KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Report
Kütahya
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Kütahya Afet Müdahale Planı
(KAMP)
Hazırlık Çalışmaları
Eylül 2014
Ahmet Ali ARTUN
Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü
1
İÇİNDEKİLER
Yerel Planların Koordinasyon Sürecinin
Yönetilmesi
İl Planlarının Hazırlanması Süreci
Çözüm Ortakları Arası İletişim
Çözüm Ortakları Arası Koordinasyon
Üst Düzey Bilgilendirme
Kütahya
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
İl Afet Müdahale Planının Hazırlanması
Kritik Bilgiler
Kapasite ve İhtiyaç Analizi
Destek İller ile Çalışmalar
Ulusal Planlama Çalışmaları
Hizmet Grupları Arası Koordinasyon
HG Operasyon Planlarının Hazırlanmasının
Koordinasyonu
Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar
Yönetim ve Organizasyon Planlaması
Hizmet Grupları Arasındaki Bağlantılar
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ
İl Planlarının Hazırlanması Süreci
Bilgilendirme
 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde görevli tüm personele,
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ve
TAMP hakkında genel bir bilgilendirme yapılmalıdır.
 İl Müdahale Planı’nın formatı, çerçevesi ve esaslarının
personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
3
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ
İl Planlarının Hazırlanması Süreci
«İl Genel Plan Çalışma Grubu» Oluşturulması
 Planın hazırlanması sürecini yönetecek olan bir çalışma
grubu oluşturulmalıdır.
 Çalışma Grubu Bir Şube Müdürü Koordinatörlüğünde, en az
3 koordinatör yardımcısından oluşmalı,
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
4
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ
İl Planlarının Hazırlanması Süreci
İl Genel Plan
Koordinatörü
Koordinatör Yardımcısı
(Acil Durum Hizmet
Grupları Sorumlusu
10 Hizmet Grubu)
Koordinatör Yardımcısı
(Ön İyileştirme Hizmet
Grupları Sorumlusu
8 Hizmet Grubu)
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Koordinatör Yardımcısı
(Lojistik-Bakım, BilgiPlanlama, Finans-İdari İşler
Hizmet Grupları Sorumlusu
8 Hizmet Grubu)
5
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ
Çalışma Grubu
Oluşturulması
İl Planlarının Hazırlanması Süreci
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
6
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ
Çalışma Grubu
Oluşturulması
İl Planlarının Hazırlanması Süreci
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
7
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ
Çalışma Grubu
Oluşturulması
İl Planlarının Hazırlanması Süreci
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
8
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ
İl Planlarının Hazırlanması Süreci
Çalışma Takvimi Oluşturulması
Plan çalışma grubu;
 Ana Plan ve Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon
Planlarının hazırlanması çalışmalarının yürütüleceği bir
çalışma takvimi oluşturmalı,
 Bu takvim, ilde yapılacak genel bilgilendirme toplantıları,
hizmet grupları toplantıları, Hizmet Grubu Planlarının
hazırlanması, incelenmesi ve onaylanması süreçlerini
kapsamalı ve çalışmaların bu süreçlerde yürüdüğünü
gösteren bir otokontrol sistemi olmalıdır.
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
9
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ
Çözüm Ortakları Arası İletişim
ANA TOPLANTI;
 İl Afet Müdahale Planında görev verilen gerek ana çözüm
ortağı, gerek destek çözüm ortağı planlamaya tabi kurum ve
kuruluşların en üst düzeyde kurum amirleri ile birlikte
planlama çalışmalarında görevlendirilecek en az şube
müdürü düzeyinde personel ile birlikte 2'şer temsilciden
oluşan katılım ile Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında
genel bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmelidir.
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
10
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ
Çözüm Ortakları Arası İletişim
MESAJLAR;
.
.
.
…
 Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği’nin
ilgili hükümleri gereğince, ana ve destek çözüm ortaklığı,
kurumların mevzuatsal görevi olduğu,
 Planları AFAD koordinasyonunda, ulusal düzey hizmet grubu
planları ile aynı doğrultuda hazırlamanın kendi
sorumluluklarında olduğu,
 Plan çalışmalarının 1 kişi veya yetkisiz, ilgisiz ve bilgisiz
personeller tarafından yerine getirilemeyeceği, en az şube
müdürü düzeyinde bir koordinatör yönetiminde istikrarlı bir
çalışma grubu ile yapılabileceği,
 Planların Karar Destek Sistemleri (AYDES gibi) ile kontrol
edilip destekleneceği mesajlarıyla;
Yapılan ve yapılacak olan çalışmaların, bir plandan öte
Afet Yönetim Sistemine geçişin çalışmaları olduğu,
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
11
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ
Çözüm Ortakları Arası İletişim
MESAJLAR;
.
.
.
…
 Hizmet Grubu Planları için genel bir çalışma takvimi
oluşturulduğu,
 Ulusal Düzey Bakanlıklar Hizmet Grubu Planlarının
yayınlanmasını müteakiben, yerel düzey her hizmet grubu
planı için ayrı ayrı toplantılar düzenleneceği ve destek
çözüm ortakları ile birlikte hizmet grubu planı hazırlama
takvimine göre hareket edilmesi gerektiği,
 Çalışma takvimine göre zaman zaman periyodlar halinde
raporlamalar isteneceği,
 Planın bir inceleme komisyonu tarafından inceleneceği,
istenilen ve ihtiyaçları karşılayacak düzeye gelmeden onaya
sunulmayacağı,
mesajları verilmelidir…
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
12
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ
Çözüm Ortakları Arası Koordinasyon
İllerde AFAD’ın Ana Çözüm Ortağı olduğu 8
Hizmet Grubu dışında kalan diğer 18 Hizmet Grubu ile ilgili
çalışmalar başlama aşamasında olmakla birlikte,
Ana çözüm ortakları ile Ulusal Düzey Bakanlıklar
Hizmet Grubu Planlarının yayınlanmasını veya iller ile
paylaşılmasını
müteakiben,
ildeki
bakanlıklar
yapılanmasına göre destek çözüm ortakları belirleme
çalışması yapılmalı,
Sonrasında, hem ana çözüm ortağının, hem de
destek çözüm ortaklarının görev alanları itibari ile hizmet
grubunun ihtiyaç duyacağı katkıyı sağlayacak görev
dağılımı çalışması yapılmalıdır.
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
13
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ
Üst Düzey Bilgilendirme
Planın ağırlığını muhafaza edebilmek ve planlama
süreçlerinin istenilen seviyede ilerlemesini sağlamak için, Mülki
İdare Amirlerine ve AFAD Başkanlığına 2 haftalık periyodlar ile
raporlamalar yapılmalıdır.
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
14
İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI
Kritik Bilgiler








Risk Analizleri
Geçmişte Yaşanmış Afetlerin İstatistikleri
Senaryolar
Afete Maruz Bölge Kararları
Ulaşım ve Nakliye İmkanları
Yapılaşma, yerleşim ve nüfus bilgileri
Geçici ve Kalıcı Barınma Alanları Bilgileri
Vb…
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
15
İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI
Kapasite ve İhtiyaç Analizi
 Öncelikle planlama yapılacak il ve yakın illerde meydana
gelecek afetlerin etkilerine göre ihtiyaç analizi yapılmalı,
 Gerek afetzedelerin ve gerekse planda görev alan hizmet
gruplarının ihtiyaç duyacağı kaynaklar tespit edilmeli,
 Hizmet Grubu Planları yapılırken, plan çalışma grubu
tarafından hizmet grubu faaliyetleri sırasında kullanmayı
planladığı ihtiyaçların kapasite tespiti yapılmalı,
 Ayrıca tüm hizmet gruplarının ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde kapasite tespiti «Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu»
tarafından yapılmalıdır.
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
16
İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI
Kapasite ve İhtiyaç Analizi Kriterleri
 Kapasite tespiti önceliklendirilmeli,
 Boyutlarına, kapasitelerine, güçlerine ve kabiliyetlerine
kategorize edilmelidir,
 Çünkü ihtiyaçlar devlet, özel sektör, STK’lar ve
bağışlardan sağlanacağı için, kaynağın etkin ve verimli
bir şekilde kullanılması ve kaynak tahribatının
önlenmesi açısından önemlidir.
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
17
İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI
Destek İller ile Çalışmalar
Pilot İl uygulamalarında henüz destek iller ile ilgili çalışma
aşamasına gelinmemiştir.
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
18
İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI
Ulusal Planlama Çalışmaları
Yaşanan afetin seviye tespitine göre, 2. seviye afetten sonra
ulusal düzey plan devreye gireceğinden dolayı, planların
entegre olacak şekilde hazırlanması büyük önem arz
etmektedir.
.
.
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
19
İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI
Hizmet Grupları Arası Koordinasyon
 Hizmet Grupları, ihtiyaçları ve görev alanları ile ilgili
örtüşmelerin dışında diğer hizmet grupları ile girift bir yapıya
sahip olmamalıdır.
 Aksi takdirde yetki ve beklenti karmaşası yaşanabilir…
 İhtiyaç duyulan
sağlanmalıdır.
koordinasyon
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
AADYM
aracılığı
ile
20
HG OPERASYON PLANLARININ HAZIRLANMASININ KOORDİNASYONU
Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar
 Hizmet Grubu Planını hazırlamaktan sorumlu Ana
Çözüm Ortağı Kurum/Kuruluş ile ilk toplantı
yapılmalı, bu toplantıda, destek çözüm ortakları
belirlenmeli,
 Destek Çözüm Ortaklarının da katılımı ile yapılacak
2. toplantıda, hizmet grubu planı hazırlanma
çalışmalarını yürütecek bir plan çalışma grubu
oluşturulması sağlanmalı, Planın hazırlanma süreci
ile ilgili bir çalışma takvimi oluşturulmalı, bu süreç
içerisinde plan içeriğinde ana ve destek çözüm
ortaklarından beklentiler, sorumluluklar ve yetkiler
ortaya konmalı,
 Çalışma takvimine göre belirli periyodlarda İl Genel
Plan Koordinatörlüğü ile görüş alışverişinde
bulunmalı ve raporlama yapmalıdır.
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
21
HG OPERASYON PLANLARININ HAZIRLANMASININ KOORDİNASYONU
Yönetim ve Organizasyon Planlaması
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
22
HG OPERASYON PLANLARININ HAZIRLANMASININ KOORDİNASYONU
Hizmet Grupları Arasındaki Bağlantılar
 Hizmet Grupları, plan hazırlama sürecinde ihtiyaç analizleri
doğrultusunda diğer hizmet gruplarından beklentilerini
ortaya koymalı,
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
23
Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu
ANA ÇÖZÜM
ORTAĞI
DESTEK ÇÖZÜM
ORTAKLARI
HİZMET
GRUBUNUN GÖREV
VE
SORUMLULUKLARI
AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)
Tüm hizmet gruplarının beslenme ve barınma hizmetlerine lojistik destek
sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur.
Kütahya İl Özel İdaresi
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Kütahya Belediye Başkanlığı
Kızılay Kütahya Şubesi
Yemek Firmaları
Özel Güvenlik Firmaları
İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezi’nin kullanılamaz durumda olması
halinde mobil afet yönetim merkezi sistemlerini devreye sokmak
Operasyon planlarında belirlenmiş olan konuşlanma alanında hizmet
gruplarının hizmet vereceği alanları ihtiyaca göre oluşturmak.
Afet bölgesine giden personelin beslenme ve barınmasını sağlamak
üzere gerekli tesisleri kurmak, işletmek.
120 saatten sonra afet bölgesinde bulunan hizmet gruplarına ve
hizmet grupları ile birlikte görev yapan STK’ lara ihtiyaçlar dahilinde
beslenme ve barınma hizmetleri sunmak.
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
24
TEŞEKKÜRLER…..
Ahmet Ali ARTUN
İl Afet ve Acil Durum Müdürü
KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
25

similar documents