PowerPoint-presentatie

Report
Samen examineren
Formele gesprekken en Nederlands
Beschrijving van de projectopdracht
• De volgende bouwprojecten staan op stapel:
•
•
•
•
•
•
•
•
Hotel laag in de markt 80 kamers 50 FTE
Hotel midden in de markt 80 kamers 25 FTE
Hotel hoog in de markt 80 kamers 50 FTE
Hoofdkantoor internationaal opererende bank 500FTE
Verzekeringsmaatschappij 200 FTE
Verzorgingstehuis 120 kamers 120 FTE
School voor Mbo-onderwijs 1000 leerlingen 50 FTE
Een deel van het gebouw is minimaal 3 hoog met een kelder
Werkwijze project maquette 1:
• Om tot de daadwerkelijke bouw van de maquette te komen moet je
eerst de volgende plannen op papier hebben gerealiseerd:
• Financieelplan
• Marketingplan
• Facilitairplan
• Veiligheidsplan
• Plattegrond
• Ook moet er een gezamenlijk programma van eisen en wensen
worden opgesteld voor die ruimtes die door alle belangengroepen
worden gebruikt. Het zelfde geldt voor de buitenbeplanting,
bestrating, parkeerplaatsen en toegangswegen.
• Deze plannen leg je in week 7 ter goedkeuren voor aan de
begeleidende docenten.
werkproces 5.6 functioneringsgesprek
beoordelingscriteria
1
instructie
2
instructie
3
instructie
4
aansturen
Besteedt aandacht aan de sfeer (o.a. opstelling
gesprekspartners)
Geeft uitleg over de structuur van het gesprek
(opbouw/tijd= minimaal 20 min. Maximaal 30
minuten)
Geeft de bespreekpunten aan
Bespreekt het functioneren van de medewerker
en maakt duidelijke afspraken
5
Analyseren
6
analyseren
Laat conclusies trekken
7
begeleiden
8
begeleiden
9
Beslissen
(telt 3x )
Laat de medewerker zijn toelichting per
bespreekpunt geven
10
Overtuigen
11
overtuigen
Draagt er zorg voor dat het gesprek niet alleen
over het functioneren van de medewerker gaat
maar ook dat de organisatie ter sprake komt
Geeft zijn eigen toelichting per bespreekpunt
weer
De datum voor het beoordelingsgesprek wordt
vastgelegd
Legt gemaakte afspraken vast in een POP van de
medewerker
Draagt er zorg voor dat de mening van hem en de
ander vergezeld gaat van argumenten
Streeft naar overeenstemming
Cesuur: maximaal 3 x 0
0
1
2
opmerkingen
Werkproces 5.6 beoordelingsgesprek
0
1
instructie
2
instructie
3
instructie
4
aansturen
5
begeleiden
6
Beslissen en
activiteiten
initiëren
Besteedt aandacht aan de sfeer (o.a. opstelling
gesprekspartners)
Geeft uitleg over de structuur van het gesprek
Maximale gespreksduur
10 minuten
Geeft de beoordelingspunten weer
Bespreekt het functioneren van de medewerker
en koppelt daar de beoordeling aan
Geeft zijn eigen toelichting per bespreekpunt
weer
Neemt op basis van het beoordelingsgesprek een
duidelijke beslissing t.a.v. ontwikkeling van de
medewerker
Cesuur: maximaal 2 x 0
1
2
opmerkingen
Generiek Nederlands
• Bestaande praktijk
Onderwerpen
– van algemeen maatschappelijke aard
Beoordeling
– op vorm en techniek
Wens
• Vorm + inhoud
• Authentieke situaties
• Authentieke gesprekstaken
Referentiekader
“Kan actief deelnemen aan gesprekken in
het kader van
werk/beroepsvoorbereiding, een project
of (maatschappelijke) stage en de
evaluatie daarvan.”
commissie Meijerink, oktober 2009
Procedure
Vier weken voor de proeve
- Kandidaten ontvangen planning.
- Kandidaten maken personeelsadvertentie.
Procedure
Drie weken voor de proeve
-
Eerstejaars schrijven sollicitatiebrief.
Procedure
Twee weken voor de proeve
• Docent ontvangt sollicitatiebrieven van
eerstejaars.
• Stuurt drie brieven naar examenkandidaten.
Procedure
Een week voor de proeve
• Examenkandidaten waarderen de
sollicitatiebrieven.*
• Examenkandidaten selecteren twee sollicitanten.
• De examenkandidaten nodigen sollicitanten uit.
*Voorbeeld
1. Heeft een mooie en uitgebreide sollicitatiebrief, zonder spelfouten of grammaticale
oneffenheden. Heeft veel werkervaring in de Facilitaire sector. Heeft enige leidinggevende
ervaring. Komt heel overtuigend, gemotiveerd en enthousiast over in zijn brief. Overzichtelijk
CV.
2. Korte maar toch krachtige brief. Paar kleine grammaticale fouten die jammer zijn, maar niet
overdreven hinderlijk. Jammer dat hij op de advertentie gewezen is door een familielid – dit
geeft de niet de indruk dat hij zelf hard op zoek is naar een baan. Brief mag wel wat
uitgebreider. CV is netjes, strak. Pluspunt is de foto.
3. Redelijk uitgebreide brief. De brief op zich is redelijk sterk, slechts 1 zin in deze brief deed mij
totaal afknappen op deze persoon, en dat is: ‘’ Door dit werk hoop ik mijn cv aan te kunnen
vullen voor toekomstige banen.’’ CV is slordig, er missen hoofdletters en het ziet er niet
netjes uit.
*Voorbeeld
De sollicitanten die ik graag wil terug zien zijn:
1. Willem van Dijk -8
Willem had een zeer goede sollicitatie brief waar hij duidelijk
moeite voor heeft gedaan.
2. Anette Muis -6
Anette heeft een sollicitatie brief die ernstig minder was.
Maar nog steeds redelijk aanspreekt.
3. Nina Ruig - 5
Deze sollicitatie brief staat vol spellingsfouten en laat duidelijk
zien dat ze hier niet veel tijd voor genomen heeft.
Groeten Ramona
Tijdens uitvoering
Kandidaat realiseert gespreksdoel:
- Verstrekt juiste informatie.
- Verwerft relevante informatie.
- Neemt mede op grond hiervan een beslissing.
- Beargumenteert de beslissing.
beoordelingsformulieren
Beoordelingscriteria
Beslissingen nemen
1
Selecteert binnen de gestelde kaders nieuw
Beslissen en
personeel
activiteiten
initiëren
Handelt bij de selectie van nieuw personeel
2
onbevooroordeeld en handelt vanuit het principe
Ethisch en
dat iedereen recht heeft op gelijke kansen, zodat de
integer
sollicitanten gelijke kansen krijgen.
handelen
Duidelijk uitleggen en toelichten Op de
3
toehoorder(s)/toeschouwer(s) inspelen
Presenteren
4
Analyseren
5
Instructies en
procedures
opvolgen
Informatie genereren uit gegevens
Gegevens controleren en aannames toetsen
Conclusies trekken
Neemt bij het selecteren relevante wet- en
regelgeving en de in het bedrijf gebruikelijke
procedures in acht
Cesuur: maximaal 1 x 0
0
1
x
x
x
x
x
2
opmerkingen
Nederlands
Beoordelingsformulier Gesprekken voeren 3F
Naam kandidaat
Cijfer
Naam beoordelaar
Datum
Stap 1
Ja
het gespreksproduct is voldoende
Nee > product niet verder beoordelen
>
ga verder naar stap 2
verstaanbaar.
Stap 2
Ja
>
ga verder naar stap 3
Het gespreksproduct is voldoende adequaat.
Nee
> product niet verder beoordelen
Stap 3
0
NB: punten geven per vakje, niet per bullet.
1.
Opdrachtspecifieke inhoudskenmerken

Opdrachtspecifiek
1.
Beurten nemen en bijdragen aan samenhang

Kan op doeltreffende wijze de beurt nemen.

Kan standaardzinnen gebruiken (bijvoorbeeld: ‘Dat is een moeilijk te
beantwoorden vraag’) om tijd te winnen en de beurt te behouden.
1.
Afstemming op doel

Kan zonder moeite gesprekken voeren met meerdere doelen.

Kan afwijkingen van het doel inbrengen en accepteren zonder de
draad kwijt te raken.
1.
Afstemming op gesprekspartner(s)

Kiest in informele en formele situaties zonder moeite de juiste
taalvariant.

Reageert adequaat op de uitingen van de gesprekspartners en vraagt
zo nodig naar meer informatie of naar de bedoeling.

Reageert adequaat op non-verbale signalen.
1.
Woordgebruik en woordenschat

Beschikt over een goede woordenschat.

Kan variëren in de formulering.

Trefzekerheid in de woordkeuze is over het algemeen hoog, al komen
enige verwarring en onjuist woordgebruik wel voor.
1.
Vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing

Toont een betrekkelijk grote beheersing van de grammatica.

Incidentele vergissingen, niet-stelselmatige fouten en kleine
onvolkomenheden in de zinsstructuur kunnen voorkomen, maar zijn
zeldzaam en worden meestal direct verbeterd.
Subtotalen kolommen 0 – 1 - 2
Totaalscore toetsopdracht
1
2
Subtotalen kolommen 0 – 1 - 2
Totaalscore toetsopdracht
Beoordeling stap 1-2-3
□* Beoordeling gestopt na stap 1
□ Beoordeling gestopt na stap 2
□ Totaalscore stap 3:
Eindcijfer
*kruis aan
Beoordeling volgens de criteria van de Referentieniveaus Gesprekken voeren 3F/ versie juli 2012
Beoordeling Extern en intern
beoordelaar 1
Beoordelaar 2
naam: B v/d Dolder
naam: R Griesel
Handtekening
Handtekening
Ervaringen
•
•
•
•
•
•
•
•
betrokkenheid ↑
aansluiting op referentiekader ↑
avo ↔ bo
afhankelijkheid van gesprekspartner ↓
tweede beoordelaar
Versterking door samenhang in opleiding
Voorbereiding eerstejaars
Brede opvatting ↔ smalle
Smeulende kwesties
• IE breed of smal organiseren?
• Wat is betaalbaar?
• Wat is inspirerend?
• Examinering IE moet voor alle opleidingen
vergelijkbaar zijn.
EINDE
15 november 2013
[email protected]
[email protected]

similar documents