V. A skup. prvkov PSP

Report
V. A skup. prvkov PSP
Charakteristika všeobecne
Dusík
Fosfor
p3 prvky - N , P , As , Sb , Bi
DOPÍŠTE
• Ako stúpa kovový charakter?
• Keď prijme N a P 3 elektróny, aké ióny
vytvoria?
• Prečo voláme tieto prvky, prvkami p3 ?
DUSÍK - N
• Výskyt
a) voľný: 78% vo vzduchu
b) viazaný: - v dusičnanoch, napr.: NaNO3 –
čilský liadok, KNO3 – draselný liadok
c) biogénny prvok → v bielkovinách, nukleových
kyselinách
Vlastnosti
• - za normálnych podmienok bezfarebný plyn bez chuti a
zápachu, ľahší ako vzduch, vo vode menej rozpustný ako
kyslík
• - tvorí dvojatómové molekuly = molekulový dusík – N2 trojitá väzba → stabilná molekula,
N Ξ N , ktorá sa štiepi až pri vysokých teplotách (okolo 4000
°C), preto je molekulový dusík veľmi málo reaktívny
• atómový dusík - veľmi reaktívny
Výroba a použitie
1. frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu
2. tepelným rozkladom dusitanu amónneho
dopíš chemickú reakciu !
Prepravuje sa stlačený v oceľových nádobách
označených zeleným pruhom !
- na výrobu NH3 , HNO3, priemyselných hnojív
- zmes argónu a dusíku = náplň žiaroviek
- vytváranie inertnej atmosféry (napr. pri výrobe
výbušnín, v žiarovkách)
Zlúčeniny
NH3 – amoniak, čpavok
- v bežných podmienkach bezfarebný, štipľavo
páchnuci plyn, leptá sliznicu
- prítomný v nepatrnom množstve vo vzduchu a
sopečných plynoch
- vzniká rozkladom dusíkatých organických látok
- je dobre rozpustný vo vode → kvapal. NH3
- má amfotérny charaktakter- vysvetli!
Soli amoniaku
• NH4Cl - chlorid amónny (salmiak): používa sa
pri spájkovaní, v suchých článkoch
• (NH4)2 SO4 , NH4NO3 – priemyselné hnojivá
• (NH4) 2 CO3 – súčasť kypriacich práškov
Kyslíkaté zlúčeniny N
• N2O , NO , N2O3 , NO2 , N2O5 – súčasť výfukových plynov a
priemyselných exhalátov
• N2O - "rajský plyn" , oxid dusný
– plynná narkotická látka = niekedy bol používaný na narkózy
• HNO2 – kys. Dusitá – slabá kyselina, dôležitá látka pri výrobe farbív
• HNO3 – kys. Dusičná – silná kyselina
• uchováva sa v tmavých fľašiach - pôsobením svetla sa rozkladá na
vodu, kyslík a NO2
• oxiduje všetky kovy s výnimkou Au, Pt a niektorých platinových
kovov
• tie sa rozpúšťajú v lúčavke kráľovskej = HNO3 a HCl v pomere 1:3
• bielkoviny pôsobením HNO3 žltnú (xantoproteínová reakcia)
POUŽITIE: výroba dusíkatých hnojív, výbušnín a farbív, pyrotechnika
FOSFOR - P
• 3 modifikácie: biely, červený, čierny
biely „P4“- voskovitá biela pevná látka
- stabilný až do 800°C, vo vode nerozpustný
- veľmi reaktívny (samozápalný)
- prudký jed – smrteľ. dávka pre človeka 0,15g,
reaguje s tukmi!!! Nebrať do rúk!!!
- využitie ako jed na krysy
červený - nejedovatý bordový prášok
- použitie: v zápalkách, pesticídoch
čierny - najmenej reaktívny a najstabilnejší
Výskyt a použitie
• minerály fluoroapatit a hydroxyapatit
• P4 sa (kvôli samozápalnosti) skladuje pod vodou
Použitie
• pyrotechnika, dymové bomby, výroba ocele a zliatin
• zmes červeného fosforu s pieskom sa nanáša na zápalkové
krabičky
• Na3PO4 - zmäkčovanie vody (proti tvorbe vodného kameňa v
bojleroch a potrubí)
• výroba hnojív
• dôležitý biogénny prvok (kosti, zuby, bunk. membrány, DNA,
RNA)
Fosforečnany
Fosforečnan meďnatý Cu3(PO4)2
Fosforečnan horečnatý Mg3(PO4)2
Fosforečnan strieborný Ag3(PO4)
Využitie fosforečnanov
•
•
•
•
•
•
•
Pri výrobe priemyselných hnojív
Využitie v potravinárskom priemysle:
napr. Ca(H2PO4)2 pri pečeni chleba,
KH2PO4 ako protikoagulant v sušenom mlieku,do kávy
Na2HPO4 ako emulzifikátor pri výrobe syra
Vápenaté a sodné fosforečnany sa pridávajú do zubných pást
Sodné soli kyseliny fosforečnej sa uplatňujú ako súčasť
práškov na pranie alebo prostriedkov na umývanie riadu v
automatických umývačkách na zmäkčenie vody (Na3 PO4),
Kyselina fosforečná – vzorec?
• bzf. kryštalická látka (tt = 42,3 °C)
- trojsýtna, stredne silná kyselina, málo
reaktívna bez oxidačných vlastností
- pripravuje sa reakciou oxidu fosforečného s
vodou alebo reakciou fosforečnanov s
kyselinou sírovou
- je súčasťou viacerých čistiacich prostriedkov
- používa sa na konzerváciu potravín a
- pri výrobe hnojív (90 % svetovej produkcie)
ZAUJÍMAVOSTI
• biely fosfor sa na vzduchu oxiduje a svetielkuje
= jedná sa fosforescenciu
Svetielkovanie sa dá vyrobiť pomocou
chemoluminiscencie:
• Reakcia luminolu v zásaditom roztoku,
pri reakcii s peroxidom vodíka
za prítomnosti vhodného katalyzátoru

similar documents