ELY-keskukset 2015 tiekartta

Report
ELY-keskukset 2015 -tiekartta
LUONNOS
ELY-keskusten johtoryhmä 10.6.2010
ELY-keskukset 2015 tiekartta
• Kuinka ELY-keskukset vastaavat tulevaisuuden haasteisiin?
• Haasteet kasvavat – resurssit niukkenevat
• Tulevaisuus tehdään yhdessä, aktiivisesti toimien ja valintoja
tehden
2
ELYjen visio – tätä tavoittelemme
• ELY -keskus edistää hyvän elinympäristön ja yhdyskuntarakenteen kehittymistä sekä tukee kansalaisten hyvinvointia ja
elinkeino-elämän kilpailukykyä alueellaan. Toiminnassa sovitetaan
yhteen valtion ja maakuntien strategiset tarpeet.
• ELY -keskus on luotettava ja aloitteellinen valtion alueellinen
kehittämis- ja palvelukeskus, jota johdetaan ja kehitetään
asiakaskeskeisesti koko viraston osaamista hyödyntäen.
• Käytettävissä olevat resurssit kohdennetaan tehokkaasti
asiakastarpeeseen vastaamiseksi. Palveluiden laatu,
yhdenmukaisuus ja helppo saavutettavuus turvataan ja ne
tuotetaan tehokkaasti ja toisiaan tukevina kokonaisuuksina.
• ELY –keskus on näköalapaikka muuttuvaan maailmaan. ELY –
keskus on monipuolinen ja yhteistyötaitoinen työyhteisö, jossa
tehtävät ovat haasteellisia ja kiinnostavia. Henkilöstö osallistuu
omalla työllään ympäröivän yhteiskunnan kehittämiseen.
3
Johtamissopimukset ja ELY-keskus
vuonna 2015
• Asiakas- ja kansalaislähtöisesti toimiva,
osaava ja luotettava alueellinen kehittäjä- ja
palveluorganisaatio
• Toimintaympäristönsä haasteet ja
mahdollisuudet tunteva
• Asiakkailleen lisäarvoa tuottava
• Sidosryhmien arvostama, luotettava
kumppani
• Ammattitaitoisesti johdettu, osaava ja
tehokas toimija
• Hyvä työnantaja, jonka osaava henkilöstö
voi hyvin
4
ELY-visioon vaikuttavat ”dynamiikat”
Asiakkaiden odotukset
• Asiantuntevaa ja laaja-alaista
palvelua helposti saatavilla
• Julkiset organisaatiot
näyttäytyvät yhtenäisenä
kokonaisuutena
Yhteiskunnallinen
vaikuttavuus
• Alueiden kilpailukyvyn ja
väestön hyvinvoinnin edistäminen
• Ilmastonmuutoksen hillintä ja
kestävän kehityksen
edistäminen
ELYt palvelevat asiakkaitaan tasapainottaen
asiakaslähtöisyyden, kustannustehokkuuden
ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden
Tuottavuus
• Tehdään valintoja:
kenelle, mitä ja miten?
• Päällekkäisyyksiä poistetaan
• Yhteistyötä eri julkisten toimijoiden välillä tiivistetään
5
Taloudelliset realiteetit
ELY-keskukset ovat matkalla tulevaisuuteen, jossa haasteet kasvavat ja resurssit
niukkenevat – asiakkaille ja alueiden kehittämiseen entistä parempaa lisäarvoa
entistä tuottavammin
• ELY-keskusten toimintamenokehykset supistuvat noin 11 M€ v. 2011
ja kehykset supistuvat edelleen vuoteen 2015 mennessä
• Tuottavuusohjelman mukaisesti ELY-keskusten on vähennettävä n. 630 htv
vuoteen 2015 mennessä – noin 15 % nykytasoon verrattuna
• Toimintamenojen supistus on henkilötyövuosivähennyksiä suurempi haaste –
toimintamenot eivät riitä kattamaan ELY-keskusten välttämättömiä
kustannuksia
• ELY-keskusten toimintamenoista noin 85 % on henkilöstön palkkausmenoja –
merkittävä säästöjä voidaan synnyttää lähinnä karsimalla henkilöstömenoja
• Toimintamenojen juustohöyläämisen tie on kuljettu loppuun !
Se johtaa ELY-keskusten toiminnan lamaantumiseen ja
pahimmillaan kurjistumiskehitykseen.
6
Talouden tasapainottaminen 2010 ja 2011
• 2010
→ ELY-keskusten talouden tasapainottamisen toimintasuunnitelmien perusteella
voidaan pitää todennäköisenä, että ELY-keskukset selviytyvät omin toimin
vuoden 2010 käyttösuunnitelmien tasapainottamisesta
→ Hintana on lisääntynyt käynnistyskitka ja työnantajakuvan heikkeneminen
• 2011
→ On todennäköistä, että ELY-keskukset eivät selviydy omin toimin vuodesta
2011
→ Tiukka kehys uhkaa kestävän tuottavuuden periaatteen toteuttamista ja
pitkäjänteistä toiminnan kehittämistä. Tilanne voi johtaa ALKU-uudistuksessa
tavoitellun lisäarvon menettämiseen ja ydintoiminnan lamaantumiseen.
→ Sopeutustoimenpiteet tulee aloittaa jo vuonna 2010
7
Ohjaavilta tahoilta kaivataan linjauksia
Vision mukaisen tulevaisuuden rakentamiseksi ELY-keskukset tarvitsevat
ohjaavien ministeriöiden päätöksiä, linjauksia tai hyväksynnän
• Priorisoinneista, tehtävistä luopumisista, ostopalveluista, palvelumaksuista
• Rakenteen yksinkertaistamisesta ja työnjaollisista kysymyksistä
• ELYjen yhteisten toimintojen järjestäminen ja työnjako
• Prosessien ja toimintatapojen kehittämisestä mm.
•
•
•
•
•
palveluiden sähköistäminen
tietojärjestelmien vähentäminen ja yhdenmukaistaminen
infrahankinnan kehittäminen
valvonta ja kenttätoiminnan kehittäminen
asiakasyhteydenottojen ohjaaminen ja asiakaspalvelupisteiden kehittäminen
• Lainsäädännön ja ohjeistuksen keventämisestä
• Kansallisen, ELY-keskuksille yhteisen henkilöstöohjelman ja –suunnitelman
aikaansaamisesta; ELY-keskusten henkilöstön osaamisen kehittämisestä
8
Kehittäminen
hankkeistetaan
Visio 2015
Prosessit
Vision saavuttamista
mitataan:
• Sidosryhmätyytyväisyys
• Asiakastyytyväisyys
• VM-baro
• Johtamisen 360-arviointi
• Johtoryhmien itsearviointi
• CAF
• Tuottavuustavoitteiden
toteutuma (htv)
Henkilöstö
Kumppanuudet
Synergiat
Strategiat
Johtaminen ja ohjaus
2010
2011
2012
2013
2014
2015
9
Teema
Johtaminen
ja ohjaus
Strategiat ja
prosessit
Synergiat
Kumppanuudet
Henkilöstö
Kehittämishanke
Vaikutukset
Kuvaus
As
Tu
YV
Aikataulu
Tehtävien priorisointi
Todetaan ELYjen ydintehtävät ja resurssit kohdistetaan
ensisijassa niihin.
++
+++
++
2010-2011
Rakenneselvitys
Teetetään ulkopuolinen rakenneselvitys.
+
+++
+
2010-2011
Strategisen ohjauksen ja
suunnittelun kehittäminen
Kehitetään ELYjä ohjaavien tahojen yhteistä strategisen
ohjauksen ja suunnittelun menettelyä
++
++
+++
Palvelutarjooma
ja -kanavat
Tunnistetaan ELYjen palvelutarjooma. Käytetään eri
palvelukanavia tehokkaasti.
+++
++
+
Asiakasyhteydenottojen
hallinta
Kehitetään asiakasyhteydenottojen hallintaa niin, että
asiakas saa palvelut vaivattomasti ja asiantuntijat voivat
keskittyä asiantuntijatyöhön.
++
++
+/-
2010 (suunnittelu)
2011 (toteutus)
Asiakkuusprosessin
kehittäminen
Tunnistetaan keskeiset asiakkuudet. Laaditaan
monivuotinen asiakkuuden kehittämisohjelma.
++
++
+
2010 (suunnittelu)
2011 (toteutus)
Hallinto- ja tukitehtävien
organisointi
Järjestetään hallintotehtävät tarkoituksenmukaisesti ja
yhteisen mallin mukaan
+
++
+
1.9.2010 –
31.12.2011
ELYjen yhteisten
toimintojen työnjako
Selkeytetään ELYjen ja yhteisten toimintojen tehtävät ja
työnjako.
++
+++
+
2010-2015
Toimitilakonseptointi
Laaditaan ELYjen asiakaspalvelu-, kokous- ja
toimistotiloja koskeva konsepti.
+
+++
+
2010-2015
Tietojärjestelmien
yhteensopivuus
Parannetaan ELYjen tietojärjestelmien Yhteensopivuutta. Prosessit sujuvat, tiedonhallinta paranee.
+
+++
+
2010-2015
Infra-hankinnan
kehittäminen
Kehitetään hankintamenettelyjä, toimintajärjestelmää
sekä hankinnan organisointia.
++
+++
+
2010-2015
Kenttätyön synergiat
Hyödynnetään synergiat valvonta- ja kenttätöissä
+
++
+
Sidosryhmäyhteistyö
Sovitaan työnjaosta ja yhteistyömuodoista keskeisten
sidosryhmien kanssa.
+
++
+
Henkilöstöohjelma
ELY-keskusten osaaminen ja toimintatavat suunnataan
ydintehtäviin
++
+++
++
As = asiakkaiden odotukset
Tu = tuottavuus
2/2010-12/2012
2010
1.9.2010-2015
YV = yhteiskunnallinen vaikuttavuus10
Tehtävien priorisointi
Tavoitteet
Ohjaavat ministeriöt priorisoivat ne tehtävät, jotka ELYjen on ensisijaisesti hoidettava.
Priorisoinnit tehdään näkyviksi.
Ohjaavat ministeriöt linjaavat ne tehtävät, jotka ELYt voivat ulkoistaa ja tehtävät, jotka voidaan
jättää hoitamatta.
Vaikutukset
Asiakkaiden odotukset: ++
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: ++
Riskit
Ministeriöt eivät pysty tekemään tarvittavia priorisointeja riittävän ajoissa. ELYt joutuvat
tekemään tehtävien priorisoinnit sattumanvaraisesti ja vaikuttavuus kärsii.
Aikataulu
2010-2011
Tuottavuus: +++
11
Rakenneselvitys
(ELY-keskukset vuonna 2015 –selvitys)
Tavoitteet
Tuottaa ulkopuolinen näkemys vaihtoehdoista ELY-keskusrakenteen, erikoistumistehtävien ja
työnjaon sekä johtamisen kehittämisestä pidemmän aikavälin tuottavuustoimenpiteiden
toteuttamiseksi
Vaikutukset
Asiakkaiden odotukset: +
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: ++
Riskit
Tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi rakenteen, tehtävien ja työnjaon arviointi
välttämätöntä
Aikataulu
Ulkopuolinen selvitys syksy 2010, toimeenpano asteittain vuoteen 2015 mennessä
Tuottavuus: +++
12
Palvelutarjooma ja - kanavat
ASIAKAS
Tavoitteet
Määritellään ELYjen tuotteet ja
palvelut organisaatioriippumattomasti. Tunnistetaan eri palvelukanavien roolit ja vahvuudet
palvelutarjoomassa.
Vaikutukset
Asiakkaiden odotukset: +++
Tuottavuus: ++
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: +
Riskit
ELYjen palveluiden moninaisuus ja
edeltäneiden organisaatioiden
palvelukäsitys tuo haastetta
palveluiden luokittelemiselle.
Aikataulu
2010
(kansalainen, yritys, yhteisö)
puhelinpalvelu
nettipalvelu
kasvokkain
• yleisneuvonta
• tietoa palveluista
• vaihde
• posti
• yleisneuvonta/ELY • sähköinen asiointi
• henkilökohtainen
• s-posti / palaute
• palvelulinjat
asiantuntijapalvelu
palvelu 1
palvelu 2
palvelu 3
..........
pyytämättä
• päivittäin
•käytettävissä
oleva tieverkko
• puhdas luonto ja
pohjavesi …. jne.
palvelu n
Kaikkien vastuualueiden palveluja lähestytään samoja kanavia
käyttäen.
13
Asiakasyhteydenottojen hallinta
Tavoitteet
Asiakasyhteydenotot ohjataan niin, että asiakas löytää palvelut helposti, verkko- ja
puhelinratkaisut toimivat loogisesti, palvelu on koko maassa yhdenmukaista, yhteydenottoihin vastataan aina ja asiakas saa asiansa vireille tai hoidettua heti ensi kontaktista.
Vaikutukset
Asiakkaiden odotukset: ++
Tuottavuus: ++
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: +/ -
Riskit
Totuttujen toimintamallien muuttamiseen liittyvät riskit.
Riski, että teknisiä järjestelmiä ei saada tukemaan toimintamallia
Aikataulu
Tavoitetila ja tarkennettu projektisuunnitelma vuoden 2010 loppuun.
Muutoin v. 2011
Asiakkuuden kehittämisohjelma
Tavoitteet
Kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti toimivat ELY-keskukset
Vaikutukset
Asiakkaiden odotukset: ++
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: +
Riskit
Totuttujen toimintamallien muuttamiseen liittyvät riskit.
Asiakaslähtöisyyden vieminen aidosti toimintaa ohjaavaksi tekijäksi.
Aikataulu
Tavoitetila ja kehittämisohjelma vuoden 2010 loppuun.
Toteutus 2010 ->
Tuottavuus: ++
14
Hallinto- ja tukitehtävien organisointi
Tavoitteet
ELYillä on tarkoituksenmukaisesti ja yhdenmukaisesti järjestetyt hallintotehtävät (hallintoyksikössä ja muissa yksiköissä). Saadaan isompi osa rahasta substanssitehtäviin.
Vaikutukset
Asiakkaiden odotukset: + Tuottavuus: ++
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: +
Riskit
Kehitetyt toiminta- ja rakennemallit eivät toimi käytännössä
ELYt eivät sitoudu hankkeen päätöksiin ja varsinkaan toteutusaikatauluun
Aikataulu
1.9.2010 – 31.12.2011 (Projekti ja työryhmä (PP, mahd. konsultti, osallistujat) asetettu
xx.xx.2010 Ensimmäiset ehdotukset 1.10.2010)
15
Toimitilakonseptointi ja konseptin monistus
Tavoitteet
Tuottavuus, synergiat, tilojen terveellisyys ja turvallisuus
Vaikutukset
Asiakkaiden odotukset: +
Tuottavuus: +++
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: +
Riskit
Muutosvastarinta, sektoriajattelusta
kiinnipitäminen
Aikataulu
2010 - 2015
16
ELYjen ja yhteisten toimintojen työnjako
Tavoitteet
Yhteisten toimintojen erikoistuminen ja keskittäminen tuo tehokkuutta ja tuottavuutta.
ELYissä hoidetaan ydintehtäviä – tietohallintoyksikkö, AHTI, tilivirasto (& Palkeet) ja
viestintäpalvelujen yksikkö vastaavat yhteisistä tukitoiminnoista.
Vaikutukset
Asiakkaiden odotukset: ++
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: +
Riskit
Muutosvastarinta, totutuista toimintatavoista kiinni pitäminen
Aikataulu
2010 - 2015
Tuottavuus: +++
17
Tietojärjestelmien yhteensopivuuden edistäminen ja
kehittäminen
Tavoitteet
ELYjen sisäisten ja ulkoisten prosessien sujuvuuden parantaminen tietojärjestelmien
yhteensopivuutta ja vuorovaikutteisuutta lisäämällä. Tiedonhallinta ja tiedonkulku paranevat.
Vaikutukset
Asiakkaiden odotukset:+
Tuottavuus:++ +
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: +
Riskit
Rahoituksen riittämättömyys. Tietohallintoyksikön ja AHTIn osaamisresurssien
riittämättömyys. Muutoksen hitaus.
Aikataulu
Aloitus 2010. Vuoteen 2015 mennessä keskeiset yhdistämiset ja muutokset toteutettu.
18
Hankinnan kehittämisprojektit
Tavoitteet
Infrapalveluiden ja -tuotteiden laadukas ja tehokas hankinta markkinoita hyödyntäen,
osaamista kehittäen ja infra-alan tuottavuuden kehittyminen mahdollistaen.
Yhteinen toimintajärjestelmä, jolla varmistetaan yhteiset menettelyt ja asiakirjat.
Vaikutukset
Asiakkaiden odotukset: +/Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: +
Riskit
Totuttujen toimintamallien muuttamiseen liittyvät riskit.
Aikataulu
2010–2015
Tuottavuus: ++
Valvonnan ja kenttätöiden synergiat
Tavoitteet
Vaikutukset
Asiakkaiden odotukset:+
Tuottavuus:++
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: +
Riskit
Totuttujen toimintamallien muuttamiseen liittyvät riskit.
Aikataulu
19
Oikea osaaminen ja henkilöstörakenne
= ELY-keskusten yhteinen henkilöstöohjelma
Tavoitteet
ELY-keskusten osaaminen ja toimintatavat suunnataan ydintehtäviin
ELYillä on ydintehtävien pitkän aikavälin kehittämisen mahdollistava henkilöstörakenne
Henkilöstön ammattitaitoa kehitetään suunnitelmallisesti
• Otetaan syksyllä 2010 käyttöön ELYjen yhteinen henkilöstösuunnittelumenettely, joka
mahdollistaa henkilöstörakenteen seuraamisen ja ohjaamisen
• Laaditaan ELYjen yhteinen osaamisen kehittämisohjelma syksyllä 2010
• Määritellään ELYjen ydintehtävät/ strategiset kyvykkyydet ( 31.9.2011 mennessä)
Vaikutukset
Asiakkaiden odotukset:+ + (ELYt keskittyvät olennaiseen)
Tuottavuus: +++ (Henkilöstörakennetta pystytään ohjaamaan haluttuun suuntaan)
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: ++ (ELYt säilyttävät palvelukykynsä)
Riskit
Ydintehtäviä ei pystytä päättämään, koska ohjaavat ministeriöt ja henkilöstöjärjestöt eivät
sitoudu
Aikataulu
1.9.2010 – 2015. Projektisuunnitelma xx.xx. jne
20
Strategisen tulosohjauksen ja suunnittelun
kehittäminen
Tavoitteet
Kehitetään ELY-keskuksia ohjaavien tahojen yhteisiä strategisen ohjauksen ja suunnittelun
menettelyjä. Selkeytetään strategisen ja toiminnallisen ohjauksen ja suunnittelun työjakoa,
kehitetään seurannan ja arvioinnin menettelyjä sekä työvälineitä.
Vaikutukset
Asiakkaiden odotukset: +
Tuottavuus: ++
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: ++
Riskit
Ei toteudu, jos ohjaavat tahot eivät sitoudu tai pitäytyvät totutuissa ohjausmalleissaan.
Aikataulu
Aloitettu syksyllä 2010, jatkuu 2012 loppuun
21

similar documents