Yurt Dısı Ogrenci Degisim Programları - Fen Bilimleri Enstitüsü

Report
Yurt Dışı Öğrenci
Değişim Programları ve
Eğitim Olanakları
EÜ 4. LİSANSÜSTÜ
ORYANTASYON PROGRAMI
26-28 ŞUBAT 2014
Suna Timur
E.Ü, Fen Fak., Biyokimya Böl.
İÇERİK
• BAŞARI KRİTERLERİ
• Üniversite Kaynaklı Fırsatlar
• TÜBİTAK
• Diğer (DAAD, FEBS, EMBO vb)
• …..
BAŞARI
• Hedefleri Doğru Belirlemek
• Dönüşdeki Avantajlar:
Gidilecek Grubun Seçimi
Nobel almış bir bilim insanı???
YADA
Daha genç, gelişmeye açık, dinamik bir
bilim insanı??? (Alt yapısı, olanakları iyi
olan vb)---KENDİ YARATICI DÜŞÜNCENİZİ GELİŞTİRİCİ!!,
KENDİNİZİ İFADE EDEBİLECEĞİNİZ!!!!
BAŞARI
• Farklı konulara da duyarlı olmakANTENLERİ AÇMAK
• Yaratıcılık-KUVVETLİ GÖZLEM
YETENEĞİ
• Sürdürülebilir, Güvenli bir ilişki
kurmak-KISA VADELİ, YAPILAN
İŞİ HEMEN KENDİNE
YANSITMAK 
BAŞARI
• ETİK
Kendi başına makale yapma
Maddeleri başkasına verme
Sonuçları doğru yansıtmama
BAŞARI
• YANINA GİTMEK İSTEDİĞİNİZ
BİLİM İNSANININ BİLİMSEL
KİMLİĞİNİ ARAŞTIRMA ve
MANTIKLI İRDELEME
BECERİSİ
• DOĞRU İLETİŞİM-Kendi
çalışmalarınız ile paralellik kurarak
yada kurmadan
BAŞARI
• BİLGİ/SEZGİLER
• FARKINDALIK• ŞANS FAKTÖRÜ
Üniversite Kaynaklı Fırsatlar
• Erasmus+ Programı
• Mevlana Programı
Erasmus+ Programı
• Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında
2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu
Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak
olan yeni programdır.
• HEDEF:
2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan
Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim
geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler
kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin
güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının
arttırılması.
www.eu.ege.edu.tr
Erasmus+ Programı
• Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen
faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem ve 2 Özel
Eylem altında toplanıyor:
Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların
Değişimi için İşbirliği
Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek
Özel Eylem1: Spor Destekleri
Özel Eylem2: Jean Monnet Programı
www.eu.ege.edu.tr
Erasmus+ Programı
Erasmus+ Programının hedef kitlesi:
• Yükseköğretim alanında; üniversite
öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim
çalışanları,
• Mesleki eğitim alanında; meslek okulları öğrencileri,
çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim
alanında çalışanlar,
• Okul eğitimi alanında; ilk ve ortaöğretim öğrencileri, okul
liderleri, öğretmenler ve okul çalışanları,
• Yetişkin eğitimi alanında; öğreniciler, eğitimciler, yetişkin
eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları,
• Gençlik alanında; 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları,
gençlik kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları,
www.eu.ege.edu.tr
Erasmus+ Programı
Kurum ve kuruluşlar,
• Erasmus+ Programı ile birlikte, işbirliği kurulacak
ülkelerin sayısı ve coğrafyası daha geniş. Her faaliyet türü
için değişik olmakla birlikte, aşağıdaki ülkelerle işbirliği
yapılması mümkün olabilecek:
• 28 AB üyesi ülke (Almanya, Avusturya, Belçika,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya,
Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,
Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya,
İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg,
Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya,
Slovakya, Slovenya, Yunanistan)
www.eu.ege.edu.tr
Erasmus+ Programı
• AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç,
İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve
Türkiye)
• Üçüncü ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek,
Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan,
Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan,
Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir,
Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin,
Suriye ve Tunus)
www.eu.ege.edu.tr
ERASMUS+
İkili Anlaşmalar Listesi
www.eu.ege.edu.tr
2013-2014 Erasmus Değişim Programı
Kimler Erasmus Programına Başvurabilir ?
 Ege Üniversitesi öğrencisi olmak (lisans, yüksek lisans
ya da doktora öğrencisi olabilir),
 Üniversitedeki ilk yılını tamamlamış olmak (birinci
sınıf öğrencileri başvuru yaparak ikinci sınıfta
programdan faydalanabilirler),
 Ağırlıklı not ortalamasının 2,20/4,00 (lisans
öğrencileri),
 Ağırlıklı not ortalamasının 2,50/4,00 (lisansüstü
öğrencileri),
 Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olması
gibi sebepler öğrencinin Erasmus programından
faydalanmasına engel değildir.
 Daha önce Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden
faydalanmamış olmak
www.eu.ege.edu.tr
Çift Diploma Olasılıkları
Mevlana Değişim Programı
• Türk üniversiteleri ile yabancı yükseköğretim kurumları
arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişikliğini mümkün kılan
bir programdır.
• Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi
bölge ayırımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki
hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını
kapsamaktadır.
• 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında Erasmus
Programı’na dahil ülkelerdeki yüksek öğretim kurumları
Mevlana Değişim Programı kapsamı dışında tutulmuştur.
Mevlana Değişim Programının Öğrencilere
Sağlayacağı Faydalar
• Uluslar arası alanda kendilerini ifade etmede çok
yönlü, analitik ve karşılaştırmalı bakış açısına
sahip olma,
• Akademik deneyim kazanma,
• Farklı kültürleri yerinde tanıma,
• Yeni arkadaşlar edinme,
• Yabancı dil seviyelerini yükseltme,
• Kariyer planlama ve geliştirme.
Mevlana Değişim Programının Öğretim
Elemanlarına Sağlayacağı Faydalar
• Farklı akademik bakış açıları kazanma
şansı yakalayabilme,
• Akademik
işbirliğini
ülkelerine
döndükten sonra da devam ettirerek
çeşitli bilimsel toplantı ve projelerle
karşılıklı etkileşimin devam etmesini
sağlayabilme.
Mevlana Değişim Programına Kimler Katılabilir
• Programa, Türkiye’de ki bütün Mevlana Değişim Protokolü
•
•
imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim
programlarına kayıtlı ve başvuru şartlarını taşıyan ön
lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri
katılabilirler.
Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci
sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık
dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri
ve lisansüstü öğrenciler esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl
için bu programdan faydalanamazlar.
Açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime
kayıtlı olan öğrenciler programdan faydalanamazlar.
Öğrencilerin Mevlana Değişim Programına
Katılım Süresi
• En az bir en fazla iki yarıyıldır. Toplam değişim
süresi bir eğitim yılını aşamaz.
• Yükseköğretimdeki farklı düzeyleri kapsayan
bütün eğitim hayatları boyunca Mevlana burslu
öğrencisi
olarak
yalnızca
bir
kez
faydalanabilirler .
• Farklı Yükseköğretim düzeylerinde ikinci kez
programdan burssuz olarak faydalanabilir.
• Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri
yönetmelikte belirtilen hususları taşıması
kaydıyla tez döneminde de Programdan
faydalanabilir.
Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar
Giden Öğrenciler için:
• Öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar
ve krediler devam eder,
• Kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak
ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini
kendi kurumlarına ödemeye devam ederler,
• Gidecekleri yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitimöğretim ücreti ödemezler.
Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar
Giden Öğrenciler için:
Kişi Başına Düşen GSMH 10.000 doların üzerinde olan ülkelere
gidecek öğrencilere, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine
Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören
öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katı 280x3=840
TL burs miktarı
Kişi Başına Düşen GSMH 5.000 ile 10.000 dolar arasında olan
ülkelere gidecek öğrencilere aylık burs tutarının iki katı 280x2=560
TL burs miktarı
Kişi Başına Düşen GSMH 5.000 doların altında kalan ülkelere
gidecek öğrencilere aylık burs tutarının bir buçuk katı 280x1,5=420
TL burs miktarı
Gelen Öğrenciler için :
Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim
Programı Öğrencisi olarak Türkiye’ye gelecek öğrencilere aylık burs
tutarının iki katı 280x2=560 TL burs miktarı
Öğrenciler için Mevlana Değişim Programına Başvuru
Şartları
Mevlana değişim programı öğrencisi olmak için öğrencinin;
• Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not
ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk)
• Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not
ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması,
• Her öğrencinin Not ortalamasının %50 si,Yabancı dil
puanının %50 si alınarak ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve
sıralama yapılarak sonuç belirlenir.
• Değerlendirme sonuçları yükseköğretim kurumlarının
internet sayfasında yayınlanır.
GEREKLİLİKLER!!
• Hedef belirleme
• Grup seçimi/Kabul mektubu
• Üniversiteler/Bölümler arası
anlaşmaların kontrolü
• Erasmus/Mevlana Koordinatörleri ile
iletişim
TÜBİTAK
Bilim İnsanı Destekleme Projeleri (BİDEP)
• Eğitim Bursu Programları
2213 - Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı
• Araştırma Burs Programları
2214-A- Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı
2214-B- Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı
• Uluslararası Burslar
NAM S&T Centre Bursları
APSCO (Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü) Bursları
ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Arş. Mer.)
Bursları
AB 7. Çerçeve Programı- Marie Curie Araştırma Programları ve
Bursları
EMBO ( Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü) Destekleri
TWAS (Gelişmekte olan Dünya için Bilimler Akademisi) Bursları
www.tubitak.gov.tr
Yurt Dışı Lisansüstü Burs
Programı Kimler başvurabilir?
• Lisans öğreniminde son sınıfa geçmiş, lisans öğrenimini
tamamlamış, bir lisansüstü programına kayıtlı ya da bir
yüksek lisans programını tamamlamış olan ve aşağıdaki
koşulları sağlayan kişiler başvuru yapabilir:
1. T.C. vatandaşı olmak
2. Başvuru yılının ilk günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış
olmak
3. Geçerli ALES eşit ağırlıklı puanı en az 75 olmak veya bu puana
eşdeğer GRE veya GMAT sonuç belgesine sahip olmak
4. Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere,
lisans öğrenimini en az 3.00/4 veya 76.66/100 ve (yapmışsa)
tezli yüksek lisans öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100
ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak
5. Yurt dışında lisansüstü eğitiminin alınacağı üniversitenin eğitim
dilini yeterli düzeyde bildiğini belgelendirmek
Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı
Başvuru Süreci ve Adaylardan İstenen Belgeler
• Online başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgelerin sisteme yüklenmesi
gerekmektedir
1.
Adayın Özgeçmişi ve varsa yayın listesi
2.
TOEFL, IELTS, ÜDS, KPDS veya YDS yabancı dil sınav sonuç
belgesi
3.
Lisans ve (yapmış ise) yüksek lisans öğrenimi sırasında almış olduğu
dersleri gösteren not belgelerinin aslı veya onaylı örneği
Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı
Başvuru Süreci ve Adaylardan İstenen Belgeler
4. Geçerli ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı
veya GRE veya GMAT Sonuç Belgesi
5.
Mezun olduğu/olacağı lisans programına yerleştirilme
sırasını gösteren ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi çıktısı
6.
Adayın yurtdışında lisansüstü eğitim yapmak isteme
nedenlerini içeren ayrıntılı niyet mektubu
7.
En az 1 adet Referans Mektubu
Yurt Dışı Lisansüstü Burs
Programı
BAŞVURU DÖNEMİ
BAŞVURU TARİHLERİ
I. Dönem
: 20 Mayıs - 27 Haziran 2014
II. Dönem
: 24 Kasım - 31 Aralık 2014
Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı
Bursların Başlatılması
• Bursa hak kazandıktan sonra “Yüklenme Senedi ve Müteselsil
Kefalet Senedi” ile yükümlülüklerini belgelemeleri,
• Burs onay tarihinden itibaren bir yıl içinde, ilan edilen
alanlarda, TIMES (TIMES Higher Education World
University Rankings) üniversite sıralamasında alan bazında
ilk 100 içerisinde yer alan bir üniversiteden, yurt dışında bir
doktora programına kabul edildiğini belgelendirmeleri ve
• Üniversite kabul belge tarihinden itibaren, bir yıl içinde
doktora eğitimine başlamak zorundadır.
Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs
Programı
Başvuru Formları
• ONLİNE BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ
GEREKEN BELGELER
1. TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış araştırma önerisi)
2. TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış özgeçmiş
3. Doktora yeterlilik sınavını geçtiğini, doktora tez önerisinin kabul
edildiğini gösteren enstitü tarafından hazırlanmış belge
4. Adayın akademik danışmanının planlanan çalışmaya ilişkin görüşlerini
açıklayan yazısı
5. Davet mektubu
6. Lisansüstü öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri gösteren not
belgeleri (transkriptler)
7. Danışmanından onaylı doktora tez önerisi
Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma
Burs Programı
BAŞVURU
DÖNEMİ
BAŞVURU
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
SON BAŞVURU
TARİHİ
I. Dönem
3 Şubat 2014
28 Şubat 2014
II. Dönem
1 Eylül 2014
30 Eylül 2014
Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs
Programı
Değerlendirme Yöntemi
•
1.
2.
3.
Değerlendirmede aşağıda belirtilen ölçütler kullanılır:
Adayın bilimsel yetkinliği
Araştırma önerisinin bilimsel veya teknolojik değeri
Başvurunun kariyer geliştirme potansiyeli ve yaygın
etkisi
4. Adayın gideceği yerin bilimsel ve/veya teknolojik
değeri
Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs
Yurt Dışı Müşterek
Doktora Burs Programı
Programı
DestekKapsamı
Kapsamı
Destek
• Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi
Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve
Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de bir doktora
programına kayıtlı Türk öğrencilerin yurtdışındaki
üniversitelerde ortak doktora protokolleri kapsamında
yapacakları doktora eğitimleri/araştırmaları için
destek verilmektedir.
Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs
Programı
Kimler Başvurabilir?
• Gidilecek Üniversitenin BİDEB Değerlendirme ve
Destekleme Kurulu tarafından belirlenen başvuru yılı
itibarıyla güncel olan uluslararası üniversite sıralama
genel listelerinden herhangi birinde yer alması gerekir.
• Belirlenen listeler:
• TIMES 400 (Times Higher Education World University
Rankings)
• QS 700 (World University Rankings)
• Shangai 500 (Academic Ranking of World
Universities)
• Değerlendirme yapılırken adayların akademik
nitelikleri ve üzerinde çalışmayı planladıkları
konular aşağıda belirtilen ölçütler dikkate
alınarak birlikte değerlendirilir:
1. Adayın bilimsel yetkinliği
2. Adayın doktora konusunun özgün değeri
3. Başvurunun kariyer geliştirme potansiyeli ve
yaygın etkisi
4. Adayın gideceği yerin bilimsel ve teknolojik
değeri
YÖK
http://www.yok.gov.tr/web/burs/anasayfa
YÖK
http://www.yok.gov.tr/web/burs/anasayfa
TÜBA
TEV
• http://www.tev.org.tr/
TEV
•
•
•
•
•
•
•
•
Devam Eden Burs Programlarımız;
TEV, ABD ve Batı Avrupa bursları
TEV-British Chevening İngiltere bursları
TEV-DAAD Almanya bursları
TEV-Fransa Büyükelçiliği Fransa bursları
TEV-Garring Vakfı Danimarka bursları
TEV-IE Business School İspanya bursları
TEV-International University of Japan (IUJ) Japonya
burslarımız
• TEV-Dr. Orhan Birman tıp bursları
• TEV-SINGA, Singapur'da Karşılıksız Doktora bursları
http://www.tev.org.tr/
DAAD
(Alman Akademik Değişim Servisi)
DAAD
(Alman Akademik Değişim Servisi)
FEBS
(FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL
SOCIETIES)
http://www.febs.org/our-activities/fellowships/
FEBS
(FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL
SOCIETIES)
FEBS
(FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL
SOCIETIES)
FEBS
(FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL
SOCIETIES)
FEBS
(FEDERATION OF EUROPEAN
BIOCHEMICAL SOCIETIES)
EMBO
http://www.embo.org/
http://www.embo.org/
EMBO
http://www.embo.org/
EMBO
http://www.embo.org/
http://www.embo.org/
http://www.scholars4dev.com/

similar documents