Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Report
ERASMUS+
Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Celil YAMAN
Mesleki Eğitim Koordinatörü
12 Şubat 2014
İstanbul
Sunu İçeriği
•
•
•
•
•
•
Amaçlar
Proje Katılımcı Kuruluşları ve Ortaklar
Hibe Ölçütleri
Bütçe Kalemleri
Başvuru
Amaçlar
Programın Yapısı
ERASMUS+
Eğitim ve
Öğretim
Ana Eylem 1
Bireylerin
Öğrenme
Hareketliliği
Yüksek
Öğrenim
Öğrenci ve
Personeli İçin
Hareketlilik
Projeleri
Okul Eğitimi
Personeli İçin
Hareketlilik
Projeleri
Gençlik
Ana Eylem 2
Yenilik ve İyi
Uygulamaların
Değişimi İçin
İşbirliği
Mesleki Eğitim
Öğrenicileri ve
Personeli İçin
Hareketlilik
Projeleri
Jean
Monnet
Spor
Ana Eylem 3
Politika
Reformlarına
Destek
Yetişkin Eğitimi
Personeli İçin
Hareketlilik
Projeleri
Gençler ve
Gençlik
Çalışanları İçin
Hareketlilik
Projeleri
Hareketliliğin Amaçları Nelerdir?
Yabancı dil
yeterliliği
Eğitimde
kalite
Kişisel
gelişim ve
istihdam
edilebilirlik
Kurumsal
kapasite ve
uluslararası
boyut
Mesleki
öğretim,
işgücü ve
girişimcilik
arasındaki
sinerjiler ve
geçişler
Hareketliliğin Aşamaları Nelerdir?
3) İzleme
Faaliyetlerin
değerlendirilmesi,
katılımcıların elde
ettikleri öğrenme
çıktılarının resmi olarak
tanınması ve proje
çıktılarının
yaygınlaştırılması ve
kullanılması
2) Uygulama
Hareketlilik Faaliyeti
(yurtdışı akış)
1) Hazırlık
Uygulamaya yönelik
düzenlemeler,
katılımcıların seçimi,
ortaklar ve katılımcılar
ile anlaşmalar
yapılması, gidiş öncesi
katılımcıların pedagojik,
kültürel çeşitlilik ve dilsel
açılardan hazırlanması
Kimler Katılabilir?
Yükseköğretim
• Yükseköğretim öğrencileri (kısa dönem, birinci, ikinci
veya üçüncü dönem), yükseköğretim
akademisyenler, yükseköğretim kurumlarının
personeli, eğitmenler ve işletmelerdeki uzmanlar
Mesleki eğitim
ve öğretim
• Mesleki eğitim ve öğretimdeki çıraklar ve öğrenciler,
mesleki eğitimdeki uzmanlar ve eğitici/eğitmenler,
temel mesleki eğitim ve öğretim kurumlarının
personeli, eğitmenler ve işletmelerdeki uzmanlar
Yetişkin eğitimi
• Yetişkin eğitimi veren kurum/kuruluşların
personeli; eğitici, öğretmen, usta öğretici
Gençlik
13 yaşından 30 yaşına kadar gençler, gençlik
çalışanları, gençlik alanında faaliyet gösteren
kurum/kuruluşların personeli ve üyeleri
Mesleki Eğitim Öğrenici Hareketliliği
• 2 haftadan 12 aya kadar yurt dışında bir Mesleki Eğitim
ve Öğretim stajı
• İş-tabanlı öğrenme faaliyeti
Mesleki Eğitim ve Yetişkin Personel Hareketliliği
2 günden 2 aya kadar süreyle yapılabilir.
Öğretmenlik/eğitmenlik: Yurtdışında bir meslek
okulunda/yetişkin eğitimi kurumunda öğretmenlik (teaching)
yapmak. Bir işletme personeli de bir mesleki eğitim kuruluşunda
eğitmenlik (training) yapabilir.
Personel eğitimi: Yurtdışındaki bir işletmede veya herhangi bir
mesleki eğitim kuruluşunda/yetişkin eğitimi kurumunda işbaşı
eğitimi veya gözlem süreci geçirme
Hareketlilik Projesine Hangi Kurumlar Katılabilir?
• Eğitim ve öğretim ve gençlik alanlarında faal olan
herhangi bir kamu kurumu veya özel kuruluş veya
• İşgücü piyasasında faal olan herhangi bir kamu kurumu
ya da özel kuruluş
Hareketlilik Projesinde Hangi Kurumlar Katılabilir?
Örneğin:
• Mesleki eğitim okulu/enstitüsü/merkezi
• Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal bir işletme (sosyal
girişimler de dâhil)
• Ticaret odaları, esnaf odaları ve birlikleri/mesleki dernekler ve sendikalar
da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir
temsilcisi
• Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurumu
• Araştırma enstitüsü
• Vakıf
• Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden
orta öğretime ve yetişkin eğitimi de dâhil olmak üzere)
• Kâr amacı taşımayan bir kuruluş, dernek, STK
• Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan
bir kurum
• Mesleki eğitim ve öğretim alanındaki politikalardan sorumlu bir kurum
Hareketlilik Projesinde Yer Alan Katılımcı
Kuruluşların Rolleri Nelerdir?
•
•
•
•
Başvuran kuruluş
Gönderen kuruluş
Ev sahibi kuruluş
(Aracı kurum-Mesleki eğitim ve Yükseköğretim için)
•
Hareketlilik projelerinde gönderen ve ev sahibi (yurtdışı) olmak üzere
en az iki kurumun ortaklığı zorunludur.
Konsorsiyum
•
Projenin mesleki eğitim/yetişkin eğitimi konsorsiyumu tarafından
sunulması halinde, bu konsorsiyumun tüm üyeleri aynı program üyesi
ülkeden olmalıdır.
•
Bir konsorsiyum en az 3 mesleki eğitim kuruluşundan oluşmalıdır.
Hibe Ölçütleri Nelerdir?
• Uygunluk (En fazla 30 puan)
• Projenin tasarımı ve uygulanmasının kalitesi (En fazla 40 puan)
• Etki ve yaygınlaştırma (En fazla 30 puan)
Teklifin fonlanabilmesi için toplamda en az 60 puan almalıdır.
Her bir bölüm için geçerli en yüksek puanın yarısını alamayan proje elenir.
Hibe Ölçütleri Nelerdir?
Uygunluk (En fazla 30 puan)
• Proje teklifinin;
– program faaliyetinin amaçları ve öncelikleriyle
– ortak kurumlar ve katılımcı bireylerin ihtiyaç ve amaçlarıyla
uygunluğu
• Proje teklifinin,
– katılımcılar için yüksek kalitede öğrenme çıktıları üretmesi
– ortak kuruluşların kapasite ve uluslararası boyutunu
güçlendirmesi
Hibe Ölçütleri Nelerdir?
Projenin Tasarımı ve Kalitesi (En fazla 40 puan)
•
Hazırlık, yurtdışı hareketliliğin uygulanması ve değerlendirme gibi projenin tüm
aşamalarının açık, tam ve kaliteli olması
•
Projenin amaçlarıyla ön görülen faaliyetler arasındaki uyum
•
Pratik düzenlemeler, yönetim ve destek yöntemlerinin kalitesi
•
Katılımcılar için yapılacak hazırlığın kalitesi
•
Avrupa’nın şeffaflık ve tanınma araçlarının uygun kullanımı ve katılımcıların öğrenme
çıktılarının tanınması ve geçerli hale getirilmesi için yapılacak düzenlemelerin kalitesi
•
Katılımcıların seçimi ve hareketlilik faaliyetlerine dahil edilmesi için yapılacak
işlemlerin ve alınacak önlemlerin uygunluğu
•
Diğer paydaşlar dahil proje ortağı kuruluşlar arasındaki iş birliği ve iletişimin kalitesi
Hibe Ölçütleri Nelerdir?
Etki ve Yaygınlaştırma (En fazla 30 puan)
• Proje çıktılarını değerlendirmek için yapılan faaliyetlerin kalitesi
• Projenin,
– devamında ve sonrasında katılımcılar ve proje ortakları ile
– yerel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa düzeylerinde projede
doğrudan yer alan kurum ve bireyler dışındakilere yönelik
potansiyel etkisi
• Proje çıktılarının ortak kuruluşlar içinde ve dışında
yaygınlaştırılması, amaçlanan faaliyetlerin uygunluğu ve kalitesi
Bütçe Kalemleri Nelerdir?
• Tüm Hareketlilik Faaliyetleri için Geçerli Kalemler:
– Seyahat
– Kurumsal destek
– Bireysel destek
– Özel ihtiyaç desteği
• Mesleki Eğitim Öğrenicileri için Geçerli Kalemler:
– Dil desteği
– İstisnai masraflar
Bütçe Kalemleri Nelerdir?
Uygun maliyet
Seyahat
Finansman
mekanizması
Tutar
Tahsis kuralı
500 ila 1999 KM arasındaki
seyahat mesafeleri için:
Refakatçiler de
Katılımcı başına 275 AVRO Kişi başı seyahat
dâhil olmak
mesafesine bağlıdır.
üzere,
Seyahat mesafesi Avrupa
katılımcıların
Komisyonu tarafından
yerleşik oldukları Birim maliyet
2000 ila 2999 KM arasındaki sağlanan mesafe
yerden faaliyet
hesaplayıcısı kullanılarak
seyahat mesafeleri için:
yerine gitmek ve
Katılımcı başına 360 AVRO hesaplanmalıdır.
dönmek için
yaptıkları seyahat
maliyetine katkı
Hareketlilik
faaliyetlerinin
uygulanması ile
Kurumsal doğrudan
Birim maliyet
Destek bağlantılı her
türlü maliyet
(katılımcıların
harcırahları hariç)
Engelli
Özel ihtiyaç katılımcılar ile
desteği doğrudan ilişkili
ek maliyet
Uygun
maliyetin bir
kısmı
100. katılımcıya kadar:
Katılımcı başına 350 AVRO
+
Katılımcı sayısına
100. katılımcının ötesinde: bağlıdır
ek katılımcı başına 200
AVRO
Uygun maliyetin %100’ü
Şarta bağlı: özel ihtiyaç
desteğine ilişkin finansal
destek talebi başvuru
formunda
gerekçelendirilmelidir
Bütçe Kalemleri Nelerdir?
Uygun maliyet
Bireysel
destek
Finansman
mekanizması
Katılımcıların faaliyet
esnasındaki harcırahı Birim maliyet
ile doğrudan bağlantılı
maliyet
Dil
desteği
Faaliyete gitmeden
önce veya Faaliyet
boyunca katılımcıların
eğitim almak veya
öğrenim görmek için
kullanacakları dil
becerisini iyileştirmek
amacıyla katılımcılara
sunulan destek ile
bağlantılı maliyet
İstisnai
maliyet
Daha az imkâna sahip
öğrenicilerin katılımını
desteklemeye yönelik
maliyet
Birim maliyet
Uygun
maliyetin bir
kısmı
Tutar
Tahsis kuralı
Faaliyetin 14. gününe
kadar: Katılımcı başına
günlük A2.2
+
Katılımcı başına kalış
süresine bağlıdır
Faaliyetin 15. ila 60.
günü arasında:
Katılımcı başına günlük
A2.2’nin %70’i
Yalnızca 1 ila 12 ay
süren faaliyetler için:
Dil desteği ihtiyacı olan
katılımcı başına 150
AVRO
Şarta bağlı: başvuru
sahipleri,
katılımcıların merkezi
online hizmet
tarafından
sunulmayan dillere
olan ihtiyaçları
temelinde faaliyetin
eğitim dili ile ilgili
destek talep etmelidir
Uygun maliyetin %100’ü
Şarta bağlı: istisnai
maliyeti karşılamaya
yönelik finansal
destek talebi başvuru
formunda
gerekçelendirilmelidir
Gençlik
ERASMUS+
Gençlik
Ana Eylem 1
Bireylerin Öğrenme
Hareketliliği
Gençlere yönelik
hareketlilik projesi
Eğitim ve
Öğretim
Jean
Monnet
Ana Eylem 2
Yenilik ve İyi
Uygulamaların Değişimi
İçin İşbirliği
Gençlik çalışanlarına
yönelik hareketlilik
projesi
Spor
Ana Eylem 3 Politika
Reformlarına Destek
Gençlik
Gençlere yönelik hareketlilik projesi
Gençlik Değişimleri
Avrupa Gönüllü Hizmeti
•
•
•
•
6-21 gün arasında, minimum 16
maksimum 60 gencin katılabileceği
değişim programları.
Yaş aralığı 13-30
STK, kamu kurumlarının yanında gençlik
gruplarının başvurusuna açık
•
•
17-30 yaş arasındaki gençlerin, ikamet
ettikleri ülke haricinde bir ülkede STK’da
2-12 ay arasında gönüllülük yapmasına
imkan verir.
Türkiye’de evsahibi olan kuruluşlar farklı
ülkelerden gençlere evsahipliği yapabilir.
Türkiye’den gençler herhangi bir kriter
(yaş ve yasal ikamet hariç) olmaksızın bu
programdan faydalanabilirler.
Gençlik çalışanlarına yönelik hareketlilik projesi
•
•
Yaş sınırı olmaksızın bir gençlik çalışanının 2 gün ile 2 ay arasında bir sürede
hareketliliğine destek veren proje tipleri.
Bu eylem altında; gençlik çalışanları farklı ülkelerdeki gençlik kuruluşlarında iş başı
eğitimi yapabilecek tecrübe değişimini gerçekleştirebileceklerdir.
Yükseköğretim Staj Hareketliliği
• Üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin ve/veya yeni mezunların en
fazla bir yıl içerisinde yurt dışında bir işletmede veya
kurumlarda yapacakları stajlar desteklenmektedir.
• Bu, öğretmen adayı olan öğrencilerin “asistanlıklarını” da
kapsamaktadır.
• Faaliyet süresi tüm öğrenim kademeleri için 2 ile 12 ay
arasında bir süredir.
• Aynı öğrenci her bir eğitim-öğretim döneminde toplam azami
12 aya kadar hibe alınabilir.
Yükseköğretim Staj Hareketliliği Konsorsiyumuna
Hangi Kurumlar Başvurabilir ?
• Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter
for Higher Education- ECHE) sahibi yükseköğretim kurumu,
• Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu olarak başvurabilmek için;
Yükseköğretim Hareketliliği Konsorsiyum Belgesi (YHKB)
sahibi koordinatör kuruluş,
• Geçerli bir YHKB’si bulunmayan kuruluşlar konsorsiyuma
başvururken aynı anda söz konusu belge için de Ulusal
Ajans’a başvurabilirler.
• Öğrenciler, yükseköğretim kurumu ya da konsorsiyuma
başvuru yapabilirler.
Yükseköğretim Staj Konsorsiyumu Nasıl Hazırlanır ?
• Geçerli bir Yükseköğretim Kurumları Erasmus Beyannamesine
(ECHE) sahip olan Yükseköğretim Kurumları ile
• İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında
aktif olan herhangi bir kamu kurumu veya özel kuruluş
tarafından Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu oluşturulabilir.
• Bir konsorsiyum, iki adet gönderen Yükseköğretim Kurumu da
dâhil, asgari üç uygun katılımcı kuruluş içermelidir.
• Uygun herhangi bir katılımcı kuruluş koordinatör olarak hareket
edebilir ve konsorsiyumda yer alan tüm kuruluşlar adına
başvurabilir.
Başvuru Nereye, Nasıl, Ne Zaman Yapılır?
• Başvurular, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) internet sitesine
(www.ua.gov.tr) elektronik olarak yapılır.
• Online Başvuru Yönteminin İzlenmesi:
– ECAS'a giriş ve kayıt olunması
• Tüzel Kişilik Belgesi
• Finansal Yeterlilik Belgesi
– PIC numarası alınması
– Başvuru formunun ekleri ile yüklenmesi
• Son başvuru tarihi: 17 Mart 2014 saat 13:00’e kadar.
Proje Örnekleri-Mesleki Eğitim
• Yararlanıcı Kurum: Bornova
Oto Tamircileri ve Sanatkârları
Odası
• Proje Adı: Otolarda Yeni
Sistemler Ve Alternatif Enerjiler
Konusunda İşgücünün
Geliştirilmesi
• Proje Bütçesi: 72.072 Avro
Proje Örnekleri-Mesleki Eğitim
• Yararlanıcı Kurum: Bursa İş
Kadınları ve Yöneticileri Derneği
• Proje Adı: Kadınların AB
Ülkelerinde Bilgi Güvenliği Ve Eimza Uygulamaları Stajı İle
İstihdam Olanaklarının
Arttırılması
• Proje Bütçesi: 119.129 Avro
Proje Örnekleri-Mesleki Eğitim
• Yararlanıcı Kurum: Baran
İzolasyon Yapı Dekorasyon
Doğalgaz Is.Ve
Soğ.Sist.San.Tic.Ltd.Şti.
• Proje Adı: Yapı Sektöründe
Enerji Verimliliği Uygulamaları;
Pasif Evler
• Proje Bütçesi: 111.742 Avro
Proje Örnekleri-Yetişkin Eğitimi
• Proje Konusu: Human Resources Management
• Bütçe: 2.074 Avro
• Kurs Sağlayıcısı: IATA (The International Air Transport
Association)
• Tarih: 26-31 Mayıs 2013
• Yer: Madrid/İspanya’da
• Katılımcı: THY Müfettişi
Proje Örnekleri-Gençlik
• Yararlanıcı Kurum: Gençlik
Katılımı ve Kültürlerarası
Diyalog Derneği
• Proje Adı:
MACBET/Advanced
Journalism and Media
Training
• Bütçe: 24.678 Avro

similar documents