Karjeros valdymo informacinės sistemos pristatymas

Report
Karjeros valdymo informacinės
sistemos pristatymas
dr. Žygimantas Grakauskas
APIE PROJEKTĄ
Projektas – “Aukštųjų mokyklų studentų
ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos
modelių plėtotė ir įdiegimas, su
studentais dirbančių profesinio
orientavimo specialistų kvalifikacijos
tobulinimas, jiems skirtų priemonių
sukūrimas (I etapas)”
APIE PROJEKTĄ
 Projektą įgyvendina VU Karjeros centras
kartu su 12 universitetų, 15 kolegijų ir
LPK
 Projektas apims apie 77 proc. Lietuvos
studentų ir aprėps visas studijų sritis
APIE PROJEKTĄ
Projekto tikslas – siekti nacionalinės
profesinio orientavimo sistemos užbaigtumo,
sukuriant ir įdiegiant visiems aukštųjų mokyklų
studentams prieinamą ir jų poreikius atitinkantį
karjeros valdymo paslaugų modelį ugdymo
karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros
informavimo, karjeros vertinimo ir
absolventų karjeros stebėsenos srityse.
APIE PROJEKTĄ
1 uždavinys – sukurti bazę betarpškam
aukštųjų mokyklų studentų karjeros
valdymo paslaugų teikimui.
2 uždavinys – sukurti informacinėmis
technologijomis pagrįstą virtualizuotą
infrastruktūrą studentų karjeros
valdymo paslaugų teikimui (KVIS).
Karjeros valdymo paslaugų posistemė
KVIS tikslai ir uždaviniai
Tikslas
Teikti automatizuotas karjeros valdymo paslaugas ir sudaryti sąlygas vykdyti
objektyvią aukštųjų mokyklų absolventų karjeros darbo rinkoje stebėseną.
Uždaviniai
Automatizuoti su aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymu susijusias
paslaugas, sudarant galimybes aukštųjų mokyklų studentams savarankiškai pažinti
save, tyrinėti karjeros galimybes, kurti bei įgyvendinti karjeros planus.
Suteikti galimybę asmeninės karjeros valdymo tikslams naudotis specializuotais
informaciniais šaltiniais.
Sukurti galimybę objektyviai aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenai
vykdyti.
Karjeros valdymo
paslaugų posistemė
Tikslas
Automatizuoti su aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymu susijusias
paslaugas, sudarant galimybes aukštųjų mokyklų studentams savarankiškai pažinti save,
tyrinėti karjeros galimybes, kurti bei įgyvendinti karjeros planus.
Uždaviniai
Sukurti individualizuotą interaktyvią karjeros valdymo sistemą, leidžiančią studentui rinkti, analizuoti,
sisteminti, vertinti bei kaupti karjeros valdymui reikalingą informaciją: karjeros vizijos bei tikslų aprašus, kompetencijų
tinklelius, planus ir t.t.
Automatizuoti ugdymo karjerai paslaugas, suteikiant galimybę studentams savarankiškai bei nuotoliniu būdu
ugdytis karjeros valdymui reikalingas kompetencijas.
Automatizuoti karjeros vertinimo paslaugas, suteikiant galimybę studentams savarankiškai įsivertinti karjerai
svarbius asmens ypatumus.
Automatizuoti karjeros galimybių pažinimo paslaugas, suteikiant studentams galimybę savarankiškai tyrinėti
bei kaupti informaciją apie mokymosi bei karjeros galimybes.
Automatizuoti darbo paieškos paslaugas, suteikiant studentams galimybę savarankiškai ieškotis darbo ar
praktikos vietos, betarpiškai susisiekti su potencialiais darbdaviais, bei dalyvauti jų skelbiamuose konkursuose.
Automatizuoti karjeros konsultavimo paslaugas, suteikiant galimybę studentams nuotoliniu būdu konsultuotis su
karjeros konsultantais bei savarankiškai spręsti jiems iškylančius karjeros sunkumus bei problemas.
► Vidinis KVIS naudotojas / studentas arba absolventas
E. bibliotekos posistemė (tęs.)
Karjeros valdymo paslaugų funkcinis modulis /
KVIS PORTALAS
Vidinis KVIS naudotojas / studentas arba absolventas
Asmeninės
karjeros valdymas
Ugdymas karjerai
Karjeros
konsultavimas
Karjeros galimybių
pažinimas
Karjeros vertinimas
Darbo paieška
E. biblioteka
Karjeros centrai
Pagalbos centras
Darbalaukis
GIDAS
P
Pokalbiai
Mano vertybės
MANO
KARJEROS
VIZIJA IR
TIKSLAI
Mano interesai
ü
Vykstantys pokalbiai
ü
Pokalbių istorija
ü
Kas prisijungę
Mano nuotrauka
ü
ü
ü
Mano paštas
P
+
AS
PL
AN
PA
IE
ŠK
OS
Mano
kompetencijos
Mano kalendorius ir
darbo planas
Mano finansų valdymo
planas
-
P
Skelbimų lenta
O
KA
+
EN
ET
MP
KO
Kita svarbi
informacija apie
mane
ŲU
CIJ
YM
GD
LA
OP
S
NA
+
- P
K
+
S
IJO
NC
- P
TE
+
PE
S
M
O
IJO
SK
NC
- P
SIO
ETE
+
P
O
M
R
OS
KO
ND
BE
ĖS
NCIJ
E
IN
T
IF
PE
EC
OM
SP
OK
DYM
VAL
OS
R
E
ARJ
Mano profilis
ü
Mano konsultacijos
ESAMA SITUACIJA
MANO
KARJEROS
VERTINIMAI
KARJEROS GALIMYBIŲ PAŽINIMAS
Darbo galimybės
ü
Mano karjeros e. portfelis
ü
Mano e. biblioteka
P
Mano socialinis tinklas
Formalaus mokymosi galimybės
Man įdomios karjeros kryptys
Neformalaus mokymosi galimybės
Absolventai
Man įdomios profesijos / pareigybės
Karjeros valdymo mokymai
Karjeros valdymo specialistai
Man įdomios organizacijos
Atsijungti
Mokymosi galimybės
Man įdomūs ūkio sektoriai
Man įdomūs darbo pasiūlymai
Man įdomios praktikos / stažuotės galimybės
Studentų pranešimai
ü
Konsultantų pranešimai
ü
Organizacijų pranešimai
ü
Kita
Naujienų prenumerata
PLANAS
ü
ü
P
DA
Mano
temperamentas
S
O
ER
J
R
AN
PL
AS
RB
Mano
asmeninės
savybės
SAVĘS PAŽINIMAS
Mano gabumai
Nuotoliniai
Registracija karjeros centre
Studentai
Organizacijos
Kita
E. bibliotekos posistemė
Tikslas
Suteikti galimybę asmeninės karjeros valdymo tikslams naudotis specializuotais
informaciniais šaltiniais.
Uždaviniai
Parengti specializuotų karjeros valdymo informacinių šaltinių klasifikatorių,
leidžiančių susisteminti informacinius šaltinius vartotojų naudojimui patogiu būdu.
Sukurti karjeros valdymo informacinių šaltinių paieškos ir tvarkymo priemones, kurios
suteiktų galimybę ieškoti bibliotekose esančių karjeros valdymo informacinių
šaltinių bei juos kaupti asmeninėje karjeros e. bibliotekoje.
Susieti KVIS e. biblioteką su Lietuvos virtualios bibliotekos sistema, suteikiant
galimybes ieškoti karjeros valdymo informacinių šaltinių prie Lietuvos virtualios
bibliotekos prisijungusiu akademinėse bibliotekose.
E. bibliotekos posistemė
Absolventų karjeros stebėsenos
posistemė
Tikslas
Sukurti galimybę objektyviai aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenai
vykdyti.
Uždaviniai
Susieti KVIS su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ir/ ar žinybiniais ir
valstybiniais registrais, kuriuose tvarkoma informacija galėtų būti panaudota
absolventų karjeros stebėsenai.
Sukurti KVIS priemones absolventų apklausų kūrimui, vykdymui ir tvarkymui,
kurios užtikrintų papildomų duomenų reikalingų absolventų karjeros stebėsenai
surinkimą.
Sukurti KVIS priemones absolventų karjeros stebėsenos rodiklių analizei bei
ataskaitų tvarkymui ir publikavimui.
Sudaryti visas organizacines ir technines sąlygas, reikalingas absolventų karjeros
stebėsenos vykdymui KVIS priemonėmis.
Sukurti absolventų karjeros stebėsenos elektroninį interaktyvų naudotojo vadovą ir
apmokyti KVIS naudotojus naudotis absolventų karjeros darbo rinkoje stebėsenos
priemonėmis.
Stebėsenos rodiklių analizė
Ataskaitų peržiūra
Ataskaitų formavimas
Ataskaitų tvarkymas
Apklausų rengimas ir vykdymas
Stebėsenos rodiklių formavimas
Išoriniai
naudotojai
Aukštųjų
mokyklų
atstovai
Profesinių
sričių
atstovai
Organizacijų
atstovai
Karjeros
valdymo
specialistas
Studentas
arba
absolventas
Absolventų karjeros stebėsenos
posistemė
Sėkmingos karjeros 

similar documents