Utvecklingsplan för cancervården i Uppsala

Report
Utvecklingsplan för cancervården i Uppsala-Örebroregionen
Lägesrapport vid gemensam Samverkansnämnd med Norra
sjukvårdsregionen, Sundsvall 2013-05-23
Mats Björeman
Medicinsk rådgivare Örebro läns landsting
REGIONALA CANCERCENTRA I SVERIGE
Cancerplan RCC Uppsala Örebroregionen
utgångspunkter för arbetet
• Noggrant förankringsarbete
• Utsedd ansvarig person vid RCC: Birgitta Clarin
• Omfattande intervjurunda, ca 70 intervjuer med politiker, tjänstemän,
professionella företrädare och patientföreträdare hösten 2012. Var står
vi idag? Styrkor och svagheter.
• Resultaten av dessa intervjuer sammanställda, preliminära slutsatser
• Regionalt möte 2013-04-11: Utvecklad cancervård – med patientens
fokus. 120 deltagare – politiker, tjänstemän, professionella företrädare,
patientföreträdare
Teman för diskussionen 2013-04-11
• Nivåstrukturering i regionen
• Kompetensförsörjning och utbildningsplan
• Vad behöver landstingen från RCC för att klara nationella
cancerstrategins mål?
Vad framkom i diskussionen?
• Nivåstrukturering
Vilken struktur klarar att genomföra överenskommelser om
nivåstrukturering i vår region?
Vad vill patienten? Olika önskemål när man är frisk och när man
blivit sjuk
Patientens perspektiv måste bli tydligt i planen!
Kvalitets- och kompetenskriterier måste styra
nivåstruktureringen
Är Öppna jämförelser möjliga att använda?
Större tryck från SVN och RCC – nivåstrukturering kräver avtal
och överenskommelser, ekonomin viktig!
Ur diskussionen forts
• Kompetensförsörjning:
Gemensamma strukturerade regler för kontaktsjuksköterskors
uppdrag och arbetssätt
Gemensam syn på kontaktsjuksköterskors utbildning, den får inte
bli för akademisk
Ökad rörlighet mellan landstingen kring ST-utbildning
Samverkan mellan lärosätena kring grundutbildningar
Regional samordning kring kompetensförsörjning inom vissa
specialiteter, exempelvis patologi och urologi
• Vad behöver landstingen från RCC för att klara nationella
cancerstrategin?
Planen måste kunna tas emot ute i landstingen, den ska vara
evidensbaserad, visa ödmjukhet inför vad som ska åstadkommas
Planen bör staka ut målen men inte tala om hur man ska nå dit
RCC måste visa större muskler, ange mål och stödja arbetet för
att nå målen
RCC ska sammanställa kvalitetsdata och skapa rapporter med
analyser till landstingen som underlag för utvecklingsarbete
RCC måste ha en hög legitimitet i regionen för att klara sitt
uppdrag. Skapas via kompetens, öppen dialog, evidensbaserat
arbetssätt
Fortsatt arbete med utvecklingsplanen
•
•
•
•
•
•
Patientperspektivet centralt!
Processer som spänner över många specialiteter
Från prevention till palliativ vård
Kompetensförsörjning och FoU
Ständig dialog
Cancerplanen för Uppsala Örebroregionen ska vara helt klar hösten
2014, ett första utkast klart under hösten 2013
Nivåstrukturering av cancervården i Uppsala Örebroregionen
Styrgrupp:
2 representanter från varje landsting
samt 2 representanter från
medicinska fakulteterna Uppsala och Örebro
Patientföreträdare
i vpg-grupperna
Patientråd
RCC råd
Dalarna
RCC råd
Gävleborg
RCC
RCC råd
Sörmland
Vårdprogramgrupp bröstcancer
Vårdprogramgrupp kolorektalcancer
Vårdprogramgrupp lungcancer
Vårdprogramgrupp malignt hudmelanom
Vårdprogramgrupp palliation osv..
RCC råd
Uppland
RCC råd
Värmland
RCC råd
Västmanland
RCC råd
Örebro LL
Vad är nivåstrukturering?
:
Strategisk uppdelning av verksamheter/åtgärder mellan enheter på grund av
• Behov av särskild utrustning
• Behov av särskild kompetens
• Kvalitetsförbättring med större volymer
Nivåstrukturering RCC Uppsala Örebro
• Vårdprogramgrupperna har fått i uppdrag att beskriva processen för sin
patientgrupp i regionen inklusive att föreslå regional nivåstrukturering.
Är detta en framkomlig väg?
• Specialitetsrådens roll?
• Regionala multidisciplinära konferenser ett möjligt medel för att i
samverkan ge våra patienter bästa möjliga och jämlika vård?
• Från professionen efterlyses tydligare styrning från nationell och
regional nivå
• RCC ska förse vårdprogramgrupper och specialitetsråd med uttag från
kvalitetsregister, analyser av dessa och andra underlag (statistik över
volymer mm)
• Samverkansnämndens roll: Hur kan rekommendationer styra? Avtal,
ekonomi. Beslut i linje med framtagna förslag i vårdprogramgrupper
• Långsiktighet och förtroende/följsamhet till avtal förutsättning för att
skapa kompetenta verksamheter inom vår region
Sammanfattning
• Vi har inte kommit lika långt som Norra sjukvårdsregionen
• Nivåstrukturering är en komplex konstart i en region med sju suveräna
landsting och två universitetssjukhus och med en mångårig diskussion
om regionens sammansättning
• Men det finns en stark vilja att komma vidare!
• RCC Uppsala Örebro har kommit för att stanna oavsett hur
sjukvårdsregionen kommer att se ut i framtiden
• Fokus på jämlik vård för alla våra drygt 2 miljoner invånare
• Vi måste genomföra nivåstrukturering i samverkan inom vår region för
att vara trovärdiga inför diskussioner om nationell nivåstrukturering
inom cancervården
Nationell nivåstrukturering inom cancersjukvården
Sundsvall 2013-05-23
Anna-Lena Sunesson
Mats Björeman
Nationell nivåstrukturering cancer
• Arbetsgrupp på initiativ av RCC i samverkan sedan våren 2012
• Leds av Anders Thulin, Anna-Lena administrativt stöd
• En representant för varje sjukvårdsregion, kirurger, onkologer,
hematologer
• Inriktning mot att ta fram en struktur för hur nationell nivåstrukturering
inom cancerområdet ska gå till utan att processen blir en kopia av
Rikssjukvårdsnämnden
• Koncentration av verksamhet till 6 eller färre enheter i landet
Begreppet nivåstrukturering
•
•
•
•
•
En arbetsform - skall inte ses hierarkiskt
Avser definierad vårdinsats
Gäller inte hela vårdprocessen
Berör alla delar av vården
Ställer särskilda krav på informationsöverföring (till patient/anhörig och
inom professionen )
• Utformning som tillåter uppföljning
Processmodell nationell nivåstrukturering
Initiativ
Vårdprogramgrupp
Kvalitetsregistergrupp
Landsting
RCC
Information
SKL Sjukvårdsdel.
LD
HSD
RCC Samverkan
2. Remiss
1. Beredning
Nat. arbetsgrupp VP
3.Rekommendation
Regionernas politiska beslutsorgan
4. Beslut
vardera region
Vårdvolymer
• Vårdkvalitet
• Undervisning/kompetensförsörjning
• Forskning/utveckling
Slutrapport
• Nationell nivåstrukturering - Arbetssätt
•
•
•
•
Initiering
Bedömning
Beredning
Ställningstagande
Arbetssätt för nivåstrukturering
• Initiering
Professionen
Kvalitetsregistergrupp
Landsting
RCC (”scanningfunktion” vid RCC i samverkan?)
•Bedömning av initiativ görs av RCC i samverkan
Huvudmän informeras
Uppdrag definieras /avgränsas
Utredningsuppdrag ges till vårdprogramgrupper
Arbetssätt för nivåstrukturering
• Beredning (vårdprogramgrupp eller motsvarande)
Diagnos incidens/prevalens
Patientgrupp – karaktär (avgränsning)
Vårdprocessen
Aktuell vårdinsats (avgränsning)
Nuläge - volym
Nuläge - utförande (ex hur många sjh)
Nuläge – kvalitet (enligt register)
målvärde – vårdkvalitet
krav struktur
fysisk resurs, kunskapsresurs
krav processer
intern
extern - samverkan
Arbetssätt för nivåstrukturering
• Ställningstagande
”lägesinfo” till huvudmän, SKL (Sjukvårdsdelegation)
bedömning av utlåtande från vårdprogramgrupper
kompletterande beredning
remiss till huvudmän
rekommendation till huvudmän
Processmodell nationell nivåstrukturering
Initiativ
Vårdprogramgrupp
Kvalitetsregistergrupp
Landsting
RCC
Information
SKL Sjukvårdsdel.
LD
HSD
RCC Samverkan
1. Remiss
2. Beslut
Regionernas politiska beslutsorgan
2013-05-13 | utkast
Ännu bättre cancervård
Nat. arbetsgrupp VP
Nationell nivåstrukturering – tre modelldiagnoser diskuterade
• Peniscancer
• Sarkom i bukhålan
• Matstrupscancer
Peniscancer
Incidens
Behandling
Kirurgi
Problem
Vårdprogramgrupp
Nivåstrukturering
2013-05-13 | utkast
130 varav
80-90 pat med invasiv ca
Kirurgi och adj stråterapi+ kemoterapi
vid 26 enheter under 2010
endast 2 enheter handlägger > 4 pat
Alltför stympande kirurgi
Otillräcklig lgl kirurgi
För stor variation av adjuvant behandling
- vårdprogram
Regional kirurgisk behandling
Nationell koncentration för 10 – 15 pat vid 2 enheter
Ännu bättre cancervård
Buksarkom
60 – 70 Svårt med registreringen
(klassifikation/anatomisk avgränsning)
Kvalitetsregister
Nationellt register saknas; skandinaviskt
register med dålig compliance
Behandling
Kirurgi, kemoterapi och strålterapi
Kirurgi
Vid minst 6 centrum
Buk-sarkom och ”gyn”- sarkom op i viss
utsträckning inom länssjukvården
Problem
Otillräckligt radikal kirurgi
Expertgrupp
Representant från alla regionerna
ExpertgruppsutlåtandeBehandling av sarkom i buken och retroperitoneum skall
samordnas av sex regionala sarkomcentrum
Retroperitoneala sarkom opereras vid tre sarkomcentrum
Övriga sarkom i buk och lilla bäckenet opereras vid sex
sarkomcentrum
Incidens
2013-05-13 | utkast
Ännu bättre cancervård
Matstrupscancer
Incidens
430 varav ca 160 op ”för bot”
Nationellt kvalitetsregister finns
Behandling
Kirurgi, kemoterapi o strålterapi
Antal op enheter 201018
Problem
Dålig 5-årsöverlevnad
Hög periop morbiditet –ca 25%
Mortalitet 3-9%
Styrgrupp nat kvalitetsregister – vårdprogramgrupp
Utlåtande
Botande kirurgi vid matstrupscancer koncentreras till 6 regionala enheter
Mest högspecialiserad kirurgi koncentreras till tre enheter
Utveckling av miniinvasiv kirurgi koncentreras till tre enheter
Ansvar för onkologisk behandling ligger vid sex/sju regionala enheter
2013-05-13 | utkast
Ännu bättre cancervård

similar documents