tandvård - Log in to PING PONG

Report
Sveriges Tandvårdsstöd 2013
Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet
Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt
tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år
Administreras av Försäkringskassan
Barn- och ungdomstandvård och övriga
tandvårdsstöd för vuxna administreras via
landsting och regioner
Modifierat efter Göran Friman 2013
1
Allmänt
tandvårdsbidrag
ATB
Högkostnadsskydd
Tandvård för
personer med
grava funktionsnedsättningar
Tandvård som led
i kortvarig
Uppsökande
sjukdomsverksamhet och
behandling nödvändig tandvård
för de med stort och
långvarigt
omvårdnadsbehov
Modifierat efter Göran Friman 2013
Särskilt
tandvårdsbidrag
STB
Barn- och
Ungdomstandvård
Käkkirurgi
2
Statligt tandvårdsstöd som
administreras av Försäkringskassan
Högkostnadsskydd
Inom tandvården råder fri prissättning. Folktandvårdens taxor beslutas
av landstingsfullmäktige. Vid vuxentandvård finns ett högkostnadsskydd baserat på en statligt fastlagd referensprislista
Högkostnadsskyddet börjar gälla när man får tandvårdsåtgärder
utförda som sammanlagt har ett referenspris som överstiger 3000 kr
Efter detta får man ersättning för
50 % av kostnader med ett referenspris mellan 3000 och 15000 kr
85 % av kostnader med ett referenspris som överstiger 15000 kr
Modifierat efter Göran Friman 2013
3
Statligt tandvårdsstöd som
administreras av Försäkringskassan
Allmänt
tandvårdsbidrag
Allmänt tandvårdsbidrag, ATB utgår till alla vuxna varje år. Bidragets
storlek beror på åldern:
150 kr per år till personer 30-74 år
300 kr per år till personer 20-29 år och >75 år
Bidraget kan sparas i högst två år och man väljer själv när man vill
använda bidraget. När man använder sitt ATB gör tandläkaren eller
tandhygienisten avdrag från räkningen
Modifierat efter Göran Friman 2013
4
Statligt tandvårdsstöd som
administreras av Försäkringskassan
Särskilt
tandvårdsbidrag
Särskilt tandvårdsbidrag, STB, riktar sig till den som har en sjukdom eller
funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa
Bidraget är 2x600 kr per år och gäller enbart för förebyggande vård
eller undersökning. Kan ej sparas.
I de flesta fall krävs ett läkarintyg som anger att man tillhör någon av de
grupper som har rätt till ersättning. Intyget uppvisas för tandläkaren
eller tandhygienisten som ibland måste ta ett salivprov.
Modifierat efter Göran Friman 2013
5
Kriterier för rätt till STB
1. Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
2. Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun-, eller
halsregionen
3. Sjögrens syndrom (primärt)
4. Sjögrens syndrom (sekundärt)
5. KOL, med ordinerad syrgas eller näringsdryck
6. Cystisk fibros
7. Ulcerös kolit
8. Crohns sjukdom
9. Tarmsvikt
10. Frätskador på tänderna och anorexi eller bulimi
11. Frätskador på tänderna och gastroesofageal refluxsjukdom
12. Svårinställd diabetes
13. Dialysbehandling
14. Immunosuppression
15. Organtransplantation
Modifierat efter Göran Friman 2013
6
Landstingets tandvårdsstöd
Barn- och
ungdomstandvård
Alla barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård
till och med det kalenderår de fyller 19 år
Vården omfattar all tandvård, även specialisttandvård
såsom tandreglering om detta bedöms nödvändigt
Man kan välja vårdgivare fritt inom allmäntandvården,
Folktandvård eller privat tandläkare
Modifierat efter Göran Friman 2013
7
Landstingets tandvårdsstöd
Käkkirurgi
För viss tandvård vid käkkirurgisk klinik är avgifterna
desamma som inom den öppna hälso- och sjukvården
och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Exempel
på detta är vård orsakad av tumörer, käkfrakturer och
operation av svåra missbildningar
För annan tandvård gäller Folktandvårdens tandvårdstaxa, bland annat borttagande av visdomständer
Modifierat efter Göran Friman 2013
8
Landstingets tandvårdsstöd
Uppsökande verksamhet och
nödvändig tandvård för de med
stort och långvarigt
omvårdnadsbehov
N1 Personer som kommunen har hälso- och
sjukvårdsansvar för enligt 18 § första stycket
hälso- och sjukvårdslagen (särskilt boende)
N2 Personer som får hälso- och sjukvård i
hemmet (hemsjukvård)
N3 Personer som omfattas av lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Modifierat efter Göran Friman 2013
9
Landstingets tandvårdsstöd
Uppsökande verksamhet och
nödvändig tandvård för de med
stort och långvarigt
omvårdnadsbehov
N4 Personer som är bosatta i egen bostad och har
motsvarande behov av vård, omsorg eller service
som personer som omfattas av punkterna 1-3
Personer med psykossjukdom eller psykisk störning
som varat längre än ett år och medfört ett omfattande
funktionshinder som gör att de inte av egen kraft förmår
uppsöka tandvården eller inser sitt behov av tandvård
Modifierat efter Göran Friman 2013
10
Landstingets tandvårdsstöd
Uppsökande verksamhet och
nödvändig tandvård för de med
stort och långvarigt
omvårdnadsbehov
För att få rätt till N-tandvård krävs ett underlag av någon
som kan intyga omvårdnadsbehovet, vanligtvis en
biståndshandläggare eller sjuksköterska.
När underlaget godkänts av landstinget får man ett
tandvårdsstödsintyg
Modifierat efter Göran Friman 2013
11
Landstingets tandvårdsstöd
Uppsökande
verksamhet
Denna består av munhälsobedömning och utbildning av
omvårdnadspersonal. Den uppsökande verksamheten
upphandlas av landstinget
Munhälsobedömningen är avgiftsfri och utförs av en
tandhygienist. Syftet är att ge individuella munvårdsråd
med vårdpersonal närvarande och bedöma om det finns
behov av tandvård.
Modifierat efter Göran Friman 2013
12
Landstingets tandvårdsstöd
Nödvändig
tandvård
All N-tandvård sker till samma avgift som inom den
öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i
högkostnadsskyddet
Fritt val av tandläkare gäller. Förhandsbedömning krävs
vid större behandlingar
Modifierat efter Göran Friman 2013
13
Landstingets tandvårdsstöd
Tandvård som led i
kortvarig sjukdomsbehandling
Det finns olika tillstånd/grupper då man kan få Standvård med avgift som inom den öppna hälso- och
sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet
Vilken tandvård som kan ingå är olika inom de olika
grupperna
Modifierat efter Göran Friman 2013
14
Landstingets tandvårdsstöd
Tandvård som led i
kortvarig sjukdomsbehandling
… till följd av medfödd missbildning
... till följd av defekt som orsakats av sjukdom
... till följd av tandskada vid epileptiskt anfall
... på patienter som skall genomgå ingrepp där
fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav
S5 ... på patienter som pga. sjukdom mm. fått
förändringar i munslemhinnan
S1
S2
S3
S4
Modifierat efter Göran Friman 2013
15
Landstingets tandvårdsstöd
Tandvård som led i
kortvarig sjukdomsbehandling
S6 ... på patienter som genomgår utredning om odontologiskt samband med patientens grundsjukdom
S7 … på patienter som genomgår strålbehandling i
öron-, näs-, mun- eller halsregionen
S8 ... på patienter med långvariga och svåra smärtor i
ansikts- eller käkregionen
S9 ...på patienter som utreds och behandlas för allvarlig
sömnapné
Modifierat efter Göran Friman 2013
16
Landstingets tandvårdsstöd
Tandvård som led i
kortvarig sjukdomsbehandling
S10 ... för extremt tandvårdsrädda personer
S11 … till patienter som får fyllningar utbytta pga avvikande
reaktioner mot dentala material
S12 ... till patienter som får fyllningar utbytta som led i
medicinsk rehabilitering
S15 ... till patienter som fått frätskador på tänderna pga.
anorexi, bulimi eller gastroesofageal refluxsjukdom
Modifierat efter öran Friman 2013
17
Muntorrhet
Tandvård som led i
kortvarig sjukdomsbehandling
Särskilt
tandvårdsbidrag
... till patienter med Sjögrens syndrom
... till patienter som är muntorra efter strålbehandling
Modifierat efter Göran Friman 2013
18
Landstingets tandvårdsstöd
Tandvård för de som har grava
funktionsnedsättningar
F- tandvård sker till samma avgift som inom den öppna
hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i
högkostnadsskyddet. Fast protetik ingår ej
Fritt val av tandläkare gäller. Förhandsbedömning krävs
vid större behandlingar
Modifierat efter Göran Friman 2013
19
Landstingets tandvårdsstöd
Tandvård för de som har grava
funktionsnedsättningar
F1
F2
F3
F4
F5
F6
svår psykisk funktionsnedsättning
Parkinsons sjukdom,
multipel skleros, MS
cerebral pares, CP
reumatoid artrit, RA
systemisk lupus erythematosus, SLE
Modifierat efter Göran Friman 2013
20
Landstingets tandvårdsstöd
Tandvård för de som har grava
funktionsnedsättningar
F7 sklerodermi,
F8 amyotrofisk lateral skleros, ALS
F9 orofacial funktionsnedsättning
F10 symtom som kvarstår sex månader efter stroke
F11 sällsynt diagnos
Modifierat efter Göran Friman 2013
21
Landstingets tandvårdsstöd
Tandvård för de som har grava
funktionsnedsättningar
Personerna ska
− ha stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att
genomgå tandvårdsbehandling pga sjukdom eller
funktionsnedsättning
Modifierat efter Göran Friman 2013
22
Lycka till!
Jag hjälper gärna till – svarar
snabbast på mail:
[email protected]
Modifierat efter Göran Friman 2013
23

similar documents