Hälso- och sjukvårdsnämndernas ansvarsområden 2015

Report
Vårdöverenskommelsen
Beställarprocess
Utbildning ny styrelse januari 2015
Budget
Regionbidrag
Regionfullmäktige
Resursfördelningsmodell
RS / HSS
Beställare
Utförare SU
Vårda patienter
Genomföra
-Vårdöverenskommelsen
Inriktning,
mål
Gemensam
standard
Utbildning ny styrelse januari 2015
HSN geografiskt
område
Beställa vård utifrån
befolkningens behov
HSN geografiskt
område
Hälso- och sjukvårdsnämndernas
ansvarsområden 2015
Utbildning ny styrelse januari 2015
Vad är vårdöverenskommelsen?
Uppdrag:
– Länssjukvård 1) till
 invånare i HSN 5, 7, 11 och 12 och (Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd)
 inom vissa specialiteter till invånare i HSN 4 ( del av Västra Hälso- och
sjukvårdsnämnden)
 invånare i övriga VGR och Region Halland som väljer att söka vård vid SU
– Region- och rikssjukvård för VGR-invånare
– Forskning, utbildning och utveckling
– ”Sista utposten”
1) Specialiserad öppen och slutenvård som kräver medicinska och tekniska resurser eller annan
kompetens som inte är på primärvårdsnivå
Utbildning ny styrelse januari 2015
Göteborgsområdet
 Sahlgrenska och Kungälvs Sjukhus har vårdgarantibefolkningsansvar
 Frölunda Specialist sjukhus och Lundby sjukhus har
vårdgaranti- produktionsansvar.
Utbildning ny styrelse januari 2015
Hur vården skall bedrivas
- enligt vårdöverenskommelsen
God vård
Samverkan
Primärvården
Kommuner
Andra sjukhus
MFL
Utbildning ny styrelse januari 2015
– Säker
– Patientfokuserad
– Kunskapsbaserad
och ändamålsenlig
– Jämlik
– Vård i rimlig tid
(vårdgaranti)
– Effektiv
Planeringsprocess Vårdöverenskommelsen och Budget
Utbildning ny styrelse januari 2015
Utbildning ny styrelse januari 2015
Uppföljningsplanen för Vårdöverenskommelsen
Utbildning ny styrelse januari 2015
Intäkter och kostnader
Utbildning ny styrelse januari 2015
11
VÖK 2015-16
12
VÖK 2015-16
Egenfinansiering 2009-2014
2010
2011
88
87
63
65
74
Anpassningskrav
204
133
187
55
95
Summa
377
674
Summa
292
220
250
120
169
1051
Effektivitetskrav
Kostnad för befolkningsökning
Avgår , tillskott från HSN
2012 2013 2014
329
-209
13
VÖK 2013
Intäktsfördelning budget 2015
ALF-medel
3%
431 mnkr
Övriga intäkter
7%
1 037 mnkr
Patientavgifter
1%
166 mnkr
Vårdintäkter VGR
82 %
11 651 mnkr
VGR medel till SU
11 %
Vårdintäkter
övriga
7%
964 mnkr
89 %
Från Hälso- och
sjukvårdsnämnder
Utbildning ny styrelse januari 2015
10 mdr
Utbildning ny styrelse januari 2015
Regionbidrag direkt från Regionfullmäktige
848 mnkr avser medfinansiering för:
Forskning, utbildning och utveckling
Styrdokument:
Högspecialiserad vård; region- och
rikssjukvård
”Sista utposten” funktion
Utbildning ny styrelse januari 2015
Ägaruppdrag
Högspecialiserad
vård
Externa medel till SU
 Rikssjukvårdsuppdrag externt VGR
 Avtal med andra landsting
 Valfrihetsvård/länssjukvård Halland
 Externa projekt/forskning
 Försäljning internationellt
 Utbildning statligt finansierad, sk Alf medel
 Patientavgifter
Utbildning ny styrelse januari 2015
Kostnadsfördelning
Material, varor o tjänster
19%
2 662 mnkr
Lokalhyror
5%
754 mnkr
Kapitalkostnader
2%
277 mnkr
Läkemedel
11%
1 639 mnkr
Köpt vård
1%
118 mnkr
Personalkostnad
62%
8 806 mnkr
Inhyrd personal
0%
7 mnkr
Utbildning ny styrelse januari 2015
Budget 2015
Utbildning ny styrelse januari 2015
Ekonomistyrning skall främja att sjukhusets mål uppnås
Mål
Ekonomiska
rapporter
Uppföljning
Verksamhetsplan
Plan
Ev åtgärder
Genomförande
Redovisning
Utbildning ny styrelse januari 2015
Budget
Mått för balanserad verksamhet
För sjukhusen finns åtta mått med tydliga mätmetoder för att spegla en
balanserad verksamhet. Utgångspunkten är att alla verksamheter ska
vara i balans till utgången av 2015.








Ekonomi
Beläggning
Tillgänglighet inom 60 dagar
Vårdgaranti 90 dagar
Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom
Kvalitet enligt kvartalen
Sjukfrånvaro
Övertid
Utbildning ny styrelse januari
Budgeten
Prestationsbudget
Driftbudget/
Ekonomisk plan
Investeringsplan
Utbildning ny styrelse januari 2015
Budgetförutsättningar
- enligt tidigare majoritet
o
o
o
o
Intern VÖK process SU: behov ca 400 mnkr
Nya uppdrag från HSN: ca 30 mnkr
Inget effektiviseringskrav
Ökad produktivitet 1 %
o Ökad produktion till oförändrad kostnad
o Anpassningskrav 60 mnkr
o Minskade kostnader med oförändrad vårdproduktion
Utbildning ny styrelse januari
Budgetförutsättningar
- enligt nuvarande majoritet
 Nytt index 2,7 %, effektiviseringskrav -1 %
 Tillskott till HSN 750 mnkr som ska fördelas till hälso- och
sjukvården
 Ortopedisatsning 148 mnkr förs från HSU till HSN
 HSS tillförs medel för psykiatrisatsning, akutverksamhet och ordnat
införande
 Ordnat införande Hepatit C, SU 148 mnkr
 Ny styrmodell Regionservice
 Nya städriktlinjer
 Personalutskottet tillförs 20 mnkr för yrkesintroduktion av
nyutexaminerade sjuksköterskor
Utbildning ny styrelse januari 2015
Nytt index och effektiviseringskrav
 Viktat index 2,5 % ersätts med index 2,7 % minus effektivisering 1 %:
– Nettopåverkan för SU: -72 mnkr
Utbildning ny styrelse januari 2015
Tillskott HSN 750 mnkr och ortopedisatsning 148
mnkr
 Extra resurser 550 mnkr tilldelas sjukhusen utan
prestationskrav
– SUs andel 90 mnkr (netto inkl effektiviseringskrav 18 mnkr)
 Tillgänglighetssatsningar 200 mnkr
– SUs andel 72 mnkr (redan i budget 2014)
 Ortopedisatsning 148 mnkr
– SUs andel 61 mnkr (redan i budget 2014)
Tillgänglighetssatsning och ortopedisatsning betalas ut till
sjukhusen efter avrop och utförda prestationer
Utbildning ny styrelse januari 2015
HSS tillförs nya medel
 Regional utvecklingsplan för psykiatri och barn- och
ungdomspsykiatri 50 mnkr
 Akut och prehospital verksamhet och vårdplatser 100
mnkr
 Ordnat införande 150 mnkr
 Grön rehab och multimodal rehabilitering 10 mnkr
Beslut om fördelning och användning av medel tas av HSS
i särskild ordning
Utbildning ny styrelse januari 2015
Ny styrmodell Regionservice
 2015 tas en ny prislista i bruk beräknad på Regionservice faktiska
självkostnad 2013
 Priser i 2013 års nivå har räknats upp med index och därefter
reducerats med en bedömd produktivitetsutveckling för 2014-2015.
Priserna blir därmed generellt lägre än tidigare.
 Regionservice slipper tidigare effektivitetskrav på 96 mnkr – detta
fördelas istället till verksamheterna, för SU:s del: 22,6 mnkr
Total ekonomisk effekt av ny styrmodell innebär en ökad kostnad
för SU på ca 15 mnkr
Utbildning ny styrelse januari 2015
Fortsatt budgetarbete SU
 Konsekvenser av nytt budgetbeslut och nytt
planeringsdirektiv ska vara inarbetat i SUs budget den
14 januari
 Styrelsen fattar beslut om den kompletterade budgeten
den 6 februari
Utbildning ny styrelse januari 2015

similar documents