SEURUSTELUN PALIKAT

Report

Toiminnallinen opinnäytetyö

Tavoitteena on kehitysvammaisten nuorten aikuisten
itsetunnon tukeminen, työvälineenä/keinona
Seurustelun palikat (keskustellen ja toiminnallisin
keinoin)

Opinnäytetyön toteuttaminen mahdollistui, kun
suoritin hankeharjoittelua Aino ja Oiva-taideluokalla

Työn näkökulman taustalla VAMPO - Suomen
hallituksen valmistelema vammaispoliittinen ohjelma
2010 – 2015, erityisesti itsenäisen elämän sisältöalue

Kuinka Seurustelun palikat –työvälinettä
voidaan käyttää kehitysvammaisten
nuorten aikuisten itsetunnon
tukemisessa?

Millaisia kokemuksia työväline tarjoaa
kehitysvammaisille nuorille aikuisille?
•
versio Parisuhteen palikat -nimisestä
työvälineestä
•
Parisuhteen palikat on työväline sekä
kristillisen hankkeen nimi, joka lähti arjen
tarpeista Kirkkohallituksen perheasioiden
sekä kristillisen aviopari- ja parisuhdetyön
kentällä. Hankeen tavoite on rakkauden ja
uskollisuuden vaaliminen ja sitä kautta
hyvinvoinnin lisääminen parisuhteissa,
perheissä sekä yhteiskunnassa

Kehittämistyöstä vastasi ja vastaa edelleen laaja
kristillinen työryhmä, jonka tavoitteena on luoda
sellainen työväline, joka sopii kaikille

Työvälineen tarkoituksena on havainnollistaa, että
laaja-alaisuudestaan huolimatta seurustelu- tai
parisuhde ei ole hahmoton, vaan siihen voi syventyä
aihe kerrallaan ja tarkastella eri näkökulmista

Palikat tukevat kristillistä perhe- ja parisuhdetyötä,
mutta soveltuvat monipuolisesti myös sosiaali- tai
terveysaloille

Parikohtaiseen keskusteluun, ryhmätyöskentelyyn,
asioiden pohtimiseen itsekseen

Useiden tutkimusten mukaan
kehitysvammaiset lapset kärsivät
huonosta itsetunnosta vertailtaessa
itseään muihin lapsiin (Lyons 2012.)
Nuoreksi aikuiseksi kasvaminen
haastavaa?

Itsetunnon tärkeys, merkitys ihmisen
elämässä: oma elämä tuntuu
ainutkertaiselta ja arvokkaalta. Ajatus
perustuu ihmisen sisäiseen
itsearvostukseen, eikä ulkoisilla tekijöillä
ole juurikaan merkitystä

Hyvä itsetunto auttaa yksilöllisten
päämäärien asettamisessa sekä antaa
rohkeutta olla oma itsensä välittämättä
muiden mielipiteistä – vaikuttaa
ongelmien kohtaamiseen ja
vastoinkäymisistä selviytymiseen,
itsenäisyyteen sekä
riippumattomuuteen (KeltikangasJärvinen 2004.)

tuokiot koettiin positiiviseksi asiaksi, opittu
uutta parisuhteesta ja omasta elämästä,
palikkatalo tuntui mukavalta,
keskusteleminen koettiin tärkeäksi, mutta
myös vaikeaksi ja ”noloksi”, tuokioita
kuvailtiin myös opettavaisiksi ja
valaiseviksi. Kaikki vastanneet kertoivat
pitäneensä työvälineestä

Mahdollisuus keskustella vaikeistakin asioista (aiheet sopivan
haasteelliset ja ajatuksia herättävät)

Talo vertauskuvana, seurustelun havainnollistaminen helppoa ja
ymmärrettävää

Teemojen lähestyminen tunneperäisen tai kokemuksellisen
tiedon näkökulmasta -> ei oikeita tai vääriä vastauksia, jokainen
asiantuntijana omassa elämässä/seurusteluasioissaan

Mahdollisuus vaikuttaa tuokioiden kulkuun, työväline antaa tilaa
luovuudelle, aiheisiin monia lähestymisnäkökulmia

Ohjaajan rooli ei korostu, ryhmän keskeinen vuorovaikutus,
kysymykset/tuki toinen toisilleen. Ohjaaja ei siis ole neuvoja, vaan
rohkaisija, kysyjä ja kuuntelija

Keskustelun ja toiminnallisuuden tasapaino – mahdollisuus
kertoa omista asioistaan itse, ääneen, esittää omia
mielipiteitään, vaikuttaa muihin positiivisesti

Toiminnallisuus ilmaisemisen keinona, kun sanat ei riitä,
esim. maalaaminen

Palikkataloa voi soveltaa muihinkin teemoihin kuin
parisuhteeseen. Jos näin tehdään julkisella luennolla tai
koulutuksessa, niin käyttäjä on velvollinen kertomaan, mikä
palikkatalon alkuperä on ja mihin hankkeeseen se liittyy
(www.parisuhteenpalikat.fi/käyttöohje)

uskallus puhua ääneen puhevaikeuksista
huolimatta

uskallus tuoda esille omia mielipiteitä, olla
eri mieltä muiden kanssa, tiedon jakaminen
ja vastaanottaminen

keskustelun jatkaminen myöhemmin,
rohkeus ottaa asioita puheeksi, ymmärrys,
että ei ole vaikeiden asioiden kanssa yksin

Kokemus onnistuneista tuokioista juuri tässä
ryhmässä. Jokainen ihminen on erilainen ja
tuokiot eivät välttämättä olisi yhtä
menestyksekkäitä muiden
kehitysvammaisten nuorten aikuisten kanssa

Vaikeammin kehitysvammaisten ihmisten
kanssa voisi käyttää enemmän aisteihin
perustuvaa toimintaa, luoda onnistumisen
kokemuksia ja tukea itsetuntoa
•
erilaisia tapoja käyttää Seurustelun palikoita niin, että itsetuntoa voitaisiin
tukea myös hengellisyyden näkökulmasta (seurakuntatyössä?). Monelle
kehitysvammaiselle usko ja hengellisyys ovat tärkeitä asioita, jotka
auttavat jaksamaan arjessa
•
Työskentely nais- tai miesryhmässä, esim. naiseuden tukeminen
•
Seurustelevat, vakiintuneessa parisuhteessa tai avioliitossa elävät
kehitysvammaiset pariskunnat > kohderyhmä, johon tulisi
tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota
-> työvälineen käyttö vihkikeskusteluissa, ennen avo/avioliittoa jne.
KIITOS!

similar documents