- โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

Report
แนวทางปฏิบตั กิ ารดูแลผู้ป่วยที่ตดิ เชือ้ หรืออาจติดเชือ้ ไข้ หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A ( H1N1 )
โรคติดเชือ้ ไวรั สไข้ หวัดใหญ่
ผู้ป่วย Influenza-like illness : หมายถึง ผู้ป่วยเข้ าข่ าย
สงสัยว่ าเป็ นโรคไข้ หวัดใหญ่ สายพันธ์ ใหม่ A ( H1N1 )
มีไข้ > °C ร่ วมกับ ไอ เจ็บคอ
อาจมีอาการอื่นๆเช่ น คัดจมูก น้ามูกไหล ปวดเมื่อย อาเจียน ท้ องเสีย
กลุ่มเสี่ยงต่ อโรครุ นแรง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
โรคหอบหืดหรื อโรคปอดเรื อ้ รั ง
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคที่ทาให้ ภมู ติ ้ านทานต่า
โรคเอดส์ โรคมะเร็ง
โรคไตเรื อ้ รั ง
ภาวะความผิดปกติของเมตาโบลอซึม เช่ น โรคเบาหวาน
โรคทาลัสซีเมีย
เด็กอายุ≤ 15 ปี ที่กาลังกินยาแอสไพรินรั กษาโรค เช่ น คาวาซากิ รู มาตอยด์
มีความผิดปกติทางระบบประสาท โรคลมชัก ที่จะทาให้ ป้องกันการแพร่ เชือ้ ยาก
อายุ˂24 เดือน หรื อมากกว่ า 65 ปี
หญิงตัง้ ครรภ์ และคนที่เป็ นโรคอ้ วน
ระยะฟั กตัวของโรค
1-3 วัน
ระยะแพร่ เชือ้
1วัน – 5 วัน หลังป่ วย ผู้ป่วยแพร่ เชือ้ ได้ มาก
ที่สุดใน 3 วันแรก ถ้ ามีภมู ิต้านทานต่าอาจ
แพร่ เชือ้ อยู่นานหลายสัปดาห์ หรื อเดือน
การรับผู้ป่วยไว้ ใน รพ.
ผู้ท่ มี ีอาการน้ อยหรื อเป็ นผู้สัมผัสที่
ยังไม่ มีอาการ
ไม่ จาเป็ นต้ องรับไว้ ใน รพ.
แนะนาวิธีการดูแลรักษาตนเอง และ วิธีการป้องกัน
การแพร่ เชือ้ ที่พงึ ปฏิบัติ
ผู้ท่ มี ีอาการมากหรื อเป็ นกลุ่ม
เสี่ยงต่ อโรครุ นแรง
พิจารณารั บไว้ เพื่อตรวจและ
รั กษาในโรงพยาบาลตามดุลย
พินิจของแพทย์
การป้องกันการแพร่ เชือ้ ใน รพ.
การแยกผู้ป่วย
แยกผู้ป่วยเช่ นเดียวกับโรคติดเชือ้ ทางเดิน
หายใจทั่วๆไป
1.ผู้ป่วยนอก ให้ ผ้ ูป่วยที่มีอาการ ใช้
surgical mask
2 . ผู้ป่วยใน ให้ อยู่ในห้ องแยกเดี่ยว
การป้องกันการรับเชือ้
• ผู้ที่เข้ าใกล้ ผ้ ปู ่ วยในระยะน้ อยกว่า 2 เมตร หรื ออยู่
ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการรับเชื ้อหวัด ป้องกันตนเอง
โดยสวม surgical mask และล้ างมือบ่อยๆ
การใช้ mask เพื่อป้องกันการรั บ
เชือ้
• ไวรัส A ( H1N1 ) ติดต่ อทางการพูด ไอ จาม
เชือ้ จะสามารถกระจายในระยะไม่ เกิน 2 เมตร
• กรณีท่ วั ๆ ไป แนะนาให้ ใส่ surgical mask
• สาหรับกรณีท่ เี ข้ าใกล้ ผ้ ูตดิ เชือ้ ขณะให้
nebulization หรือ suction เท่ านัน้ จึง
ใช้ N95 mask
วิธีใช้ surgical mask
ให้ ถูกต้ อง
1 .เอาสีเข้ มออกด้ านนอก ด้ านที่มีโลหะอยู่บนสันจมูก
สวมคลุมจมูก-ปากและคาง
2 .ใช้ แต่ ละอันไม่ เกิน 1 วัน เปลี่ยนเมื่อชืน้ หรือขาด ทิง้
ลงภาชนะที่มีฝาปิ ด
3 .ไม่ เอามือจับ mask ที่บนใบหน้ าขณะที่ใช้ อยู่ ถ้ าจับ
ต้ องล้ างมือ
การส่ งตรวจหาไวรัส
• เก็บ nasal swab หรือ throat swab ( ให้ ได้
epithelial cells ) เฉพาะ
• ในผู้ป่วยที่มีอาการคล้ ายไข้ หวัดใหญ่ ( influenza-like
illness,ILI ) มาจากพืน้ ที่ท่ ยี ังไม่ เคยมีการระบาดมาก่ อน
• ผู้ป่วย ILI ที่มีอาการมาก เช่ น มีไข้ สูง มีอาการหอบ
• ผู้ป่วย ILI ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
การรักษาผู้ตดิ เชือ้
• ให้ ยา Oseltamivir ( ยาต้ านไวรัส ) ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
และอาการยังไม่ ดีขนึ ้ และให้ ในรายที่มีอาการมาก
แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยทีม่ อี าการไข้ หวัดใหญ่ รพ.ค่ ายกฤษณ์ สีวะรา
ผู้ป่วยทุกคน
จุดคัดแยก
ABCD unstabie
แจ้ งแพทย์ และ จนท. ER
เตรียมพร้ อมกันผู้ป่วยอื่น
ออกจาก ER
ช่ วยให้ ABCD stabie
มีอาการ ILI
ใส่ หน้ ากากทุกคน
ไม่ มีอาการ ILI
จุดแยกตรวจ
รอตรวจตามปกติ
ABCD stabie และอาการรุ นแรง
ABCD stabieและอาการไม่ รุนแรง
1.สงสัยปอดอักเสบจาก Hx หรือ CXR
2.ซึมผิดปกติ มีภาวะขาดนา้ หรือกินได้
น้ อย
3.อาการไม่ ดีขึน้ หลัง 48 ชม.ตัง้ แต่ เริ่ม
ป่ วย
มีความเสี่ยงต่ อโรค
รุ นแรง
Admit
เริ่ม Oseltamivir 1×2pc
+/- ATB
Refer
ส่ ง Viral PCR ตามความ
เหมาะสม
ไม่ มคี วามเสี่ยงต่ อโรครุ นแรง
รักษาตามอาการ
-ไม่ ต้อง Admit
-ไม่ ต้องส่ ง Viral PCR
-ไม่ ต้องเริ่ม Oseltamivir
แนะนาหากอาการไม่ ดีขึน้ ใน
3 วัน มาพบแพทย์
Thank you
พ.ต.หญิงกัญญามาส มณีนาค

similar documents