Plant Tissues

Report
Bitkilerde Doku
Plant Tissues

İki büyük kategori:
• Meristematic
• Non-Meristematic (kalıcı- perminant)
Meristematic Tissue


Meristem hücre bölünmesini olduğu bitki
kısımları
cell division sonunda, bir hücreden iki hücre
oluşur
Meristematik tissue

Hücreler küçük, ince duvarlı, büyük
nukleus,vakuol yok yada çok küçük, hücreler
arası boşluk yok
•
•
•
•
Root ve stem uç kısım (Apikal meristem)
Bud (tomurcuk)
Stem nodları
Dikotlarda xylem ve phloem arasındaki kambium
(vaskuler cambium)
• Dikotlarda Epidermis altında (cork cambium)
• Kökte lateral root oluştıran pericycle kısmında
Meristematik tissue – hücre bölünmesi aktif

Apikal Meristem
• Primary (birincil) Meristem  Primary gelişme
• Protoderm  epidermis
• Ground meristem  ground tissue (korteks)
o
• Prokambium  1 vasküler tissue

Lateral Meristems
o
• Vascular kambium  2 vascular tissue
• Cork kambium veya fellojen  periderm

Intercalar Meristem (monokotlarda blade tabanında
bulunur)
Apical meristem 3 ayrı
meristemi verir
1. Ground meristem
– ground tissue: korteks
2. Protoderm
– epidermis
3. Procambium
– Vasküler doku
Apical Meristems

Dilotlarda shoot ve
root tip (uç) bulunur
 Shoot; genç yaprak
taşıyan gövde
 monokotlarda, apical
meristem sadece root
tipte yer alır
Microscopic View of an
Apical Meristem
Apical Meristems

Apical meristemler
PRIMARY GROWTH
da görevli
 Tüm hücreler bölünür,
shoot tip ve root tip
uzar ve bitkide boyuna
büyüme gerçekleşir
(primary growth)
Apical Meristem in
a Root Tip
Apical Meristems
•Hücrelerde bölünme
gerçekleşirken uzamada olur
Apical Meristems

Tomurcuk dormant
apikal meristemdir
 Uygun ortamda, bud
(tomurcuk) dormancy
kırılır ve büyüme
başlar
Bud Break
Bud (tomurcuk)

3 çeşit :
• Vegetative- yapral ve gövde verir
• Flower-sadece flower üretilir
• Mixed- stems/leaves ve flower
Mixed Buds
Mixed buds of Amelanchier x grandiflora
Mixed Buds of Cornus alternifolia
1
2
3
4
Pussy Willow
vegetative
bud
flower bud
Vegetative ve flower
budlar ayrı ayrı. In the
image to the left you can
see vegetative buds
producing green leaves
and flower buds
producing male flowers
Also, note that the two
different types of buds are
indistinguishable from
one another.
Interkalar Meristem


Monokotlarda root tip’te yer alan apical
meristem yanında intercalar meristem var
Yaprak tabanının bitki gövdesini sardığı
kısımda bulunur
Intercalary Meristems
Monocotlarda (ot) otlanmadan sonra intercalar
meristem sayesinde bitki yaprağı büyür
Lateral Meristem

Dilotlarda root ve
shootun uç
kısımlarındaki apical
meristem yanında
lateral meristem var.
 Lateral meristems
SECONDARY
GROWTH (ikincil
büyüme) sağlar
 stems ve rootda çapta
büyüme olur
Lateral Meristems cause an
increase in stem diameter
Lateral Meristem




MONOCOTlarda yok
Lateral meristem iki çeşit
Vaskular cambium; xylem ve phloem
arasındaki meristematic tissue. Yeni xylem
ve phloem cell üretir
Cork cambium; odunsu dikotlarda bark
(kabuk) altında bulunan meristem. Yeni
bark hücreleri oluşturur
Lateral Meristems
Phloem
Vascular Cambium
Cross Section of a
Woody Dicot Stem
Xylem (Wood)
Lateral Meristems
Cork (Bark)
Cork Cambium
Vascular Cambium
Woody Dicot Stem
Üç doku sistemi: Dermal, Vaskülar, ve Ground (zemin)

Her bitki organı bu üç yapıya sahip
Dermal
tissue
Ground
tissue
Figure 35.8
Vascular
tissue
Primary growth in stems
Shoot apical
meristems
(in buds)
Epidermis
Birincil ve ikincil büyüme
In woody plants,
there are lateral
meristems that
add secondary
growth, increasing
the girth of
roots and stems.
Vascular
cambium
Cork
cambium
Cortex
Primary phloem
Primary xylem
Lateral
meristems
Pith
Secondary growth in stems
Apical meristems
add primary growth,
or growth in length.
Periderm
Cork
cambium
The cork
cambium adds
secondary
dermal tissue.
Pith
Primary
xylem
Root apical
meristems
Cortex
Primary
phloem
The vascular
cambium adds
secondary
xylem and
phloem.
Secondary
xylem
Figure. 35.10
Vascular cambium
Secondary
phloem
Permanent Tissue (nonmeristematic)
•
•
•
•
•
•
epidermis
xylem
phloem
cortex
pith
fiber

Hücre duvarına göre
• Parenchyma
• Collenchyma
• Sclerenchyma
• fibers and sclerids
Epidermis

Bir veya daha fazla
hücre tabakası
 Bütün bitki
kısımlarını; shoot,
stem, leaf ve root
sarar.
 Odunsu dicotlarda
epidermisin yerini
bark (cork) alır
Epidermis
Epidermis

Yaprak epidermisi çok
sayıda stomaya sahip.
 Genelde yaprağın alt
kısmında bulunur.
 An apple leaf contains
39,000 stomata per
square centimeter!
Stoma in Fuchsia
Epidermis
Çoğu bitkide alt ve üst
epidermis waxy
(mumsu) madde
salgılar ve bu su
kaybını önler
 Bu yapıya kütikül
denir

Cuticle
Leaf with Cuticle

Periderm (Bark)
-Ağaç gibi odunsu
bitkilerde kök ve
gövdenin dış kısmı
Korteks



Monokot ve dikotlarda hem stem hemde
roota olan doku
İnce duvarlı hücrelerden oluşur
Vascular bundle (demetler), korteks
tarafından sarılır
Cortex
Vascular Bundles
Dicot Stem
Monocot Stem
Dikot-Cortex ve Pith

Dikot stem cross
section
 cortex, vascular
bundles, ve pith
 pith merkezde
Cortex
Vascular Bundle
Pith
Monokot-Cortex

monocot stem cross
section
 Cortex ve vascular
bundle
 Monocotlarda pith yok
Cortex
Vascular Bundle
Xylem

Xylem
Xylem tissue su ve
mineralleri taşır
 Arka arkaya dizilen vessel
cells (tracheids in
gymnosperms) ve
fiberlerden oluşur
 Vessel hücrelerin duvarında
pitler bulunur busayede
xylem ve etrafındaki
dokularla su geçişleri
sağlanır
Phloem  Olgun xylem hücreleri ölü
Ksilemdeki taşıyıcı (conducting) hücreler
trakeidler – gimnospermlerde ksilemde sadece bu hücreler bulunur (su taşımada
görevli), uç kısmı sivri, pit yapısı, olgunlukta ölü,taşıma, destek
vessel elements - ucu ızgara şeklinde, daha kısa, uc uca gelerek tüp oluşturur
- Her ikiside olgunlukta ölü, uzamış ve lignin içeren sekonder hücre
duvarı

longitudinal section
Primary xylem
cross section
Phloem



Xylem
Phloem
Yaprakta üretilen besin stem
ve köke Phloem tissue
sayesinde taşınır (from source
to sink)
sieve tub, companion cell, and
fiberslerden oluşur
sieve tublerin uç kısımları
sieve plates olarak ifade edilir
Sieve tube elementler – floemdeki ana taşıyıcı hücre
- uzun, nukleus olmayan hücre
- uç kısımları delikli (sieve plate), hücreler arası bağlantı
- sieve tube elementler uçuca eklenir ve sieve tüpü oluşturur
- Vesselden farkı canlı olması
Arkadaş hücreleri – N. bulunur ve sieve tüp hücrelerine besin sağlar
Sieve elemetnle arada plazmodezmatalar var
Sieve plate
Sieve tube
member
Phloem
parenchyma
cells
Lateral sieve
area
Plasmodesma
Companion cell
Sieve Tube Member
(c)
(d)
Phloem
tissue
Yaygın ve değişken hücre
Parenkima
 fonksiyon

• Depo (tohum, meyve)
• Metabolizma
(fotosentez;klorenkima,
solunum)
Değişimle başka
hücrelere dönüşebilir
 Olgunlukta canlı
 Primary cell wall

Cell
• Epidermis altında bulunur
• düzensiz hücre duvarı
kalınlaşması
• Elongated
• No kloroplast
• Olgunlukta canlı


Functions:
Destek & elastikiyet
(yaprak damarları boyunca)
Kollenkima
Sklerankima







Function:
Destek
Kalın hücre duvarı
Olgunlukta ölü
olgunlukta protoplast
kaybolur (N. ve
sitoplazma yok)
- kalın lignin olan
ikincil hücre duvarı
İki çeşit
1.
Fibers
• uzun
1.
Sclerids
• kısa, değişik şekillerde,
grup halinde bulunur
Fiber
Fiber hücreleri kalın
hücrde duvarına
sahiptir
 fiber hücreleri grubu
fiberi oluşturur
 Fiber, xylem ve
phloem ile ilişkili
 Destek ve dayanıklılık
sağlar

Fiber Cell - the cell
wall is stained dark red.
Fibers
Phloem
Xylem
Cortex
Fibers
Vascular Bundles in
Corn
Yaprakta doku organizasyonu

epidermal bariyer
• stomolarca böIünmüş (hava ve fot. hücreler arasıda
CO2 değişimi)

ground tissue
• üst ve alt epidermis arasındaki kısım

vascular tissue
• stemden gelen vascular sistemin devamı

Guard
cells
Key
to labels
Leaf anatomy
Dermal
Ground
Stomatal pore
Vascular
Cuticle
Epidermal
cell
Sclerenchyma
fibers
50 µm
(b) Surface view of a spiderwort
(Tradescantia) leaf (LM)
Stoma
Upper
epidermis
Palisade
mesophyll
Bundlesheath
cell
Spongy
mesophyll
Lower
epidermis
Guard
cells
Cuticle
Vein
Xylem
Phloem
(a) Cutaway drawing of leaf tissues
Guard
cells
Figure 35.17a–c
Vein
Air spaces
Guard cells
(c) Transverse section of a lilac 100 µm
(Syringa) leaf (LM)
Dikot kök enine kesit
Dikot kök enine kesit
Dikot kök enine kesit
Dikot kökte ikincil büyüme
The End

similar documents