Document

Report
Thanh niªn víi t×nh
yªu, h«n nh©n vµ
gia ®×nh
Thi t×m hiÓu: thanh niªn víi t×nh ban,
t×nh yªu, h«n nh©n vµ gia ®×nh
T×m hiÓu luËt
h«n nh©n vµ
gia ®×nh
B×nh luËn tiÓu
phÈm vÒ t×nh
b¹n vµ t×nh yªu
Thi c¸c c©u ca
dao tôc ng÷ nãi
vÒ t×nh yªu
Phần thi giành cho khán giả: Giải
đáp ô chữ
Phần I. THI TÌM HIỂU LUẬT HÔN
NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Phần trả lời nhanh
Các đội đều có quyền trả lời, thời gian 10
giây chọn một đáp án cho câu trả lời đúng.
Mỗi câu trả lời đúng 10 điểm.
Câu 1
Theo luật hôn nhân và gia đình ở
lứa tuổi nào được phép kết hôn ?
A. Nam: 18, Nữ: 20
B. Nam: 20, Nữ: 16
C. Nam: 18, Nữ: 18
D. Nam: 20, Nữ: 18
Đán án D. Nam: 20, Nữ: 18
34
0
1
2
10
8
9
5
7
6
Câu 2
Thời kỳ hôn nhân là:
A. khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng,
tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày
chấm dứt hôn nhân
B. Khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng
C. Tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày
chấm dứt hôn nhân
D. Cả 3 đáp án trên
Đán án: A
34
0
1
2
10
8
9
5
7
6
Câu 3
Những trường hợp nào sau đây
không được phép kết hôn ?
A. Người đang có vợ hoặc có chồng
C. Giữa những người cùng giới tính.
B. Người mất năng lực hành vi dân sự.
D. Cả A,B và C đều đúng.
Đán án: D. Cả A,B và C đều đúng.
34
0
1
2
10
8
9
5
7
6
Câu 4 : Theo Luật hôn nhân và gia đình.
Trường hợp nào sau đây là đúng ?
A. Chỉ có cha, mới có nhiệm vụ và quyền
chăm sóc nuôi dưỡng con chưa thành niên.
B. Chỉ có mẹ , mới có nhiệm vụ và quyền
chăm sóc nuôi dưỡng con chưa thành niên.
C. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền cùng nhau
nuôi dưỡng con chưa thành niên.
D. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền cùng nhau
nuôi dưỡng con đã thành niên và có tài sản
tự nuôi mình.
Đán án: B.
34
0
1
2
10
8
9
5
7
6
Câu 5 : Điều mấy trong Luật Hôn nhân và
gia đình qui định về việc định đoạt tài sản
riêng của con chưa thành niên ?
A. Điều 44.
B. Điều 41
C. Điều 46
D. Điều 47
Đán án C.
34
0
1
2
10
8
9
5
7
6
Câu 6 : Hành vi nào sau đây vi phạm Luật
hôn nhân và gia đình ?
A. Vợ chồng tôn trọng và gìn giữ nhân
phẩm và uy tín cho nhau.
B. Chồng có quyền ngược đãi, hành hạ
vợ.
C. Cấm vợ hoặc chồng có hành vi ngược
đãi, hành hạ nhau.
D. A và C đều đúng.
Đán án D.
34
0
1
2
10
8
9
5
7
6
Câu 7 : Những quy định nào sau đây về nghĩa
vụ và quyền hạn của con với cha mẹ là
đúng ?
A. Con có bổn phận yêu quý kính trọng với
cha mẹ.
B. Con có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ.
C. Nghiêm cấm con ngược đãi với cha mẹ.
D. Cả A,B và C đầu đúng.
Đán án D.
34
0
1
2
10
8
9
5
7
6
Câu 8: Luật Hôn nhân và gia đình do Quốc
hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày nào?
A.29-12-1988
B. 29-12-1986
C. 28-12-1987
D. 29-12-1987
Đán án B.
34
0
1
2
10
8
9
5
7
6
Câu 9: Tảo hôn là:
A. Việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc
cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo
quy định của pháp luật;
B. Lấy anh chị em trong vòng 3 đời
C. Lấy vợ hoặc chồng do bố mẹ ép
D. Tất cả đều sai
Đán án A.
34
0
1
2
10
8
9
5
7
6
Câu 10: Những nguyên tắc cơ bản của
chế độ hôn nhân và gia đình
A.Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một
chồng, vợ chồng bình đẳng.
B.Kết hôn phải đúng tuổi do bộ luật quy định.
C.Bình đẳng giới
D.Tự nguyện từ hai phía.
Đán án A.
34
0
1
2
10
8
9
5
7
6
Phần II. Bình luận tiểu phẩm
• Chọn Tiểu phẩm ( Có 3 tiểu phẩm)
• Thời Gian suy nghĩ 10 phút
• Thời gian trình bày phần bình luận của tiểu
phẩm là 5 phút.
• Điểm tối đa phần bình luận là 50 điểm
Hãy bình luận đoạn phim sau
http://nhac.vietgiaitri.com/song/?mid=34
Hãy bình luận đoạn phim sau
Hãy bình luận đoạn phim sau
Phần III.
Thi giải nhanh về các đoạn ca dao tục
ngữ liên quan đến tình yêu, hôn nhân
và gia đình. ( Giàng quyền trả lời)
1. Đọan ca dao nói lên hiện tượng
tảo hôn
Lấy chồng ở tuổi mười ba
Đến năm mười tám em đà năm con
Ra đường em vẫn còn son
Về nhà em đã năm con cùng chồng
2. Đoạn ca dao biểu hiện sự nhớ
nhung da diết khi thiếu vắng nhau?
Nhớ ai bổi hổi, bồi hồi
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
3. Tình yêu tạo cho cho con người sức
mạnh thần kỳ thể hiện qua đoạn ca
dao nào?
Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.
4. Đoạn ca dao thể hiện sự gắn bó mật thiết
giữa hai người yêu nhau:
Mình với ta tuy hai mà một
Ta vời mình tuy một mà hai.
Giaûi ñaùp oâ chöõ
1/ Ô chữ gồm có 7 chữ cái. Đây là thực trạng
trong tình yêu của giới trẻ đang được dư luận xã
hội hết sức quan tâm.
S
Ố
N
G
Từ chìa khoá: T
T
H
Ử
2. Ô chữ gồm 9 chữ cái. Đây là từ thường được
dùng khi nói đến những tình cảm của lứa tuổi học
trò.
T
R
O
N
G
Từ chìa khoá: T, G
S
Á
N
G
3. Ô chữ gồm 10 chữ cái. Đây là điều mà các
thành viên trong gia đình nên chia sẻ với nhau.
T
R
Á
C
H
N
Từ chìa khoá: T, G, R
H
I
Ệ
M
4. Ô chữ có 8 chữ cái. Đây là một trong những
quyền cơ bản trong tình bạn và tình yêu
B
Ì
N
H
Đ
Ẳ
N
Từ chìa khoá: T, G, R, N
G
5. Ô chữ có 9 chữ cái. Đây là một trong những
phẩm chất cao quý trong tình yêu của người Việt
Nam
C
H
U
N
G
T
H
Ủ
Từ chìa khoá: T, G, R,N,T
Y
6. Ô chữ gồm 7 chữ cái. Đây là điều mà nhờ nó ta
có suy nghĩ đúng và làm đúng mọi vấn đề trong
cuộc sống hàng ngày.
T
Ự
T
R
Ọ
N
G
Từ chìa khoá: T, G, R ,N, T,Ọ
7. Ô chữ có 7 chữ cái tập hợp những người
gắn bó với nhau sau hôn nhân ?
G
I
A
Đ
Ì
N
H
Từ chìa khoá: T, G, R ,N, T,Ọ, N
6. Ô chữ gồm 7 chữ cái. Đây là từ chỉ sự liên kết
giữa một người đàn ông và một người đàn bà
được pháp luật thừa nhận
H
Ô
N
N
H
Â
N
Từ chìa khoá: T, G, R ,N, T,Ọ,N, Ô
Từ chìa khoá: TÔN TRỌNG
Trao giải thưởng cho đội có điểm cao
nhất.
Hết rồi!

Hẹn gặp lại!!!

similar documents