Prezentace aplikace PowerPoint

Report
DOBA HUSITSKÁ
Mistr Jan Hus
• kritika církve + trojpapežství
• nejvýznamnější kritik byl český univerzitní mistr
Jan Hus
• kázal v Betlémské kapli – kritika papeže a
nešvarů v církvi
• 1412 začal kritizovat prodej odpustků >< odpor
krále Václava IV.
• Jan Hus se dostal do klatby a bylo mu zakázáno
vykonávat v Praze církevní úkony (ostatně i
všem duchovním, dokud se bude v Praze Hus
zdržovat)
• Václav IV. Jana Husa nemínil vydat nějakému
církevnímu soudu, protože by ho odsoudili za
kacíře
• 1414 Jan Hus pozván na kostnický koncil, aby
zde obhájil své názory
• v čele koncilu stál bratr Václava IV. Zikmund
Lucemburský
• po příjezdu na koncil byl Jan Hus hned zajat
• Jan Hus odmítl své názory odvolat - prohlášen za
kacíře a 6. července 1415 byl upálen
Domácí úkol
• Proč nechtěl Václav IV. vydat Jana Husa
církevnímu soudu?
• Proč byl svolán koncil do Kostnice?
• Co je to ochranný glejt a komu byl vydán?
Husité
• upálení Jana Husa vyvolalo obrovskou vlnu
nevole v českých zemích
• husité = stoupenci Jana Husa – někdy
označováni jako kališníci
• symbol kalich a přijímání pod obojí
• 4 artikuly pražské: svobodné kázání a
výklad Bible, přijímání pod obojí, zákaz
světské moci kněží, obecné trestání
smrtelných hříchů
• husité se rozdělili do několika frakcí:
umírnění a radikální
• táborité = radikální = požadovali prosazení
všech 4 článků, snaha žít bez soukromého
majetku,
• v čele táborských vojsk – hejtmané = Jan
Žižka z Trocnova
Domácí úkol
• Kdo v českých zemích protestoval proti
upálení mistra Jana Husa?
• Podle čeho se nazývala radikální frakce
husitů táborité?
• Kdo to byli lapkové?
• Co znamená slovo tábor?
• Proč husité ničili sochy, malby a majetek v
kostelech a klášterech?
Průběh husitských válek
• v Praze měli husité velkou podporu mezi
obyvatelstvem – Nové Město pražské
• 1419 proto Václav IV. dosadil na
novoměstskou radnici protihusitské konšely
– zatkli radikální husity
• zbytek radikálních husitů v čele s Janem
Želivským vyházeli konšely z oken = první
pražská defenestrace = počátek HV
• Václav IV. dostal infarkt – místo něj jeho
mladší bratr Zikmund Lucemburský
• 1420 vyhlásil Zikmund husitům křížovou
výpravu >< poražen v bitvě na hoře Vítkově
• Zikmund se nechal korunovat >< české
země opustil, ale dědických nároků se
nevzdal
• 1421 – husité svolali zemský sněm do
Čáslavi – také zástupci měst
• sněm prohlásil Zikmundovu korunovaci za
neplatnou
• ustanovena dočasná vláda – nižší šlechtici a
měšťané
• Čtyři artikuly pražské - zákonem
Křížové výpravy
• 5 KV proti husitům
• 1424 zemřel Jan Žižka, jeho nástupce
Prokop Holý
• Prokop Holý byl výborný válečník – díky
němu husité všechny KV vyhráli
• 1431 poslední KV u Domažlic – k bitvě ani
nedošlo
• husité pronikli za hranice českého státu =
spanilé jízdy
• 1431 – koncil v Basileji – obhajoba Čtyř
artikulů pražských
• radikální husité nebyli ochotni o ničem
jednat – koncil neměl žádný závěr
• 1434 – bitva u Lipan – radikální husité
poraženi
• 1436 – basilejská nebo jihlavská
kompaktáta – povoleno přijímání pod obojí,
ale husité museli souhlasit s nástupem
Zikmunda na český trůn = znovu korunován
českým králem
• 1437 – Zikmund zemřel a tím vymřeli
Lucemburkové po meči
Domácí úkol
• Kdo to byl Jan Želivský?
• Proč dostal Václav IV. Infarkt?
• Proč byl Zikmund Lucemburský pro husity
nepřijatelný jako panovník?
• Kdo byl Prokop Holý?
• Proč nedošlo k bitvě u Domažlic?
• Co to byly spanilé jízdy?

similar documents