PODSTAWY BUDOWNICTWA

Report
PODSTAWY BUDOWNICTWA
prezentacja
RODZAJE BUDOWNICTWA
• MIESZKANIOWE
• PRZEMYSŁOWE
• UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
• KOMERCYJNE (biurowce, hotele, stacje
paliw, centra logistyczne, centra handlowe)
RODZAJE ZABUDOWY
JEDNORODZINNEJ
• ZABUDOWA BUDYNKAMI WOLNOSTOJĄCYMI
• ZABUDOWA BLIŹNIACZA
• ZABUDOWA ATRIALNA
• ZABUDOWA SZEREGOWA
KLASYFIKACJA GRUNTÓW
• Wyróżnia się 16 kategorii gruntów :
-
kat. I i II to grunty lekkie (np. piasek),
-
kat. III to grunty średnia (np. piasek gliniasty,
żwir,),
-
kat. IV to grunty ciężkie (np.gliny półzwarte),
kat. V do XVI to grunty skaliste.
Rodzaj kategorii gruntu ma wpływ na koszt robót
budowlanych
ROBOTY ZIEMNE
•
•
WYKOPY,
NIWELACJA
•
ROBOTY DZIELIMY ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB WYKONANIA NA :
MECHANICZNE (wykonywane koparkami, ładowarkami)
RĘCZNE
•
Z UWAGI NA WYMIARY WYKOPY DZIELIMY NA :
-
WYKOPY PUNKTOWE,
WYKOPY JAMISTE,
WYKOPY WĄSKOPRZESTRZENNE (LINIOWE),
WYKOPY SZEROKOPRZESTRZENNE
• PODZIAŁ WYKOPÓW :
-
NIEUMOCNIONE (ze skarpami)
- w gruntach piaszczystych i żwirowych o głęb. do 1,0 m,
- w gruntach ilastych i gliniastych do 1,50 m.
-
UMOCNIONE (rozparciami, ściankami szczelnymi),
na głębokościach większych i w wykonawstwie wykopów
wąsko liniowych.
TECHNOLOGIE BUDOWY
• TRADYCYJNA (konstrukcja murowana, stropy
drewniane, schody drewniane lub stalowo-drewniane,
więźba drewniana)
• UPRZEMYSŁOWIONA (Z WYKORZYSTANIEM
PREFABRYKATÓW),
• SZKIELETOWA (ŻELBETOWA, STALOWA, DREWNIANA),
• MIESZANA (częściowo prefabrykowana, częściowo
tradycyjna),
• MONOLITYCZNA (WYKONYWANA W DESKOWANIACH
ŚLIZGOWYCH LUB PRZESTAWNYCH).
KONSTRUKCJA BUDYNKU
• SKŁADOWE ELEMENTY:
FUNDAMENTY - ŁAWY (murowane z kamienia, cegły,
betonowe, żelbetowe) , STOPY (betonowe, żelbetowe),PŁYTY
(żelbetowe), SKRZYNIE, PALE (żelbetowe wylewane,
prefabrykowane).
-
UKŁAD NOŚNY ŚCIAN I SŁUPÓW
(WG OKREŚLONEJ TECHNOLOGII),
Materiały : drewno, kamień, cegła ceramiczna, sylikatowa, pustaki, stal,
beton, żelbet.
-
SKLEPIENIA, STROPY, SCHODY, BELKI, PODCIĄGI,
WIEŃCE, NADPROŻA, BALKONY ITP.
Materiały: drewno, żelbet (wylewany, prefabrykaty), cegła, stal, pustaki
np.Akermana.
C.D KONSTRUKCJI BUDYNKU
• DACH (STROPODACH) :
O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ –WIĘŹBA
DREWNIANA, WIĄZARY DESKOWE,
-
O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ WYLEWANEJ,
PREFABRYKOWANEJ (WIĄZARY, PŁYTY DACHOWE),
-
PREFABRYKOWANE Z PŁYT NA ŚCIANKACH
AŻUROWYCH
-
CERAMICZNE,
-
KONSTRUKCJI STALOWEJ (WIĄZARY KRATOWE)
CD FUNDAMENTY
• Zadanie fundamentów : przenoszenie obciążeń
budynków i budowli na grunt poprzez
Strefa oddziaływania nacisku na grunt wynosi 4 m
• Poziom posadowienia fundamentów – poniżej strefy
zamarzania gruntów i na gruncie rodzimym.
W bud. podpiwniczonych – 50 cm poniżej poziomu
posadzki.
• Głębokość przemarzania gruntu określa PN-81/B-0320w
Polsce Zachodniej :
80 cm,
Centralnej (Śląsk) :
100 cm,
Wschodniej i w górach :
120 – 140 cm.
Określa to norma PN-81/B-0320
C. D ŚCIANY I ŚCIANKI
• PODZIAŁ NA :
nośne, zewnętrzne i wewnętrzne :
-
-
np. murowane z kamienia, cegły o grub. min 25
cm, lub pustaków ceramicznych, pustaków typu
silki itp.
żelbetowe, monolityczne lub prefabrykowane
płytowe o grub. min. 20cm, lub betonowe,
-
osłonowe zewnętrzne; warstwowe stanowiące wystrój
budynku i mające izolację termiczną, ostatnio często z
dodatkową kurtyną chroniąca przed hałasem,
-
działowe, murowane z cegły dziurawki, pustaków, z płyt
gipsowych, kartonowo-gipsowe itd.
CD SKLEPIENIA, STROPY ...
Rola : przenoszenie obciążeń użytkowych na konstrukcyjne
elementy pionowe, izolacja akustyczna.
• SKLEPIENIA - WYKONANE Z CEGŁY CERAMICZNEJ, KAMIENIA,
WYSTĘPUJĄ W OBIEKTACH SAKRALNYCH, I UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ W PODPIWNICZENIACH BUDYNKÓW,
• STROPY DREWNIANE – NA BELKACH DREWNIANYCH W
BUDYNKACH ZABYTKOWYCH, TAKŻE Z OKRESU
MIĘDZYWOJENNEGO,
• STROPY STALOWO- CEGLANE – TYPU KLEINA,
• STROPY ŻELBETOWE – MONOLITYCZNE, WYLEWANE NA
BELKACH I PODCIĄGACH, PREFABRYKOWANE PŁYTOWE,
• STROPY GĘSTOŻEBROWE – CERAMICZNE Z PUSTAKÓW
AKERMANA, TYPY FERT ITD.
SCHODY
• KONSTRUKCJA :
DREWNIANE,
MUROWANE Z CEGŁY BĄDŹ Z KAMIENIA,
STALOWE,
STALOWO-DREWNIANE,
ŻELBETOWE.
• WYGODNOŚĆ – ZALEŻY OD STOSUNKU WYSOKOŚCI
CZOŁA STOPNIA DO GŁĘBOKOŚCI PODNÓŻKA:
B.WYGODNE : WYS. 15 cm, GŁĘB. 32 cm
-
PODRZĘDNE : WYS. 19 cm, GŁĘB. 25 cm
PRZECIĘTNE : WYS. 17 cm, GŁĘB.29 cm
PODRZĘDNE : WYS. 10 cm, GŁĘB. 25 cm
KOMINY
• RODZAJE PRZEWODÓW KOMINOWYCH :
-
WENTYLACYJNE,
SPALINOWE,
DYMOWE.
• PODZIAŁ PRZEWODÓW KOMINOWYCH Z UWAGI
NA MATERIAŁ BUDOWLANY :
MUROWANE Z CEGŁY,
MUROWANE Z PUSTAKÓW KOMINOWYCH,
-
Z WKŁADÓW Z BLACHY NIERDZEWNEJ.
POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI
• Rodzaje materiałów pokrywczych :
gont, łupek,
blacha (ocynkowana i cynkowa), płaska, fałdowa,
ryflowana,
papa (smołowa, termozgrzewalna, szablonowa),
dachówki ceramiczne i cementowe.
• Obróbki (rynny, rury spustowe, okapniki, obróbki kominów,
parapety itd. :
systemowe z tworzywa,
z blachy ocynkowanej i cynkowej.
C.D POKRYĆ DACHOWYCH
• Rodzaj pokrycia połaci dachowych zależy między innymi od ich
kąta nachylenia.
I tak :
pokrycie papowe warstwowe może być stosowane do 20%,
nachylenia połaci,
-
pokrycie blachą od 20 % nachylenia połaci,
-
Pokrycie dachówką do 45% nachylenia połaci.
TYNKI I OKŁADZINY
-
ZEWNĘTRZNE,
WEWNĘTRZNE
ZWYKŁE I SZLACHETNE :
WAPIENNE,
CEMENTOWO-WAPIENNE
CEMENTOWE,
GIPSOWE,
MINERALNE, AKRYLOWE, ŻYWICZNE, SYLIKONOWE.
- KATEGORIE :
- cieńkościenne 2- 10 mm (np. na styropianie),
- I kat. rapówka,
- II kat.obrzutka i narzut,
- III i IV kat. J.w ze zwiększoną liczbą narzutu,
OKŁADZINY : kamienne, ceramiczne, z tworzywa (np. siding)
-
PODŁOGI I POSADZKI
•
PODŁOGI :
z desek na legarach,
panelowe.
•
POSADZKI :
cementowe,
z żywic syntetycznych (przemysłowe)
z tworzyw sztucznych,
parkietowe z deszczułek, bądź mozaikowe(z drewna twardego :
dąb, buk, z drewna miększego : brzoza, sosna)
kamienne,
lastrikowe,
z płytek (ceramicznych, cementowych itp.)
wykładziny dywanowe
IZOLACJE WODNE I PRZECIWILGOCIOWE
• POZIOME PIONOWE WYKONANE Z :
papy asfaltowej lub bitumicznej na lepiku jako jedno i
wielowarstwowe,
powłokowe z lepiku, asfaltu, folii z tworzywa.
Zadanie :
Oddzielenie strefy nasączonej wodą od konstrukcji budynku i
jego elementów wykończeniowych.
Na przykład :
- izolacja pozioma ław fundamentowych w miejscu styku ze
ścianami podziemia, lub
-
Izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnic poniżej poziomu
terenu
OKNA
• Wyróżnia się :
stolarkę okienną
okna z tworzywa,
okna metalowe.
• STOLARKA OKIENNA :
okna krosnowe pojedyńcze,
okna półościeżnicowe (polskie)
okna skrzynkowe (skrzydła letnie i zimowe)
okna zespolone (tzw. szwedzkie).
Konstrukcja : ościeżnica, skrzydła, ślemię.
• OKNA Z TWORZYWA – komorowe, jedno lub dwu
szybowe zamontowane w formie kasety, uchylno
rozwierane.
Charakteryzują się dużą szczelnością i trwałością
techniczną.
• OKNA METALOWE :
stalowe, przemysłowe, szklone na kit,
aluminiowe, oksydowane szklenie na uszczelki
gumowe
DRZWI
• RODZAJE :
drewniane,
metalowe,
z tworzywa.
• DRZWI DREWNIANE:
płytowe (szklone, pełne),
płycinowe (szklone, pełne),
roboty stolarskiej,
roboty ciesielskiej.
Inny podział :
drzwi 1-skrzydłowe, drzwi 2-skrzydłowe,
drzwi : prawe, lewe.
STANY REALIZACYJNE BUDYNKU
• STAN ZEROWY – obejmuje : fundamenty, ściany
podziemia oraz strop na piwnicami,
• STAN SUROWY OTWARTY – obejmuje : stan
zerowy, konstrukcję nadziemia wraz ze ściankami
działowymi,
• STAN SUROWY ZAMKNIĘTY - jw. lecz z
pokryciem dachowym i oknami,
• STAN WYKOŃCZENIOWY – obejmuje
wykonanie instalacji, osadzenia drzwi, wyk.
Tynków, posadzek, itd
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
• Rodzaje przyłączy :
napowietrzne (stojakowe),
kablowe (dościenne)
• Rodzaje obwodów :
oświetleniowe (wypusty),
gniazdowe (wypusty),
dodatkowe, obsługujące dźwigi, hydrofory,
urządzenia grzewcze.
• Instalacja 1-fazowa, 3-fazowa (siła)
• Typy instalacji wewnętrznej :
wtynkowa,
podtynkowa (w rurkach),
naścienne (nadtynkowa)
• Instalacja odgromowa: zwody,piony, uziomy
MATERIAŁY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
• Przewody : aluminiowe, miedziane o różnych
przekrojach,
• Kable,
• Puszki rozdzielcze, osprzęt (wyłączniki, przełączniki,
gniazda),
• Tablice rozdzielcze
INSTALACJE C.O
• DZIELI SIĘ NA :
grawitacyjną (ruch wody wywołany jest różnicą
gęstości wody ogrzanej i chłodnej),
pompową,
Oraz na :
1-rurową w układzie szeregowym,
2-rurową,
z rozdziałem górnym,
z rozdziałem dolnym.
PODZIAŁ POD WZGLĘDEM BUDOWY :
grzejnikowe,
płaszczyznowe (podłogowe, sufitowe, ścienne)
POMIARY POWIERZCHNI I KUBATURY - PODSTAWY
• Ustawa z dnia 1.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U z
2002 r. Nr 169 poz. 386).
• Ustawa z dnia 24.09.1994 r. o własności lokali (tekst
jednolity Dz.U Nr 80 z 1994 r.poz. 903).
• Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
kodeksu cywilnego( Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 733)
• Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U Nr 8 z 1991 r. z późn. zmianami).
• Ustawa z dnia 2.07.1994 r. o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U Nr
105 poz. 509 z późn. zmianami)
CD POMIARÓW
• Polska Norma PN-70/B-02365 : Powierzchnie
budynków, podział, obliczenia i zasady obmiaru.
• Polska Norma PN-69/B-02360 : Kubatura budynków.
Zasady obliczania.
• Polska Norma PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w
budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników
powierzchniowych i kubaturowych.

similar documents