MOGU*NOSTI FINANCIRANJA: Poticaji i EU fondovi

Report
Project "Completion of infrastructure and modernization of access road for new jobs in Jasenovac"/
Projekt "Dovršetak izgradnje infrastrukture i modernizacija pristupne ceste
za otvaranje novih radnih mjesta u Jasenovcu"
Contract Number/ Broj ugovora: IPA 2007/HR/16IPO/001-040215
Mogućnosti financiranja i sufinanciranja
poduzetničkih projekata iz lokalnih,
regionalnih i sredstava EU
Ovaj projekt sufinancira Europska unija
This project is co-financed by the European Union
Sadržaj
• Mogućnosti financiranja iz lokalnih, regionalnih i
državnih izvora
• Poduzetnički impuls 2013.
• Programi EU namijenjeni poduzetnicima
– IPA
– Programi Zajednice
– Strukturni i kohezijski fond
• Primjeri uspješnih projekata
• Dodatne mogućnosti financiranja
Ciljevi radionice
Upoznavanje polaznika sa:
–
–
–
–
–
izvorima i načinima financiranja projekata
fondovima EU
primjerima najbolje prakse (hrvatska i EU)
gdje pronaći informacije o mogućim izvorima financiranja
kome se obratiti za dodatne informacije i pomoć
Pitanje financiranja projekta
•
•
s kojim (i čijim) novčanim sredstvima krenuti u realizaciju,
koju količinu novca bi trebalo osigurati
Detaljan poslovni plan,
investicijsku studiju ili troškovnik
kojim se definira veličina investicije i količina sredstava
potrebnih za realizaciju projekta.
•
Realno saznajte i planirajte iznos novčanih sredstava koji su vam
potrebni, konkretizirate sve aktivnosti (radnje), procijenite sve
buduće troškove koji bi se tijekom poslovanja mogli pojaviti i
buduće prihode od proizvoda/usluga.
•
Definirajtei koji izvor sredstava ćete koristiti: vlastita sredstva,
kreditne linije, bespovratna sredstva
Financiranje - Izvori financiranja
Vlastiti izvori
•
•
•
•
•
Osnivački kapital
Vlastiti novac ulagatelja (ušteđevina)
Prihod od prodaje
Sponzorstva i donacije
Bespovratna sredstva (EU, ministarstva, regionalna i
lokalna samouprava, darovnice)
Tuđi izvori
• Kratkoročni kredit
• Dugoročni kredit
• Prodaja udjela poduzeća
Financiranje - Bespovratna sredstva
• Natječaji Ministarstva
• Natječaji regionalnih i lokalnih vlasti
• Natječaji EU fondova
• Natječaji stranih zemalja, tvrtki,
nevladinih organizacija, financijskih
institucija…
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
http://www.smz.hr/site/
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
http://www.minpo.hr/default.aspx?id=6
PODUZETNIČKI IMPULS 2013.
Uvjeti za prijavu:
• Pozitivni prihodi u 2012. godini,
• Sjedište u RH,
• Podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa
na i iz plaće,
• Podmirene obveze prema zaposlenicima,
• U skladu s odredbama o potporama male
vrijednosti,
• Opravdane i namjenski iskorištene potpore
male vrijednosti,
• Pojedinačni vlasnici imaju podmirene obveze
poreze, prireza i doprinosa,
• Neovisni u poslovanju
PODUZETNIČKI IMPULS 2013. MJERA A
Prihvatljive projektne aktivnosti:
1) Ulaganja u unaprjeđenje poslovanja
2) Ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje/usluga,
3) Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga
4) Prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog/proizvodnog
prostora/radionice
5) Upravljanje i zaštita intelektualnog i industrijskog vlasništva
6) Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
7) Sufinanciranje troškova plaća kao zavisnog troška projekta
8) Marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
9) Stručno osposobljavanje i obrazovanje
10) Sufinanciranje troškova čuvanja djece poduzetnicama početnicama
PODUZETNIČKI IMPULS 2013. MJERA A
Neprihvatljivi troškovi su:
1) Troškovi nastali prije datuma potpisivanja ugovora
2) Porez na dodanu vrijednost
3) Nabava rabljene opreme
4) Nabava/kupovina/najam vozila
5) Nabava/kupovina manje opreme, uređaja i strojeva u vrijednosti manjoj
od 10.000,00 kn
6) Carinske i uvozne pristojbe, ili bilo koje druge naknade
7) Troškovi izgradnje, dogradnje ili kupovine poslovnog prostora ili zemljišta i
prenamjene i rekonstrukcije poslovnog prostora
8) Troškovi studija
9) Tečajevi stranog jezika
10) Najam opreme
11) Potrošni materijal, nabava / kupovina sirovina / repromaterijala
12) Sitni inventar, redovni materijalni troškovi
13) Obnavljanje certifikata, kontrolni audit
14) Web-hosting
15) Oglašavanje u medijima
PODUZETNIČKI IMPULS 2013. MJERA A
Iznos i intenzitet potpore:
• Min 20.000,00 kn
• Max 250.000,00 kn
Ministarstvo sudjeluje sa najviše 75% ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u
tablici proračuna predloženog projekta.
Ministarstvo i HAMAG INVEST sredstva isplaćuju u dva dijala:
• 60% iznosa dodijeljene potpore po zaključenju Ugovora,
• ostatak iznosa do najviše 75% ukupno prihvatljivih troškova
PODUZETNIČKI IMPULS 2013. MJERA A
Sadržajni dio prijavnog obrasca:
•
•
•
•
•
•
Profil poduzeća
Relevantnost
Opis projekta
Metodologija
Održivost
Operativni plan
Financijski dio prijavnog obrasca:
• Proračun se popunjava u priloženoj Excel tablici
PODUZETNIČKI IMPULS 2013. MJERA B3
Kriteriji za inovativnost poduzetnika:
•
•
•
•
•
iskazana stavka nematerijalne imovine (izdaci za razvoj) u bilanci ili
pozitivna odluka BICRO-a u fazi pretkomercijalizacije ili
formalna zaštita industrijskog vlasništva (patent) ili
međunarodna nagrada i priznanje za inovaciju ili
odobrena državna potpora za istraživačko-razvojne projekte
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
• nagrade ili plasmani u završni dio na domaćim i stranim startup
natjecanjima
POTICANJE INVESTICIJA U REPUBLICI
HRVATSKOJ
Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja
PRETPOSTAVLJENI UČINCI NOVOG ZAKONA O
POTICANJU INVESTICIJA
• širi raspon poticajnih mjera za investicije
• veći broj poduzetnika koji ulaze u sustav
investicijskih poticaja
• jači učinak na ravnomjerni regionalni razvoj
• korištenje sredstava iz strukturnih fondova eu
MSP – MALA I SREDNJA PODUZEĆA (SME)
99,5 %
52%
63,2 %
41 %
81%
ukupnog gospodarstva
udio u BDP-u
udio u ukupnoj zaposlenosti
udio u ukupnom izvozu
malog gospodarstva su mikrogospodarstva
Kategorizacija poduzetnika sukladno Preporuci
EK 2003/361/EC
Proširenje broja korisnika poticaja za MSE
ZAKON O POTICANJU INVESTICIJA I UNAPREĐENJU
INVESTICIJSKOG OKRUŽENJA
Strateška područja primjene
ZAKON O POTICANJU INVESTICIJA I UNAPREĐENJU
INVESTICIJSKOG OKRUŽENJA
 Poticaji za mikro poduzetnike (za investicije, projekte > 50.000 €)
 Porezni poticaji – 50% niži ulazni prag (investicije 150.000 € + minimalno
5 novih radnih mjesta
 Carinski poticaji (do 01.07.2013.)
 Poticaji za nova radna mjesta 50% povećanje (≤ 3.000 / ≤ 9.000 €)
 Poticaji za usavršavanje (članak 38 I 39 Uredbe Komisije EZ)
 Poticajne mjere za:
- Razvojno –inovacijske aktivnosti – kapitalna potpora 20%
(max. 0,5 mil €) + 50% uvećanje potpore za nova radna mjesta
- Aktivnosti poslovne podrške i usluga visoke dodane vrijednosti:
25% uvećanje potpore za nova radna mjesta
 Poticajne mjere za kapitalne investicijske projekte.
Investicijski poticaji za kapitalne troškove 10-20%
 Poticajne mjere za radno-intenzivne investicijske projekte.
Investicijski poticaji za nova radna mjesta uvećani 25-100%
ZAKON O POTICANJU INVESTICIJA I UNAPREĐENJU
INVESTICIJSKOG OKRUŽENJA
Poticajne mjere za razvojno-inovacijske aktivnosti poslovne
podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
ZAKON O POTICANJU INVESTICIJA I UNAPREĐENJU
INVESTICIJSKOG OKRUŽENJA
Poticajne mjere za radno-intenzivne investicijske projekte
Opravdani troškovi ulaganja
•
•
•
•
Kupovina novih strojeva
Izgradnja novog objekta (ne kupnja postojećeg)
Adaptacija objekta - samo ako se vrijednost objekta
povećava za min.50% (zemljište nije opravdan trošak)
Plan ulaganja za 3 godine u dugotrajnu amortizirajuću
imovinu
NAPRAVITE OPTIMISTIČNI PLAN
- Poslovni plan za 5 godina – projekcija RDG-a i Bilance
Poticaji ovise o realizaciji ulaganja – ulaganje se mora vidjeti
iz bilance
KUMULIRANJE POTICAJA – svi poticaji se zbrajaju – porez na
dobit, Poduzetnički impuls, carina, HZZ…
EUROPSKI FONDOVI
Što je EU projekt?
Na koji način mogu dobiti sredstva za razvoj poslovanja?
• Krajnji korisnici sami razvijaju projektni prijedlog
• Prijavitelji mogu ili moraju imati partnere na projektu kojeg prijavljuju
• Korisnik gotovo uvijek sufinancira projekt
• Na natječaj korisnik može prijaviti više projektnih prijedloga, no može
dobiti sredstva za provedbu samo jednog od njih
• Prijavljeni projekt spada u redovite aktivnosti korisnika
• Neprofitni karakter – nije dozvoljeno stjecanje profita projektima koji
se financiraju iz pretpristupnih fondova Europske unije
• Ne-kumulativnost – za određeni projekt korisnik može dobiti
financijsku potporu u okviru jednog programa pomoći EU fondova,
dvostruko financiranje je zabranjeno.
• Ne-retroaktivnost – pokrivaju se samo oni troškovi nastali tijekom
provedbe projetka
DOKUMENTACIJA VEZANA UZ PRIJAVU PROJEKTA
(Information Dossier, Information Package)
Poziv za dostavu prijedloga (Call for Proposals)
POZIV
Operativni Program (Work Plan)
Upute za prijavitelje (Guidelines for Applicants)
EPSS Guide
PRIPREMA I PRIJAVA
PROJEKTA
Prijavni obrasci
A. Sažetak projektnog prijedloga (Concept note)
B. Obrazac za prijavu (Application form)
C. Tablica za proračun (Budget)
D. Logička matrica (Logical Framework)
E. Aneksi
Opći i Posebni uvjeti ugovora
Pravila za evaluaciju
EU i nacionalne, regionalne strategije i planovi
OSTALE BITNE INFORMACIJE
KOJA JE MOGUĆA ULOGA VAŠE ORGANIZACIJE NA PROJEKTU?
•
Vodeći partner / Koordinator - koordinira sve aktivnosti, objedinjuje izvješća,
izvještava Europsku komisiju, potpisuje ugovor u ime konzorcija. Prima od EU
financijska sredstva i distribuira ih partnerima.
•
Partner - obavlja aktivnosti definirane u ugovoru, te daje svoj doprinos
projektu (izvješća, financijska izvješća, informacije o napretku projekta,
sudjelovanje u aktivnostima)
•
Suradnik (Associates) - treće organizacije koje mogu imati aktivnu ulogu na
projektu, ali ne mogu dobiti financiranje iz dobivenih bespovratnih sredstava
OSIM per diem-a i troškova putovanja
•
Podugovaratelj (subcontractors) – mora biti izabran preko javne nabave
•
Vanjski stručnjak ili konzultant – mora biti izabran preko javne nabave
Osnovna strategija EU
EUROPE 2020
• pametan rast
(čime se potiče znanje, inovaciju, obrazovanje i digitalno društvo)
• održiv razvoj
(čime će proizvodnja postati učinkovitija u iskorištavanju resursa uz
istovremeno povećanje konkurentnosti)
• rast uključivosti
(povećanjem sudjelovanja na tržištu rada, stjecanjem vještina te borbom
protiv siromaštva, socijalna i teritorijalna kohezija)
5 ciljeva EU do 2020
1. Zaposlenost
75% osoba 20-64 godina mora biti zaposleno
2. R&D
3% BDP-a EU mora biti investirano u R&D
3. Klimatske promjene / energija (CILJEVI 20-20-20)
Smanjenje emisije stakleničkih plinova 20% (ili čak 30%, ako su uvjeti
dobri) u odnosu na 1990.
20% energije iz obnovljivih izvora energije
20% povećanje energetske efikasnosti
4. Edukacija
Smanjenje stope prekida školovanja ispod 10%
Barem 40% 30-34 godišnjaka ima završenu treću razinu obrazovanja
5. Siromaštvo / socialna isključenost
Barem 20 milijuna manje ljudi koji su siromašni ili postoji rizik da
postanu siromašni ili socijalno isključeni
Tijek razvoja Europskih programa u Hrvatskoj
Pregled bespovratnih sredstava Europske unije
Pretpristupni fondovi EU
IPA III – regionalni razvoj
IPA IV – razvoj ljudskih potencijala
IPA V – ruralni razvoj
Programi Zajednice
1. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP
2. Marco Polo II
3. FP7 – Okvirni program za istraživanje i razvoj
4. EUREKA
5. Lifelong Learning Programme - LLP
6. Europe for Citizens (Europa za građane)
7. PROGRESS – Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost
8. Culture 2007-2013
9. MEDIA 2007-2013
10. HEALTH
Pretpristupni fond IPA
IPA I - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija
IPA II – Prekogranična suradnja
IPA III – Regionalni razvoj
A. promet
B. okoliš
C. regionalna konkurentnost
IPA IV – Ljudski resursi
IPA V – Ruralni razvoj (IPARD)
IPA I - jačanje kapaciteta i izgradnja institucija
Pomoć može imati oblik tehničke pomoći, twinninga, nabave
opreme te izvođenja radova. Ovisno o vrsti pomoći, korisnici
projekta su u obvezi sufinancirati dio iznosa projekata i to za
komponentu twinninga 5%, tehničke pomoći 10%,
nabavu roba, izvođenje radova i tehničku pomoć koja
ima za svrhu pripremu natječajne dokumentacije 25%.
IPA II - prekogranična suradnja
Svaki program prekogranične suradnje ima svoj Operativni program,
višegodišnji osnovni programski dokument, kojim se provode IPA prekogranični
programi.
Razlikujemo četiri osnovne cjeline u svakom Operativnom programu:
1.
Sažetak programskog procesa, koji obuhvaća:
- prihvatljiva područja za financiranje
- situacijska analiza i SWOT analiza
2.
Strategija za suradnju, koja obuhvaća:
- prioritete i mjere
3.
Financijski plan
4.
Odredbe za implementaciju
Specifičnost prekogranične suradnje je da predlagatelji projekta moraju biti neprofitne
pravne osobe i moraju pripadati sljedećim kategorijama pravnih osoba:
● udruge: nevladine organizacije, udruge poslodavaca, profesionalne udruge, sindikati
● ustanove: ustanove javnog sektora, obrazovne i istraživačke ustanove
● zaklade
● gospodarske komore, obrtničke i trgovačke komore, javni servisi za zapošljavanje
● tijela regionalne i lokalne vlasti (županije, gradovi, općine)
● regionalne razvojne agencije, poslovni inkubatori, poduzetnički centri, centri za
istraživanje i razvoj te ostale organizacije za potporu poslovnom sektoru
● poljoprivredne udruge i zadruge.
Sufinanciranje projekta vlastitim sredstvima (15% potrebno osigurati u vlastitom
proračunu) te imati barem jednog prekograničnog partnera.
Prekogranični karakter projekta mora biti jasno vidljiv te se mora provoditi i imati
pozitivan utjecaj s obje strane granice.
Gdje mogu saznati više?
• Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=468
• Agencija za regionalni razvoj
http://www.arr.hr/eu-programi-117.aspx
IPA III - regionalni razvoj
Podupire infrastrukturne projekte u sektorima zaštite okoliša i prometa,
programe poticanja konkurentnosti i regionalnog razvoja.
Nastavak programa ISPA i komponente gospodarske i socijalne kohezije
programa Phare te predstavlja pripremu za korištenje Europskog fonda za
regionalni razvoj nakon pristupanja.
Korištenje sredstava unutar komponente III programa IPA temelji se na
višegodišnjim programskim dokumentima tzv. Operativnim programima za
sektore prometa, okoliša i regionalne konkurentnosti.
Potencijalni korisnici su tijela državne uprave, javne i znanstvene ustanove te
poslovna zajednica.
Instrument pretpristupne pomoći (IPA)
IPA IIIc
• PHARE 2006 prethodnica programa
• 2008 : internacionalizacija MSP
• 2012 : energetska učinkovitost i eko standardi
• Još jedan natječaj prije ulaska u EU !
Gdje mogu saznati više?
• Ministarstvo poduzetništva i obrta
http://www.minpo.hr/default.aspx?id=27
• Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU)
www.safu.hr
IPA IV - razvoj ljudskih potencijala
Podupire mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i
usavršavanja te socijalno uključivanje, kao preteča Europskog Socijalnog
Fonda (eng. ESF), financira projekte na području socijalne kohezije u svrhu
ostvarivanja ciljeva Europske strategije za zapošljavanje.
Operativni program za razvoj ljudskih potencijala će identificirati mjere
sukladno sektorskim prioritetima.
Potencijalni korisnici su tijela državne uprave, javne ustanove, socijalni
partneri, poduzetnici i nevladine udruge.
ANNUAL WORK PROGRAMMES
http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/awp/2012_en.htm
IPA V - ruralni razvoj
IPARD
IPARD program provodi se kroz tri osnovna strateška prioriteta/cilja:
1. Poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedba standarda Zajednice
2. Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno-okolišnih mjera i
lokalnih strategija ruralnog razvoja
3. Razvoj ruralne ekonomije.
Ta tri cilja predstavljaju okosnicu pripreme za buduće korištenje fondova
namijenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju nakon pristupanja
Europskoj uniji, jer se kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni
razvoj provode mjere na gotovo identičan način.
CAP = ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA
IPARD
Instrument pretpristupne pomoći (IPA)
IPARD - Sektori, financiranje
• Ulaganja unutar Mjere 101. dozvoljena su za sektore: sektor
mljekarstva; sektor govedarstva; sektor svinjogojstva; sektor
peradarstva; sektor jaja; sektor voća i povrća; sektor žitarica
i uljarica.
• Ulaganja unutar Mjere 103. dozvoljena su za sektore: sektor
mlijeka i mljekarstva; sektor mesa; sektor ribarstva; sektor
vinarstva, te sektor maslinovog ulja.
• Financiranje do 75% prihvatljivog ulaganja u projekte za
mjeru 101 te do 50% prihvatljivog ulaganja za mjeru 103 i
302.
Instrument pretpristupne pomoći (IPA)
IPARD - Mjera 302
• Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za
pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj
životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke
kampove, objekte na otvorenom ( za jahanje, sportski ribolov na kopnenim
vodama, biciklistički i tematski putevi), rekonstrukciju objekata tradicijske
arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) i ostala ulaganja.
• Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za
uspostavljanje i unaprjeđenje tradicijskih obrta, uključujući objekte za
pakiranje i trženje proizvoda tradicijskih obrta i ostala ulaganja.
Instrument pretpristupne pomoći (IPA)
IPARD - Mjera 302
• Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje
objekata za izravnu prodaju proizvoda na poljoprivrednom
gospodarstvu (vlastitih proizvoda i proizvoda udruge/zadruge
proizvođača u kojima gospodarstvo pripada kao član )
• Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje
kapaciteta za uzgoj slatkovodne ribe
• Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje
kapaciteta za uzgoj i pakiranje gljiva.
Instrument pretpristupne pomoći (IPA)
IPARD - Mjera 302
• ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje
kapaciteta nepoljoprivrednih usluga u ruralnim područjima:
IT centara, radionica za popravak strojeva, igraonica za djecu,
sportsko-rekreativni centar za djecu i odrasle.
• ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili
opremanje pogona za proizvodnju bioplina.
IPARD - Mjera 302
Najviša ukupna vrijednost prihvatljivih izdataka za koje se može
ostvariti potpora po projektu je 150.000 EUR (1.095.000 kn), osim za
ulaganja u obnovljive izvore energije gdje je ograničeno na 675.000
EUR (5.000.000 kn)
Koraci prijave na natječaj:
1. Zahtjev za izdavanje Izvješća o primjeni nacionalnih propisa iz zaštite
na radu (NE i fizičke osobe)
2. Potvrda o usklađenosti podnositelja s minimalnim nacionalnim
standardima + Elaborat zaštite okoliša
3. Poziv na podnošenje ponude – ponude se prilažu prijavi
4. Prijava na natječaj (prijavni dosje – obrazac + dokumenti)
Instrument pretpristupne pomoći (IPA)
Uloga poduzetnika u ostalim komponentama
IPA-e
• vodeća uloga strukovnih organizacija, komora i udruga
poduzetnika te lokalne i regionalne samouprave i
organizacija na regionalnom nivou
• nositelji neprofitnog karaktera mogu se prijavljivati na sve
komponente
• u okviru projekata razvijaju ne-financijske mjere za poticanje i
podršku poduzetništvu (namijenjene svim SME jednako)
• eventualne financijske mjere u okviru projekata („grant
sheme“ za dodjelu bespovratnih sredstava) podliježu pravilu
„de minimis“
Instrument pretpristupne pomoći (IPA)
Uloga poduzetnika u ostalim komponentama
IPA-e
• nositelji profitnog karaktera mogu se prijavljivati na
komponente III i IV pod uvjetom da ne stječu profit
• financijske mjere podliježu pravilu „de minimis“ – državne
potpore/zaštita tržišnog natjecanja – dozvoljene potpore iz
svih izvora do 200.000 eura u 3 godine
• internacionalizacija SME (2008)
• zelene tehnologije (zaštita okoliša)
• ljudski resursi!!!!
Instrument pretpristupne pomoći (IPA)
Uvjeti za dodjelu bespovratnih sredstava?
•
•
•
•
•
pozitivno poslovanje u zadnje 3 godine
plaćeni svi doprinosi i porezi državi
riješeni vlasnički odnosi
uredna dokumentacija
studija izvodljivosti, utjecaja na okoliš i ostale potrebne
studije
• poslovni plan
• dobro osmišljen projekt u skladu s uvjetima natječaja
• dodijeljena sredstva ne smiju stvarati dobit već samo
pokrivaju troškove
Pregled bespovratnih sredstava Europske unije
Pretpristupni fondovi EU
IPA III – regionalni razvoj
IPA IV – razvoj ljudskih potencijala
IPA V – ruralni razvoj
Programi Zajednice
1. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP
2. Marco Polo II
3. FP7 – Okvirni program za istraživanje i razvoj
4. EUREKA
5. Lifelong Learning Programme - LLP
6. Europe for Citizens (Europa za građane)
7. PROGRESS – Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost
8. Culture 2007-2013
9. MEDIA 2007-2013
10. HEALTH
FP7 – Sedmi okvirni program za istraživanje i
tehnološki razvoj (od 2014 Horizon 2020)
• Komponente:
– „Suradnja“ (Co-Operation, 32.3 bilijuna €)
• potiče se suradnja SME u svim aktivnostima istraživanja i razvoja (pilot
projekti, izrada prototipa, ispitivanje, distribucija itd.) te u zajedničkim
tehnološkim aktivnostima (JTI)
– „Ideje“ (Ideas, 7.5 bilijuna €)
• SME se mogu natjecati kao i sve druge vrste javnih i privatnih organizacija
a procjenjuje se kvaliteta ideje
– „Ljudi“ (People, 4.7 bilijuna €)
• potiče se uključivanje SME u partnerstva s industrijom i akademskom
zajednicom u svrhu razvoja ljudskih kapaciteta
– „Sposobnosti“ (Capacities, 4 bilijuna €)
• poseban program „Istraživanja u korist SME“ potiče inovativne
sposobnosti SME i njihov doprinos razvoju novih proizvoda i tržišta
baziranih na tehnologiji
FP7 – Sedmi okvirni program za istraživanje i
tehnološki razvoj (od 2014 Horizon 2020)
• natječaji se otvaraju nekoliko puta godišnje
– http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/support
– http://www.hit.hr/FP7/?id=159&l=hr&kat_id=8
– http://www.fp7.hr/?l=hr
CIP - Competitiveness and Innovation
Programme
• Nastao kao odgovor na Lisabonsku strategiju razvoja i
stvaranja radnih mjesta
• 2007 – 2013 – 3.621 bilijuna € (cijela EU te zemlje kandidati)
Komponente:
• The Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP)
• The Information Communication Technologies Policy Support
Programme (ICT-PSP)
• The Intelligent Energy Europe Programme (IEE)
Marco Polo II
• Područje prometa
• 450 mil €
• poboljšanje efikasnosti i održivosti transportnih sistema kroz
povećanu intermodalnost i poboljšanu zaštitu okoliša u
prijevozu tereta (logistika, smanjenje količine prometa,
promet tereta morem i sl.)
– http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm
EUREKA
– paneuropska mreža između tržišno orijentiranih,
industrijskih organizacija koje se bave istraživanjem i
razvojem
– stvara veze za poticanje inovativnosti i pruža pristup
znanju, vještinama i ekspertizi, te pristup nacionalnim
javnim i privatnim izvorima financiranja
EUROSTARS
Eurostars program nudi brojne mogućnosti za mala i srednja
poduzeća:
• „bottom-up“ pristup, što znači da je tema projekta slobodna,
• potreban je minimalno jedan partner iz druge zemlje
sudionice programa,
• sufinanciranje do 50% iznosa projekta ili do 150.000 €,
• projekti mogu trajati do 3 godine,
• pomoć u traženju partnera putem Europske poduzetničke
mreže.
EUROSTARS
• Naglasak u evaluaciji projekata je na inovativnosti,
marketinškom potencijalu i kvaliteti konzorcija.
• Rezultati svakog projekta moraju biti komercijalizirani
najkasnije dvije godine nakon završetka provedbe.
• Nositelj projekta je malo i srednje poduzeće koje se osim
redovnih aktivnosti bavi istraživanjem i razvojem, a konzorcij
mora biti strateški postavljen tako da se jasno vidi uloga
svakog partnera.
KAKO TO FUNKCIONIRA U BUDUĆNOSTI
Financijski okvir 2014.-2020.
Strukturni i kohezijski fondovi EU važan su izvor financiranja
regionalnih razvojnih projekata
Tim putem moguće je financirati infrastrukturne objekte
javne namjene u zaštiti okoliša, energetici, poslovnoj
infrastrukturi, prometu, turizmu, obrazovanju, zdravstvu,
socijalnim
uslugama,
kulturi,
informacijskoj
i
komunikacijskoj tehnologiji itd.
Predloženi budžet EU 2014-2020
“Ambiciozan ali realan” prijedlog objavljen od strane
EK u lipnju 2011 za Višegodišnji financijski okvir
2014-2020
Kohezijska politika
Ostale politike
33 % (€336 milijarda)
(poljoprivreda, istraživanje,
itd.)
63 % (€649 milijarda)
Povezivanje Europskih
institucija
4 % (€40 milijardi)
Strukturni i kohezijski fondovi
Europska Komisija SUFINANCIRA
regionalne projekte u zemljama članicama
BITNO! Programima strukturnih fondova se upravlja i
projekti se biraju na nacionalnoj i regionalnoj razini
EU Kohezijska politika investira u …
Pomoć
Trening
MSP
Energetska
efikasnost
Obnovljivi izvori
energije
Transport
Istraživanje
i razvoj
Suradnja između
regija
Kohezijski fond
Kohezijski fond sredstvo je pomoći za zemlje
članice čiji je BND manji od 90 % prosječnog
BND-a 27 zemalja članica Europske unije pri
ulaganjima u transeuropske prijevozne mreže
(TEN-T) i zaštitu okoliša uključujući energetsku
učinkovitost i obnovljive izvore energije.
Strukturni fondovi
Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)
Strukturni fondovi
Europski socijalni fond (ESF)
Strukturni fondovi
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFARD)
Omogućuje jedinstveni izvor financiranja iz EU za sve programe
ruralnog razvoja.
Sastoji se od četiri grane:
• (1) poboljšanje konkurentnosti sektora poljoprivrede i šumarstva,
• (2) poboljšanje okoliša i krajolika,
• (3) kvaliteta života u ruralnim područjima i diverzifikacija ruralne
ekonomije,
• i (4) Leader pristup.
Hrvatskoj će se Fond otvoriti po pristupanju Europskoj uniji. Njegovo
se korištenje priprema kroz programe SAPARD i IPARD.
“Pravila igre”
Dopuštene državne potpore:
Dodatne mogućnosti financiranja za
poduzetnike
Financiranje - Krediti
Poslovne banke plasiraju:
• vlastita sredstva,
• državna sredstva,
• sredstva jedinica lokalne samouprave i
• vlastita sredstva putem Vladinih programa
• Hrvatska banke za obnovu i razvoj – HBOR
(bilo putem poslovnih banaka ili direktnim kreditiranjem).
•
Vrednujte sve kreditne uvjete i usporedite kreditne ponude
više banaka.
• Pri odabiru kredita treba voditi računa o namjeni kredita,
uvjetima kreditiranja i troškovima kredita
http://www.hbor.hr/Sec1393
Prodaja udjela poduzeća
• U RH 5 Fondova za gospodarsku suradnju (FGS) / fondova rizičnog
kapitala (FRK) koji su prikupili dvije milijarde kuna za ulaganje u
propulzivne investicijske projekte.
• HBOR, kao kvalificirani ulagatelj imenovan od strane Vlade RH, zajedno s
privatnim investitorima sudjeluje u provedbi aktivnosti FGS-ova.
• FGS su otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala s privatnom
ponudom koji su osnovani i posluju u skladu sa Zakonom o investicijskim
fondovima.
• Ciljevi osnivanja: poticanje razvoja gospodarstva, očuvanje sadašnjih i
stvaranje novih radnih mjesta, jačanjem postojećih i pokretanjem novih
gospodarskih subjekata, putem vlasničkog restrukturiranja kroz ulaganje
dodatnog kapitala.
Prodaja udjela poduzeća
•
Fondovi rizičnog kapitala - vrsta fondova koji su međunarodno poznati
pod pojmom private equity fondovi
•
ulažu sredstva prikupljena od kvalificiranih ulagatelja (u pravilu,
institucionalni investitori) i velike kompanije na određeno vrijeme
(srednje do dugoročno razdoblje, 3 – 7 godina)
•
Ulaganje vlasničkog kapitala - fond postaje suvlasnikom u trgovačkom
društvu u koje ulaže:
1) stjecanjem (kupnjom) vlasničkog udjela/dionica od postojećih vlasnika
2) putem dokapitalizacije čime fond od dana ulaska u vlasničku strukturu
dijeli poslovnu sudbinu tog društva.
Prodaja udjela poduzeća
• ulaganja u društva s visokim potencijalom rasta poslovanja, kojim upravlja
iskusan i ambiciozan tim sposoban realizirati postavljeni poslovni plan u
vremenskom razdoblju od oko 5 godina.
• Uz kvalitetan poslovni plan, prepustiti fondu rizičnog kapitala čak i većinski
udio u tvrtki i nije tako teško, ako kolač naraste za 150%.
PREDNOSTI?
• Poduzetnici dobivaju snažnog partnera uz kojeg će povećati vrijednost
poduzeća i preuzeti rizike zajedno s vlasnikom. Neizmjerno je i poslovno i
menadžersko iskustvo
Poslovni anđeli
•
CRANE (Croatian Business Angels Network) je hrvatska mreža
poslovnih anđela, odnosno privatnih investitora zainteresiranih za
ulaganja u proizvodne i inovativne tvrtke u vrlo ranom stadiju razvoja.
•
neformalni individualni investitori koji svojim poslovnim iskustvom
savjetuju mlade tvrtke i poduzetnike i pomažu njihovom budućem rastu
•
“pametno financiranje” — pružanje ekspertize, vještina i poslovnih
kontakata
ZAŠTO?
• profit, poticanje poduzetništva, poslovna aktivnost, ali i zabava u
stvaranju nove vrijednosti!
Potpora poduzetnicima
• Enterprise Europe Network (EEN)
• BICRO
• Hrvatska gospodarska/obrtnička komora
• Županijske razvojne agencije
• Privatni konzultanti
Europska poduzetnička mreža
• Enterprise Europe Network (EEN) = najveća europska
potporna organizacija za male i srednje poduzetnike
• Prisutna u 51 zemlji, putem 600 organizacija
• Namijenjena je svima koji žele pronaći strane partnere te
ostvariti poslovnu suradnju izvan Hrvatske.
• Mreža nudi informacije o uvjetima poslovanja na europskom
tržištu, pomaže pronaći partnere te omogućuje ostvarivanje
kontakta i povezivanja
Što EEN nudi?
• pruža informacije o dostupnim izvorima financiranja za
inovativne projekte
• pruža podršku u međunarodnom transferu tehnologije
• pruža savjetodavnu podršku pri razvoju novih inovativnih
proizvoda i usluga, traženju novih tržišta,
• savjetuje o pitanjima zaštite intelektualnog vlasništva
• organizira informativna i edukativna događanja na temu
inovacija i vezanih tema
Hvala Vam na pažnji !
Lidija Vitez
[email protected]
+385 40 499 450

similar documents