Yüklə

Report
Ananın layla çalmasının nə
kimi əhəmiyyəti var?
Uşaqlar,gəlin,laylanın əsas
xüsusiyyətini deyək.
Fikirləşin...
Laylalar nə vaxt oxunur?
Ədəbiyyat iki yerə ayrılır:
1.Şifahi ədəbiyyat
2.Yazılı ədəbiyyat
• Nağıl, dastan,
rəvayət, əfsanə,
layla, oxşama,
bayatı, tapmaca,
atalar sözü,
lətifə və.s
• Şeir, hekayə,
təmsil,
roman,
povest və.s
Bayatılar qrupu
Oxşamalar qrupu
Laylalar qrupu
Tapmacalar qrupu
ULDUZLU DOVŞAN
Dovşanın üzərində hecalar yazılıb. Misalları həll edib cavablarına uyğun ulduzlu
götürsən laylanın bir misrasını tapmış olarsan.
19
tın
50
lay
49
ya
99
ca
99-49
15+35
100
dim
67
de
35+32
19+81
30+19 57-38 48+51
hecaları
ULDUZLU DOVŞAN
Dovşanın üzərində hecalar yazılıb. Misalları həll edib cavablarına uyğun ulduzlu
götürsən laylanın bir misrasını tapmış olarsan.
19
tın
50
lay
49
ya
99
ca
99-49
Lay
15+35
lay
100
dim
67
de
35+32
de
19+81
dim
30+19 57-38 48+51
ya
ca
tın
hecaları
MÖCÜZƏLİ DİBÇƏK
Dipçəkdəki güllərin üzərində hecalar yazılıb. Misalları həll edib cavablara uyğun güllü
hecaları birləşdir və laylanın bir misrası alınsın.
42
zıl
35
lə
100
tın
74
Qı
58
gü
30+44
24+18
34+24 13+22
65
ca
25
ba
14+11
45+55 29+36
MÖCÜZƏLİ DİBÇƏK
Dipçəkdəki güllərin üzərində hecalar yazılıb. Misalları həll edib cavablara uyğun güllü
hecaları birləşdir və laylanın bir misrası alınsın.
42
zıl
35
lə
100
tın
74
Qı
58
gü
30+44
Qı
24+18
zıl
34+24 13+22
gü
lə
65
ca
25
ba
14+11
ba
45+55 29+36
tın
ca
QƏRİBƏ BALIQ
Balığın pulcuqları üzərində hecalar yazılıb. Misalları həll edib cavablarına uyğun pulcuqlu
hecaları götürsən laylanın bir misrasını tapmış olarsan.
96
ca
46
cə
54+42
94-80
58
za
30
gəl
76
di
100-54
36+22 52+17
14
nım
69
na
12+18 46+30
QƏRİBƏ BALIQ
Balığın pulcuqları üzərində hecalar yazılıb. Misalları həll edib cavablarına uyğun pulcuqlu
hecaları götürsən laylanın bir misrasını tapmış olarsan.
96
ca
46
cə
54+42
Ca
94-80
nım
58
za
30
gəl
76
di
100-54
cə
36+22 52+17
za
na
14
nım
69
na
12+18 46+30
gəl
di
BİLİKLİ PƏLƏNG
Pələngin üzərində hecalar yazılıb. Misalları həll edib cavablara uyğun xallı hecaları
birləşdir və laylanın bir misrası alınsın.
48
ra
63
sən
24
ca
85
mu
52
ça
98
tın
99-36
41
da
39+46
20+28 80-39
21+31
40+58 12+12
BİLİKLİ PƏLƏNG
Pələngin üzərində hecalar yazılıb. Misalları həll edib cavablara uyğun xallı hecaları
birləşdir və laylanın bir misrası alınsın.
48
ra
63
sən
24
ca
85
mu
52
ça
98
tın
99-36
Sən
41
da
39+46
mu
20+28 80-39
ra
da
21+31
ça
40+58 12+12
tın
ca
QİYMƏTLƏNDİRMƏ CƏDVƏLİ
Meyarlar
Qruplar
I QRUP
II QRUP
III QRUP
IV QRUP
Laylanı
məzmun və
forma
cəhətdən
digər
janrlardan
fərqləndirir.
Laylanın
Əməkdaşlıq
misrasını
edir
hecaları
birləşdirməklə
tapır.
Nəticə
IIa sinif şagirdi ______________________________
Özünüqiymətləndirmə vərəqi
 Laylalar kimin dilindən səslənir?
a) uşağın
b) şairin
c) ananın
 “Laylay” sözü quruluşca hansı növə aiddir?
a) sadə
b) düzəltmə
c) mürəkkəb
 Verilmiş laylada ötrülmüş sözlərin ardıcıllığı hansı bənddə
düzgün verilib?
Laylay dedim, ___________ dedim,
Yastığa baş _________ dedim.
Bala, çəkim nazını,
Boya –başa ____________dedim.
a) at, çat, yat
b) yat, at, çat
c) çat, at, yat
 Uyğun gələn misraları birləşdir:
Balama qurban inəklər
Balam nə vaxt əl çalar
Balama qurban ilanlar
Balam qızıl parası
Balama qurban sərçələr
Balam haçan iməklər
Balama qurban xalası
Balam haçan dirçələr
Balama qurban alçalar
Balam haçan dil anlar
Qiymət:_______________
,IIa sinif şagirdi ______________________________
Özünüqiymətləndirmə vərəqi
 Laylalar kimin dilindən səslənir?
a) uşağın
b) şairin
c) ananın
+
 “Laylay” sözü quruluşca hansı növə aiddir?
a) sadə
b) düzəltmə
c) mürəkkəb +
 Verilmiş laylada ötrülmüş sözlərin ardıcıllığı hansı bənddə
düzgün verilib?
Laylay dedim, ___________dedim,
Yastığa baş _________ dedim.
Bala, çəkim nazını,
Boya –başa ____________dedim.
a) at, çat, yat
b) yat, at, çat
+
c) çat, at, yat
 Uyğun gələn misraları birləşdir:
Balama qurban inəklər
Balam nə vaxt əl çalar
Balama qurban ilanlar
Balam qızıl parası
Balama qurban sərçələr
Balam haçan iməklər
Balama qurban xalası
Balam haçan dirçələr
Balama qurban alçalar
Balam haçan dil anlar
Qiymət:_______________
• Laylalar yalnız
körpəni
yatırmaq,əylən
dirmək,nazla
maq vasitəsi
deyil.
• Bu nəğmələrdə
ana
məhəbbəti,
körpəyə ümid
və inam hissləri
ifadə olunur.
Analarınızın sizə
oxuduqları laylaları
öyrənin!

similar documents