File - Gaelcharraig

Report
Sraith 2014
1 - 20
Nathanna Ghinerálta
• Tá an sraith seo bunaithe
ar…..
• Tá an sraith seo faoi…..
• Sa chéad phictiúr
feicimid…
• Sa dara phictiúr…
• Sa tríú phictiúr..
• Sa cheathrú phictiúr
• Sa chúigiú phictiúr
• Sa séú phictiúr
• Sa phictiúr deireanach
• Sa chéad phictiúr eile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ansin…
Ina dhiaidh sin…
Níos déanaí…
An lá/maidin/oíche sin
An lá/maidin/oíche dár
gcionn
Tar éis tamaill…
Sa tráthnóna…
San iarnóin…
Is cinnte go/nach
raibh…..
Is cinnte go/nach bhfuil
De réir chosúlachta…
Tá an cuma ar an scéal
go/gur….
Nathanna ar lean….
• Tá/Bhí cuma áthasach ar gach duine
• (brónach/feargach/sásta/díomách/tu
irseach/sceitimíneach/ocrasach)
• Tá/bhí an fear/bean gléasta go
proifisiúnta)
• Labhair siad faoi….. Phléigh siad…..
• D’fhoghlaim sé/sí/siad ceacht
tábhachtach gan dabht.
• Bhain gach duine taitneamh agus
tairbhe as.
Sraith 1 – Turas go dtí Comórtas Leadóige Wimbledon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Briathra
Buaigh
Sroich
Tiomáin
Sínigh
Fág
Feic
Téigh
Fill
Imir
Imigh
Fan
Éirigh
Críochnaigh
Suairigh – to chant
Foghlaim
Buail (le)
Tosaigh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Foclóir
Dubh le daoine
Cuimhní
Eitleán
Imreoir leadóg
An slua/lucht féachana
Turas
Aerfort
Raicéad
Comórtas
Ticéad
Síniú
Réiteoir
Leaba
Droichead
Sceitimíneach
Ar fud na cathrach
An chathair
Atmaisféar leictreach
Ag féachaint ar na radharcanna
Scrúdú an tsamhraidh
Pictiúr 1 (a haon)
• Tá an sraith seo bunaithe ar turas go dtí
Comórtas Leadóige Wimbledon.
• Sa chéad phictiúr feicimid na daltaí ina suí
i halla na scoile ag déanamh scrúdú an
tsamhraidh.
• Bhí gach duine ag obair go dian.
• Ina dhiaidh sin, nuair a bhí na scrúdaithe
thart, bhí na buachaillí ag caint faoi
Wimbledon.
• Dúirt Pól gur bhuaigh sé ticéid ar an raidió
do Wimbledon.
• Beidh an comórtas ar siúl ag deireadh na
míosa.
Pictiúr 2
• Sa dara phictiúr bhí na buachaillí san
aerfort ag fágáil slán lena tuismitheoirí.
• Bhí siad ag eitilt go Londain.
• Bhí sceitimíní orthu/Bhí siad ar bís.
• Chuaigh siad go dtí an deasc cláraithe.
• Thóg siad a málaí taistil leo.
• Bhí imní ar na tuistí agus geall na
buachaillí téacs a sheoladh.
Pic 3
• Sa phictiúr seo bhí an ghrian ag
spalpadh go hard sa spéir i Londain.
• Shroich siad an óstán slán sábhailte.
• Bhí an óstán suite i lár na cathrach in
aice le Droichead Londain.
• Bhí cuma áthasach ar na mbuachaillí.
• Cheap siad go raibh an seomra
fíorchompordach agus go raibh an
biachlár go hiontach.
Pictiúr 4
• I bpictiúr a ceathar bheartaigh na
buachaillí dul ar turas timpeall na cathrach.
• Chonaic siad na radharcanna go léir.
• Thaisteal siad ar an traen agus an bus.
• Thug siad cuairt ar Big Ben (Ben Mór), Túr
Londain, Súil Londain agus a lán eile.
• Bhain siad an-taitneamh as an lá agus bhí an
aimsir dochreidte.
• (Chuaigh siad ar camchuairt na cathrach)
Pictiúr 5
• Sa phictiúr seo, shroich siad stáid
Wimbledon.
• Bhí an t-ádh dearg leo mar bhuail siad le
imreoirí cáiliúla; Nadal agus Djokovic.
• Bhí an bheirt acu gléasta go proifisiúnta.
• Fuair siad síniú ón bheirt acu.
• Bhí áthas an domhain ar na mbuachaillí.
Pictiúr 6
• Níos déanaí an lá sin, sa phictiúr deireanach,
thóg na buachaillí a gcuid suíocháin.
• Bhí an stáid plódaithe/dubh le daoine/ Bhí slua
ollmhór ann.
• Craobh Wimbledon a bhí ar siúl idir Djokovic
agus Nadal.
• Bhí an atmaisféar leictreach.
• Bhí an lucht leanúna ag canadh.
• Ar dheireadh bhuaigh Djokovic/bhí an bua ag
Djokovic.
• Thaitin an turas go mór le na buachaillí.
• Bhí díomá orthu ag filleadh abhaile.
Ceisteanna
1.
2.
3.
Cé a bhuaigh an cluiche leadóige?
Cá ndeachaigh siad ar an turas timpeall Londain?
Cén scrúdú a rinne na buachaillí ag tús an scéil/i
bpictiúr a haon?
4. Cá raibh na buachaillí ag dul nuair a shroich siad
Londain?
5. Cé mhéad buachaillí a bhí i bpictiúr a haon?
6. Conas a bhí an aimsir?
7. Cad a tharla sa phictiúr deireanach?
8. Cén imreoirí a bhí ag imirt sa chluiche?
9. Cén t-am den bhliain a bhí ann?
10. Conas a bhfuair siad na ticéidí?
Sraith 2
Tá an sraith seo bunaithe ar tine sa teach.
Foclóir
Foclóir
•
•
•
•
•
•
•
Ag cur sneachta
Otharcharr
Ag dul abhaile
A haon a chlog
Sceallóga
Ag cócaireacht
Ocrasach/bhí ocras
uirthi
• Iníon
• Tine
• pléascadh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tuirseach traochta
Fear dóiteán
Briogáid dóiteán
Ospidéal
Dochtúir
Teach dóite/scriosta
Grianmhar
Deatach
Lasracha
Leaba
A codladh
Pictiúr 1 (a haon)
• Tá an sraith seo bunaithe ar Tine sa
Teach.
• Bhí Niamh ag siúl abhaile ón dioscó.
• Bhí sé ag cur sneachta go trom.
• Shroich sí abhaile ar a haon a chlog
ar maidin.
• Shuigh sí síos in aice na tine mar bhí
sí préachta leis an bhfuacht.
Pictiúr 2
• Sa dara phictiúr bhí tuirse agus ocras
ar Niamh.
• Shocraigh sí sceallóga a ullmhú.
• Shiúil sí isteach sa chistin agus
thosaigh sí ag cócaireacht.
• Las sí an oighean agus chur sí pota air.
• Líon sí an pota l’ola.
• Chuir sí ciseán lán le sceallóga isteach
sa phota.
Pic 3
• Sa phictiúr seo bheartaigh Niamh luí
síos ar feadh cúpla nóiméad.
• Chuaigh sí thuas staighre agus luí sí
siar ar an leaba.
• Ach thit sí a codladh mar bhí sí
traochta.
• Rinne sí dearmad ar na sceallóga thíos
staighre.
• Phléasc an phota trí thine.
• Bhí lasracha móra ag teacht ón bpota
agus bhí deatach i ngach áit.
Pictiúr 4
• I bpictiúr a ceathar dhúisigh
tuismitheoirí Niamh.
• Fuair siad an boladh deataigh.
• Bhí an alárm ag bualadh.
• D’éirigh siad go tapa.
• Rith an mháthair isteach i seomra
Niamh.
• Rinne sí iarracht Niamh a dhúisiú ach
bhí sí gan aithne, gan urlabhra.
• Thosaigh sí ag tabhairt céad cabhair
di.
Pictiúr 5
• Sa phictiúr seo, chuir siad fios ar na
seirbhísí éigeandála.
• Tháinig an mbriogáid dóiteán agus an
otharcharr gan mhoill.
• Thosaigh na fir dóiteáin ag iarraidh an
tine a mhúchadh.
• Chuir siad Niamh ar sínteán isteach
san otharcharr.
• Bhí a tuistí buartha faoi Niamh.
Pictiúr 6
• An maidin dár gcionn, bhí an teach dóite go
talamh.
• Bhí gach rud istigh scriosta.
• Buíochas le Dia ní raibh aon duine gortaithe go
dona.
• San ospideál bhí biseach ag teacht ar Niamh.
• Thug an dochtúir comhairle do Niamh, ‘Tóg go
bog é’ a dúirt sí.
• D’fhoghlaim Niamh ceacht tábhacht an oíche
sin…Ná bí ag cócaireacht nuair atá tuirse ort.
Ceisteanna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Cén sórt aimsire atá ann i bPic 1?
Cén t-am é ar an gclog sa chéad phictiúr?
Cad a thosaigh sí ag cócaireacht sa chistin?
Cé a rith isteach i seomra leaba Niamh?
Cá raibh Niamh ag dul tar éis an dioscó?
Cé a tháinig go dtí an teach i bpictiúr a 5?
Cad a tharla don teach?
Cén sórt bia a d’ullmhaigh Niamh?
Cén sórt aimsire atá ann i bpictiúr a 6?
Cá bhfuil Niamh i bpic a 3?
Sraith 3
Tá an sraith seo bunaithe ar bua ag cór na
scoile.
Foclóir
Pictiúr 1 (a haon)
• Tá an sraith seo bunaithe ar
Pictiúr 2
• Sa dara phictiúr
Pic 3
• Sa phictiúr seo feicimid imeachtaí na
scoile.
1 - D’fhéach slua mór ar dráma san
amharclann.
2 - D’imir na buachaillí sacar sa pháirc.
• Ghlac foireann na scoile páirt i
gcomórtas díospóireachta.
3 - Rinne RTÉ taifeadadh ar gach sórt
imeachtaí scoile i gColáiste Phádraig.
• *Is léir gur scoil gnóthach é an scoil
seo.
Pictiúr 4
1 - I bpictiúr a ceathar bhí na daltaí ag
féachaint ar an clár dóibh féin agus
imeachtaí na scoile ar RTÉ.
• Bhí na daltaí sásta agus bhí siad
brodúil.
2 - Chuaigh an cór go Doire, ar an mbus.
3 -Bhraith (Bhí) siad neirbhíseach ach
ar bís faoin gcomórtas.
• Turas fada a bhí ann.
• *Gan dabht chan siad an slí ar fad go
Doire.
Pictiúr 5
1 - Sa phictiúr seo, bhí slua mór i láthair i
Halla na Mílaoise.
2 - Ar taobh amháin shuigh triúr moltóirí.
• Ar an taobh eile bhí RTÉ ag taifead gach
rud.
3 - Chan an cór go deas binn. Bhí an múinteoir
fíor-shásta leo.
• Thug an lucht féachana bualadh bos mór
dóibh.
• *Bhí faoiseamh ar gach duine sa chór nuair
a bhí an amhrán thart.
Pictiúr 6
• Níos déanaí d’fhógair an Príomh Moltóir na
torthaí.
1 - Buíochas le Dia bhí an bua ag Coláiste
Phádraig.
2 - Léim gach duine le háthas agus thosaigh siad
ag béiceadh agus ag gáire.
3 - (Dúirt) Ghabh an príomhoide comhghairdeas
leo.
• (Thug) Gheall sé cóisir mór dóibh ar ais sa
scoil.
• *Bhí an bua tuillte go maith acu, gan dabht.
Ceisteanna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Cad is ainm don scoil?
Cén t-am é, sa chéad phictiúr?
Cé mhéad daltaí atá sa chéad phictiúr?
Cad a chonaic siad ar an teilifís i bpictiúr
a ceathar.
Cad rinne RTÉ i bpictiúr a 3?
Cén spórt a d’imir siad i bpictiúr a 3?
Cá bhfuil an comórtas ar siúl?
Conas a ndeachaigh siad go Doire?
Cé a ghlaoch ar an bpríomhoide?
Cé mhéad moltóirí a bhí i bpictiúr a 5?
Sraith 4
Foclóir
Pictiúr 1 (a haon)
• Tá an sraith seo bunaithe ar
Pictiúr 2
• Sa dara phictiúr
Pic 3
• Sa phictiúr seo
Pictiúr 4
• I bpictiúr a ceathar
Pictiúr 5
• Sa phictiúr seo,
Pictiúr 6
• Níos déanaí
Ceisteanna
Sraith 5
Foclóir
Pictiúr 1 (a haon)
• Tá an sraith seo bunaithe ar
Pictiúr 2
• Sa dara phictiúr
Pic 3
• Sa phictiúr seo
Pictiúr 4
• I bpictiúr a ceathar
Pictiúr 5
• Sa phictiúr seo,
Pictiúr 6
• Níos déanaí
Ceisteanna
Sraith 6
Foclóir
Pictiúr 1 (a haon)
• Tá an sraith seo bunaithe ar
Pictiúr 2
• Sa dara phictiúr
Pic 3
• Sa phictiúr seo
Pictiúr 4
• I bpictiúr a ceathar
Pictiúr 5
• Sa phictiúr seo,
Pictiúr 6
• Níos déanaí
Ceisteanna
Sraith 7
Foclóir
Pictiúr 1 (a haon)
• Tá an sraith seo bunaithe ar
Pictiúr 2
• Sa dara phictiúr
Pic 3
• Sa phictiúr seo
Pictiúr 4
• I bpictiúr a ceathar
Pictiúr 5
• Sa phictiúr seo,
Pictiúr 6
• Níos déanaí
Ceisteanna
Sraith 8
Foclóir
Pictiúr 1 (a haon)
• Tá an sraith seo bunaithe ar
Pictiúr 2
• Sa dara phictiúr
Pic 3
• Sa phictiúr seo
Pictiúr 4
• I bpictiúr a ceathar
Pictiúr 5
• Sa phictiúr seo,
Pictiúr 6
• Níos déanaí
Ceisteanna
Sraith 9
Foclóir
Pictiúr 1 (a haon)
• Tá an sraith seo bunaithe ar
Pictiúr 2
• Sa dara phictiúr
Pic 3
• Sa phictiúr seo
Pictiúr 4
• I bpictiúr a ceathar
Pictiúr 5
• Sa phictiúr seo,
Pictiúr 6
• Níos déanaí
Ceisteanna
Sraith 10
Foclóir
Pictiúr 1 (a haon)
• Tá an sraith seo bunaithe ar
Pictiúr 2
• Sa dara phictiúr
Pic 3
• Sa phictiúr seo
Pictiúr 4
• I bpictiúr a ceathar
Pictiúr 5
• Sa phictiúr seo,
Pictiúr 6
• Níos déanaí
Ceisteanna

similar documents