1.1.1 การตัดชำกิ่ง แก่

Report
1. การตัดชา (Cutting) แบ่ งออกได้ เป็ น 4 ประเภท
1.1 การตัดชากิง่ (Stem cutting) แบ่ งออกได้ เป็ น 4 กลุ่ม
1.1.1 การตัดชากิง่ แก่ (Hard wood cutting)
1.1.2 การตัดชากิง่ กึง่ แก่ กงึ่ อ่ อน (Semi-hard wood
cutting)
1.1.3 การตัดชากิง่ อ่ อน (Soft wood cutting)
1.1.4 การตัดชากิง่ ไม้ อวบนา้ (Herbaceous cutting)
1.2 การตัดชาใบ (Leaf cutting)
1.3 การตัดชาใบทีม่ ีตาติด (Leaf bud cutting)
1.4 การตัดชาราก (Root cutting)
1.1 การตัดชากิง่ Stem cutting
1.1.1 การตัดชากิง่ แก่ (เฟื่ องฟ้า) มีข้นั ตอนดังนี้
1.เลือกกิง่ พันธุ์ที่
สมบูรณ์ ลดิ ใบทิง้
2.ตัดกิง่ พันธุ์ให้ ยาว 4-6 นิว้ กรีดแผลที่โคนกิง่ 2-3 แผล
3.จุ่มฮอร์ โมนเร่ งราก
4.ปักชาลงในกระบะเพาะหรือแปลงพ่ นหมอก ประมาณ 45-60 วัน เกิด
ราก
1.1.2 การตัดชากิง่ กึง่ แก่กงึ่ อ่อน (ชมพู่) มีข้นั ตอนดังนี้
1.เลือกกิง่ พันธุ์ทสี่ มบูรณ์ ลดิ ใบทิง้ ทีโ่ คนกิง่ ทิง้ 2-3ใบ
2.ตัดกิง่ พันธุ์ให้ ยาว 4-6 นิว้ กรีดแผลทีโ่ คนกิง่ 2-3 แผล
3.จุ่มฮอร์ โมนเร่ งราก
4.ปักชาลงในกระบะเพาะหรือแปลงพ่ นหมอก ประมาณ 30-45 วัน เกิด
ราก
1.1.3 การตัดชากิง่ อ่อน () มีข้นั ตอนดังนี้
1.เลือกกิง่ พันธุ์ทสี่ มบูรณ์ ลดิ ใบทิง้
2.ตัดกิง่ พันธุ์ให้ ยาว 4-6 นิว้ กรีดแผลทีโ่ คนกิง่ 2-3 แผล
3.จุ่มฮอร์ โมนเร่ งราก
4.ปักชาลงในกระบะเพาะหรือแปลงพ่ นหมอก ประมาณ 25-30 วัน เกิดราก
1.1.4 การตัดชากิง่ ไม้ อวบนา้ (แคคตัส)
ตัดชาลงในวัสดุปลูก
ประมาณ 21-30 วันเกิดราก
1.2 การตัดชาใบ (Leaf cutting)
1. เลือกต้ นพันธุ์ทสี่ มบูรณ์
2.เลือกใบทีส่ มบูรณ์ และตัดใบออกเป็ นท่ อนๆ
3.ใบแต่ ละท่ อนใบมีความยาวประมาณ 2-4 นิว้
4.ทายากันราทีแ่ ผลและฮอร์ โมนแล้วนาไปปักชาในแปลงพ่นหมอก
5.ประมาณ 30 วันเกิดราก
1.3 ขั้นตอนการตัดชาใบทีม่ ีตาติด(Leaf bud cutting)
Leaf bud cutting in rose
1.เลือกดอกกุหลาบทีม่ ลี กั ษณะ
สมบูรณ์ ทีอ่ ยู่ในระยะดอกตูม ก้าน
ตรง มีใบ 5 ใบย่อยทีก่ างเต็มที่
2.นาก้ านดอกกุหลาบมาตัด
ตามตาแหน่ งข้ อ ประกอบด้ วย
1ใบย่อยและ 1 ข้ อ
3.นาไปจุ่มในสารละลายแมนโคเซ็บ
เพือ่ ป้ องกันการเข้ าทาลายของเชื้อรา
4.ลักษณะใบกุหลาบที่
ประกอบ 1 ใบย่อยและ 1 ข้ อ
ทีใ่ ช้ ในการปักชาแบบ leaf bud
cutting
5.กุหลาบ 1 ใบ และ 1 ข้ อ
ปักชาในถุงทีบ่ รรจุขเี้ ถ้ าแกลบ
ภายใต้ กะบะพ่นหมอก
6.ชุ ดประกอบสาหรับพ่ นหมอก
ประกอบด้ วยถังบรรจุนา้ 1 ลบ.ม. และ
สามารถเติมนา้ ได้ แบบอัตโนมัติ, ปั้มแรงดัน
สู ง ,ถังแรงดัน ,กรอง และโซลินอยด์
ควบคุมการจ่ ายนา้
7.หัวพ่นหมอกติดตั้งบนท่ อ PVC
8.ระบบพ่นหมอกทางานโดย
ควบคุมการจ่ ายนา้ เป็ นจังหวะ
ตามทีก่ าหนด เริ่มจ่ ายนา้ 8.00
น.-18.00 น.
9.Leaf bud cutting อายุ 21 วัน
10.ลักษณะของยอดใหม่
ทีแ่ ตกขึน้ มาจากตาที่อยู่
ซอกใบ
11.ลักษณะรากทีเ่ กิดขึน้ จากข้ อ
ที1
่ -7จากดอกกุหลาบ 1 ก้าน
ดอก
12.รากจะอวบและแข็งแรง
สามารถนาไปปลูกเพือ่ ผลิตเป็ น
กิง่ พันธุ์หรือเพือ่ ผลิตเป็ นดอก
กุหลาบจาหน่ ายได้
1.4 การตัดชาราก (Root cutting)
ประมาณ 2-3 เดือนจึงสามารถเกิดรากและลาต้ นให้ เห็น

similar documents