dosyayı indir - Urfamemarge.gov.tr

Report

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından
eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları
arasında uygu-lanmış olan Hayatboyu
Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine
uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı
olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte
bireysel faaliyetleri de içermektedir.


2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan
Erasmus+ ile kişilere yaş ve eğitim
geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler
kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin
güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının
arttırılması amaçlanıyor.
Program; eğitim, öğretim, gençlik ve spor
alanlarını kapsıyor.
ERASMUS+
KA1
(Ana Eylem 1)
BİREYLERİN
ÖĞRENME
HAREKETLİLİKLERİ
KA2
(Ana Eylem 2)
İYİ VE YENİLİKÇİ
UYGULAMALAR
İÇİN İŞBİRLİĞİ
KA3
(Ana Eylem3)
POLİTİKA
REFORMU
DESTEĞİ
+
SPOR
JEAN MONNET

Bu eylem kapsamındaki projeler, ülkelerarası
öğrenicilerin (öğrenciler, stajyerler, çıraklar,
gençler ve gönüllüler ) ve personelin
(profesörler, öğretmenler, eğitmenler, gençlik
çalışanları, eğitim-öğretim ve gençlik
alanlarında aktif kuruluşlarda çalışan kişiler)
hareketlilik faaliyetlerinin gerçekleşitirilmesini
amaçlamaktadır.

Yenilikçi
uygulamaların
geliştirilmesi,
istihdam
edilebilirlik,
yaratıcılık
ve
girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla eğitim,
gençlik alanında ya da işgücü piyasasında
aktif olarak yer alan her türlü kurum kuruluş
arasında gerçekleştirilecek eğitim, öğretim
faaliyetlerinde
kurumsal
işbirliğinin
destekleneceği eylem çeşididir.





Okullar ve diğer kuruluşlar arasında, müfredat geliştirme, temel
becerileri geliştirme, okullarda şiddetle mücadele alanlarında
sektörler arası işbirliği.
* Gençlere eğitim fırsatları geliştirmek için yerel / bölgesel
yönetimler ve okullar arasında yerel konsorsiyumlar
* Çalışma / eğitim dönemlerinde örneğin dil becerilerini ve
kültürler arası farkındalıkları artırmayı amaçlayan bir proje
kapsamında öğrenci gruplarının değişimleri
* eTwinning for online exchanges for teachers/online
workshops/ professional development of teachers, student
teachers, teacher educators, involving pupils
* Öğretmenler için online değişimler için eTwinning: Online
çalıştaylar / öğretmenlerin profosyonellik gelişimi, öğrenci
öğretmenler, öğretmen eğitimcileri, öğrencileri içeren.


Yüksek düzeyde politika yapıcılar, uygulayıcılar,
katılımcı kuruluşlar, araştırmacılar ve paydaşlar
grupları arasında akran eğitimi, ulusal
politikaların ve Avrupa diyaloğunun geliştirilmesi,
yenilikçi politik tedbirler ve diğer sistemlere
transferi ile ülkelerarası deneyimler
desteklenmektedir.
Politika reformu için destek eylemi projeleri ile
Avrupa 2020 Stratejisi'nin amaçlarına ulaşılması,
eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliği için stratejik
çerçeve (ET 2020) ve Avrupa Gençlik Stratejisi
oluşturmak hedeflenmektedir.

2014-2020 dönemini kapsayan toplam bütçe:
14,774 Milyar Euro
Ana Eylem 1 (KA1) : % 63
Ana Eylem 2 (KA2) : % 28
Ana Eylem 3 (KA3) : % 4.2







Eğitim ve öğretim : (% 77.5)
Gençlik : (% 10)
Öğrenci kredisi : (% 3.5)
Ulusal Ajanslar : (% 3.4)
İdari maliyetler : (% 1.9)
Jean Monnet : (% 1.9)
Spor : (% 1.8)





Yükseköğretim Kurulu : % 43
Mesleki Eğitim ve Öğretim : % 22
Okullar : 15%
Yetişkin Eğitimi : 5%
Geriye kalan fonların tahsisi : 15%
KA1 ( Ana Eylem 1)
BİREYLERİN ÖĞRENME
HAREKETLİLİKLERİ
KA3 (Ana Eylem3)
KA2 (Ana Eylem 2)
İYİ VE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR İÇİN
İŞBİRLİĞİ
① Personel hareketliliği:
Öğretmenler, öğretim
görevlileri, okul liderleri ve
gençlik çalışanlarının
hareketliliği
① Stratejik Ortaklıklar:
Eğitim-öğretim veya gençlik örgütleri
ve diğer kurum ya da kuruluşlar
arasındaki stratejik ortaklıklar
② Öğrenci Hareketliliği:
Yükseköğrenim öğrencileri,
mesleki eğitim ve öğretim
öğrencileri hareketliliği
② Bilgi Birlikleri : (Merkezi Projeler)
Yüksek öğretim kurumları ve iş
dünyası arasındaki büyük ölçekli
ortaklıklar
③ Yüksel Lisans kredi
garantisi
③ Sektörel Beceri Birlikleri: (Merkezi
P.)
Mesleki eğitim-öğretim kurumları ve
iş dünyası arasındaki ortaklıklar
④ Ortak yüksek lisans
dereceleri
⑤ AB üyesi ve AB üyesi
olmayan yararlanıcıların
yüksek öğrenim hareketliliği
⑥ Gönüllülük ve gençlik
değişimleri
POLİTİKA REFORMLARININ
DESTEKLENMESİ
① Koordinasyon açık metodu
② Prospektif girişimler
③ AB tanıma araçları
④ Yaygınlaştırma ve sömürü
⑤ Paydaşlar, üçüncü ülkeler ve
uluslararası kuruluşlar ile politika
diyaloğu:
Yapılandırılmış Diyalog: Gençler
ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar
Arasında Toplantılar
④ Kapasite Geliştirme Projeleri:
(Merkezi)
Program ülkeleri ile ortak ülkeler
arasındaki gençlik alanındaki işbirliği
⑤ BT destekleme platformları (Etwinning gibi), Yetişkin Eğitimi için
Avrupa Platformu, Avrupa Gençlik
Portalı
⑥ Üçüncü ülkeler ve komşu ülkeler
odaklı işbirliği
① Spor (Merkezi Projeler)
② Jean Monnet (Merkezi
Projeler)
TEŞEKKÜRLER

similar documents