nowa norma DIN 2001

Report
Wymogi techniczne i prawne dla ruchomych
instalacji zaopatrzenia w wodę do spożycia
- nowa norma DIN 2001- Część 2 -
Dr Hartmut Bartel, UBA, Berlin
-Współpraca Dr Wolfgang Krüger, BMG i
Dipl.-Ing. Rainer Mahnke, EBA
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Rozporządzenie ws. Wody do
Spożycia (TrinkwV, 2001)
§ 3 Definicje
W rozumieniu niniejszego Rozporządzenia, instalacje zaopatrzenia
w wodę obejmują:
a)
Instalacje wraz z należącymi do nich stałymi sieciami
doprowadzającymi, które dostarczają odbiorcom ponad 1000
m3 rocznie wody do spożycia przez ludzi,
b)
Instalacje, które dostarczają lub produkują (małe wodociągi)
najwyżej 1000 m3 rocznie wody do spożycia przez ludzi, w
tym również pozostałe, instalacje przenośne
c)
Urządzenia przydomowe, do których woda do spożycia przez
ludzi doprowadzana jest z instalacji wymienionej w punkcie a
lub b;
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Instalacje wg § 3 (b) TrinkwV 2001
Małe instalacje
(wodociągi)
(stałe):
•
Własne zaopatrzenie w wodę
(przydomowa studnia)
•
Małe instalacje zaopatrujące w
wodę osoby trzecie (np. zarządca
budynku)
•
Małe instalacje zaopatrujące w
wodę osoby trzecie (zakłady
produkujące żywność)
Instalacje
ruchome:
(pozostałe, przenośne)
• Zaopatrzenie w wodę do
spożycia w pojazdach
• Zastępcze zaopatrzenie w
wodę do spożycia
• Czasowe zaopatrzenie w
wodę do spożycia na targach
i imprezach ulicznych
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Wymogi prawne
Zakres regulacji
Podstawa prawna
Podstawy
IfSG i Dyrektywa 98/83/WE
Małe/przenośne urządzenia
TrinkwV 2001 § 3
Produkcja żywności
LFGB + Wyt. WE ws. Żywności
Zal. 178
Metody dezynfekcji
§ 11 TrinkwV 2001 (Lista UBA)
Substancje do uzdatniania
§ 11 TrinkwV 2001 (Lista UBA)
ust. ws. subst. chememicznych
(Wyt. ws.Biocydów)
Materiały
§ 17 ust.1 TrinkwV 2001
Bundeswehra /Kolej
§ 22 i § 23 TrinkwV 2001
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Normy techniczne (1)
Arkusze robocze i DVGW Prüfgrundlagen
• VP 549: Węże doprowadzające wodę stosowane w czasowym
transporcie wody do spożycia; Wymogi i kontrola
• VP 550: Armatura do węży doprowadzających wodę stosowane
w czasowym transporcie wody do spożycia
• W 294 części 1-3: Urządzenia odkażające promieniem
ultrafioletowym w zaopatrzeniu w wodę
• W 229, W 295, W 296, W 623, W 624: Dezynfekcja wody do
spożycia (Cl2, ClO2)
• W 291 Oczyszczanie i odkażanie urządzeń rozdziału wody
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Normy Techniczne (2)
Normy DIN
• DIN 1988 i DIN EN 1717: Przepisy techniczne dotyczące
instalacji wody do picia
• DIN 2001 – Część 2: Zaopatrzenie w wodę do picia z
ruchomych instalacji
• DIN EN xx xxx: Substancje uzdatniające (ok. 100)
• DIN EN 1645-1: Mieszkalne pojazdy kampingowe
• DIN 27203, Części 11+12: Stan pojazdów szynowych (Instalacji
zaopatrzenia w wodę i urządzeń kuchennych)
• DIN EN ISO 15748: Instalacje zaopatrujące w wodę na
statkach i budowach wodnych
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Normy Techniczne (3)
Szczególne przepisy
• Przepisy Bundeswehry
• Przepisy Federalnego Urzędu Kolejowego
• Wytyczne dotyczące kontroli statków pływających po rzece Ren
(RheinSchUO)
• Przepisy UE w zakresie przemysłu lotniczego (JAR 25x799)
• Przepisy dotyczące higieny w stacjach napełniania
(porty/lotniska)
• inne (pozostałe zalecenia dotyczące imprez i targów ulicznych)
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Zakresy zastosowania instalacji ruchomych
• Pojazdy drogowe
kampingowe
autokary,
samochody
• Pojazdy wodne
statki pasażerskie i
towarowe
• Pojazdy powietrzne
instalacje uzdatniające i
napełniające – na lotniskach
uzdatnianie lub produkcja wody w
samolotach
• Pojazdy szynowe
np. wagony restauracyjne
lub sypilane
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Zakresy zastosowania instalacji ruchomych
•
Zaopatrzenie zastępcze
Cysterna zaopatrująca w wodę należąca do przedsiębiorstwa
wodociągowego lub pomocy technicznej,
studnie, których woda uzdatniana jest za pomocą instalacji
ruchomych
•
Przyłącze czasowe
stoiska i budki z żywnością, namioty piwne, toalety
przenośne, urządzenia sanitarne w samochodach
kampingowych
•
Instalacje napełniające
stałe lub ruchome instalacje napełniające pojazdy wodne,
powietrzne i lądowe
wodą do spożycia ze zbiorników
•
Instalacje zaopatrujące
Zaopatrzenie w wodę do spożycia stoisk
spożywczych na imprezach lub targach
ulicznych
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
DIN 2001 - 2
Zaopatrzenie w wodę do picia z małych
lub ruchomych instalacji
- Część 2: Instalacje ruchome Wymogi dla wody do spożycia, planowanie, budowa,
działanie i konserwacja instalacji
- Normy techniczne DVGW © Dr. Bartel, Umweltbundesamt
= SE
Odcinki zaopatrzenia I - III
Versorgungsabschnitt
Versorgungsabschnitt
I
Versorgungsabschnitt
II
HD
V
III
HD
AV
AV
AV
SL
HD
AV
HD
AA
EA
zaA
SL
WVU
Betreiber
Versorgungsleitung
Ü
*
B
AB
AB
HD
AB
SL
F
AF
AB
HD
SL
EA
AB
= SE
EA
SL
F
*Auswahl der Sicherungseinrichtung an
der Übergabestelle richtet sich nach dem
maximal zu erwartenden Risiko
SL
SL
AB
B
AB
HD
HD
AB
AB
AB
HD
HD
F
SL
F
HD
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Spis treści normy DIN 2001-Teil 2
1
2
3
4
Zakres zastosowania
Podstawy prawne
Pojęcia
Struktury zaopatrzenia i
zakresy odpowiedzialności
5 Centralne zaopatrzenie w
wodę do spożycia (odcinek
zaopatrzenia I)
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
DIN 2001-Teil 2
6 Instalacje zaopartujące i napełniające
(odcinek zaopatrzenia II)
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
Wprowadzenie
Podstawowe wymagania
Zakres odpowiedzialności
Wymogi w zakresie projektowania i instalacji
Dezynfekcja wody do spożycia
Instalacje napełniające dla pojazdów szynowych i powietrznych
Instalacje napełniające dla pojazdów drogowych i cystern
Instalacje zaopatrujące czasowo przyłączone do wodociągów
Przewody wodociągowe (pomiar i instalacja)
Praca instalacji zaopatrujących i napełniających
Kontrole instalacji zaopatrujących i napełniających oraz wody do
spożycia przez operatora
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Zasada czasowego przyłączania do wodociągu
(imprezy uliczne/targi)
Hydrant
SE
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Schemat instalacji zaopatrującej (1)
V
II
EA
EA
HD
AV
HD
AV
HD
AV
HD
AV
HD
AV
zaA
zaA
EA
EA
EA
HD
HD
AV
AV
V
I
Sanitär
EA
EA
EA
EA
zaA
zaA
zaA
zaA
EA
EA
EA
zaA
Sanitär
zaA
zaA
V
III
HD
AV
HD
AV
HD
AV
HD
AV
zaA
HD
AV
*
Ü
Ü
Übergabestelle (Ü) des öffentlichen Trinkwasserrohrnetzes
AV
Abgabestelle in der Verteilungsanlage (AV)
Schlauchleitung (SL) < 40 m
*
Sicherungseinrichtung gemäß DIN EN 1717
(Auswahl an der Übergabestelle richtet sich nach dem maximal zu erwartenden Risiko, siehe auch
DVGW Arbeitsblatt W 408)
EA
Sicherungsarmatur: kontrollierbarer Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717
HD
Sicherungsarmatur: Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse, kombiniert mit Rückflussverhinderer
(Armaturenkombination) nach DIN EN 1717
zeitweise an eine Verteilungsanlage angeschlossene Trinkwasseranlage (zaA) mit einer oder
mehreren Entnahmestellen; angeschlossene Toilettenanlage mit Handwaschmöglichkeit (Sanitär)
usw.
Mehrfachverteilung
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Schemat instalacji zaopatrującej (2)
zaA
zaA
zaA
zaA
Sanitär
EA
EA
EA
EA
EA
HD
HD
HD
HD
AV
AV
AV
zaA
Ü
*
AV
HD
HD
AV
AV
AV
AV
HD
HD
HD
EA
EA
zaA
zaA
EA
EA
Sanitär
zaA
Ü
AV
EA
zaA
Übergabestelle (Ü) des öffentlichen Trinkwasserrohrnetzes
Abgabestelle in der Verteilungsanlage (AV)
Schlauchleitung (SL) < 40 m
*
Sicherungseinrichtung gemäß DIN EN 1717
(Auswahl an der Übergabestelle richtet sich nach dem maximal zu erwartenden Risiko, siehe
auch DVGW Arbeitsblatt W 408)
EA
Sicherungsarmatur: kontrollierbarer Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717
HD
Sicherungsarmatur: Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse, kombiniert mit Rückflussverhinderer
(Armaturenkombination) nach DIN EN 1717
zeitweise an eine Verteilungsanlage angeschlossene Trinkwasseranlage (zaA) mit einer
oder mehreren Entnahmestellen; angeschlossene Toilettenanlage mit
Handwaschmöglichkeit (Sanitär) usw.
nicht zulässige Schlauchleitung (SL)
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Norma DIN 2001- Część 2
7 Zaopatrzenie w wodę do spożycia
(odcinek zaopatrzenia III)
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Wprowadzenie
Podstawowe wymagania
Zakres odpowiedzialności
Wymogi w zakresie projektowania i instalacji
Kontrole instalacji i wody do spożycia przez operatora
8 Urzędowy
spożycia
monitoring
instalacji
wody
do
9 Rejestr pracy instalacji wody do spożycia
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
4 typy instalacji ruchomych
1.
Pojazdy zaopatrujące w wodę do spożycia podczas pracy
–
2.
Pojazdy czasowo przyłączone do wodociągu
–
3.
wodociągi, armatura, zabezpieczenie przed odpływem wstecznym
Urządzenia napełniające pojazdy wg 1.)
–
4.
zbiorniki, wzrost ciśnienia, przewody, (uzdatnianie)
Przyłącza i pojazdy do transportu wody do spożycia zgodne z normami,
(dezynfekcja)
Instalacje zaopatrujące pojazdy wg 2.)
–
Przyłącze do hydrantu od dostawcy wody, rozdział, przyłącza dla
czasowego podłączenia pojazdów/budów
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
3 rodzaje odpowiedzialności w
zaresie instalacji ruchomych
1. Producent wody aż do punktu dostawy
2. Operator instalacji napełniającej lub
zaopatrującej
3. Operator pojazdu, względnie stoiska
sprzedawcze
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
2 rodzaje monitoringu
1. Kontrola własna – przeprowadzana przez
operatora instalacji zaopatrującej (regulacje zawarte
w DIN 2001)
2. Kontrola urzędowa dokonywana przez stosowne
władze (TrinkwV i wytyczne dla urzędów zdrowotnych)
Jakość wody do spożycia musi zostać utrzymana i doprowadzona
do kranu konsumenta, względnie miejsca użycia w zakładzie
produkcji żywności!!
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Dotychczasowe problemy (1)
• Instalacje bez uzdatniania
–
–
–
–
–
–
–
Materiał rur lub węży doprowadzających
Instalacja i izolacja zbiorników w pojazdach
Możliwość czyszczenia zbiorników
Środki dezynfekcji (Kontrola skuteczności?)
Konserwacja wody do spożycia w przypadku magazynowania
Konserwacja nieużywanej instalacji
Napełnianie zbiornika wodą z niepewnych źródeł podczas
ruchu/podróży
– Przedostawanie się brudu podczas budowy i eksploatacji
instalacji
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Dotychczasowe problemy (2)
• Instalacje z uzdatnianiem
–
–
–
–
–
–
Niedostateczne bezpieczeństwo
Nieprzestrzeganie okresów i konserwacji
Częsta zmiana jakości wody surowej
Niewystarczające płukanie i dezynfekcja instalacji
(brak) wyszkolenia operatorów/najemcy
Przedostawanie się zanieczyszczeń/brudu podczas pracy
– Oraz dodatkowo probleme dotyczące instalacji bez
uzdatniania
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Wymogi dla instalacji przenośnych
•
• sztuczne oraz niemetalowe materiały zastosowane w urządzeniu do dystrybucji muszą odpowiadać
wymogom zawartym w wytycznych UBA dotyczących materiałów organicznych, smarów i powłok oraz
normom technicznym DVGW określonym w arkuszu roboczym W 270.
•
• instalacje zaopatrzenia w wodę w pojazdach lądowych, powietrzych i wodnych podczas mogą
zawierać różne typy wody tym samym zastosowane w instalacji materiały powinny być odporne na
korozję (np. tworzywo sztuczne, stal szlachetna).
•
•
•
•
•
•
•
•
• czyszczenie i dezynfekcja materiałów zastosowanych w instalacji wody do spożycia powinna przebiegać
zgodnie z wytycznymi zawartymu w arkuszu roboczym DVGW
W 291.
• przyłączenie ruchomej instalacji zaopatrzenia w wodę do publicznej sieci wodociągowej lub instalajci
napełniającej powinno przebiegać tylko wg wytycznych bezpieczeństwa zawartych w DIN EN 1717
erfolgen. Pojazdy powietrzne należy napełniać tylko zdezynfekowaną wodą do spożycia.
• węże napełniające oraz łączące powinny być wykorzystywane tylko dla wody do spożycia. Powinny one
także zostać odpowiednio oznakowane przez producenta – wg nromy DVGW VP 549.
• przyłącza do zaopatrzenia w wodę do spożycia i odprowadzenia ścieków w pojazdach lądowych,
powietrzych i wodnych oraz instalacje czasowo przyłączone do sieci wodociągowej powinny być
jednoznacznie oznakowane.
•
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Wymogi dla pojazdów
•
Średnica rur doprowadzających wodę do spożycia powinna mieć takie wymiary,
aby w okresie stagnacji w sieci znajdowało się możliwie jak najmniej wody.
•
Przy niewielkim zapotrzebowaniu w wodę średnica rur powina wynosić DN 20 i
DN 16 względnie ¾ i ½ cala. W innym razie należy przyjąć obliczenia zgodne z
najlepszymi zasadami techniki.
•
Przewody powinny być stosowane bez łożysk powietrznych oraz być całkowicie
opróżnialne.
•
Należy chronić zbiorniki przed niepożądanym ociepleniem wody do spożycia. W
tym celu można zastosować bezpośrednią izolację zbiornika,zainstalowanie
zbiornika w wyizolowanej przestrzeni pojazdu lub przez inne środki techniczne,
(np. aktywnego chłodzenia).
•
Podczas napełniania i opróżniania, zbiorniki muszą być odpowiednio: możliwe do
napełnienia i do opróżnienia. W zbiorniku ciśnieniowym wyposażonym w
regulator ciśnienia powinien być przelew. Zgromadzona ilość wody powinna być
dostępna podczas pracy urządzenia.
•
Zbiorniki wody do spożycia powinny być rozdzielone podwójną ścianką od innych
zbiorników (ścieki, substancje potrzebne do pracy urządzenia i inne media).
Ponadto rury nieprzeznaczone do wody do spożycia nie powinny być
przeprowadzone przez zbiornik z wodą do picia.
•
Zbiorniki powinny być możliwe do skontrolowania oraz być wyposażone w
wystarczająco duży otwór do czyszczenia.
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Monitoring prowadzony przez operatorów (1)
Badania obowiązkowe
Rodzaj stosowanego urządzenia
Samoloty
mikrobiologiczne
chemiczne
Parametr
Bc
Wg zarządzenia Urzędu Zdrowotnego
Częstotliwość
Raz w roku
-----
Parametr
Bc
Wg zarządzenia stosownych władze
Częstotliwość
Raz na
kwartał
----
Parametr
Bc,d
Wg zarządzenia stosownych władze
Częstotliwość
Raz na pół
roku
----
Parametr
Bd
Wg zarządzenia stosownych władze
Częstotliwość
Raz w roku
----
Parametr
Bc
Wg zarządzenia Urzędu Zdrowotnego
Częstotliwość
Raz w roku
----
Parametr
Bc
Wg zarządzenia Urzędu Zdrowotnego
Częstotliwość
Raz w roku
----
Parametr
Bc
Wg zarządzenia Urzędu Zdrowotnego
Częstotliwość
Raz na
kwartał
----
Parametr
Bc
Wg zarządzenia Urzędu Zdrowotnego
Częstotliwość
Raz na pół
roku
----
Pojazdy szynowe (z żywnością)
Pojazdy szynowe (zakresy istotne
higieniczne)g
Pozostałe pojazdy szynowe
Pojazdy uliczne
Pojazdy wodne (odprowadzenie mniejsze
niż 3 m3 na dzień)
Pojazdy wodne (odprowadzenie większe
niż 3 m3 na dzień)
Pojazdy wodne z własnym systemem
pozyskiwania wody (odwrócona osmoza)
a
b
c
d
e
f
g
Szczególne badaniaa
Po dezynfekcji
urządzeń
Przed
ponownym
uruchomieniemb
wymagane
wymagane
Zbadać poz. stęż.
wymagane
Zbadać poz. stęż.
wymagane
Zbadać poz. stęż.
wymagane
Zbadać poz. stęż.
wymagane
Zbadać poz. stęż.
wymagane
wymagane
wymagane
wymagane
wymagane
parametry na miejscu, środki dezynfekcji, wartość pH i Uc
po przerwie w działaniu (pobór próbki w miejscu dystrybucji wody)
zakres badania: Escherichia coli, Enterokoki, bakterie grupy coli, liczba kolonii w 22 °C, liczba kolonii w 36 °C, Pseudomonas aeruginosa
w pojazdach szynowych posiadających oddzielną instalację ciepłej wody – również badanie w kierunku Legionelli spec.
stosowny urząd zdrowotny
pojazdy szynowe, gdzie ma miejsce obróbka żywności lub jej sprzedaż, np. wagony restaturacyjne, bufety
pojazdy szynowe, gdzie serwowane są napoje, np. wagony sypialne oraz woda do celów sanitarnych
Monitoring prowadzony przez operatorów (2)
Badania obowiązkowe
Szczególne badaniaa
Rodzaj stosowanego urządzenia
Parametr
mikrobio-logiczne
chemiczne
Uc
-----
Czasowo dopuszczone instalacje do dystrybucji wody
Częstotliw
ość
a
b
c
Raz w roku
Po dezynfekcji
urządzeń
Przed
ponownym
uruchomien
iemb
wymagane
wymagane
-----
parametry na miejscu, środki dezynfekcji, wartość pH i Uc
po przerwie w działaniu (pobór próbki w miejscu dystrybucji wody)
zakres badania: Escherichia coli, Enterokoki, bakterie grupy coli, liczba kolonii w 22 °C, liczba kolonii w 36 °C, Pseudomonas aeruginosa
Monitoring prowadzony przez operatorów (3)
Badania obowiązkowe
Szczególne badaniaa
Rodzaj stosowanego urządzenia
Instalacje do napełniania dla pojazdów
szynowych
Instalacje do napełniania dla pozostałych
pojazdów
Instalacje do dystrybucji (poniżej
3 m3/dzień)
Instalacje do dystrybucji (poniżej
3 m3/dzień a mniej niż 1 000 m3/d)
Instalacje do dystrybucji (powyżej
1 000 m3/dzień)
a
b
c
d
mikrobio-logiczne
chemiczne
Parametr
U 1d
Nach Anordnung der
zuständigen Behördef
Częstotliwość
Raz na pół roku
Nach Anordnung der
zuständigen Behördef
Parametr
U 1d
Wg zarządzenia
Urzędu Zdrowotnego
Częstotliwość
Raz na kwartał
Wg zarządzenia
Urzędu Zdrowotnego
Parametr
U 2d
----
Częstotliwość
Raz w roku
Parametr
U 2d
Częstotliwość
4 razy do roku
Parametr
U 1d
Częstotliwość
Wg zarządzenia Urzędu
Zdrowotnego
e
Po dezynfekcji
urządzeń
Przed
ponownym
uruchomienie
mb
wymagane
wymagane
wymagane
wymagane
wymagane
wymagane
wymagane
wymagane
wymagane
wymagane
----
----
Instalacje do dystrybucji i napełniania nie będące w stałym użytku w okresie działania muszą być przynajmniej raz poddane badaniu.
po przerwie w działaniu (pobór próbki w miejscu dystrybucji wody)
zakres badania: Escherichia coli, Enterokoki, bakterie grupy coli, liczba kolonii w 22 °C, liczba kolonii w 36 °C, Pseudomonas aeruginosa
Zakres badania Badanie 1: Escherichia coli, Enterokoki, bakterie grupy coli, liczba kolonii w 22 °C, liczba kolonii w 36 °C,
Pseudomonas aeruginosa (jedynie gdy wykryto ich obecność w zbiorniku wody do spożycia lub w instalacji napełniającej
pojezdu transportującego wodę)
Badanie 2: Jak w Badaniu 1 bez Enterokoków, Pseudomonas aeruginosa (jedynie gdy wykryto ich obecność w zbiorniku wody do spożycia
lub w instalacji do dystrybucji)
e
badanie coroczne przy dziennym wydawaniu wody do spożycia < 3 m3
f
stosowny urząd zdrowotny
Czy lekcje odrobione?
 Zdefiniowanie różnych ruchomych instalacji zaopatrzenia w wodę do spożycia
 Zdefiniowanie konkretnych wytycznych technicznych w zakresie prodkucji i
zastosowania materiałów oraz substancji
 Zdefiniowanie konkretnych wymogów technicznych dla instalacji wody do
spożycia od projektowania/instalcji do uruchomienia/konserwcji
 Opracowanie jednolitych wytycznych dotyczących zakresu monitoringu;
pożądanych schemat oceny
 Określenie kopmetencji (często brak uregulowań dotyczących odpowiedzialności
poszczególnych podmiotów)
 Jednolite przepisy w zakresie monitoringu: ustalić
 Brakujące jednolite przepisy: do opracowania
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Podsumowanie
•
Zaopatrzenie w wodę do spożycia z instalacji ruchomych wymagają
wysokiego bezpieczeństwa higienicznego oraz bezpiecznego wykonania
pod względem technicznym.
•
Dlatego: normy techniczne obejmują jasne wytyczne dla operatorów,
projektantów oraz urzędów zdrowotnych.
•
Kontrola procesu przy tego typu instalacjach jest jeszcze ważniejsza niż
przy stałych instalacjach.
•
Planowanie, budowę i konserwację urządzeń należy zoastawić
fachowcom!
•
Przy instalacjach ruchomych każdy operator jest zdany na ,,poprzednika“.
Jedynie woda do spożycia powinna być gromadzona w zbiornikach.
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
WASSERWESEN
__________
DIN
KOMENTARZ
H. Bartel, W. Krüger, R. Mahnke
Zaopatrzenie w wodę
przeznaczoną do spożycia w
pojazdach, targach,
imprezach ulicznych i
dużych imprezach
publicznych
DIN 2001:
Wymogi techniczne i prawne dla
ruchomych instalacji
zaopatrzenia w wodę do spożycia
- Część 2 Wymogi dla wody do
spożycia, planowanie, budowa,
działanie i konserwacja instalacji
Do nabycia 6
miesięcy po
ukazaniu się
normy DIN 2001-2
BEUTH
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt
Dziękuję Państwu za uwagę!
( ... Dziękuję także za wsparcie grupie
„DIN 2001“!)
© Dr. Bartel, Umweltbundesamt

similar documents