Sunum Dosyası - İstanbul Kültür Üniversitesi

Report
Doç. Dr. Dr. Osman YILDIRIM
İstanbul Kültür Üniversitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği
C Sınıfı Uzmanlık Eğitimi,
Gerekliliği ve İçeriği
Takdim Planı
İş Sağlığı ve Güvenliği
• İSG Tarihsel Gelişim
• Türkiye’de ve Dünyada İSG
• Yasal Çerçeve
• Yükümlülükler
o C Sınıfı Uzmanlık
 Eğitim İçeriği
 Yetkilendirilmiş Kurumlar
o Sonuç ve Öneriler
o
İSG Tarihsel Gelişim
İSG Tarihsel Gelişim:
Heredot ilk kez çalışanların verimli olabilmesi
için yüksek enerjili besinlerle beslenmeleri gerektiğine
değinmiştir.
 Dioscorides ise zehirleri; bitkisel, hayvansal ve
mineral kaynaklı olmak üzere kökenine göre üçe
ayırmıştır.
 M.Ö. 200 yıllarında Nicander, kurşun koliği ve kurşun
anemisini incelemiş ve özelliklerini tanımlamıştır
 M.S. 1.y.y.‘da yaşamış olan Plini, çalışma ortamındaki
tehlikeli tozlara karşı çalışanların korunması amacıyla
başlarına torba geçirmelerini önermiştir
 Juvenal ise, demircilerde görülen göz hastalıklarının
işten kaynaklandığını, ayakta çalışanlarda varis
oluşabileceğini açıklamıştır .
 Tarihçi





Urlich Ellenbrong, 1473 yılında kuyumcularla ilgili bazı
hastalıkları incelemiştir
Alman hekim Paracelcus, Tirol maden işletmelerinde çalışırken,
ilk iş hekimliği kitabı olan “De Morbis Metallicis” adlı eserini
yazmıştır. Kitabında pnömokonyoz, zehirler, doz ve organizma
ilişkisi gibi konularda, bazıları geçerliliğini koruyan teoriler
geliştirmiştir.
Acricola ise zehirler, etkileri, korunma önlemleri ve iş kazaları
konusu üzerinde çalışmış; madenlerde işçilerini gözlemleyerek
derlediği bilgileri “De Re Metallica” adlı eserinde toplamıştır.
16. ve 17. yüzyıllarda (1633 – 1714) İtalyan Bernardino
Ramazzini’nin iş sağlığına ilişkin bilimsel çalışmaları, dünyada
modern anlamda İSG biliminin başlangıcı olarak kabul edilir.
Uzun incelemeler sonucu 1713 yılında yayınladığı “De Morbis
Artificum Diatriba” isimli meslek hastalıkları kitabında, özellikle
iş kazalarını önlemek için, iş yerlerinde koruyucu güvenlik
önlemlerinin alınmasını önermiştir.
Endüstri Devrimi
1950’li yıllardan sonra endüstriyel yaşamda, iş kazaları ve meslek
hastalıkları yoğun biçimde görülmektedir.
 İşçiler, fabrika ve maden ocaklarında iş kazaları ve meslek
hastalıklarına neden olabilecek etkilere maruz kalarak, günde 1618 saat gibi uzun süreler çalıştırılmışlardır.
 Endüstriyel ortamda çalışmaya alışmamış işçiler, üretimi bandında
kullandığı alet ve makinelere uyum sağlamakta zorlanmış ve
oluşan iş kazalarında birçok işçi yaşamını yitirmiştir.
 Bu dönemde İngiliz parlamenter Antony Ashly Cooper çalışma
koşullarını düzeltmek amacıyla, çalışma saatlerinin azaltılması,
kadın ve çocukların korunmasını öngören yasalar çıkarılması için
çaba harcamıştır.
 Hekim Thomas Percival, genç işçilerin çalışma koşulları ile ilgili
olarak bir rapor hazırlamıştır. Rapor Sir Robert Peel'i etkilemiş ve
1802 yılında "Çırakların Sağlığı ve Morali" adli yasanın
çıkarılmasını sağlamıştır. İSG ile ilgili olarak çıkartılan bu ilk yasa
çalışma saatini günde 12 saat olarak sınırlamış, işyerlerinin
havalandırılmasını öngörmüştür.
Türkiye’de ve Dünyada İSG
Tanzimat Öncesi
 Osmanlı
döneminde nüfusun çoğunluğu kırsal alanda
yaşadığından, İSG konusunda önemli bir gelişme
yoktur.
 “Loncalarda”, yaşlılık nedeniyle veya hastalığa
yakalanmış olanlara “Tevaün Sandığı” denilen
sandıktan yardım yapılırdı.
 “Avarız” ve “Müessesatı Hayriye” gibi vakıflar ve
“Darülaceze”, ve “Kızılay” gibi kurumlar, yoksullara ve
hastalara yardımlar yapılırdı.
Tanzimat ve Meşrutiyet
yıllarda, askeri amaçlı üretimler ve el
tezgahları olarak başlayan sanayileşme, kömür
ocakları , madenler, demir yolları ve tütün
işletmelerinin katılımı ile sürmüştür.
 Ereğli Havzası'ndaki kömür ocaklarında çalışan
işçiler
kısa
sürede
meslek
hastalıklarına
yakalanmışlar ve artan iş kazalarında yaşamlarını
yitirmişlerdir.
 1850’li
yılında yürürlüğe giren “Mecelle” tarafından iş
yaşamı düzenlenmeye çalışılmıştır.
 1877
Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri
tarihli “Dilaverpaşa Nizamnamesi”, Ereğli
Kömür Havzasında çalışan kömür işçilerinin sosyal ve
ekonomik durumunu düzeltmek ve kömür üretimini
arttırmak amacı ile çıkarılmıştır. Nizamnameye göre
kömür işverenleri, işçilere yatacak yer temin etmek
zorunda idi. Çalışma süresi 10 saat olarak saptanmıştı.
Nizamname, iş kazalarını önlemek için gerekli iş
güvenliği tedbirlerini de belirtmişti.
 1869 tarihinde “Maadin Nizamnamesi” ile iş kazasına
uğrayan işçilere ve bunların ölümü halinde ailelerine
tazminat isteme hakkı öngörülmüş, objektif sorumluluk
esası kabul edilmiştir. Maden işletmecilerini gerekli ilaç
ve doktor bulundurmakla zorunlu tutmuştur.
 1865
Cumhuriyet Dönemi
 Büyük
Millet Meclisi Hükümeti döneminde (1921-1923),
Zonguldak ve Ereğli kömür bölgesinde uygulanmak
üzere iki yasa çıkarılmıştır. Önce 28 Nisan 1921
tarihinde “Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fahmiyesinde
Mevcut Kömür Tozlarının Amale Menafi-i Umumiyesine
Olarak Füruhtuna Dair Kanun” çıkarılmıştır. Bu yasayla,
bölgede üretim sırasında ortaya çıkan kömür tozlarının
satılarak elde edilen paraların işçiler lehine kullanılması
sağlanmıştı.
 1921 tarihinde “Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden
Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun” çıkarılmıştır.
Yasa uyarınca kömür işçilerinin çalışma koşullarının
düzeltilmesine yönelik hükümler getirilmiştir.
Cumhuriyet Dönemi




Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Hafta Tatili Yasası ve sanayi işyerleri ile
maden kuralları belirtmektedir.
1926 Tarihli Borçlar Kanunu: İşverenlerin tehlikeli durumla karşı
tedbir almasını, sıhhi çalışma mahalleri ve işçilerin yatması bahis
mevzuu olması halinde, sıhhi yatacak yer temini hükümlerini
getirmiştir.
1930 Tarihli Umumi Hızfzısıhha Kanunu: 12 yaşından küçük
çocukların çalışma yasağı ve gece saat 20’den sonra
çalıştırılmasının yasaklanması hükümlerini getirmiştir. 50’den fazla
işçi çalıştıran işyerlerine hekim çalıştırma yükümünü getirmiştir.
1930 Tarihli Belediyeler Kanunu: İşyerlerinin sağlık açısından
teftişinin
belediyelerce
yapılması
hükmünü
getirmiştir.
Cumhuriyet Dönemi
iş hukuku, gelişimini 3008 sayılı İş
Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle sağlamıştır.
Kanun, sermaye ile emek arasında bir birlik
sağlamak, çalışma şartlarını düzeltmek ve işçi
sağlığını korumak gayesini izlemiştir
 Türk
Türkiye’de İSG Kavramının Tarihi Gelişimi
(TBMM ve Cumhuriyet Dönemi)
 İş
hukuku, 275 sayılı “Toplu İş Sözleşmesi
Grev ve Lokavt Kanunu”, 274 sayılı
“Sendikalar Kanunu”, 1475 sayılı “İş Kanunu”,
506 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu”nun
yürürlüğe girmesiyle büyük bir gelişme
kaydetmiştir.
Türkiye’de İSG Kavramının Tarihi Gelişimi
(TBMM ve Cumhuriyet Dönemi)
tarihli 4857 sayılı “İş Kanunu”,
ülkemizin çalışma mevzuatını karşılamak
üzere tasarlanıp yürürlüğe konmuştur.
4857’nin çok sayıda hükmü İSG ile ilgilidir.
2003
Yasal Çerçeve
4857 Sayılı İş Kanunu
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu
İlgili Yönetmelikler
Yükümlülükler
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
20.06.2012 Tarihinde kabul edilmiş olan, 6331 sayılı
Kanun (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) 30.06.2012
tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu, altı aydan fazla
sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliği kurulu kurmak ve kurul tarafından iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatına uygun olarak alınan kararları
uygulamak görevi de sadece sanayi işletmeleri değil
tüm işletmeler tarafından uygulanacak.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ OLUŞUMU
İş sağlığı ve güvenliği kurulları aşağıda ki kişilerden meydana gelir;
1) İşveren veya işveren vekili,
2) İş Kanununun 82 nci maddesi uyarınca iş güvenliği ile görevli mühendis
veya teknik elemanı,
3) İş Kanununun 81 inci maddesi uyarınca görevlendirilen işyeri hekimi,
4) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri
yürütmekle görevli bir kişi,
5) Varsa sivil savunma uzmanı,
6)İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta,
7) 2821 sayılı Sendikalar Kanununun değişik 34 üncü maddesi hükmü
uyarınca işyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarında
seçecekleri kişi, işyerinde sendika temsilcisi yoksa o işyerindeki işçilerin
yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek işçi,
8) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU NELERİ GÖRÜŞECEK?
(a) Kurulun görev ve yetkileri,
(b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
(c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
(d) Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri,
(e) Etkili iletişim teknikleri,
(f) Acil durum önlemleri,
(g) Meslek hastalıkları,
(h) İşyerlerine ait özel riskler.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU NELERİ GÖRÜŞECEK?
GÖREV VE YETKİLER
(a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı
hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç
yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline
getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
(b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol
göstermek,
(c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri
değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline
bildirimde bulunmak,
(d) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek
hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli
araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla
tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU NELERİ GÖRÜŞECEK?
GÖREV VE YETKİLER
(e) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu
ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin
onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek,
(f) Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik
tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
(g) İşyerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin
yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
(h) İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o
yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın
çalışma programında yer alacak hususları ve gündemi tespit etmek,
işverene teklifte bulunmak, planlanan gündemin yürütülmesini sağlamak ve
uygulanmasını değerlendirmek,
(i) 4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin
vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek.
ÇALIŞMA USULLERİ
İş sağlığı ve güvenliği kurulları inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir
düzen içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışırlar.
(a) Kurullar en az ayda bir kere toplanır. Toplantının gündemi, yeri, günü ve
saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir.
Gündem, sorunların ve projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul
üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun
görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.
(b) Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde
kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu
konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir.
Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.
(c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından kendisinin sağlığını bozacak
ve vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile
karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak
durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir.
Kurul, aynı gün acilen toplanarak kararını verir, bu durumu tutanakla tespit
eder ve karar işçiye yazılı olarak bildirilir.
ÇALIŞMA USULLERİ
(d) Kurulun olağan toplantılarının süresi toplam olarak ayda yirmi dört
saati geçemez. Bu toplantıların günlük çalışma saatleri içinde yapılması
asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden
sayılır. Kurul üyeleri yaptıkları görev dolayısıyla maddi-manevi zarara
uğratılamaz.
(e) Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy
çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.
Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı
hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.
(f) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir
tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından
imzalanır ve gereği yapılmak üzere işverene bildirilir. İmzalı tutanak ve
kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır.
(g) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur.
Ayrıca işçilere duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir.
(h) Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili
uygulamalar hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula
gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir. Bu durumu tutanakla tespit eder ve
karar işçiye yazılı olarak bildirilir.
İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşveren veya işveren vekili, toplantı için gerekli yeri, araç ve gereçleri
sağlamakla yükümlüdür. İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan
toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve
kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş
müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurmakla
yükümlüdür. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında mevzuata uygun
olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdür.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İş sağlığı ve güvenliği kurulları, yapacakları tekliflerde, bulunacakları
tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin
olanaklarını göz önünde bulundururlar. Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle
öğrendikleri mesleki tekniklere ve çalışma metotlarına ilişkin sırları gizli
tutmak zorundadırlar.
Kurullar, iş sağlığı ve güvenliğini denetime yetkili iş müfettişlerinin
işyerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırmak ve onlara yardımcı
olmakla yükümlüdür.
İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşçiler, sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı
ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve
tedbirlere uymak zorundadırlar.
İşçiler, işyerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması
ve alınan tedbirlere uyulması hususunda iş sağlığı ve güvenliği kurullarıyla
işbirliği yaparlar.
İşçiler, uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında kurula bilgi verirler.
C Sınıfı Uzmanlık
Eğitim İçeriği
Yetkilendirilmiş Kurumlar
İçerik
Eğitim İçeriği
C SINIFI UZMANLIK EĞİTİMİ DERS PLANI
DERSLER
1 Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
2 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
3 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
4 Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
5 Temel Hukuk
6 İş Hukuku
7 Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
8 Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
9 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
10 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
11 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
12 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
13 Çalışma Ortamı Gözetimi
14 İş Hijyeni
15 İşyeri Bina ve Eklentileri
16 Fiziksel Risk Etmenleri
17 Kimyasal Risk Etmenleri
YÜZ YÜZE TOPLAM
1
1
2
3
2
4
1
1
2
3
5
2
1
3
2
4
1
2
2
4
15
18
1
2
1
2
1
2
4
9
4
8
Eğitim İçeriği
C SINIFI UZMANLIK EĞİTİMİ DERS PLANI
DERSLER
18 Biyolojik Risk Etmenleri
19 Psikososyal Risk Etmenleri
20 Ergonomi
21 Korunma Politikaları
22 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
23 Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
24 Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
25 Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
26 El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
27 Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
28 Yangın
29 Acil Durum Planları
30 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
31 Havalandırma ve İklimlendirmePrensipleri
32 Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
33 Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
34 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
YÜZ YÜZE TOPLAM
1
2
1
2
2
6
2
4
2
3
3
6
3
6
1
2
1
2
1
10
5
4
2
2
2
1
3
2
4
2
2
1
Eğitim İçeriği
C SINIFI UZMANLIK EĞİTİMİ DERS PLANI
DERSLER
35 Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
36 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
37 İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
38 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
39 Kişisel Koruyucu Donanımlar
40 İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği
41 İş Kazaları
42 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
43 İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller veDüzenlenecek Belgeler
44 Ağır ve Tehlikeli İşler
45 Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
46 Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması
47 Çalışma Hayatında Etik
48 Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim
49 Değerlendirme ve Son Test
50 İşyerinde Pratik Uygulamalar
YÜZ YÜZE TOPLAM
2
3
1
3
2
6
2
6
2
4
2
4
3
6
1
3
1
2
1
2
1
1
2
2
3
1
1
Yetkilendirilmiş Kurumlar
İL
KURUM
ADRES
ARGE EĞİTİM MERKEZİ
Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Cem Yavuz İş
ANTALYA
Merkezi No:58 K:7-8 Muratpaşa/ANTALYA
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 114 Kat. 1 D.2
ANKARA
Çankaya/ANKARA
ELİT İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. Aydınlıkevler Mh. 6782/4 Sk. No:9
Çiğli /
İZMİR
ŞTİ.
İZMİR
RİSKMED
ARAS
MAVİ AKADEMİ
İSAGEM EĞİTİM MERKEZİ
KURTARAN
YAMAÇ AKADEMİ
ARME
POZİTİF
İSGDEM
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. (3.Cad.) 35/2
ANKARA
Bahçelievler-Çankaya/ANKARA
Üçevler Mh. Düzoava Sk. Yalçınay İş Merkezi
(İzmir Yolu Çalı Kavşağı) No: 1 Kat. 2 D. 2 Nilüfer /
BURSA
BURSA
Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1271 Sokak No: 17-C / 1
ANKARA
Bayraktar İş Merkezi Balgat/ANKARA
Cerrahpaşa mah. Cami Sok.No:4 HasekiİSTANBUL
Fatih/İSTANBUL
Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Bayraktar
Center
F
Blok
No:
114/1
Balgat- ANKARA
Çankaya/ANKARA
Türk
Ocağı
Cad.
No:3
Kat:4
İSTANBUL
Cağaloğlu/İSTANBUL
Sağlık Mah. Aksu Cad. No: 9/9-10-11-12 (Yenişehir
ANKARA
Pazarı Yanı) Sıhhiye/ANKARA
Dikkaldırım Mh. Hayran Cad. 1. Lale Sk. Acemler
BURSA
Sitesi B Blok 2/29 Osmangazi/BURSA
DETAM
Şerefli Sk. No:1 Mebusevleri/ANKARA
ANKARA
İDEAL
Hasemek Yapı Koop. 22. Cad. 685 Sok. No:34
Ostim-Y.Mahalle/ANKARA
ANKARA
FER
ERMAN
BAŞAK
SEÇ
OKAN
ÜNİVERSİTESİ
ERGON
ARTI
KALİTE
POZİTİF AKADEMİ
Kavaklık Mah. Fevzi Çakmak Bul. Mavi Köşk Apt.
7/9 Şahinbey/GAZİANTEP
Gazi Mah. 1308 Sokak Uslu Apt.No:3/13
Yenişehir/MERSİN
Aydınevler Mah. Sanayi Cad. Demirtaş Plaza
No:13/4 Maltepe/İSTANBUL
D 130 İzmit Karayolu Üzeri 16. Sok. No:12
Başiskele/KOCAELİ
Uzunçayır Cad. No:4/A 34722 HasanpaşaKadıköy/İSTANBUL
Ankara Asfaltı No:22 Ünal Atalay İş Merkezi Kat:4
Daire: 402 Çınarlı Konak/İZMİR
Fatih Mah. Fatma Seher Hanım Cad. No:137
AliKahya-İzmit/KOCAELİ
Uncular Cad.Ekşioğlu İşhanı No:22 Kat: 3 D:45
Üsküdar/İSTANBUL
Pancarlı Mah. Karl Stad cad. No:18 Şehit
Kamil/GAZİANTEP
GAZİANTEP
MERSİN
İSTANBUL
KOCAELİ
İSTANBUL
İZMİR
KOCAELİ
İSTANBUL
GAZİANTEP
RİSKMED ADANA
ŞUBESİ
KIRIKKALE
ÜNİVERSİTESİ
ÇASGEM
Cemal Paşa Mah. Gazi Paşa Bulvarı No:20 Karadayı
Apt. Kat:4 No:6 01120 Seyhan/ADANA
Kırıkkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
Kampüs KIRIKKALE
Yunus Emre Mah. Kübra Sok. No:1
Pursaklar/ANKARA
ADANA
KIRIKKALE
ANKARA
İSTANBUL AYDIN
ÜNİVERSİTESİ
Beşyol Mah. İnönü Cad. No: 38
Küçükçekmece/İSTANBUL
İSTANBUL
ARAS-ÇORLU ŞUBESİ
Muhittin Mh. Füsunoğlu Paşa Cd. Seyit Ali Özüt
Apt. No:13/2 Çorlu/TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ
Balıklarkayası Mevkii 78050 KARABÜK
KARABÜK
İSTANBULUZMAN
İkitelli Org. Sanayi Bölgesi Turgut Özal Cad.
No:137/2 Başakşehir/İSTANBUL
İSTANBUL
İŞ GÜVENLİĞİ
Turgut Reis Mahallesi Giyimkent C2 Blok B215
No:48-49 Atışalanı Esenler/İSTANBUL
İSTANBUL
AKADEMİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
BEŞHEKİM
Çay Mah. Uzunçarşı Mercan Blokları C Blok 31200
İskenderun/HATAY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim
Dalı 35100 Bornova/İZMİR
Keykubat Mah. Ulu Sok. Esra Sitesi B Blok 3/A
Karatay/KONYA
HATAY
İZMİR
KONYA
ERCİYES
ÜNİVERSİTESİ
ERSEM Zafer Kantarcı Sürekli Eğitim Merkezi
Erciyes Üniversitesi Kampüsü 38039
Melikgazi/KAYSERİ
ARGE EĞİTİM
Yeni bir adrese taşınma aşamasında
MERKEZİ - KONYA ŞB.
Yeni Yalova Yolu No:426 Hitit Plaza Kat:3
ZİRVE
Osmangazi/BURSA
ZİRVE İSTANBUL
ŞUBESİ
KAYSERİ
KONYA
BURSA
FİRMA SAĞLIK
LİSANSLARI
BAHÇEŞEHİR
ÜNİVERSİTESİ
İçerenköy Mh. Değirmenyolu Cd. Gür İş Merkezi
No:21 K:6/12 - K:7-8 Ataşehir/İSTANBUL
Huzurevleri Mah. 77113 Sok. Teras Rezidans
Asmakat No:A/11 Çukurova/ADANA
Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Bayraktar
Center G Blok No: 114/9 BalgatÇankaya/ANKARA
Organize Sanayi Bölgesi 10.Cd. 4-B/1
Melikgazi/KAYSERİ
Çenedağ Mh. Denizciler Cd. 4.Kat No:46
Derince/KOCAELİ
Abide-i Hürriyet Tepesi Merkez Mh. Darülaceze Cd.
No: 2 Şişli/İSTANBUL
ÜSTADLAR EĞİTİM
DANIŞMANLIK
Altunizade Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Ekşi İş
İSTANBUL
Merkezi No:12/4 Üsküdar/İSTANBUL
YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
Yıldız-SEM Merkez Yerleşim N-Blok Agavat Binası
Yıldız Beşiktaş/İSTANBUL
ERMAN AKADEMİ
ADANA
TEPE GRUP EĞİTİM
KOZA İŞ DÜNYASI
İSTANBUL
ADANA
ANKARA
KAYSERİ
KOCAELİ
İSTANBUL
İSTANBUL
Üçevler Mh. İzmir Yolu Aysel Sk.Dursun Aslan İş Merkezi No:20 D.15
Nilüfer/BURSA
BİLGE-MED
YAMAÇ AKADEMİ (GEBZE
Yeni bir adrese taşınma aşamasında
ŞUBESİ)
BURSA
KOCAELİ
MARTI
Kıbrıs Şehitleri Cd. No:136 Kat:1 Da.1 Alsancak - Konak / İZMİR
İSGDEM (DENİZLİ ŞUBESİ)
Evren Urhan İş Merkezi 15 Mayıs Mh. 789 Sk. No.4 Kat.2 / 23-24
DENİZLİ
DENİZLİ
PAMUKKALE
ÜNİVERSİTESİ
Honaz Meslek Yüksekokulu Honaz/DENİZLİ
DENİZLİ
ANADOLU AKADEMİ
Yakuplu Merkez Mah.Hürriyet Bulv.No:23/3-4
İSTANBUL
AKSİYON
Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1379. Sk. No:19/7 Balgat/ANKARA
ANKARA
RESA REHBER SAĞLIK
Hacı Halil Mh. Ali Rıza Efendi Cd. No: 25/406 Gebze/KOCAELİ
KOCAELİ
Cevizli Mah. Bağdat Cd. No:436 Kat:4 Maltepe/İSTANBUL
İSTANBUL
EĞİTİM
VE
HİZMETLERİ
İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
ERGON
ŞUBESİ)
YÖNETİM
KÜLTÜR İncirli
Yerleşkesi
Zuhuratbaba
Bakırköy/İSTANBUL
Mah.
Yolbaşı
Beylikdüzü /
Sk.
İZMİR
İSTANBUL
No:1
İSTANBUL
(İSTANBUL Kısıklı Mh. Alemdağ Cd. No:60 Masaldan İş Merkezi E Blok Da:7
Çamlıca/Üsküdar - İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR ZİRVE
Kazım Dirik Mah. 375 Sk. No:18 K:5 Piramit İş Merkezi
Bornova/İZMİR
İLK ODAK
Dudullu OSB. 3. Cad. No:10 Dudullu-Ümraniye / İSTANBUL
İSTANBUL
ESGO
İstiklal Mah. İki Eylül Cad. No:4 / 402-403 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Eski Aziziye Araştırma Hastanesi Başhekimlik Katı, Kat:1 Yenişehir /
ERZURUM
İZMİR
ERZURUM
Sonuç ve Öneriler
SONUÇ VE ÖNERİLER:
o KOBİ’ler de Güvenlik Kültürü Oluşturma
Süreci Başlatılmalıdır
o İş sağlığı ve güvenliğini bir işletme kültürü
haline getirmelidirler
o Güvenlik kültürü ve bilincini tüm topluma
yaygınlaştırmak
o Ulusal İş Güvenliği Konseyini Kurulması
o İşçi ve işveren kuruluşları, sivil toplum
örgütleri, üniversiteler ve uluslar arası
kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplumsal
mutabakatı sağlamak
o Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği
standartlarını AB standartlarına uydurmak
SONUÇ VE ÖNERİLER:
İşletmeler İSG hedeflerini;
o Sıfır risk,
o Sıfır İş Kazası,
o Sıfır Meslek Hastalığı,
o Tam güvenli bir iş ortamı yaratmak üzere
oluşturmalıdır.
İşletmeler, sistemli ve planlı bir şekilde İSG hedeflerini doğru
bir biçimde ortaya koyar ve iş yaşamında uygulamasını
gerçekleştirdiği takdirde aşağıdaki maliyetlerle kurtulacaktır:
 İşgücü
kayıpları azalacaktır.
 Hammadde-malzeme kayıpları azalacaktır.
 İşletme, kusurla oluşan iş kazaları veya
meslek hastalıkları nedeniyle maddi-manevi
tazminatlar ödemeyecektir.
 İş durdurulabilir veya işyeri kapatılabilir.
 Para ve hapis cezaları söz konusu olabilir.
 İş göremeyen işçinin yerine alınan işçiler için
eğitim, sigorta masrafları artar.
 Üretim kaybı veya işletmede
pazar kaybı
olmaz.
BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN HEPİNİZE
TEŞEKKÜR EDERİM

similar documents