutuksen lähestymistavat?
5
Iäkkään aikuisen kotona asuminen – mitä se
tarkoittaa ja mihin ikääntynyt asukas tarjotut
kuntoutustoimenpiteet suhteuttaa?
• Oman minuuden ja
elämäntyylin rakentamista
• Vanhuuden hienovaraista
kohtaamista
• Oman toimintakyvyn
tehostettua käyttämistä
• Oman itsenäisyyden ja
itsemääräämisen ylläpitämistä
– omia valintoja ja
päätösvaltaa.
6
Kotikokemuksen rakentuminen – vai hiipuminen?
+
A
u
t
o
n
o
m
i
s
u
u
s
-
Koti
Asunto
Paikka
Tila
-
Yksilöllisyys
+
Pikkarainen 2007
7
Objektiivinen, ulkoinen tarkastelu tilaan
+
A
u
t
o
n
o
m
i
s
u
u
s
-
Tila
-
= Objektiivinen tila, jossa voidaan tarkastella tilan
esteettömyyttä, turvallisuutta ja toimivuutta
sekä tehdä näihin liittyviä yleisiä muutoksia ja
toteuttaa yleisiä suosituksia. Esimerkiksi neliöt,
etäisyydet, valaistus jne.
Yksilöllisyys
+
Pikkarainen 2007
8
Tekemisen ja toimimisen paikka
+
A
u
t
o
n
o
m
i
s
u
u
s
-
Paikka
-
Yksilöllisyys
= Ikääntyneen asukkaan asumisen
paikka eli tarkastellaan paikan
sijaintia, kuntoa ja varustetasoa
suhteessa edelliseen tila-arvioon
ja suhteessa asukkaan tekemiseen
ja toimimiseen arjen tilanteissa.
+
Pikkarainen 2007
9
Asunto ikääntyneen asukkaan elinympäristönä
+
A
u
t
o
n
o
m
i
s
u
u
s
-
Asunto
= esimerkiksi standardiasunto tiloineen ja
varusteineen, joista ikääntynyt asukas on
tehnyt itselleen sopivan asunnon
erilaisine sisutuksineen ja tarpeineen.
Usein palvelutaloasuminen jää tälle
tasolle, ilman varsinaista kotikokemusta.
-
Yksilöllisyys
+
Pikkarainen 2007
10
Kotikokemuksen rakentuminen – vai hiipuminen?
+
A
u
t
o
n
o
m
i
s
u
u
s
-
Koti
= Kodin yksilöllisyys ja
merkitykset luovat tilasta,
paikasta ja asunnosta juuri
tämän ikääntyneen
asukkaan kodin. Pitkään
asuminen samassa paikassa
luo muistoja, pysyvyyttä,
ennustettavuutta ja lisää
hallinnan tunnetta omasta
elämästä.
-
Yksilöllisyys
+
Pikkarainen 2007
11
IKKU –hanke
I kotikäynnin (n=364) jatkotoimenpiteet:
735 erilaista ilmoitettua jatkotoimenpidettä
Muut
8%
Taloudelliset asiat
5%
Terveydentila
/sairauksien hoito
15 %
Henkiset /
psykososiaaliset
asiat
8%
Kodin ulkopuoliset
arjen toiminnot
13 %
Liikkuminen,
matkustaminen
30 %
Kotona tapahtuvat
arjen toiminnot
21%
12
II kotikäynti suoritettiin noin 9 kk kuluttua
I käynnistä (n=178 kotikäyntiä)
Omaisten kanssa tapahtuva
keskustelu
Hoitamattomien
jatkotoimenpiteiden tilanteet
Kotikunnassa tapahtuvan
kuntoutuksen jatkotoimpiteet
II kotikäyntien tarpeellisuus
%
40
44
59
Omaehtoiseen kuntoutukseen
motivointi ja jatkuvuus
Kotona asumisen nykyisen tilanteen
arviointi
87
75
13
Miten tyytyväinen olet kotisi kuntoon,
varustetasoon ja rakenteisiin?
Jos koti on ikäihmiselle
merkityksellinen paikka,
huonojenkin
varustetasojen ja kunnon
kanssa selviää.
14
Onko kotisi suunniteltu niin, että voit tavata siellä ystäviäsi,
läheisiäsi tai muita henkilöitä?
Kuten sukulaiset, ystävät, työja harrastuskumppanit,
Palvelujen tuottajat sekä
heidän erilaiset roolinsa
tehtävineen
15
Voitko pitää yllä tai jatkaa omaa
elämäntapaasi /-tyyliäsi?
Oma tapa esim. asua,
sisustaa ja liikkua sekä
käyttää palveluja (esim.
vanhusten asuntojen koot ja
sijainnit).
 Saa tehdä omalla tavalla,
omaan aikaan ja omassa
tahdissa itselle tärkeitä
asioita.
16
Miten nykyisestä paikasta tuli sinun
kotisi?
• Oletko mielestäsi
kotiutunut nykyiseen
asuinpaikkaasi eli
asuntoon ja
lähiympäristöön?
• Asiat ja tavarat, joiden
toivot pysyvän ennallaan
tai ne, joista voit luopua,
jos tilanteesi muuttuu ?
17
Käynnistävä
Luopuva /
hyväksyvä
Löytävä
(oivaltava)
Uudistava
18
Käynnistävä
Esimerkiksi: Akuutti
sairastuminen, vammautuminen,
leskeytyminen, kuulon, näön tai
nivel- ja lihastoiminnan
ikämuutokset
19
Esimerkiksi: Vanhan
harrastuksen tai aikaisemman
mieluisan liikuntamuodon
uudelleen käynnistäminen,
toteutumatta jääneen haaveen
(toiminnan) toteuttaminen
Löytävä (oivaltava)
20
Esimerkiksi: Siivouksen
uudelleen toteuttaminen niin
sisällöllisesti kuin määrällisesti,
harrastusten tekeminen uudella,
sovelletulla tavalla, liikkumisessa
apuvälineiden käyttäminen.
Uudistava
21
Luopuva / hyväksyvä
Esimerkiksi: Ajokortista
luopuminen ja autolla ajamisen
lopettaminen, piha- ja
puutarhatöiden lopettaminen,
pyörällä ajamisen lopettaminen.
22
Kotona asumisen tukeminen kuntoutuksen
kannalta
Kuntoutus =
Omaehtoisen ja
yksilöllisen
ikääntymisen
suunnittelua ja sen
tukemista?
• Ikääntynyt asukas tarkastelee elämäänsä
hyvin kokonaisvaltaisesti.
• Gerontologinen kuntoutuksen ytimen
muodostavat ikääntyneen ihmisen oman
sukupolven kokemukset ja tapahtumat =
kuntoutus on ikäidentiteettityötä.
• Koti on oman identiteetin rakentumisen
paikka, hyvin henkilökohtainen oman
minuuden jatke.
• Kuntoutuksessa tarjotut toimenpiteet ja
muutokset vaativat ikääntyneeltä
ihmiseltä runsaasti aikaa ja tilaa erilaisiin
pohdintoihin.
23
Kiitos!
24

similar documents